Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz opieki stomatologicznej. Rytro, wrzesień 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz opieki stomatologicznej. Rytro, wrzesień 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz opieki stomatologicznej. Rytro, wrzesień 2013 r.

2 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 2 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W 2013 ROKU

3 Nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach Wojewódzkich NFZ w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego

4 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

5 Środki na kontrakty 2013 Środki na kontrakty 2014 plan RóżnicaWzrost 643 600 000 zł656 480 000 zł12 880 000 zł2,00 %

6 A Kontraktowanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ dzienny) prowadzone jest w trybie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), to jest w trybie wnioskowym tzn., że wnioskodawcy mogą składać wnioski o zawarcie umów w poszczególnych zakresach świadczeń POZ w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Złożone prawidłowo wnioski są rozpatrywane w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca). Warunkiem zawarcia umowy między NFZ a świadczeniodawcą w zakresie medycyny szkolnej jest przedłożenie Oddziałowi Funduszu (oprócz wymaganych dokumentów formalno-prawnych) aktualnej informacji o szkołach, z którymi zawarł porozumienie/umowę o współpracy i o charakterystyce populacji uczniów. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

7 A Zakres umowyPrzedmiot umowy świadczenia lekarza POZ porady lekarskie, wizyty domowe, porady patronażowe, badania bilansowe, badania diagnostyczne z listy POZ, profilaktyka chorób układu krążenia, szczepienia ochronne; wydawanie skierowań do AOS, SZP, REH; świadczenia pielęgniarki POZ świadczenia domowe, wizyty patronażowe, badania bilansowe, świadczenia w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy; świadczenia położnej POZ świadczenia domowe, wizyty patronażowe, porady związane z edukacją, poradnictwem, profilaktyką, monitorowaniem rozwoju ciąży, przebiegu połogu oraz rozwoju noworodka; świadczenia pielęgniarki szkolnej badania bilansowe (testy przesiewowe), świadczenia w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej, edukacja uczniów; transport sanitarny zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia MZ, w tym transport daleki; nocna i świąteczna opieka zdrowotna świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom (również spoza obszaru zabezpieczenia)

8 A Zakres świadczeń Stawka bazowa Współczynniki korygujące Lekarz poz96,00 zł 3,0 - porada/y w związku z leczeniem cukrzycy lub choroby układu krążenia 2,0 – od 0 do 6 r.ż. 1,2 – od 7 do 19 r.ż. 1,0 – od 20 do 65 r.ż. 2,0 - powyżej 65 r.ż. 2,5 - podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej 0,1 – wzmożona zachorowalność na ostre choroby układu oddechowego Pielęgniarka poz 26,64 zł 2,0 - od 0 do 6 r.ż. 1,0 - od 7 r.ż. do 65 r.ż. 2,0 - powyżej 65 r.ż. 3,5 - podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej Medycyna szkolna 42,00 zł 1,0 - uczeń klasy ogólnej w szkole typu I 1,7 - uczeń klasy integracyjnej i sportowej w szkole typu I 5,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu A w klasie ogólnej szkoły typu I 9,4 - uczeń z niepełnosprawnością typu B w klasie ogólnej szkoły typu I 25,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu C w klasie ogólnej szkoły typu I 1,7 - uczeń szkoły typu II 5,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu A w szkole typu III 9,4 - uczeń z niepełnosprawnością typu B w szkole typu III 25,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu C PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA stawki kapitacyjne

9 A Zakres świadczeń Wartość porady/ryczałtu (poza kapitacją) Lekarz poz 48 zł - Świadczenia w profilaktyce ChUK 45 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom spoza OW; na podstawie,,Karty Polaka oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) 20 zł - Świadczenia w ramach kwalifikacji do realizacji transportu,,dalekiego w POZ Pielęgniarka poz 4 zł - Świadczenia w profilaktyce gruźlicy 12 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW; na podstawie,,Karty Polaka oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) Położna poz 31 zł - Edukacja przedporodowa 26 zł - Wizyta patronażowa 15 zł – Wizyta i opieka nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych 12 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW; na podstawie,,Karty Polaka oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) Transport sanitarny 210 zł (ryczałt) - Świadczenia transportu sanitarnego dalekiego w poz – przewozy na odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 km 0,84 (ryczałt za każdy km przewozu ponad 400 km) - Świadczenia transportu sanitarnego dalekiego w poz – przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 km Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Wysokość ryczałtu miesięcznego w zależności od obszaru zabezpieczenia: do 50 000 osób – cena w przedziale 50 400 zł - 56 000 zł do 100 000 osób – cena w przedziale 95 760 zł - 106 400 zł do 150 000 osób – cena w przedziale 141 120 zł - 156 800 zł PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

