Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 2 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 2 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD."— Zapis prezentacji:

1 CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 2 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

2 ZAKRESY I.II.III.IV. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚ CI I UTRZYMANIU ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA. RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄC EJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ.

3 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA 1.Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa; 2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: a) Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, b) Naprawy i konserwacji statków i łodzi, c) Handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, d) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem, e) Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, f) Działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa podatkowego, g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, h) Opieki zdrowotnej, i) Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, j) Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, k)Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

4 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.(1) Przedsięwzięcia w ramach zakresu 3: 1) Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa. ZAKRES 3

5 ZAKRES 3 – Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa

6 ZAKRES 3

7 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie a) Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, b) Naprawy i konserwacji statków i łodzi, c) Handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, d) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem, e) Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, f) Działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa podatkowego, g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, h) Opieki zdrowotnej, i) Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, j) Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, k) Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

8 2.Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: a)Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli); Dział 45.20 Z naprawa pojazdów samochodowych obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane z naprawą pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:

9 2.Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: b) Naprawy i konserwacji statków i łodzi; 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi Podklasa ta obejmuje: naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających, naprawę i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych. Podklasa ta nie obejmuje: fabrycznej przebudowy statków, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1, naprawy silników do łodzi i statków, sklasyfikowanej w 33.12.Z, demontażu statków, sklasyfikowanych w 38.31.Z. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:

10 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: c) Handlu detalicznego (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi); ZGODNIE Z PKD (Grupa 47.1-9) DOTYCZY TO SKLEPÓW WYSPECJALIZOWANYCH I NIEWYSPECJALIZOWANYCH NP. HANDLU W PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, W SKLEPACH, KIOSKACH, NA STRAGANACH I KRAMACH, PRZEZ DOSTAWĘ DO MIESZKAŃ. PRZYKŁADY: SKLEP SPOŻYWCZY, STACJA PALIW, SKLEP WĘDKARSKI, APTEKA, SKLEP OBUWNICZY, ODZIEŻOWY, KOMPUTEROWY, AGD. ZAKRES 3

11 c) Handlu detalicznego (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi); -przykład 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 47.1Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1147.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.1947.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

12 c) Handlu detalicznego (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi); -przykład 47.9Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.9147.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.9947.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

13 d) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 56.156.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.29 56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.356.30 56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

14 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: SEKCJA I DZIAŁALNOSC ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI Dział 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM d) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem (DZIAŁ 56); Dział ten obejmuje: działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki na wynos, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. ZAKRES 3

15 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: SEKCJA I DZIAŁALNOSC ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI WEDŁUG PKD (Sekcja I Grupa 56.1-3) JEST TO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ŻYWNOŚCIĄ DO SPOŻYCIA NA MIEJSCU A TAKŻE USŁUGI CATERINGOWE ORAZ PROWADZENIE BARÓW Z NAPOJAMI. 1. RESTAURACJE, KAWIARNIE, RESTAURACJE TYPU FAST FOOD, BARY MLECZNE, BARY SZYBKIEJ OBSŁUGI, PIZZERIE, OBWOŹNA SPRZEDAŻ LODÓW, WÓZKI Z ŻYWNOŚCIĄ, PRZYCZEPY GASTRONOMICZNE, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PRZYGOTOWYWANIEM ŻYWNOŚCI NA STRAGANACH. ZAKRES 3

16 2. USŁUGI GASTRONOMICZNE ŚWIADCZONE W OBIEKTACH SPORTOWYCH I PODOBNYCH, DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KAWIARNI (NP. W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH, BIURACH, SZPITALACH LUB SZKOŁACH). 3. PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI ŚWIADCZONE W OPARCIU O ZAWARTĄ Z KLIENTEM UMOWĘ, NA OKREŚLONE UROCZYSTOŚCI DO MIEJSC PRZEZ NIEGO WYZNACZONYCH (CATERING). 3. PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI ŚWIADCZONE W OPARCIU O ZAWARTĄ Z KLIENTEM UMOWĘ, NA OKREŚLONE UROCZYSTOŚCI DO MIEJSC PRZEZ NIEGO WYZNACZONYCH (CATERING). 4. DZIAŁALNOŚĆ BARÓW, TAWERN, KOKTAJLBARÓW, DYSKOTEK (SERWUJĄCYCH GŁÓWNIE NAPOJE), PIWIARNI I PUBÓW, SKLEPÓW Z KAWĄ, PIJALNI SOKÓW OWOCOWYCH, SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW W RUCHOMYCH PUNKTACH, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU, WYKONYWANĄ PRZEZ ODDZIELNE JEDNOSTKI. ZAKRES 3

