Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

2 4.1.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru działania NGR. 4.1.2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. 4.1.2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. 4.1.4 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarze działania NGR w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

3 podmioty sektora publicznego – w szczególności gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo – rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców (samorządy lokalne oraz jednostki z nich wydzielone, np. Lasy Państwowe, szkoły, instytucje kultury, ośrodki sportu i rekreacji), podmioty sektora społecznego - w szczególności osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje działające na obszarze LSROR w tym organizacje zrzeszające rybaków, podmioty sektora gospodarczego – w szczególności przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wytwórczą w rolnictwie w zakresie rybactwa śródlądowego.

4 4.1.2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem: budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki, zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia,

5 4.1.2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem: remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.

6 Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowalnych, Limit: 900 000 zł na jednego beneficjenta, Limit: 450 000 zł na jedną operację.

7 Wnioskodawca, który: 1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR: a) w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub c) w zakresie: –przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub –związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

8 2)jest armatorem statku rybackiego: a) o polskiej przynależności, b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta, c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub 3)uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006 lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie, i mieszka albo ma siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub 4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

9 LATAŁącznie na 4.1.2W tym dla sektora publicznego W tym dla sektora społecznego i gospodarczego 2010 – 20111 120 375,000,001 120 375,00 2012 – 20133 681 233,340,003 681 233,34 2014 – 20150,00 Razem4 801 608,340,004 801 608,34 Tab. Plan budżetu NGR na lata 2010-2015

10 4.1.3 podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa: 1.tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753), lub

11 2.podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie: – konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, lub – naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub – handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub – działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub – działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub – działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub – działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub – opieki zdrowotnej, lub – działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub – naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub – wykonywania robót budowlanych wykończeniowych lub, – działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

12 Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowalnych, Limit: 600 000 zł na jednego beneficjenta, Limit: 300 000 zł na jedną operację.

13 Podmioty gospodarcze, lub podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, kwalifikujące się jako mikro lub małe przedsiębiorstwa w kwalifikatorze MSP (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dn. 6 maja 2003 roku)

14 Tab. Plan budżetu NGR na lata 2010-2015 LATAŁącznie na 4.1.3W tym dla sektora publicznego W tym dla sektora społecznego i gospodarczego 2010 – 20112 080 697,000,002 080 697,00 2012 – 20133 787 935,660,003 787 935,66 2014 – 20150,00 Razem5 868 632,660,005 868 632,66

15 Wydatki poniesione w ramach realizacji operacji mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli: nie należą do tzw. katalogu wydatków niekwalifikowalnych – wynika on z przepisów wyłączających dany rodzaj kosztu lub jego część z kwalifikowalności, są niezbędne do realizacji celu operacji - kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki logicznie powiązane z celem operacji, są właściwie udokumentowane,

16 Wydatki poniesione w ramach realizacji operacji mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli: beneficjent wywiąże się z wymogów formalnych związanych z planowaną operacją lub wysokością ponoszonych wydatków (prawo zamówień publicznych - o ile dotyczy beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów), beneficjent przestrzega podstawowych założeń polityk rozwojowych UE (promocja wparcia UE, ułatwianie dostępu dla niepełnosprawnych i wykluczonych, równouprawnienie, eliminowanie rasizmu, zachowanie zasad wolnego obrotu gospodarczego i poszanowania konkurencyjności).

17 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: -faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji (umowa o dofinansowanie), -poniesione przed dniem przyznania pomocy nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez LGR umowy ramowej z MRiRW – 23.11.2010 rok (refundacja). Nie ma obowiązku dokumentowania wkładu własnego beneficjenta.

18 Ocena kwalifikowalności podatku VAT na etapie wniosku o dofinansowanie: wniosek jest oświadczeniem beneficjenta w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, na etapie umowy o dofinansowanie – beneficjent w umowie składa oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, na etapie płatności - UMWW stosuje rozwiązanie polegające na stemplowaniu faktur pieczątką, która będzie informacją dla organów kontroli skarbowej, iż podatek VAT zawarty na danym dokumencie został już zwrócony.

19 Koszty inwestycyjne: Koszty inwestycyjne: usługi budowlane, roboty ziemne i rozbiórkowe, usługi montażowe, sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie. Koszty te należy dokumentować we wniosku przedstawiając: kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie dokumentacji budowlanej, ofertę wykonawcy na podstawie przedmiaru robót, oferty rynkowe lub oferty ze źródeł ogólnodostępnych (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne) – w przypadku gdy koszt jednostkowy przekracza kwotę 3500 zł netto wymagane 3 oferty Przy czym nadmienić należy, że oferty nie są wiążące dla beneficjenta, stanowią jedynie materiał porównawczy dla osób weryfikujących wnioski. W przypadku ofert przedstawionych w walutach obcych możliwe jest założenie 10% nawiązki na wypadek ryzyka kursowego.

20 Koszty ogólne: Koszty ogólne: związane z przygotowaniem i realizacją projektu – kwalifikowalne do limitu 10% wszystkich pozostałych kosztów inwestycyjnych. Są to koszty: Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, Przygotowania dokumentacji ekonomicznej, kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów przedsięwzięć, analiz rynkowych, analiz marketingowych, Poniesione na wydanie zaświadczeń, pozwoleń i wszelkiej dokumentacji związanej z ich uzyskaniem, Obsługi geodezyjnej, Usług dotyczących przygotowania operacji, Nabycia patentów i licencji, Tablice informacyjne. Koszty ogólne we wniosku należy dokumentować poprzez przedstawienie ofert, umów i faktur.

21 Nakłady rzeczowe: kwalifikowalne mogą być niektóre nakłady rzeczowe, do których możemy zaliczyć: zakupione w ramach projektu nieruchomości oraz posiadane nieruchomości, jeśli po wniesieniu ich do projektu zmienia się sposób ich użytkowania - są one kwalifikowalne do limitu 10 % i wyliczane na podstawie kwalifikowalnych kosztów ogólnych i inwestycyjnych łącznie, nakłady rzeczowe wykonane wewnętrznymi zasobami beneficjenta w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych – są one kwalifikowalne do do limitu 10 % i wyliczane na podstawie kwalifikowalnych kosztów ogólnych i inwestycyjnych łącznie. Nakłady rzeczowe we wniosku należy dokumentować poprzez przedstawienie wyceny w postaci operatu szacunkowego, kosztorysu inwestorskiego lub powykonawczego.

22 praca własna wykonana przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i praca wolontariuszy, używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt, grunty, budynki, budowle jeżeli zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia.

23 Pomoc na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli operacja: jest zgodna z LSROR, jest realizowana na obszarze gmin objętych LSROR (z wyłączeniem operacji polegających na promocji obszaru NGR, kursy, szkolenia mające na celu zmianę kwalifikacji zawodowych), została wybrana przez LGR (oceniona przez Komitet NGR) do wysokości limitu dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dany konkurs,

24 Pomoc na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli operacja polegająca na realizacji inwestycji: przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych (zachowanie płynności finansowej w okresie 3 lat od momentu podpisania umowy o dofinansowanie); będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych (pozwolenie lub zgłoszenie budowlane, pozwolenie wodnoprawne);

25 Pomoc na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli operacja polegająca na realizacji inwestycji: ma zapewnioną gospodarczą trwałość (10 letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych oraz 5 letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego); nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód (ocena oddziaływania na środowisko).

26 Nadnotecka Grupa Rybacka ul. Dąbrowskiego 8/509 64-920 Piła biuro@ngr.pila.pl www.ngr.pila.pl

27 Dziękujemy za uwagę Anna Ligenza Patrycja Krystek


Pobierz ppt "Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google