10 A SP ZOZNZOZ Grupowa praktyka Indywidualna praktyka Lekarz poz8736905 Pielęgniarka poz783154626 Położna poz7121314 Medycyna szkolna 781982013 Transport sanitarny1743-- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 1816-- Liczba świadczeniodawców POZ w podziale na zakresy świadczeń

11 MEDYCYNA SZKOLNA

12 Profilaktyka w szkole Rozporządzenie MZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2009 Nr 139, poz. 1139 z późn.zm.); Rozporządzenie MZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009 Nr 139, poz. 1133); Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna; MEDYCYNA SZKOLNA

13 A Liczba szkół w Małopolsce wykazanych i aktualnie zweryfikowanych wynosi 2 670. Liczba uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną (według stanu weryfikacji na dzień 1 lipca 2013) wynosi 449 792. Liczba uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową (według stanu weryfikacji na dzień 1 lipca 2013) wynosi 190 113 (42,2 % uczniów) Liczba świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie pielęgniarki szkolnej – 309. Medycyna szkolna w Małopolsce w liczbach:

14 Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują: 1.Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych, 2.Kierowanie postępowaniem po-przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów; 3.Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 4.Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz (wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń), zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole; 5.Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; 6.Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 7.Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej; 8.Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni; 9.Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. MEDYCYNA SZKOLNA

15 Testom przesiewowym podlegają uczniowie od klasy 0 (6 lub 7 lat) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (do ukończenia 19 r.ż.) Rodzaje testów przesiewowych oraz terminy ich wykonywania określone są w zał. nr 4 rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Testy przesiewowe mają na celu wykrywanie następujących zaburzeń: rozwoju fizycznego (pomiar wysokości i masy ciała, ocena wyników pomiaru przy użyciu siatek centylowych wysokości i masy ciała, ocena BMI); narządu wzroku (zeza, nieprawidłowej ostrości wzroku, zaburzeń widzenia barwnego); narządu słuchu (uszkodzenia słuchu); narządu ruchu (bocznego skrzywienia kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych); podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

16 A Pielęgniarka, higienistka szkolna, sprawujące w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, współpracują w szczególności z: lekarzem, sprawującym opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; lekarzem dentystą; pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej; opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia; dyrektorem szkoły; radą pedagogiczną; organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

17 A Cel i zakres profilaktycznych badań lekarskich populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są zróżnicowane pod kątem fazy rozwoju dziecka oraz zadań edukacyjnych związanych z realizacją przez dziecko obowiązku szkolnego: klasa 0 (6 albo 7 lat); klasa III szkoły podstawowej (10 lat); klasa I gimnazjum (13 lat); klasa I szkoły ponadgimnazjalnej (16 lat); ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia. Profilaktyczne badania lekarskie (badania bilansowe) przeprowadzane są w zakresie: a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów, podmiotowe: m.in. wywiad od rodziców i dziecka, analiza dokumentacji medycznej przedmiotowe: m.in. ocena rozwoju fizycznego – pomiary wzrostu i masy ciała (BMI), rozwój psychomotoryczny, rozwój mowy, wykrywanie zaburzeń układu moczowo- płciowego, zaburzeń ostrości wzroku, słuchu, ocena czynników ryzyka, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie tarczycy, badanie skóry. b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów, d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych, e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu; MEDYCYNA SZKOLNA

18 A Finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej odbywa się na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej: dla świadczeń udzielanych w ramach gotowości pielęgniarki szkolnej - stawka wynosi obecnie 42 zł dla świadczeń udzielanych w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej – stawka wynosi obecnie 5,40 zł. Nakłady na świadczenia pielęgniarki szkolnej w I półroczu 2013 r. wyniosły 11 686 846,70 zł. MEDYCYNA SZKOLNA

19 A Obowiązki świadczeniodawcy (medycyna szkolna): przypisanie ucznia do typu niepełnosprawności (A, B lub C), z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, na podstawie wydanego orzeczenia o niepełnosprawności, które znajduje się w dokumentacji szkoły lub jest w posiadaniu ucznia; pisemne potwierdzenie listy uczniów w terminach do dnia 7 marca i do dnia 7 października zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy; przekazanie listy uczniów w formie elektronicznej uczniów celem weryfikacji i rozliczenia do 7 dnia każdego miesiąca (za m-c wrzesień przedłużono przekazanie danych do 20 września br.); MEDYCYNA SZKOLNA

