Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Planu Działania KSOW za lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Planu Działania KSOW za lata"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Planu Działania KSOW za lata 2008-2011
Olsztyn, 8 września 2011 r.

2 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Cel główny KSOW wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich; identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. (zgodnie z PROW ) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 Struktura organizacyjna KSOW Rozwoju Obszarów Wiejskich
Sekretariat KSOW (w MRiRW); 16 Sekretariatów Regionalnych – Samorządy Województw; Grupa Robocza ds. KSOW; 5 podgrup tematycznych. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

4 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wiesława Alicja Bojarska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Aneta Kowalkowska – koordynator zespołu Jolanta Kaczyńska Magdalena Wróblewska-Urbaniak Izabela Zapadka Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 Sekretariaty Regionalne - zadania Rozwoju Obszarów Wiejskich
zapewnienie wymiany informacji i koordynacja działań sieci na poziomie wojewódzkim; sporządzanie Wojewódzkiego Planu Działania we współpracy z partnerami; realizacja zadań wojewódzkich wynikających z Krajowego Planu Działania; koordynacja współpracy z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi na poziomie województwa. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Warunki współpracy z Partnerami KSOW określa Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

7 Termin składania wniosków Rozwoju Obszarów Wiejskich
Partnerzy zainteresowani współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przesyłają do Sekretariatu Regionalnego KSOW wniosek dotyczący współorganizacji działania w terminie nie krótszym niż 40 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia realizacji działania. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, Olsztyn, pokój 412 (sekretariat). Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 Wysokość współfinansowania Rozwoju Obszarów Wiejskich
Maksymalna wysokość współfinansowania działania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie może przekroczyć 75 % ogólnej wartości działania. Udział finansowy Partnera we współorganizacji działania powinien wynosić minimum 25 % ogólnej wartości działania. Praca własna lub wolontariat nie stanowi wkładu finansowego Partnera. Wyboru i zakresu refundacji kosztów kwalifikowanych dokonuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i na podstawie złożonego wniosku. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

9 Rozliczenie działania Rozwoju Obszarów Wiejskich
sprawozdanie należy złożyć w terminie 14 dni po zakończonym działaniu; zatwierdzenie sprawozdania następuje w ciągu 7 dni; po zatwierdzeniu sprawozdania Partner wystawia ogólną fakturę lub rachunek. Województwo ma prawo odmówić refundacji poniesionych kosztów, jeśli rozliczenie działania nastąpi w innym terminie, oraz będzie niezgodne z zapisami porozumienia dotyczącego współorganizacji działania. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Schemat postępowania przy ubieganiu się o wsparcie finansowe ze środków KSOW Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Zgoda Zarządu Sekretariat Regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na realizację działania Porozumienie o współpracy Wniosek o dofinansowanie działania w zakresie realizacji działania WNIOSKODAWCA Realizacja działania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan działania KSOW Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest dokumentem, w którym zostały zaplanowane działania zmierzające do realizacji celów KSOW. Dokument składa się z 7 działań ogólnych oraz zadań szczegółowych. Wersja elektroniczna Planu Działania, formularz zgłoszeniowy dla podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach KSOW oraz formularz wniosku o dofinansowanie działania znajduje się na stronie internetowej zakładka „Wnioski do pobrania” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 Stan realizacji Planów działania KSOW w latach 2009 - 2011
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

13 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Targi krajowe tys. zł Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w 2009, 2010 i 2011 r. Wiosenne Targi ogrodnicze w W-M ODR Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu w 2009 i 2010 r. Jesienne Targi Rolnicze w W-M ODR w 2009 r. (uczestnictwo LGD) Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD W 2009 i 2010 r. Podlaskie Targi Rolnicze w Szepietowie w 2010 r. Żuławskie Targi Rolne w Starym Polu w 2010 i 2011 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 Targi zagraniczne 162 tys. zł Rozwoju Obszarów Wiejskich
Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze w 2010 r. Międzynarodowe Targi Fruit Logistica w Berlinie w 2010 r. Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie w 2011. Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego „ProdExpo” w Kijowie w 2011 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 Wystawy rolnicze 64 tys. zł Rozwoju Obszarów Wiejskich
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Olsztynie w 2009, 2010 i 2011 r. XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu 2011 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Konkursy i imprezy 855 tys. zł Rozwoju Obszarów Wiejskich
2 edycje Ekologicznych Targów Chłopskich Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku 2011 r. Pokazy Konne i Czempionaty Koni Zimnokrwistych 2010 i 2011 r. Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Reszlu 2010 r. Święto Ziół Festiwal Kultury Ludowej w Srokowie 2010 i 2011 r. Kiermasze Produktów Regionalnych w Olsztynie Wesele Mazurskie w Kamionce Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

