Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Olkusz 10.06.2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Olkusz 10.06.2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Olkusz 10.06.2013 rok

2 Podstawowa opieka zdrowotna Kompleksowa opieka nad populacją ProfilaktykaLeczenieRehabilitacja Orzekanie o stanie zdrowia Zasadniczy element opieki zdrowotnej w Polsce

3 Zadania Lekarza POZ w kontekście pryncypiów medycyny rodzinnej Koordynowanie świadczeń Współpraca z pielęgniarką i położną POZ Współpraca z innymi świadczeniodawcami Współpraca z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, Współpraca z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia

4 Współpraca POZ z innymi podmiotami Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- nadzór nad szczepieniami, przesyłanie informacji, komunikatów dotyczących postępowania w szczególnych sytuacjach zdrowotnych Instytucje Samorządowe –np. wspólna realizacja zadań w zakresie programów profilaktycznych – szczepienia ochronne przeciw grypie i meningokokkowym zakażeniom

5 Zadania Lekarza POZ 1. Obowiązki lekarza wobec ubezpieczonych 2. Obowiązki wobec NFZ Regulacje i podstawy prawne - art.. 5 pkt. 13 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/ Dz.U. 04.Nr 210,poz. 2135/ - Rozp. Min.Zdrowia z 20.10.2005 w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ - Ustawa o zawodzie lekarza z 5.12.1996 / najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2013/ - Umowa z NFZ

6 Zachowanie zdrowia pacjenta - realizacja programów zdrowotnych, badań bilansowych - rozpoznanie środowiska pacjenta

7 Profilaktyka chorób - identyfikację czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych

8 Systematyczna i okresowa ocena stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami

9 - koordynacja, kwalifikacja do szczepień - informowanie o szczepieniach zalecanych

10 Rozpoznawanie chorób - Planowanie i koordynowanie postępowania diagnostycznego - Informowanie - Przeprowadzenie badania - Wykonanie zabiegów i procedur medycznych lub zlecenie badań laboratoryjnych,obrazowych / zgodnie z listą badań lekarza POZ/ - Kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie i diagnostykę szpitalną - Interpretacja wyników badan i konsultacji - Orzekanie o stanie zdrowia

11 Leczenie chorób - Planowanie i uzgadnianie postępowania terapeutycznego - Zlecenie i monitorowanie leczenia farmakologicznego / Rozp.Min.Zdr.z dn. 21.12.2012 zmieniające rozp. w sprawie recept lekarskich/ REFUNDACJA !!! - Zabiegi i procedury medyczne - Kierowanie do poradni specjalistycznych, oddziałów lecznictwa stacjonarnego,zakładów opiekuńczo-leczniczych, ośrodków sanatoryjnych - Kierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej - Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy lub nauki - Koordynacja lub kontynuacja leczenia specjalistycznego

12 Usprawnianie pacjenta - Zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych - Zalecanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami / Rozp. Min. Zdrowia z dn. 29.08.2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne…/

13 Wybór lekarza, pielęgniarki,położnej POZ Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru / złożenia deklaracji 2x bezpłatnie w ciągu roku, każdy kolejny wybór – opłata 80 zł do NFZ

14 POZ - miasto Olkusz 21000 12 etatów lek. 12 000 7 et. 10 500 5,5 et. 7 500 5 et. OLMED sp. z o. o. COM ESKULAP s. c. ESKULAP sp. z o.o. SANA-MED s.c.

15 Liczba pacjentów na 1 etat lekarski w POZ /Olkusz- przykłady/

16 POZ - poza miastem Olkusz 12 etatów lek. 22.000 pacjentów 7 etatów 15 000 5 etatów 10 000 6000 3,5 etatu WOL-MED NZOZ ZDROWIE MED.-BUK PROMED

17 Liczba pacjentów na jeden etat lekarski / poza miastem Olkusz/

18 Zasady rejestracji pacjentów Stany nagłe,, schorzenia ostre,nagłe zachorowania, inne stany wymagające pilnej interwencji-porada w dniu zgłoszenia Schorzenia przewlekłe – porada w terminie uzgodnionym z pacjentem

19 Sposoby rejestracji - warianty Wg kolejności zgłaszania się pacjentów, Brak możliwości planowania, organizowania czasu przez pacjenta w danym dniu

20 Planowa, na określoną godzinę /osobista, przez osoby trzecie, Jasne określenie ram czasowych przyjęć- efektywne planowanie rozkładu dnia

21 Na dzień bieżący, z,,wyprzedzeniem Nagłe zachorowania, schorzenia ostre- w dniu zgłoszenia 2/3 czasu pracy lekarza /max/ – rejestracja z wyprzedzeniem, 1/3 rejestrowanych pacjentów w dniu bieżącym Rejestracja na określoną godzinę do lekarza dysponującego możliwością przyjęcia lub poza kolejnością w przypadku braku możliwości planowej rejestracji

22 ZASADY FUNKCJONOWANIA POZ -Umowa z NFZ obowiązek zapewnienia opieki od 8.00-18.00, od poniedziałku do piątku Wizyty domowe / medycznie uzasadnione/ Opieka całodobowa /odrębny kontrakt/, Gabinet zabiegowy, punkt szczepień- wg harmonogramu

23 Postrzeganie instytucji lekarza rodzinnego / lekarza POZ przez pacjentów Pacjenci chcą przewodnika po systemie Główny atut- ciągłość i dostępność opieki Pacjenci chcą lekarza, który zna ich choroby a także zna ich jako osoby Chcą lekarza rodzinnego który: - nie osądza, rozumie, wspiera, - jest bezpośredni, uczciwy, aktywnie słucha, - zapewnia wysoką jakość opieki, monitoruje ich zdrowie - posiada dużą wiedzę i doświadczenie, jest skuteczny w działaniach

24 Odpowiedzialność organów założycielskich za sposób funkcjonowania POZ * poziom zatrudnienia * harmonogram pracy poradni i personelu * realizacja zadań zgodnie z kontraktem / lista badań w zakresie kompetencji lekarza POZ/ * wyposażenie / sprzęt medyczny, informatyczny/ * sieć komputerowa- dokumentacja medyczna w formie elektronicznej / od 1.08. 2014/

25 Problemy POZ w świetle aktualnej sytuacji Finansowanie POZ – miesięczna stawka kapitacyjna Brak zmiany stawki na przestrzeni ostatnich kilku lat Regularny wzrost kosztów - konieczność informatyzacji placówek / większość jest już wyposażona w sieć komputerową /

26 * liczba pacjentów mogących złożyć deklarację do lekarza POZ - 2750 / 1 etat * Znacznie wzrastająca liczba zgłaszających się pacjentów na przestrzeni ostatnich lat / trudniejszy dostęp do lekarzy specjalistów/

27 Wnioski końcowe Zbyt duża populacja na jednego lekarza Znaczny wzrost zgłaszalności pacjentów/ Zmniejszenie dostępności do specjalistów Zwiększanie kosztów funkcjonowania POZ-ów Poprawa standardów w zakresie pomieszczeń Wyposażenie Informatyzacja- sieć komputerowa Certyfikacja-ISO Identyfikacja personelu z zakładem pracy Współpraca z innymi podmiotami

28 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ROLA I ZADANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Olkusz 10.06.2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google