Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc materialna dla uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc materialna dla uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc materialna dla uczniów
ROK SZKOLNY 2011/2012 30 czerwiec 2011 r Urząd Miejski w Zabrzu

2 Przepisy prawne regulujące pomoc materialną dla uczniów:
Ustawa o systemie oświaty z dnia r. Dz. U r. nr 256, poz (rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów), Ustawa o pomocy społecznej z dnia r. Dz. U r. nr 64, poz. 593 (art.8), Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Dz. U r. nr 228, poz (art.6 ust. 2 pkt 2), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz.U nr 127, poz. 1055, Uchwała Nr XXXIX/500/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zabrze.

3 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym o charakterze motywacyjnym stypendia szkolne zasiłki szkolne stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe stypendia Prezesa Rady Ministrów stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stypendia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

4 Miasto Zabrze przyznaje stypendia szklone i zasiłki szkolne wyłącznie na wniosek mieszkańców Miasta Zabrze. Jeżeli uczeń uczęszcza do szkoły w Zabrzu a mieszka w innej gminie (miejscowości np. w Rudzie Śl.) wniosek powinien zostać złożony w gminie zamieszkania (tj. MOPS Ruda Śl.). Stypendium szkolne, zasiłek szkolny nie przysługuje: mieszkańcom innych gmin, dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkole w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. „0”, wychowankom ośrodków zapewniających całodobową opiekę, uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

5 Wnioskodawca – to rodzic lub opiekun prawny (zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 3 ust. 10), a w przypadku ucznia pełnoletniego tenże uczeń. Wniosek może złożyć: rodzic ( opiekun prawny), pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły Świadczenie może być przyznane z urzędu. W trakcie postępowania wszczętego na wniosek dyrektora lub z urzędu organ musi uzyskać zgodę strony. Brak zgody powoduje umorzenie postepowania czyli świadczenie nie zostaje przyznane.

6 Stypendium szkolne Adres zamieszkania - wnioskodawcy musi być taki sam jak adres ucznia, gdyż zgodnie z art. 26§1 Kodeksu cywilnego: „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców , któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. § 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa”. PESEL wnioskodawcy – jest wymagany w celu zidentyfikowania wnioskodawcy w systemie DIVIDO i tym samym pozwala odnaleźć pozostałe dzieci uczące się w innych szkołach. Telefon kontaktowy – konieczny ponieważ umożliwia szybki kontakt z wnioskodawcą i wyjaśnienie rozbieżności we złożonych wnioskach

7 Dane ucznia/ słuchacza - bezwzględnie wypełnić, pamiętając o numerze PESEL, który pozwala identyfikować ucznia w PE. Proszę pamiętać o dokładnym podaniu nazwy szkoły, do której dziecko uczęszcza np. Zespół Szkół nr 18 (prosimy nie podawać typu szkoły np. Szkoła Podstawowa nr 35). UWAGA PRZY ZESPOŁACH!!!

8 Wnioskodawca może wybrać - refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę. Wnioskodawca może wybrać - pomoc rzeczowa. Szkoła przekazując zakupione pomoce edukacyjne powinna sporządzić protokół przekazania, który winien podpisać wnioskodawca.

9 Sytuacja rodzinna - jeżeli wnioskodawca zaznaczy którąkolwiek z okoliczności, należy to potwierdzić odpowiednim dokumentem. Przykładowe dokumenty potwierdzające sytuację rodziną: zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o rozwodzie, decyzja o dodatku z tytułu wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie, zaświadczenie od lekarza o długotrwałej chorobie itp.

10 Prosimy zapoznać się z objaśnieniami:
5. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony) Prosimy zapoznać się z objaśnieniami: Czy w miesiącu złożenia wniosku nastąpiła zmiana dochodu : TAK/NIE a)utrata dochodu:……………………………………………………………………………………………… (jakiego?) b)zwiększenie dochodu:……………………………………………………………………………………… Przykład Czy w miesiącu złożenia wniosku nastąpiła zmiana dochodu a)utrata dochodu: TAK - ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH 650,00 (jakiego?) b)zwiększenie dochodu: NIE Powyższe zapytanie jest istotne ponieważ jeżeli dochód zostaje utracony wówczas bierze się pod uwagę dochody z miesiąca, w którym składany jest wniosek. Jeżeli dochód się zwiększa i przekracza kryterium dochodowe świadczenie nie przysługuje.

