Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 2 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 2 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH."— Zapis prezentacji:

1 CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 2 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

2 ZAKRESY I. II. III. IV. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIU ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA. RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ.

3 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa; 2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Naprawy i konserwacji statków i łodzi, Handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, Działalności usługowej związanej z wyżywieniem, Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, Działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa podatkowego, Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, Opieki zdrowotnej, Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

4 ZAKRES 3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.(1) Przedsięwzięcia w ramach zakresu 3: 1) Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa.

5 ZAKRES 3 – Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa

6 ZAKRES 3

7 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie
Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Naprawy i konserwacji statków i łodzi, Handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, Działalności usługowej związanej z wyżywieniem, Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, Działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa podatkowego, Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, Opieki zdrowotnej, Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

8 ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:
2.Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: a)Konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli); Dział Z naprawa pojazdów samochodowych obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane z naprawą pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

9 ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:
2.Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: b) Naprawy i konserwacji statków i łodzi; 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi Podklasa ta obejmuje: − naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających, − naprawę i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych. Podklasa ta nie obejmuje: − fabrycznej przebudowy statków, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1, − naprawy silników do łodzi i statków, sklasyfikowanej w Z, − demontażu statków, sklasyfikowanych w Z.

10 ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: c) Handlu detalicznego (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi); ZGODNIE Z PKD (Grupa ) DOTYCZY TO SKLEPÓW WYSPECJALIZOWANYCH I NIEWYSPECJALIZOWANYCH NP. HANDLU W PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ, W SKLEPACH, KIOSKACH, NA STRAGANACH I KRAMACH, PRZEZ DOSTAWĘ DO MIESZKAŃ. PRZYKŁADY: SKLEP SPOŻYWCZY, STACJA PALIW, SKLEP WĘDKARSKI, APTEKA, SKLEP OBUWNICZY, ODZIEŻOWY, KOMPUTEROWY, AGD.

11 c) Handlu detalicznego (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi); -przykład
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.11 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.19 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

12 c) Handlu detalicznego (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi); -przykład
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.91 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.99 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

13 d) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 56.1 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.3 56.30 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

14 d) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem (DZIAŁ 56);
ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: SEKCJA I DZIAŁALNOSC ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI d) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem (DZIAŁ 56); Dział 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Dział ten obejmuje: − działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

15 ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: SEKCJA I DZIAŁALNOSC ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI WEDŁUG PKD (Sekcja I Grupa ) JEST TO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ŻYWNOŚCIĄ DO SPOŻYCIA „NA MIEJSCU” A TAKŻE USŁUGI CATERINGOWE ORAZ PROWADZENIE BARÓW Z NAPOJAMI. 1. RESTAURACJE, KAWIARNIE, RESTAURACJE TYPU FAST FOOD, BARY MLECZNE, BARY SZYBKIEJ OBSŁUGI, PIZZERIE, OBWOŹNA SPRZEDAŻ LODÓW, WÓZKI Z ŻYWNOŚCIĄ, PRZYCZEPY GASTRONOMICZNE, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PRZYGOTOWYWANIEM ŻYWNOŚCI NA STRAGANACH.

16 ZAKRES 3 2. USŁUGI GASTRONOMICZNE ŚWIADCZONE W OBIEKTACH SPORTOWYCH I PODOBNYCH, DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KAWIARNI (NP. W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH, BIURACH, SZPITALACH LUB SZKOŁACH). 3. PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI ŚWIADCZONE W OPARCIU O ZAWARTĄ Z KLIENTEM UMOWĘ, NA OKREŚLONE UROCZYSTOŚCI DO MIEJSC PRZEZ NIEGO WYZNACZONYCH (CATERING).  4. DZIAŁALNOŚĆ BARÓW, TAWERN, KOKTAJLBARÓW, DYSKOTEK (SERWUJĄCYCH GŁÓWNIE NAPOJE), PIWIARNI I PUBÓW, SKLEPÓW Z KAWĄ, PIJALNI SOKÓW OWOCOWYCH, SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW W RUCHOMYCH PUNKTACH, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA NAPOJÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU, WYKONYWANĄ PRZEZ ODDZIELNE JEDNOSTKI.

17 Dział 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM WZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Dział ten obejmuje: − dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych, − pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania, − planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny; − zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, − pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem. 62.01.Z

18 ZAKRES 3 Sekcja J - Informacja i komunikacja
PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: e) Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej; W/G PKD (Działa 62.0) OBEJMUJE: ROZBUDOWĘ, TWORZENIE, DOSTARCZANIE ORAZ DOKUMENTACJĘ OPROGRAMOWANIA WYKONANEGO NA ZLECENIE OKREŚLONEGO UŻYTKOWNIKA, PISANIE PROGRAMÓW NA ZLECENIE UŻYTKOWNIKA, PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH, PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, KTÓRE ŁĄCZĄ SPRZĘT KOMPUTEROWY, OPROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE, WŁĄCZAJĄC SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW.