17 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Konkursy i imprezy Konkursy na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim 3 edycje Konkursy na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 3 edycje Konkurs na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany   na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych „Przyjazna wieś” 3 edycje 34 konkursy dotyczące żywności lokalnej, regionalnej i tradycyjnej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 Ośrodek sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie
I miejsce w kraju w konkursie „Przyjazna wieś” w kategorii infrastruktura techniczna Ośrodek sportów zimowych Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie

19 Konferencje, seminaria, spotkania 258 tys. zł
Konferencja ekologiczna pn. "Rolnictwo ekologiczne - praktyczne aspekty produkcji i dystrybucji" Międzynarodowa konferencja „Wieś – tu żyję, pracuję i odpoczywam” Konferencja pn. „Żywność naturalna i tradycyjna w aspekcie nadzoru weterynaryjnego” Konferencja Naukowo-Promocyjna pn. "Żywność regionalna i tradycyjna - aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne" 5 edycji Forum Lokalnych Grup Działania Seminarium pn. „Rozwój współpracy i przygotowanie do pozyskiwania środków finansowych w ramach osi 4 Leader” Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

20 Konferencje, seminaria, spotkania Rozwoju Obszarów Wiejskich
Szkolenie pn. „Funkcjonowanie LGD – aspekty prawne i ekonomiczno-finansowe” Udział LGD w międzynarodowym seminarium z zakresu projektów współpracy Konferencja pn. „Aktualna sytuacja we wdrażaniu inicjatywy Leader w województwie warmińsko-mazurskim” 8 konferencji aktywizujących, spotkań grup producentów rolnych oraz branżowych związków producentów rolnych Udział rolników w konferencji pn. „ Biogazownie – energia z odnawialnych źródeł” Uczestnictwo w Kongresie Odnowy Wsi 2009 r. Podlesice, 2011 r. Krzyżowa Uczestnictwo LGD w konferencji „Leader potrzebuje liderów” 2009 r. Kraków Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

21 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wizyty studyjne tys. zł Wyjazd studyjny na Targi Rolnicze „Terralies” we francuskim departamencie Cotes d’Armor Wyjazd studyjny na Europejskie Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego do regionu Smalandia w Szwecji w 2009 i 2010 r. Wizyta studyjna jednostek działających na rzecz rolnictwa do Magdeburga Czesko-Austriacko-Polskie doświadzczenia w zakresie odnawialnych źródeł energii Wizyta studyjna w Bawarii Wizyta studyjna w Prowincji Perugia we Włoszech Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wizyty studyjne Wyjazd studyjny na wystawę Agritechnica w Hanowerze Wyjazd studyjny do Niemiec dla grup producentów drobiu w 2009 i 2010 r. Wyjazd studyjny dla LGD na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w 2009, 2010 r. Wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych w Juchowie i Białym Borze woj. zachodniopomorskie Organizacja wizyt studyjnych w LGD – „Mazurskie Morze”, „Lider w Ego”, LGD9 Wyjazd studyjny do biogazowni w Liszkowie woj. kujawsko-pomorskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

23 Zadania związane z zarządzaniem siecią 190 tys. zł
Uczestnictwo w Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2010 r. Opracowanie materiałów promocyjnych, w tym ulotki, spot i film Publikacja artykułów w prasie i magazynach branżowych Szkolenia pracowników SR KSOW Udział partnerów Sieci w konferencjach i spotkaniach Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

24 Publikacje, broszury 171 tys. zł Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wydanie 8 numerów Biuletynu KSOW Publikacja na temat dobrych praktyk w ramach II Schematu Leader+ Wydanie broszury na temat zasad cross compliance Opublikowanie wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie warmińsko-mazurskim Artykuły prasowe w Gazecie Olsztyńskiej, Rolniczym ABC i Pulsie Regionu Katalog gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

25 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dane statystyczne Konferencje, seminaria, szkolenia i spotkania – 29 Konkursy i imprezy- 50 Wizyty studyjne - 21 Targi i wystawy - 20 Łączna wartość wydatków w 2009, 2010 i 2011 r.: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

26 Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dziękuję za uwagę Wiesława Alicja Bojarska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Planu Działania KSOW za lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google