Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz opieki stomatologicznej. Rytro, wrzesień 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz opieki stomatologicznej. Rytro, wrzesień 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz opieki stomatologicznej. Rytro, wrzesień 2013 r.

2 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 2 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W 2013 ROKU

3 Nakłady na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach Wojewódzkich NFZ w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego

4 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

5 Środki na kontrakty 2013 Środki na kontrakty 2014 plan RóżnicaWzrost zł zł zł2,00 %

6 A Kontraktowanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ dzienny) prowadzone jest w trybie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z Nr 164, poz ze zm.), to jest w trybie wnioskowym tzn., że wnioskodawcy mogą składać wnioski o zawarcie umów w poszczególnych zakresach świadczeń POZ w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Złożone prawidłowo wnioski są rozpatrywane w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca). Warunkiem zawarcia umowy między NFZ a świadczeniodawcą w zakresie medycyny szkolnej jest przedłożenie Oddziałowi Funduszu (oprócz wymaganych dokumentów formalno-prawnych) aktualnej informacji o szkołach, z którymi zawarł porozumienie/umowę o współpracy i o charakterystyce populacji uczniów. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

7 A Zakres umowyPrzedmiot umowy świadczenia lekarza POZ porady lekarskie, wizyty domowe, porady patronażowe, badania bilansowe, badania diagnostyczne z listy POZ, profilaktyka chorób układu krążenia, szczepienia ochronne; wydawanie skierowań do AOS, SZP, REH; świadczenia pielęgniarki POZ świadczenia domowe, wizyty patronażowe, badania bilansowe, świadczenia w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy; świadczenia położnej POZ świadczenia domowe, wizyty patronażowe, porady związane z edukacją, poradnictwem, profilaktyką, monitorowaniem rozwoju ciąży, przebiegu połogu oraz rozwoju noworodka; świadczenia pielęgniarki szkolnej badania bilansowe (testy przesiewowe), świadczenia w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej, edukacja uczniów; transport sanitarny zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia MZ, w tym transport daleki; nocna i świąteczna opieka zdrowotna świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom (również spoza obszaru zabezpieczenia)

8 A Zakres świadczeń Stawka bazowa Współczynniki korygujące Lekarz poz96,00 zł 3,0 - porada/y w związku z leczeniem cukrzycy lub choroby układu krążenia 2,0 – od 0 do 6 r.ż. 1,2 – od 7 do 19 r.ż. 1,0 – od 20 do 65 r.ż. 2,0 - powyżej 65 r.ż. 2,5 - podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej 0,1 – wzmożona zachorowalność na ostre choroby układu oddechowego Pielęgniarka poz 26,64 zł 2,0 - od 0 do 6 r.ż. 1,0 - od 7 r.ż. do 65 r.ż. 2,0 - powyżej 65 r.ż. 3,5 - podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej Medycyna szkolna 42,00 zł 1,0 - uczeń klasy ogólnej w szkole typu I 1,7 - uczeń klasy integracyjnej i sportowej w szkole typu I 5,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu A w klasie ogólnej szkoły typu I 9,4 - uczeń z niepełnosprawnością typu B w klasie ogólnej szkoły typu I 25,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu C w klasie ogólnej szkoły typu I 1,7 - uczeń szkoły typu II 5,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu A w szkole typu III 9,4 - uczeń z niepełnosprawnością typu B w szkole typu III 25,0 - uczeń z niepełnosprawnością typu C PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA stawki kapitacyjne

9 A Zakres świadczeń Wartość porady/ryczałtu (poza kapitacją) Lekarz poz 48 zł - Świadczenia w profilaktyce ChUK 45 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom spoza OW; na podstawie,,Karty Polaka oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) 20 zł - Świadczenia w ramach kwalifikacji do realizacji transportu,,dalekiego w POZ Pielęgniarka poz 4 zł - Świadczenia w profilaktyce gruźlicy 12 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW; na podstawie,,Karty Polaka oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) Położna poz 31 zł - Edukacja przedporodowa 26 zł - Wizyta patronażowa 15 zł – Wizyta i opieka nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych 12 zł - Świadczenia udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW; na podstawie,,Karty Polaka oraz ubezpieczonym obcokrajowcom; na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat) Transport sanitarny 210 zł (ryczałt) - Świadczenia transportu sanitarnego dalekiego w poz – przewozy na odległość (tam i z powrotem) km 0,84 (ryczałt za każdy km przewozu ponad 400 km) - Świadczenia transportu sanitarnego dalekiego w poz – przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 km Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Wysokość ryczałtu miesięcznego w zależności od obszaru zabezpieczenia: do osób – cena w przedziale zł zł do osób – cena w przedziale zł zł do osób – cena w przedziale zł zł PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