11 Dochody podajemy w wartości netto
(przychód – koszty uzyskania przychodu - składki ubezpieczenia społecznego – składki ubezpieczenia zdrowotnego - podatek) Zajęcia komornicze są dochodem i należy je wliczać do dochodów rodziny (z wyjątkiem zajęć z tyt. alimentów płaconych na rzecz innej osoby) Należy wypełnić pomimo posiadania załączników zasiłek celowy należy podać ale nie uwzględniamy w dochodach (nie dodajemy, nie odejmujemy) należy odjąć od dochodu; potwierdzoną kwotę alimentów

12 Do dochodu nie wlicza się :
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

13 Wykaz dokumentów do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie:
Osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej udzielanych przez MOPR: przedkłada się zaświadczenie z MOPR/oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obejmujące co najmniej miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (lub w przypadku utraty dochodu miesiąc złożenia wniosku) wraz z podaniem rodzaju i wysokości pobieranych świadczeń. b) W pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia/oświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku): zaświadczenie z zakładu pracy/oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez danego członka rodziny (również z umowy zlecenie, o dzieło, agencyjnej itp. w wysokości netto),

14 decyzja o przyznaniu emerytury lub renty/oświadczenie dokumentujące wysokość emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego, w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Urzędu Pracy dot. prawa lub braku prawa do zasiłku oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp., decyzja/oświadczenie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego , świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku okresowego, stałego, celowego itp., pisemne oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu np. ze sprzedaży surowców wtórnych, wyrok o zasadzeniu alimentów/ decyzja przyznająca zaliczkę alimentacyjna/oświadczenie o wysokości alimentów w przypadku uzyskania niższych alimentów niż zasądzone należy dołączyć: zaświadczenie komornika/oświadczenie o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku studiujących członków rodziny zaświadczenie/oświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium,

15 c) Osoby posiadające gospodarstwo rolne
dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, w przypadku alimentów świadczonych na rzecz innych osób kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej. c) Osoby posiadające gospodarstwo rolne oświadczenie, zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni oraz udokumentowanie zapłaconych składek KRUS (ilość ha przeliczeniowych * 207 zł – składki KRUS).

16 d) Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
opodatkowaną w formie podatku zryczałtowanego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/oświadczenie o formie opodatkowania oraz oświadczenie prowadzącego działalność o wysokości miesięcznych dochodów i potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opodatkowaną na zasadach ogólnych lub w formie uproszczonej (książka przychodów i rozchodów) oświadczenie o liczbie miesięcy, przez które była prowadzona działalność gospodarcza w ubiegłym roku podatkowym(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego/oświadczenie, w którym zawarty będzie przychód, koszty uzyskania przychodu, dochody z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek ubezpieczenia społecznego, należnego podatku, odliczonych od podatku składek ubezpieczenia zdrowotnego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym za rok poprzedzający rok podatkowy wraz z podaniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek w przypadku rozpoczęcie działalności gospodarczej w roku składania wniosku oświadczenie o liczbie miesięcy, przez które była prowadzona działalność gospodarcza w roku podatkowym(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), oświadczenie prowadzącego działalność o wysokości miesięcznych dochodów i potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

17 PESEL członków gospodarstwa domowego pozwoli stworzyć powiazania w systemie DIVIDO pomiędzy rodzeństwem. Dochód podany przez wnioskodawcę będzie weryfikowany z pierwszym wnioskiem wnioskodawcy wprowadzonym do systemu. Pozwoli to wyeliminować rozbieżności pomiędzy wnioskami rodzeństwa i jednokrotne wprowadzanie danych. Osoba bezrobotna nie zarejestrowana w urzędzie pracy powinna dołączyć oświadczenie, że nie pracuje i podać przyczyny nie zarejestrowania w PUP np. „zajmuję się domem”. W przypadku dziecka nie uczęszczającego do szkoły/przedszkola należy wpisać wiek dziecka.

18 7. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
Oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wynosiły zł netto, co w przeliczeniu na 1 osobę stanowi zł. Oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny z miesiąca złożenia wniosku wynosiły zł netto, co w przeliczeniu na 1 osobę stanowi zł. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 351 zł (netto) na osobę w rodzinie (kwota ta wynika z ustawy o pomocy społecznej oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. Dz. U. z 2009 r. nr 127, poz. 1055). Przekroczenie tego kryterium powoduje odmowę przyznania stypendium szkolnego na cały rok szkolny (przekroczenie w wysokości 0,01 zł powoduje otrzymanie decyzji odmownej).

19 Otrzymywanie dodatkowego stypendium
o charakterze socjalnym powoduje pomniejszenie wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Informacja ważna w przypadku zespołów szkół wymagana do sprawozdania SIO.

20 Prosimy nie przyjmować wniosków po terminie!
10. Wniosek po terminie Jeżeli wniosek o przyznanie stypendium szkolnego został złożony po 15 września (art. 90n ust.6 i 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U nr 95 poz. 425 z późn. zmianami) należy wskazać przyczyny niedotrzymania terminu i załączyć dokumenty mogące potwierdzić te przyczyny: W przypadku wniosku po terminie wnioskodawcę należy skierować z wnioskiem do Wydziału Oświaty. Prosimy nie przyjmować wniosków po terminie!