19 SEKCJA J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 62 62.0
Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej; SEKCJA J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 62 62.0 DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANEJ 62.01 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.02 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

20 ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:
f) Działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego (Dział 69) Dział ten obejmuje: − reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych, − przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp., − działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych. − działalność rachunkowo-księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych.

21 SEKCJA M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 69
f) Działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego (Dział 69) SEKCJA M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 69.1 69.10 69.10.Z Działalność prawnicza 69.2 69.20 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

22 ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:
g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych; 71 DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane 71.11 Działalność w zakresie architektury 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.2 71.20 Badania i analizy techniczne 71.20 A Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

23 ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:
g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) Dział ten obejmuje: − działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego, − działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych, − badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.

24 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z: − projektowaniem budowlanym, − projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

25 g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71)
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Podklasa ta obejmuje: − projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z: • maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi, • projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, • projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, • projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, − opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp., − projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych, − wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, − wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji: • wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi, • wykonywanie pomiarów hydrologicznych, • opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

26 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności Podklasa ta obejmuje: − wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju, − nadzór związany z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt, − wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych.

27 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
g) Działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych (Dział 71) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne Podklasa ta obejmuje: − wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając: • wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami, • wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp., • wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp., • wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność, • wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp., • wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin, • wykonywanie pomiarów uszkodzeń, • wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,

28 h) Opieki zdrowotnej; ZAKRES 3 W/G PKD (Q – grupy: 86.1 86.2 I 86.9)
PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: h) Opieki zdrowotnej; W/G PKD (Q – grupy: I 86.9) OPRÓCZ PODSTAWOWEJ OPIEKI SZPITALNEJ ORAZ PRAKTYKI LEKARSKIEJ OBEJMUJE RÓWNIEŻ INDYWIDUALNĄ LUB ZESPOŁOWĄ DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTÓW (DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA, FIZYKOTERAPIA, HYDROTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY, TERAPIA RUCHOWA), PRAKTYKĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - PRYWATNE GABINETY ORAZ ŚWIADCZENIA W DOMU PACJENTA; DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNĄ PROWADZONĄ W TAKICH DZIEDZINACH JAK: IRYDOLOGIA, HOMEOPATIA, AKUPUNKTURA, AKUPRESURA; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z PROWADZENIEM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA.

29 h) Opieki zdrowotnej; DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA
SEKCJA Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 86 OPIEKA ZDROWOTNA 86.1 86.10 86.10.Z Działalność szpitali 86.2 Praktyka lekarska 86.21 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna 86.22 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 86.23 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna 86.9 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych 86.90.D Działalność paramedyczna 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

30 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3:
i) Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej; DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA (W KLASYFIKACJI PKD OZNACZONA JAKO Grupa 93.1) TO M.IN. DZIAŁALNOŚĆ: OBIEKTÓW SPORTOWYCH (NP. BASEN, POLE GOLFOWE), DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH ZAWODOWYCH LUB AMATORSKICH (NP. PŁYWACKI, SZACHOWY, SPORTÓW ZIMOWYCH) , DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ (NP. FITNESS, KULTURYSTYKA). DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA (Grupa. 93.2) OBEJMUJE M.IN. DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI,      ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH ATRAKCJI ROZRYWKOWYCH I REKREACYJNYCH, TAKICH JAK: REJSY WODNE, GRY, POKAZY, WYSTAWY TEMATYCZNE I IMPREZY PLENEROWE.

31 i) Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej;
SEKCJA R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 93.1 Działalność związana ze sportem 93.11 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 93.12 93.12.Z Działalność klubów sportowych 93.13 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.19 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.21 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.29 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

32 ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: j) Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; OBEJMUJE (PKD S 95. 2): NAPRAWĘ I UTRZYMANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, NAPRAWĘ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO: FAKSY, KRÓTKOFALÓWKI ORAZ ELEKTRONICZNEGO JAK: RTV-RADIOODBIORNIKI I TELEWIZORY, NAPRAWĘ SPRZĘTU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO, TAKIEGO JAK: AGD, KOSIARKI DO TRAWY I DMUCHAWY; NAPRAWĘ OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH, MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMU, ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH, INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH, ARTYKUŁÓW HOBBYSTYCZNYCH I INNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.