20 Organizacja opieki medycznej w szkołach: Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. MEDYCYNA SZKOLNA

21 Pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną począwszy od klasy0 (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych. Liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę szkolną ustalana jest odpowiednio do typów szkół, stopnia i rodzaju niepełnosprawności podopiecznych – część III załącznika Nr 4 do w/w Rozporządzenia MZ. Zalecana liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną wynosi od 880 do 1100. MEDYCYNA SZKOLNA

22 W ramach współpracy z samorządem terytorialnym Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. 2009 Nr 139 poz. 1133) po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane: nazwę i adres świadczeniodawcy; miejsce udzielania uczniom profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej; liczbę uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez świadczeniodawców. MEDYCYNA SZKOLNA

23 Leczenie stomatologiczne

24 LECZENIE STOMATOLOGICZNE Środki na kontrakty 2013 Środki na kontrakty 2014 PLAN RóżnicaWzrost 183 500 000 zł185 710 709 zł2 210 709 zł1,20 % Umowy stomatologiczne w liczbie 458 zawarte do 31.12.2013 r.

25 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE SP ZOZ 62

26 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE

27 . Kontraktowane zakresy świadczeń: 1)Świadczenia ogólnostomatologiczne 2)Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 3)Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 4)Świadczenia protetyki stomatologicznej 5)Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki 6)Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym 7)Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 8)Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS 9)Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 10)Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)

28 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE Procentowy udział kosztów wg zakresów w planie 2013 r.

29 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE zakres - nazwa Cena 2013 ogólnopolska średnie ceny Cena 2013 MOW NFZ - max. ceny świadczenia ortodoncji 1,201,35 świadczenia protetyki stomatologicznej 1,161,35 świadczenia w dz. protetyki stom. dla osób po chir. leczeniu nowotworów twarzoczaszki 1,782,00 świadczenia ogólnostomatologiczne 1,041,07 świadczenia ogólnostomatologiczne ze znieczuleniem ogólnym 4,164,50 świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 1,181,35 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia 1,041,07 świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych 2,934,00 świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt /12 godz.) 293,88600,00 program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 533,23313,00

30 Założenia planu zakupu świadczeń stomatologicznych w roku 2013. w zależności od zakresu kontraktowanie wg obszaru: - powiat (świadczenia ogólnostomatologiczne i dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. - grupa powiatów (świadczenia specjalistyczne np. ortodoncja) - województwo ( świadczenia wysokospecjalistyczne np. program rozszczepowy) zastosowanie tzw. wskaźnika wyrównawczego w obszarach o dostępności poniżej średniej wojewódzkiej (średni wskaźnik liczby etatów przeliczeniowych na 10 tys. populacji); ETAT PRZELICZENIOWY stanowi przyjętą w planie zakupu liczbę jednostek rozliczeniowych, która w skali miesiąca wynosi odpowiednio w zakresach: - świadczenia ogólnostomat. dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. = 3 tys. pkt./m-c; - świadczenia ogólnostomatologiczne = 12 tys. pkt./m-c - zakresy specjalistyczne (ortodoncja, chirurgia stom., protetyka) = 15 tys. pkt./m-c.. LECZENIE STOMATOLOGICZNE

31 .

32 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE

33 . Założenia i cele na 2014 r.: konkurs ofert w całym rodzaju świadczeń, we wszystkich zakresach; utrzymanie dostępności do świadczeń w zakresach i obszarach na poziomie co najmniej roku 2013; zgodnie z wytycznymi Centrali utrzymanie dotychczasowych zasad kontraktowania, w tym utrzymanie wymiaru etatu na poziomie 15 tys. pkt/m-c; zabezpieczenie dostępności do świadczeń w obszarach tzw. białych plam (obecnie bez realizatora); zastosowanie tzw. wskaźnika wyrównawczego w obszarach o dostępności poniżej średniej wojewódzkiej; przyjęcie obszarów kontraktowania umożliwiających zabezpieczenie świadczeń jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta (zmiana obszarów kontraktowania do poziomu gmin, dzielnic, grup osiedli).