10 A SP ZOZNZOZ Grupowa praktyka Indywidualna praktyka Lekarz poz Pielęgniarka poz Położna poz Medycyna szkolna Transport sanitarny Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Liczba świadczeniodawców POZ w podziale na zakresy świadczeń

11 MEDYCYNA SZKOLNA

12 Profilaktyka w szkole Rozporządzenie MZ z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 139, poz z późn.zm.); Rozporządzenie MZ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U Nr 139, poz. 1133); Zarządzenie Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. (ze zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna; MEDYCYNA SZKOLNA

13 A Liczba szkół w Małopolsce wykazanych i aktualnie zweryfikowanych wynosi Liczba uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną (według stanu weryfikacji na dzień 1 lipca 2013) wynosi Liczba uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową (według stanu weryfikacji na dzień 1 lipca 2013) wynosi (42,2 % uczniów) Liczba świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie pielęgniarki szkolnej – 309. Medycyna szkolna w Małopolsce w liczbach:

14 Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują: 1.Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych, 2.Kierowanie postępowaniem po-przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów; 3.Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi; 4.Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz (wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń), zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole; 5.Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; 6.Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 7.Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej; 8.Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni; 9.Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. MEDYCYNA SZKOLNA

15 Testom przesiewowym podlegają uczniowie od klasy 0 (6 lub 7 lat) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (do ukończenia 19 r.ż.) Rodzaje testów przesiewowych oraz terminy ich wykonywania określone są w zał. nr 4 rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Testy przesiewowe mają na celu wykrywanie następujących zaburzeń: rozwoju fizycznego (pomiar wysokości i masy ciała, ocena wyników pomiaru przy użyciu siatek centylowych wysokości i masy ciała, ocena BMI); narządu wzroku (zeza, nieprawidłowej ostrości wzroku, zaburzeń widzenia barwnego); narządu słuchu (uszkodzenia słuchu); narządu ruchu (bocznego skrzywienia kręgosłupa, nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych); podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

16 A Pielęgniarka, higienistka szkolna, sprawujące w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, współpracują w szczególności z: lekarzem, sprawującym opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; lekarzem dentystą; pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej; opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia; dyrektorem szkoły; radą pedagogiczną; organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

17 A Cel i zakres profilaktycznych badań lekarskich populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są zróżnicowane pod kątem fazy rozwoju dziecka oraz zadań edukacyjnych związanych z realizacją przez dziecko obowiązku szkolnego: klasa 0 (6 albo 7 lat); klasa III szkoły podstawowej (10 lat); klasa I gimnazjum (13 lat); klasa I szkoły ponadgimnazjalnej (16 lat); ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia. Profilaktyczne badania lekarskie (badania bilansowe) przeprowadzane są w zakresie: a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów, podmiotowe: m.in. wywiad od rodziców i dziecka, analiza dokumentacji medycznej przedmiotowe: m.in. ocena rozwoju fizycznego – pomiary wzrostu i masy ciała (BMI), rozwój psychomotoryczny, rozwój mowy, wykrywanie zaburzeń układu moczowo- płciowego, zaburzeń ostrości wzroku, słuchu, ocena czynników ryzyka, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie tarczycy, badanie skóry. b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów, d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych, e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu; MEDYCYNA SZKOLNA

18 A Finansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej odbywa się na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej: dla świadczeń udzielanych w ramach gotowości pielęgniarki szkolnej - stawka wynosi obecnie 42 zł dla świadczeń udzielanych w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej – stawka wynosi obecnie 5,40 zł. Nakłady na świadczenia pielęgniarki szkolnej w I półroczu 2013 r. wyniosły ,70 zł. MEDYCYNA SZKOLNA