17 Dział 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM WZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Dział ten obejmuje: dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych, pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania, planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny; zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem. 62.01.Z

18 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: e) Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej; W/G PKD (Działa 62.0) OBEJMUJE: ROZBUDOWĘ, TWORZENIE, DOSTARCZANIE ORAZ DOKUMENTACJĘ OPROGRAMOWANIA WYKONANEGO NA ZLECENIE OKREŚLONEGO UŻYTKOWNIKA, PISANIE PROGRAMÓW NA ZLECENIE UŻYTKOWNIKA, PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH, PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, KTÓRE ŁĄCZĄ SPRZĘT KOMPUTEROWY, OPROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE, WŁĄCZAJĄC SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW. ZAKRES 3 Sekcja J - Informacja i komunikacja

19 Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej; SEKCJA J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 62 62.0 DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANEJ 62.0162.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem 62.0262.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.0362.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.0962.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

20 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: f) Działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego (Dział 69) Dział ten obejmuje : reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych, przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp., działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych. działalność rachunkowo-księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych. ZAKRES 3

21 f) Działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego (Dział 69) SEKCJA M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 69.169.1069.10.ZDziałalność prawnicza 69.269.2069.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

22 g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych; ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: 71 DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane 71.11 Działalność w zakresie architektury 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.271.20 Badania i analizy techniczne 71.20 A Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

23 g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) Dział ten obejmuje: działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego, działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych, badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania. ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:

24 g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z: projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

25 g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Podklasa ta obejmuje: projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z: maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi, projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp., projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych, wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji: wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi, wykonywanie pomiarów hydrologicznych, opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

26 g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności Podklasa ta obejmuje: wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju, nadzór związany z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt, wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych.

27 g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne Podklasa ta obejmuje: wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając: wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami, wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp., wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp., wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność, wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp., wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin, wykonywanie pomiarów uszkodzeń, wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,

28 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: h) Opieki zdrowotnej; W/G PKD (Q – grupy: 86.1 86.2 I 86.9) OPRÓCZ PODSTAWOWEJ OPIEKI SZPITALNEJ ORAZ PRAKTYKI LEKARSKIEJ OBEJMUJE RÓWNIEŻ INDYWIDUALNĄ LUB ZESPOŁOWĄ DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTÓW (DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA, FIZYKOTERAPIA, HYDROTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY, TERAPIA RUCHOWA), PRAKTYKĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - PRYWATNE GABINETY ORAZ ŚWIADCZENIA W DOMU PACJENTA; PRAKTYKĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - PRYWATNE GABINETY ORAZ ŚWIADCZENIA W DOMU PACJENTA; DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNĄ PROWADZONĄ W TAKICH DZIEDZINACH JAK: IRYDOLOGIA, HOMEOPATIA, AKUPUNKTURA, AKUPRESURA; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PROWADZENIEM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA. ZAKRES 3

29 h) Opieki zdrowotnej; SEKCJA Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 86OPIEKA ZDROWOTNA 86.186.1086.10.Z Działalność szpitali 86.2Praktyka lekarska 86.2186.21.Z Praktyka lekarska ogólna 86.2286.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 86.2386.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna 86.986.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.BDziałalność pogotowia ratunkowego 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 86.90.D Działalność paramedyczna 86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

30 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: i) Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej; DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA (W KLASYFIKACJI PKD OZNACZONA JAKO Grupa 93.1) TO M.IN. DZIAŁALNOŚĆ: OBIEKTÓW SPORTOWYCH (NP. BASEN, POLE GOLFOWE), DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH ZAWODOWYCH LUB AMATORSKICH (NP. PŁYWACKI, SZACHOWY, SPORTÓW ZIMOWYCH), DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ (NP. FITNESS, KULTURYSTYKA). DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA (Grupa. 93.2) OBEJMUJE M.IN. DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI, DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA (Grupa. 93.2) OBEJMUJE M.IN. DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI, ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH ATRAKCJI ROZRYWKOWYCH I REKREACYJNYCH, TAKICH JAK: REJSY WODNE, GRY, POKAZY, WYSTAWY TEMATYCZNE I IMPREZY PLENEROWE. ZAKRES 3

31 i) Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej; SEKCJA R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 93.1 Działalność związana ze sportem 93.1193.11.Z Działalność obiektów sportowych 93.1293.12.Z Działalność klubów sportowych 93.1393.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.1993.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.2193.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.2993.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