33 j) Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
SEKCJA S POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 95 NAPRAWY I KONSERWACJI KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego 95.11 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.12 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.2 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego 95.21 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 95.22 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego 95.23 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 95.24 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 95.25 95.25 Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 95.29 95.29 Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

34 k) Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
ZAKRES 3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 3: k) Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH (W/G PKD F 43.3) OBEJMUJE: POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, TYNKOWANIE, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ, MALOWANIE I SZKLENIE, POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE.

35 k) Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.
SEKCJA F BUDOWNICTWO 43 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 43.3 Wykonywania robót budowlanych wykończeniowych 43.31 43.31.Z Tynkowanie 43.32 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA

36 ZAKRES 3 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? SEKTOR GOSPODARCZY, PRZEDSIĘBIORSTWA, OSOBY FIZYCZNE PODEJMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ A TAKŻE RYBACY. REFUNDACJA POMOC FINANSOWA W RAMACH KONKURSU PRZYZNAJE SIĘ W FORMIE ZWROTU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W WYSOKOŚCI DO 60%. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI W WYSOKOŚCI 100% WNIOSKOWANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA. LIMIT POMOCY NIE WIĘCEJ NIŻ ZŁ. DLA JEDNEGO BENEFICJENTA W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU Z TYM ŻE NA JEDNĄ OPERACJĘ (PROJEKT) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ZŁ. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – ,37 ZŁ.

37 ZAKRESY WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIU ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA. RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM. PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ.

38 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?
ZAKRES 2 Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE? POMOC JEST PRZYZNAWANA WNIOSKODAWCY, JEŻELI: prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR: • prowadzi chów, hodowlę lub połów ryb, • uzyskuje z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb.

39 ZAKRES 2 a) jako uprawniony do rybactwa: - władający obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej (RZGW), - władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb usytuowanych na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, - właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, - właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb,

40 ZAKRES 2 b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, c) w zakresie: - przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury lub unieszkodliwianiu odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, - związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcji, konserwacji lub naprawy sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej,

41 ZAKRES 2 2) uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 sektorowego programu operacyjnego „rybołówstwo i przetwórstwo ryb ” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych lsror 3) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia przez podmioty w/w pkt. 1. a), b), c).

42 ZAKRES 2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 1) Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki.

43 ZAKRES 2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. 3) wyposażenie obiektów, w którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia.

44 • animatorów życia społeczno-kulturalnego;
ZAKRES 2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZAKRESU 2: 4) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowej dla osób związanych z sektorem rybackim, w tym szkolenia dla: • przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą związaną z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem; • animatorów życia społeczno-kulturalnego; • animatorów sportu i aktywnego wypoczynku; • tematycznie związane z historią obszaru objętego strategią; • inne w zależności od potrzeb.

45 ZAKRES 2 WARUNKI WSPARCIA DLA ZAKRESU 2 refundacja pomoc finansowa w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60%. istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania. limit pomocy nie więcej niż zł. dla jednego beneficjenta w okresie realizacji programu z tym że na jedną operację (projekt) nie może przekroczyć zł. ŚRODKI PRZEWIDZIANE W LSROR – ,37 ZŁ.

46 ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW
KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI ZAKUPU UŻYWANYCH MASZYN, URZĄDZEŃ LUB INNEGO SPRZĘTU, JEŻELI: ZOSTAŁY ZAKUPIONE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ROK ICH NABYCIA, ICH WARTOŚĆ RYNKOWA PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ NOWYCH MASZYN URZĄDZEŃ LUB INNEGO SPRZĘTU TEGO SAMEGO TYPU, NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MASZYN, URZĄDZEŃ LUB SPRZĘTU;

47 ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW
KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 2) NABYCIA GRUNTÓW, BUDYNKÓW, BUDOWLI LUB PRAWA DO DYSPONOWANIA NIMI, JEŻELI: NABYCIE ICH NIE MIAŁO BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z OPERACJĄ, ICH WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA WARTOŚĆ RYNKOWĄ LUB ODTWORZENIOWĄ USTALONĄ W DRODZE WYCENY W OPERACIE SZACUNKOWYM, PODMIOT ZBYWAJĄCY W OKRESIE 5 LAT POPRZEDZAJĄCYCH ICH ZBYCIE, OTRZYMAŁ POMOC NA ICH ZAKUP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, POWYŻEJ 10% WARTOŚCI WSZYSTKICH KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ WYDATKÓW NA DANĄ OPERACJĄ;

48 ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW
KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI 3) NAKŁADÓW RZECZOWYCH NIEMAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI. 4) AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH, JEŻELI BENEFICJENT NIE PRZEDSTAWIŁ PISEMNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE DOKONAŁ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 5) PRACY WŁASNEJ WYKONYWANEJ PRZEZ BENEFICJENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ I PRACY WOLONTARIUSZY.

