Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział projektu unijnego w taryfie na sezon 2013/2014 Informacja na posiedzenie RADY MIASTA MARKI w dniu 24.04.2013 r. Anna Zmysłowska koordynator ds.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział projektu unijnego w taryfie na sezon 2013/2014 Informacja na posiedzenie RADY MIASTA MARKI w dniu 24.04.2013 r. Anna Zmysłowska koordynator ds."— Zapis prezentacji:

1 Udział projektu unijnego w taryfie na sezon 2013/2014 Informacja na posiedzenie RADY MIASTA MARKI w dniu 24.04.2013 r. Anna Zmysłowska koordynator ds. projektów Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności

2

3

4 Tabela II.24. Wysokość opłat i przychody w wariancie realizacyjnym Jedn.20092010201120122013 Woda Liczba mieszkańców zwodociagowanychtys. Mk23,4924,1624,8426,1027,09 Gospodarstwa domowePLN/m 3 2,752,852,92 3,04 Sfera produkcjiPLN/m 3 2,752,852,92 3,04 Pozostali odbiorcyPLN/m 3 2,752,852,92 3,04 Wzrost nominalny opłat 3%4%2%0%4% Ścieki Liczba mieszkańców skanalizowanychtys. Mk7,927,969,9813,0323,07 W tym: liczba mieszkańców skanalizowanych w wyniku projektu tys. Mk0,00 1,995,0015,00 Gospodarstwa domowePLN/m 3 5,666,099,3711,5313,52 Sfera produkcjiPLN/m 3 5,666,099,3711,5313,52 Pozostali odbiorcyPLN/m 3 5,666,099,3711,5313,52 Wzrost nominalny opłat 20%8%54%23%17%

5

6

7 Rozliczenie kosztów projektu na 31.12.2012:

8 Zaciągnięte zobowiązania spółki (zaplanowane w konstrukcji finansowej projektu):

9 Trwałość projektu Trwałość projektu: 3 ) Projekt zachowuje trwałość, o ile nie zostanie poddany tzw. zasadniczej modyfikacji, tj.: a) modyfikacji mającej znaczny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 4) Zasadnicza modyfikacja zachodzi w razie łącznego spełnienia co najmniej jednego z warunków wymienionych [powyżej] ( 4.3 Podrozdział 3 - Trwałość projektu - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)

10 Warunek trwałości projektu Warunek trwałości projektu: 1. Umowa o dofinansowanie – 1.Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu. 2. Umowa o dopłaty NFOŚiGW do kredytu komercyjnego – […]zapewnienie przez Beneficjenta utrzymywania Przedsięwzięcia i jego efektów na warunkach określonych w Umowie

11 Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (wytyczne Jaspers) 3.4 Analiza rentowno ś ci W przypadku projektów finansowanych z dotacji analiza rentowności jest wykorzystywana w celu upewnienia podmiotu zarządzającego dotacjami, że dotacja została odpowiednio oszacowana i nie przynosi nadmiernych korzyści beneficjentowi projektu. […] Co do zasady dotacje są uzasadnione wówczas, gdy sprawiają, że projekt uzasadniony ekonomicznie, lecz nieopłacalny finansowo, […] staje się wykonalny finansowo.

12 3.5 Trwałość finansowa Beneficjent powinien zweryfikować trwałość finansową projektu. Zwłaszcza w przypadku wniosków złożonych przez małe podmioty ważne jest zapewnienie, że beneficjent będzie dysponował środkami pieniężnymi wystarczającymi do wdrożenia projektu, a operator będzie zdolny do zarządzania aktywami i wykorzystania ich zgodnie z normami technicznymi i środowiskowymi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ metoda luki finansowej opiera się na przepływach pieniężnych netto generowanych w ciągu 15- 25 lat, zaś weryfikacja trwałości finansowej zapewnia, że podmiot odpowiedzialny/beneficjent pozostaje finansowo stabilny w każdym roku analizy. W rzeczywistości przedsiębiorstwa nie są w stanie normalnie funkcjonować przy ujemnych przepływach pieniężnych [nawet] w ciągu jednego roku.

13 Należy zauważyć, że w tym przypadku trzeba sprawdzić trwałość podmiotu odpowiedzialnego za inwestycję, a nie jedynie samej inwestycji. Jeśli operator zbankrutuje, trwałość samej inwestycji jest bez znaczenia. Analiza przepływów pieniężnych wskazuje, że beneficjent / operator ma dodatnie skumulowane saldo przepływów pieniężnych na koniec każdego roku wdrażania inwestycji i jej eksploatacji. W stosunku do beneficjenta i operatora analiza powinna potwierdzać, że w przypadku spółek podlegających Kodeksowi spółek handlowych, wskaźnik pokrycia obsługi długu jest nie niższy niż 1,2 dla sektora oczyszczania ścieków

14 3.6 Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza wrażliwości i ryzyka dla inwestycji finansowanych z dotacji powinna być wykonana w odniesieniu do analizy trwałości finansowej. W rzeczywistości z punktu widzenia podmiotu zarządzającego dotacjami jedyne istotne ryzyko, to utrata płynności finansowej. Beneficjent lub operator może zbankrutować a zatem nie będzie w stanie zrealizować projektu, świadczyć usług lub będzie musiał obniżyć ich jakość. Analiza powinna wykazać, że określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej systemu.

15 Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 nieprawidłowość – zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 za nieprawidłowość należy uważać jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego (3 Rozdział 3 – Wykaz skrótów i słownik stosowanych pojęć – pkt.2.d) nieprawidłowość [może] polega[ć] […] na częściowym lub całkowitym zaniechaniu realizacji projektu w ramach współfinansowanego programu operacyjnego na skutek upadłości beneficjenta (5.3 Podrozdział 3 – Zakwalifikowanie nieprawidłowości – pkt.4.a)

16 Konsekwencje niedotrzymania warunku trwałości projektu (instytucjonalnej, rzeczowej i/lub finansowej): 1. Zwrot całości lub części dofinansowania uzyskanego z Funduszu Spójności (korekta finansowa) z odsetkami karnymi (§ 16 i § 17 umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-155/09) 2. Zwrot dopłat NFOŚiGW do kredytu komercyjnego i/lub ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia na rzecz NFOŚiGW (§ 7 umowy)

17

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Udział projektu unijnego w taryfie na sezon 2013/2014 Informacja na posiedzenie RADY MIASTA MARKI w dniu 24.04.2013 r. Anna Zmysłowska koordynator ds."

Podobne prezentacje


Reklamy Google