21 5. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ……………………………… podpis 11. Oświadczenie Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i poza wyżej wymienionymi nie mam żadnych dodatkowych dochodów. miejscowość, data podpis wnioskodawcy Prosimy zwracać uwagę na podpisanie wniosku przez wnioskodawcę wraz z podaniem daty jego wypełnienia (punkt 5 i 11 wniosku).

22 Sprawa dotycząca uchylania się uczniów pobierających stypendium szkolne od obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego Powyższa sprawa została określona w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów szkolnych. W interpelacji czytamy, że „ewentualne uchylanie się uczniów pobierających stypendia szkolne od obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego nie mogą w opinii MEN stanowić wymiernej przesłanki do kwestionowania prawa do uzyskiwania pomocy ze strony państwa oraz organów prowadzących szkołę. Należy zwrócić uwagę, że z definicji pomocy materialnej dla uczniów zawartej w ustawie o systemie oświaty wynika, że jest ona przeznaczona na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przełamywanie barier w dostępie do edukacji. Zatem również uczniowie, którzy maja problemy z kształceniem, powinni korzystać z tej pomocy – jednak być może powinna być ona w większym stopniu nakierowana na oddziaływania edukacyjne i wychowawcze realizowane przez szkołę”. Zgodnie art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty nie można uznać wprowadzenia do kryterium przyznawania stypendium szkolnego elementu realizacji obowiązku szkolnego lub nauki jako elementu decydującego o przyznaniu pomocy, gdyż w praktyce każde dziecko w wieku 7-18 lat musi realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Ponadto zgodnie z art. 90 o ust. 4 tej ustawy wynika, że „Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego”. Analiza cytowanej normy prawnej dowodzi, że nierealizowanie obowiązku szkolnego(nauki) nie stanowi przesłanki ani do wstrzymania ani też cofnięcia stypendium.

23 Skreślenie z listy uczniów jest podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania lub cofnięcia świadczenia w formie stypendium szklonego. O powyższym fakcie należy bezzwłocznie poinformować organ przyznający pomoc w formie stypendium szkolnego.

24 Przykładowa lista wydatków finansowanych ze stypendiów szkolnych:
podręczniki/ćwiczenia, książki pomocnicze (encyklopedie, lektury szkolne, zbiory zadań, tablice matematyczne, atlasy, słowniki – w tym multimedialne), pomoce naukowe do realizacji procesu dydaktycznego wskazane przez szkołę (np. gry edukacyjne), multimedialne programy edukacyjne, komputer stacjonarny, notebook, części zamienne (np. płyta główna, procesor, obudowa, zasilacz, karta graficzna, dźwiękowa, dysk twardy, pamięć ram, karta sieciowa, myszka, klawiatura, monitor itp.), drukarka, toner, tusz do drukarki, legalne oprogramowanie komputerowe w zakresie podstawowym dla edukacji ogólnej, pamięć przenośna, opłaty za internat (abonament od września do czerwca - zwrot środków za abonament internetowy można uzyskać przekładając fakturę lub rachunek za internet wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę), tornister, plecak szkolny (plecak musi mieć na fakturze/rachunku adnotację „szkolny”), artykuły papiernicze (np. zeszyty, bloki, teczki tekturowe, papier do drukarki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, przybory geometryczne, plastelina, modelina, długopisy, ołówki, gumki, flamastry, kredki, taśma klejąca, piórnik, kalkulator itp.), obuwie sportowe i strój sportowy, strój kąpielowy (jeden komplet na semestr - (buty, strój na zajęcia wychowania fizycznego muszą mieć na fakturze/rachunku adnotację „sportowe”),

25 Wypłata świadczenia może nastąpić po uprawomocnieniu decyzji
przybory do nauki zawodu, odzież robocza na zajęcia praktycznej nauki zawodu, udział w zajęciach edukacyjnych (np. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zajęciach logopedycznych, dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, dodatkowych zajęciach informatycznych itp.), opłata za udział w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, wyjścia do kin, teatrów itp., pokrycie kosztów udziału w wyjazdach na „zieloną szkołę”, opłaty za przejazdy z miejsca zamieszkania i z powrotem wyłącznie dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania (wysokość refundacji jest równa różnicy pomiędzy kwotę poniesionych kosztów na ten cel a świadczeniem przyznanym w zasiłku rodzinnym na pokrycie kosztów dojazdu - zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość w której osoba ta przebywa zamiarem stałego pobytu - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów uczących się poza miastem Zabrze), całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem w bursie, internacie itp. sprzęt sportowy w przypadku zawodniczego uprawiania danej dyscypliny sportu - poświadczenie ze szkoły lub klubu sportowego , instrumenty muzyczne w przypadku uczęszczania do szkoły muzycznej – poświadczenie ze szkoły. Wypłata świadczenia może nastąpić po uprawomocnieniu decyzji - 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

26 Zasiłek szkolny Zasiłek szkolny – jest przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przeznaczany jest tylko i wyłącznie na cele edukacyjne. Ma miejsce: pogorszenie sytuacji materialnej (nie musi być spełnione kryterium 351 zł) , zdarzenie losowe. O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. Przyznanie zasiłku szkolnego powinno uwzględniać niezaspokojone potrzeby edukacyjne ucznia spowodowane zdarzeniem losowym!