34 ETAT OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY w latach 2011-2013 oraz w planie 2014 r. 07.0000.218.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE 80 % 07.0000.221.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 r. ż. 20% = 1 etat przeliczeniowy 100 % Leczenie stomatologiczne - dzieci LECZENIE STOMATOLOGICZNE

35 . Obowiązujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 140 poz. 1144) z późn. zm. (wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r.ż., załącznik Nr 11) Zarządzenie nr 55/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne z późn. zm. Zarządzenie Nr 16/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (Załącznik nr 1 – katalog procedur z wyceną punktową)

36 LECZENIE STOMATOLOGICZNE Obowiązki świadczeniodawcy: Wszystkie zobowiązania ustalone w toku konkursu muszą być dotrzymane do końca trwania umowy. 1 ETAT PRZELICZENIOWY: - liczba punktów stomatologicznych na miesiąc na 1 lekarza = 15 tys. pkt; - minimalna liczba dni pracy w tygodniu lekarza w poradni w przypadku całego etatu przeliczeniowego 5 dni, po 6 godzin dziennie; - liczba dni pracy w poradni do godziny 18.00: 2 dni na każdy etat przeliczeniowy; - czas pracy lekarza w poradni proporcjonalny do liczby etatów przeliczeniowych; - minimalny czas pracy komórki org. – gabinetu: 15 godz./ tydz.; - zadeklarowana w ofercie dostępność np. w soboty etc. WYMIENIONE WYMAGANIA MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W KAŻDYM MIEJSCU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

37 LECZENIE STOMATOLOGICZNE UWAGA!!! Żaden z obowiązujących aktów prawnych odnoszących się do świadczeń stomatologicznych w systemie ochrony zdrowia – nie wyodrębnia gabinetów stomatologicznych usytuowanych na terenie szkół jako jednostek klasyfikowanych na innych zasadach. Wszystkie gabinety stomatologiczne (zlokalizowane także w szkołach) muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i realizować procedury profilaktyczne zawarte w tych przepisach.

38 LECZENIE STOMATOLOGICZNE Opieka stomatologiczna w gabinetach szkolnych: W związku z niepomyślnym dla szkolnych gabinetów stomatologicznych rozstrzygnięciem postępowań konkursowych w 2011 r. MOW NFZ w Krakowie przedstawił stanowisko w/s możliwości zakontraktowania tychże gabinetów jako dodatkowych miejsc udzielania świadczeń z zastrzeżeniem, że spełnią one wszystkie wymagane warunki - w efekcie tej propozycji do końca 2012 r. wpłynęły 4 wnioski (zrealizowano 3 w Krakowie; 1 Świadczeniodawca wycofał się), a w bieżącym roku wpłynęły 2 wnioski z Myślenic (oba zrealizowane) dotyczące gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach.

39 LECZENIE STOMATOLOGICZNE Oddział Wojewódzki NFZ Populacja WOJEWÓDZTWO (GUS-2012) STM - liczba umów w 2013- OGÓŁEM gabinety w szkołach- stan na 1.01.2013 Małopolski3 354 07745822 Podkarpacki2 103 50561548 Śląski4 635 882102210 Świętokrzyski1 266 01429410 Zachodniopomorski1 693 07240512

40 Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia realizowanych w ramach umowy z NFZ w gabinetach stomatologicznych (załącznik Nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ) Do ukończenia 7 i 10 roku życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych i PUW dla zębów mlecznych. 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW dla zębów stałych i wskaźnika PUW dla zębów mlecznych. 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu: 1) wyraźnego zniekształcenia lub 2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia. 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Do ukończenia 12 i 13 roku życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych. 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW. 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu: 1) wyraźnego zniekształcenia lub 2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia. 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Do ukończenia 16 i 19 roku życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych. 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW. 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu: 1) wyraźnego zniekształcenia lub 2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia. 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

41 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

42 Bilanse zdrowia dzieci w POZ Cele zwiększenie liczby oraz poprawa jakości badań bilansowych i patronażowych realizowanych w ramach POZ, podkreślenie wagi bilansu zdrowia dzieci poprzez dodatkowe wynagrodzenie. Metoda Wprowadzenie większego zakresu finansowania mieszanego: porada patronażowa lekarza POZ, bilans zdrowia realizowany przez lekarza POZ, wizyty patronażowe pielęgniarki POZ w 3., 4. i 9. miesiącu życia dziecka, zwiększenie wynagrodzenia dla położnych.

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz opieki stomatologicznej. Rytro, wrzesień 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google