49 ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW
KOSZTY NIE POLEGAJĄCE REFUNDACJI KOSZTÓW OGÓLNYCH OPERACJI, W TYM KOSZTÓW POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH, OPŁAT ZA ZUŻYTĄ WODĘ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I NOŚNIKI ENERGII, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE WNIOSKODAWCY I OSÓB PRZEZ NIEGO ZATRUDNIONYCH: POWYŻEJ 10% WARTOŚCI NETTO OPERACJI, KTÓRE NIE MIAŁY BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI, KTÓRE ZOSTAŁY NALICZONE I WYKAZANE NIEZGODNIE ZE SPOSOBEM OKREŚLONYM W UMOWIE O DOFINANSOWANIE. KOSZTÓW PONIESIONYCH POZA OBSZAREM LSROR.

50 ZASADY WSPÓLNE DLA ZAKRESÓW
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU CEL OPERACJI NALEŻY ZACHOWAĆ PRZEZ OKRES 5 LAT, LICZĄC OD DNIA PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ. PODATEK VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG UZNAJE SIĘ CO DO ZASADY ZA NIEKWALIFIKOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ”, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY PODATEK TEN ZOSTAŁ RZECZYWIŚCIE I OSTATECZNIE PONIESIONY, I NIE PODLEGA ZWROTOWI (ZGODNIE Z ART. 55 UST. 5 LIT. A ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1198/2006).

51 WNIOSEK WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA INSTRUKCJA DO WNIOSKU

52 CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW
1. AKTUALNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ALBO ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE MA OBOWIĄZEK TAKIEGO WPISU. 2. PEŁNOMOCNICTWO – W PRZYPADKU GDY ZOSTAŁO UDZIELONE. 3. KOPIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE JEST OSOBA FIZYCZNĄ. 4. KOPIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CEL ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ OPERACJI - W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI.

53 CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW
5. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PLANOWANE KOSZTY OPERACJI, W TYM KOSZTORYS INWESTORSKI, ALBO OTRZYMANE PRZEZ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE OFERTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OPERACJI W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 6. UPROSZCZONY PLAN BIZNESOWY OPERACJI – WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU. 7. POZWOLENIE BUDOWLANE ALBO ZGŁOSZENIE, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 8. POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH PRAWA WODNEGO – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI.

54 CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW
9. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE CHOWU LUB HODOWLI RYB W POLSKICH OBSZARACH MORSKICH WYDANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O RYBOŁÓWSTWIE, JEŻELI TAKIE ZEZWOLENIE JEST WYMAGANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI. 10. KOSZTORYS INWESTORSKI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE ZALICZA DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH WNIESIONE NAKŁADY RZECZOWE. 11. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU DLA DANEJ OPERACJI – W PRZYPADKU BRAKU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH PRAWA WODNEGO, POZWOLENIA BUDOWLANEGO LUB ZGŁOSZENIA, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU.

55 CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW
12. OPERAT SZACUNKOWY SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – W PRZYPADKU GDY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE ZALICZA DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH WNIESIONE NAKŁADY RZECZOWE W FORMIE NIERUCHOMOŚCI. 13. DECYZJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT (DZ. U. Z 2008 R. NR 213, POZ.1342), ALBO DECYZJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 5 UST. 9 TEJ USTAWY, ALBO ZAŚWIADCZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII, ŻE UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE DOKONAŁ ZGŁOSZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 TEJ USTAWY – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI.

56 CHARAKTERYSTYKA ZAŁĄCZNIKÓW
14. SZCZEGÓŁOWY OPIS OPERACJI, Z PODANIEM SPECYFIKACJI KOSZTÓW JEJ REALIZACJI ORAZ WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ JEJ FINANSOWANIA – W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI. 15. OPIS PROJEKTU KAMPANII PROMOCYJNEJ, TARGÓW, WYSTAWY, BADANIA, WDRAŻANEGO SYSTEMU LUB SZKOLENIA, NA KTÓRE WNIOSKODAWCA UBIEGA SIĘ O POMOC, Z PODANIEM SPECYFIKACJI KOSZTÓW ICH REALIZACJI ORAZ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA, WRAZ Z HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH I PROMOCYJNYCH - W PRZYPADKU GDY WYMAGA TEGO SPECYFIKA OPERACJI - WZÓR UMIESZCZONY NA STRONIE MINISTERSTWA ROLNICTWA ORAZ W OGŁOSZENIU KONKURSU. 16. ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZELANA KWOTA ZALICZKI.


Pobierz ppt "CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 2 ZAKRESY OPERACJI MOŻLIWYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH LSROR WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH ŚRODKA 4.1. ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google