19 A Obowiązki świadczeniodawcy (medycyna szkolna): przypisanie ucznia do typu niepełnosprawności (A, B lub C), z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, na podstawie wydanego orzeczenia o niepełnosprawności, które znajduje się w dokumentacji szkoły lub jest w posiadaniu ucznia; pisemne potwierdzenie listy uczniów w terminach do dnia 7 marca i do dnia 7 października zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy; przekazanie listy uczniów w formie elektronicznej uczniów celem weryfikacji i rozliczenia do 7 dnia każdego miesiąca (za m-c wrzesień przedłużono przekazanie danych do 20 września br.); MEDYCYNA SZKOLNA

20 Organizacja opieki medycznej w szkołach: Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. MEDYCYNA SZKOLNA

21 Pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną począwszy od klasy0 (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych. Liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę szkolną ustalana jest odpowiednio do typów szkół, stopnia i rodzaju niepełnosprawności podopiecznych – część III załącznika Nr 4 do w/w Rozporządzenia MZ. Zalecana liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkolną wynosi od 880 do MEDYCYNA SZKOLNA

22 W ramach współpracy z samorządem terytorialnym Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U Nr 139 poz. 1133) po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane: nazwę i adres świadczeniodawcy; miejsce udzielania uczniom profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej; liczbę uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną przez świadczeniodawców. MEDYCYNA SZKOLNA

23 Leczenie stomatologiczne

24 LECZENIE STOMATOLOGICZNE Środki na kontrakty 2013 Środki na kontrakty 2014 PLAN RóżnicaWzrost zł zł zł1,20 % Umowy stomatologiczne w liczbie 458 zawarte do r.

25 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE SP ZOZ 62

26 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE

27 . Kontraktowane zakresy świadczeń: 1)Świadczenia ogólnostomatologiczne 2)Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 3)Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 4)Świadczenia protetyki stomatologicznej 5)Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki 6)Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym 7)Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 8)Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS 9)Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 10)Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)

28 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE Procentowy udział kosztów wg zakresów w planie 2013 r.

29 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE zakres - nazwa Cena 2013 ogólnopolska średnie ceny Cena 2013 MOW NFZ - max. ceny świadczenia ortodoncji 1,201,35 świadczenia protetyki stomatologicznej 1,161,35 świadczenia w dz. protetyki stom. dla osób po chir. leczeniu nowotworów twarzoczaszki 1,782,00 świadczenia ogólnostomatologiczne 1,041,07 świadczenia ogólnostomatologiczne ze znieczuleniem ogólnym 4,164,50 świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 1,181,35 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia 1,041,07 świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych 2,934,00 świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt /12 godz.) 293,88600,00 program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 533,23313,00

30 Założenia planu zakupu świadczeń stomatologicznych w roku w zależności od zakresu kontraktowanie wg obszaru: - powiat (świadczenia ogólnostomatologiczne i dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. - grupa powiatów (świadczenia specjalistyczne np. ortodoncja) - województwo ( świadczenia wysokospecjalistyczne np. program rozszczepowy) zastosowanie tzw. wskaźnika wyrównawczego w obszarach o dostępności poniżej średniej wojewódzkiej (średni wskaźnik liczby etatów przeliczeniowych na 10 tys. populacji); ETAT PRZELICZENIOWY stanowi przyjętą w planie zakupu liczbę jednostek rozliczeniowych, która w skali miesiąca wynosi odpowiednio w zakresach: - świadczenia ogólnostomat. dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. = 3 tys. pkt./m-c; - świadczenia ogólnostomatologiczne = 12 tys. pkt./m-c - zakresy specjalistyczne (ortodoncja, chirurgia stom., protetyka) = 15 tys. pkt./m-c.. LECZENIE STOMATOLOGICZNE

31 .

32 . LECZENIE STOMATOLOGICZNE

33 . Założenia i cele na 2014 r.: konkurs ofert w całym rodzaju świadczeń, we wszystkich zakresach; utrzymanie dostępności do świadczeń w zakresach i obszarach na poziomie co najmniej roku 2013; zgodnie z wytycznymi Centrali utrzymanie dotychczasowych zasad kontraktowania, w tym utrzymanie wymiaru etatu na poziomie 15 tys. pkt/m-c; zabezpieczenie dostępności do świadczeń w obszarach tzw. białych plam (obecnie bez realizatora); zastosowanie tzw. wskaźnika wyrównawczego w obszarach o dostępności poniżej średniej wojewódzkiej; przyjęcie obszarów kontraktowania umożliwiających zabezpieczenie świadczeń jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta (zmiana obszarów kontraktowania do poziomu gmin, dzielnic, grup osiedli).