27 Zdarzenie losowe to zdarzenie przeszłe i pozbawione cech pewności wystąpienia, powstałe bez wpływu osoby uprawnionej do świadczenia. Musi ujemnie oddziaływać na życie, zdrowie lub mienie uprawnionego. Przykłady zdarzeń losowych: pożar, powódź, huragan, zalanie mieszkania, choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia itp.

28 Jest przyznawany w formie:
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym (faktury/ rachunki są wystawiane na wnioskodawcę), rzeczowej o charakterze edukacyjnym (zakupu dokonuje szkoła - przekazując zakupione pomoce edukacyjne powinna sporządzić protokół przekazania, który winien podpisać wnioskodawca). Wnioskodawca może zaznaczyć tylko jedną formę pomocy: świadczenie pieniężne lub pomoc rzeczową. Zasiłek szkolny nie jest zapomogą bezzwrotną, nie może być wydany na cele inne niż edukacyjne!

29 5. W jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej (opisywane pogorszenie sytuacji winno być udokumentowane i załączone do wniosku) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… W punkcie tym należy dokładnie opisać nie tylko zdarzenie losowe ale przede wszystkim jego wpływ na sytuację materialną np. śmierć ojca spowodowała utratę dochodu w wysokości 1500 zł. Dochód na członka rodziny wynosi 400 zł nie pozwala to opłacić dodatkowych zajęć języka angielskiego. Choroba matki spowodowała wzrost wydatków na leczenie i środki medyczne o około 500 zł miesięcznie. W związku z powyższym rodzina nie posiada środków finansowych na zakup podręczników i wyprawki szkolnej dla dziecka. Powyższe zdarzenia losowe powinny być udokumentowane np. aktem zgonu, zaświadczeniem lekarza o chorobie matki i podania daty postawienia diagnozy. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające wzrost wydatków na leczenie np. faktury i rachunki za leki, konsultacje lekarskie itp.

30 6. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
Oświadczam, że łącznie dochody wszystkich członków mojej rodziny przed zajściem zdarzenia losowego wynosiły ………………… zł netto, co w przeliczeniu na 1 osobę stanowiło ……………………. zł. Łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wynoszą obecnie ……………………………….. zł netto, co w przeliczeniu na 1 osobę stanowi ……………………………… zł. Dochody przed zajściem zdarzenia i zmiana dochodów po zdarzeniu powinno być udokumentowane (zaświadczenie, decyzje, oświadczenie o dochodach itp.). W przypadku braku zmiany dochodów oświadczenie o pogorszeniu sytuacji materialnej spowodowanej np. wzrostem kosztów na leczenie.

31 Stypendia motywacyjne
1. Komu może być przyznane stypendium motywacyjne? „Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowie, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym”. Przykład 1: Uczeń V klasy uzyskał w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 wysoką średnią ocen. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy złożył do komisji stypendialnej, następnie komisja przekazała wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. Powyższy uczeń w związku z uzyskaniem promocji do następnej klasy jest w VI klasie (I semestr roku szkolnego 2011/2012). W związku z powyższym uczeń ten otrzyma stypendium na I semestr klasy VI na podstawie wyników, które osiągnął w poprzednim semestrze (II semestrze roku szkolnego 2010/2011). Przykład 2: Maturzysta - uczeń III klasy LO uzyskał wysoką średnią ocen w II semestrze. W związku z tym, że stypendium jest przyznawane na kolejny semestr tj. I semestr roku szkolnego 2011/2012 nie jest możliwe przyznanie stypendium temu uczniowi ponieważ uczeń ten ukończył już edukację (nie jest uczniem tej szkoły).

32 2. Komu nie przysługuje stypendium motywacyjne:
stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. wysoka średnia ocen uzyskana w ostatnim semestrze określonego typu szkoły nie może stanowić podstawy do przyznania stypendium za wyniki w nauce . 3. Wysokość stypendium motywacyjnego: Stypendium za wyniki w nauce luba za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. 91 zł*2 = 182 zł) o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Powyższe zagadnienia omówione zostały na podstawie art. 90g Ustawy o systemie oświaty z dnia r. Dz. U r. nr 256, poz oraz na podstawie stanowiska MEN z dnia r.

33 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Pomoc materialna dla uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google