32 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: j) Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; OBEJMUJE (PKD S 95. 2): NAPRAWĘ I UTRZYMANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, NAPRAWĘ I UTRZYMANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, NAPRAWĘ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO: FAKSY, KRÓTKOFALÓWKI ORAZ ELEKTRONICZNEGO JAK: RTV-RADIOODBIORNIKI I TELEWIZORY, NAPRAWĘ SPRZĘTU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO, TAKIEGO JAK: AGD, KOSIARKI DO TRAWY I DMUCHAWY; NAPRAWĘ OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH, MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMU, ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH, INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH, ARTYKUŁÓW HOBBYSTYCZNYCH I INNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO. ZAKRES 3

33 j) Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; SEKCJA S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 95 NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 95.1Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego 95.1195.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.1295.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.2Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego 95.2195.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 95.2295.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego 95.2395.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 95.2495.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 95.2595.25 Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 95.2995.29 ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

34 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: k) Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH (W/G PKD F 43.3) OBEJMUJE: POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, TYNKOWANIE, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, MALOWANIE I SZKLENIE, POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE. ZAKRES 3

35 k) Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. SEKCJA F BUDOWNICTWO 43 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 43.3 Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych 43.3143.31.Z Tynkowanie 43.3243.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.3343.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.3443.34.Z Malowanie i szklenie 43.3943.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁGRUPA KLASAPODKLASANAZWA GRUPOWANIA

36 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? SEKTOR GOSPODARCZY, PRZEDSIĘBIORSTWA, OSOBY FIZYCZNE PODEJMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ A TAKŻE RYBACY. REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 60%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ 400 000 ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 200 000 ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – 4 779 633,37 ZŁ. ZAKRES 3

37 ZAKRESY WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚ CI I UTRZYMANIU ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA. RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄC EJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ.

38 Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? POMOC JEST PRZYZNAWANA WNIOSKODAWCY, JEŻELI: 1)prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR: prowadzi chów, hodowlę lub połów ryb, prowadzi chów, hodowlę lub połów ryb, uzyskuje z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb. uzyskuje z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb. ZAKRES 2

39 a) jako uprawniony do rybactwa: - władający obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej (RZGW), - władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb usytuowanych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, - właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, - właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb, ZAKRES 2

40 b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, c) w zakresie: - przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury lub unieszkodliwianiu odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, - związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcji, konserwacji lub naprawy sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, ZAKRES 2

41 2) uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 sektorowego programu operacyjnego rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006 i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych lsror 3) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia przez podmioty w/w pkt. 1. a), b), c). ZAKRES 2

42 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 1) Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki. ZAKRES 2

43 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. 3) wyposażenie obiektów, w którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia. ZAKRES 2

44 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 4) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowej dla osób związanych z sektorem rybackim, w tym szkolenia dla: przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą związaną z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem; przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą związaną z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem; animatorów życia społeczno-kulturalnego; animatorów życia społeczno-kulturalnego; animatorów sportu i aktywnego wypoczynku; animatorów sportu i aktywnego wypoczynku; tematycznie związane z historią obszaru objętego strategią; tematycznie związane z historią obszaru objętego strategią; inne w zależności od potrzeb. inne w zależności od potrzeb. ZAKRES 2

45 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 2 refundacja pomoc finansowa w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60%. istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania. limit pomocy nie więcej niż 600 000 zł. dla jednego beneficjenta w okresie realizacji programu z tym że na jedną operację (projekt) nie może przekroczyć 300 000 zł. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – 4 779 633,37 ZŁ. ZAKRES 2

46 KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 1)ZAKUPU UŻYWANYCH MASZYN, URZĄDZEŃ LUB INNEGO SPRZĘTU, JEŻELI: – ZOSTAŁY ZAKUPIONE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK ICH NABYCIA, – ICH WARTOŚĆ RYNKOWA PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ NOWYCH MASZYN URZĄDZEŃ LUB INNEGO SPRZĘTU TEGO SAMEGO TYPU, – NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MASZYN, URZĄDZEŃ LUB SPRZĘTU; ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW

47 KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 2) NABYCIA GRUNTÓW, BUDYNKÓW, BUDOWLI LUB PRAWA DO DYSPONOWANIA NIMI, JEŻELI: – NABYCIE ICH NIE MIAŁO BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z OPERACJĄ, – ICH WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ RYNKOWĄ LUB ODTWORZENIOWĄ USTALONĄ W DRODZE WYCENY W OPERACIE SZACUNKOWYM, – PODMIOT ZBYWAJĄCY W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ICH ZBYCIE, OTRZYMAŁ POMOC NA ICH ZAKUP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, – POWYŻEJ 10% WARTOŚCI WSZYSTKICH KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ WYDATKÓW NA DANĄ OPERACJĄ; ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW

48 KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 3) NAKŁADÓW RZECZOWYCH NIEMAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI. 4) AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH, JEŻELI BENEFICJENT NIE PRZEDSTAWIŁ PISEMNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE DOKONAŁ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 5) PRACY WŁASNEJ WYKONYWANEJ PRZEZ BENEFICJENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ I PRACY WOLONTARIUSZY. ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW

49 KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 6)KOSZTÓW OGÓLNYCH OPERACJI, W TYM KOSZTÓW POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH, OPŁAT ZA ZUŻYTĄ WODĘ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I NOŚNIKI ENERGII, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE WNIOSKODAWCY I OSÓB PRZEZ NIEGO ZATRUDNIONYCH: o POWYŻEJ 10% WARTOŚCI NETTO OPERACJI, o KTÓRE NIE MIAŁY BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI, o KTÓRE ZOSTAŁY NALICZONE I WYKAZANE NIEZGODNIE ZE SPOSOBEM OKREŚLONYM W UMOWIE O DOFINANSOWANIE. 7)KOSZTÓW PONIESIONYCH POZA OBSZAREM LSROR. ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW

50 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU CEL OPERACJI NALEŻY ZACHOWAĆ PRZEZ OKRES 5 LAT, LICZĄC OD DNIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ. PODATEK VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG UZNAJE SIĘ CO DO ZASADY ZA NIEKWALIFIKOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY PODATEK TEN ZOSTAŁ RZECZYWIŚCIE I OSTATECZNIE PONIESIONY, I NIE PODLEGA ZWROTOWI (ZGODNIE Z ART. 55 UST. 5 LIT. A ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1198/2006). ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW

51 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA INSTRUKCJA DO WNIOSKU WNIOSEK

52 1. AKTUALNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ALBO ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE MA OBOWIĄZEK TAKIEGO WPISU. 2. PEŁNOMOCNICTWO – W PRZYPADKU GDY ZOSTAŁO UDZIELONE. 3. KOPIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE JEST OSOBA FIZYCZNĄ. 4. KOPIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CEL ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ OPERACJI - W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW

53 5. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PLANOWANE KOSZTY OPERACJI, W TYM KOSZTORYS INWESTORSKI, ALBO OTRZYMANE PRZEZ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE OFERTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OPERACJI W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 6. UPROSZCZONY PLAN BIZNESOWY OPERACJI – WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU. 7. POZWOLENIE BUDOWLANE ALBO ZGŁOSZENIE, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 8. POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH PRAWA WODNEGO – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW

54 9. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE CHOWU LUB HODOWLI RYB W POLSKICH OBSZARACH MORSKICH WYDANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O RYBOŁÓWSTWIE, JEŻELI TAKIE ZEZWOLENIE JEST WYMAGANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI. 10. KOSZTORYS INWESTORSKI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE ZALICZA DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH WNIESIONE NAKŁADY RZECZOWE. 11. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU DLA DANEJ OPERACJI – W PRZYPADKU BRAKU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH PRAWA WODNEGO, POZWOLENIA BUDOWLANEGO LUB ZGŁOSZENIA, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW

55 12. OPERAT SZACUNKOWY SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE ZALICZA DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH WNIESIONE NAKŁADY RZECZOWE W FORMIE NIERUCHOMOŚCI. 13. DECYZJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT (DZ. U. Z 2008 R. NR 213, POZ.1342), ALBO DECYZJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 UST. 9 TEJ USTAWY, ALBO ZAŚWIADCZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII, ŻE UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE DOKONAŁ ZGŁOSZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 TEJ USTAWY – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW

56 14. SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI, Z PODANIEM SPECYFIKACJI KOSZTÓW JEJ REALIZACJI ORAZ WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ JEJ FINANSOWANIA – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 15. OPIS PROJEKTU KAMPANII PROMOCYJNEJ, TARGÓW, WYSTAWY, BADANIA, WDRAŻANEGO SYSTEMU LUB SZKOLENIA, NA KTÓRE WNIOSKODAWCA UBIEGA SIĘ O POMOC, Z PODANIEM SPECYFIKACJI KOSZTÓW ICH REALIZACJI ORAZ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA, WRAZ Z HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH I PROMOCYJNYCH - W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI - WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU. 16. ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZELANA KWOTA ZALICZKI. CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW


Pobierz ppt "CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 2 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google