34 ETAT OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY w latach oraz w planie 2014 r ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE 80 % ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 r. ż. 20% = 1 etat przeliczeniowy 100 % Leczenie stomatologiczne - dzieci LECZENIE STOMATOLOGICZNE

35 . Obowiązujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 140 poz. 1144) z późn. zm. (wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r.ż., załącznik Nr 11) Zarządzenie nr 55/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne z późn. zm. Zarządzenie Nr 16/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (Załącznik nr 1 – katalog procedur z wyceną punktową)

36 LECZENIE STOMATOLOGICZNE Obowiązki świadczeniodawcy: Wszystkie zobowiązania ustalone w toku konkursu muszą być dotrzymane do końca trwania umowy. 1 ETAT PRZELICZENIOWY: - liczba punktów stomatologicznych na miesiąc na 1 lekarza = 15 tys. pkt; - minimalna liczba dni pracy w tygodniu lekarza w poradni w przypadku całego etatu przeliczeniowego 5 dni, po 6 godzin dziennie; - liczba dni pracy w poradni do godziny 18.00: 2 dni na każdy etat przeliczeniowy; - czas pracy lekarza w poradni proporcjonalny do liczby etatów przeliczeniowych; - minimalny czas pracy komórki org. – gabinetu: 15 godz./ tydz.; - zadeklarowana w ofercie dostępność np. w soboty etc. WYMIENIONE WYMAGANIA MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE W KAŻDYM MIEJSCU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

37 LECZENIE STOMATOLOGICZNE UWAGA!!! Żaden z obowiązujących aktów prawnych odnoszących się do świadczeń stomatologicznych w systemie ochrony zdrowia – nie wyodrębnia gabinetów stomatologicznych usytuowanych na terenie szkół jako jednostek klasyfikowanych na innych zasadach. Wszystkie gabinety stomatologiczne (zlokalizowane także w szkołach) muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i realizować procedury profilaktyczne zawarte w tych przepisach.

38 LECZENIE STOMATOLOGICZNE Opieka stomatologiczna w gabinetach szkolnych: W związku z niepomyślnym dla szkolnych gabinetów stomatologicznych rozstrzygnięciem postępowań konkursowych w 2011 r. MOW NFZ w Krakowie przedstawił stanowisko w/s możliwości zakontraktowania tychże gabinetów jako dodatkowych miejsc udzielania świadczeń z zastrzeżeniem, że spełnią one wszystkie wymagane warunki - w efekcie tej propozycji do końca 2012 r. wpłynęły 4 wnioski (zrealizowano 3 w Krakowie; 1 Świadczeniodawca wycofał się), a w bieżącym roku wpłynęły 2 wnioski z Myślenic (oba zrealizowane) dotyczące gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach.

39 LECZENIE STOMATOLOGICZNE Oddział Wojewódzki NFZ Populacja WOJEWÓDZTWO (GUS-2012) STM - liczba umów w OGÓŁEM gabinety w szkołach- stan na Małopolski Podkarpacki Śląski Świętokrzyski Zachodniopomorski

40 Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia realizowanych w ramach umowy z NFZ w gabinetach stomatologicznych (załącznik Nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ) Do ukończenia 7 i 10 roku życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych i PUW dla zębów mlecznych. 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW dla zębów stałych i wskaźnika PUW dla zębów mlecznych. 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu: 1) wyraźnego zniekształcenia lub 2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia. 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Do ukończenia 12 i 13 roku życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych. 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW. 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu: 1) wyraźnego zniekształcenia lub 2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia. 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Do ukończenia 16 i 19 roku życia 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych. 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW. 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu: 1) wyraźnego zniekształcenia lub 2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia. 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

41 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

42 Bilanse zdrowia dzieci w POZ Cele zwiększenie liczby oraz poprawa jakości badań bilansowych i patronażowych realizowanych w ramach POZ, podkreślenie wagi bilansu zdrowia dzieci poprzez dodatkowe wynagrodzenie. Metoda Wprowadzenie większego zakresu finansowania mieszanego: porada patronażowa lekarza POZ, bilans zdrowia realizowany przez lekarza POZ, wizyty patronażowe pielęgniarki POZ w 3., 4. i 9. miesiącu życia dziecka, zwiększenie wynagrodzenia dla położnych.

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej oraz opieki stomatologicznej. Rytro, wrzesień 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google