Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ROLA GEODEZJI I KARTGRAFII W WYPEŁNIANIU DYREKTYWY POWODZIOWEJ 17 listopada 2011, Politechnika Warszawska Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ROLA GEODEZJI I KARTGRAFII W WYPEŁNIANIU DYREKTYWY POWODZIOWEJ 17 listopada 2011, Politechnika Warszawska Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska."— Zapis prezentacji:

1 1 ROLA GEODEZJI I KARTGRAFII W WYPEŁNIANIU DYREKTYWY POWODZIOWEJ 17 listopada 2011, Politechnika Warszawska Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska GUGiK Wydział Geodezji i Kartografii

2 2 Plan: 1. 1.Dyrektywa Powodziowa a Rozporządzenie w sprawie opracowania map zagrożenia oraz map ryzyka powodziowego 2. 2.Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK organizacja zakres 3. 3.Komentarz do rozwiązań technicznych przyjętych w ISOK

3 3 Dyrektywa Powodziowa

4 4 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) nakłada obowiązek sporządzenia: map zagrożenia powodziowego map zagrożenia powodziowego map ryzyka powodziowego map ryzyka powodziowego do końca 2013 roku Dyrektywa Powodziowa

5 5 Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego mają powstać do dnia 22 grudnia 2013 r. Będą one poddawane przeglądowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2019 r., a następnie co sześć lat. Na ich podstawie powstaną plany zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015r. Szczególny nacisk kładziony na ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków powodzi oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniać będą m.in. koszty i korzyści, zasięg powodzi, trasy przejścia fali powodziowej oraz obszary o potencjalnej retencji wód. Zarówno mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego jak i plany zarządzania ryzykiem powodziowym będą podane do publicznej wiadomości. Dyrektywa Powodziowa

6 6 Rozporządzenie ws opracowania map ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA, MINISTRA INFRASTRUKTURY ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego oznacza: spełnienie wytycznych Komisji Europejskiej (dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwaną dyrektywą powodziową) spełnienie wytycznych Komisji Europejskiej (dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwaną dyrektywą powodziową) ujednolicenie sposobu wykonywania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w skali całego kraju ujednolicenie sposobu wykonywania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w skali całego kraju koordynację działań w dorzeczach międzynarodowych koordynację działań w dorzeczach międzynarodowych

7 7 Mapy zagrożenia powodziowego Mapy zagrożenia powodziowego obejmują: obszary z niskim prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi (raz na 500 lat) obszary z niskim prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi (raz na 500 lat) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: obszary szczególnego zagrożenia powodzią: z średnim prawdopod. wystąpienia powodzi (raz na 100 lat) z średnim prawdopod. wystąpienia powodzi (raz na 100 lat) z wysokim prawdopod. wystąpienia powodzi (raz na 10 lat) z wysokim prawdopod. wystąpienia powodzi (raz na 10 lat) w międzywalu lub naturalnym wysokim brzegiem w międzywalu lub naturalnym wysokim brzegiem obszary narażone na zalanie w przepadku: obszary narażone na zalanie w przepadku: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących

8 8 Mapy zagrożenia powodziowego Dwa zestawy tematyczne map zagrożenia powodziowego: wraz z głębokością wody wraz z głębokością wody wraz z prędkościami i kierunkami przepływu wody (wymagające modelowania hydraulicznego dwuwymiarowego – 2D) wraz z prędkościami i kierunkami przepływu wody (wymagające modelowania hydraulicznego dwuwymiarowego – 2D) Modelowanie hydrauliczne: dwuwymiarowe (2D) - dla miast > 100 tys. mieszkańców dwuwymiarowe (2D) - dla miast > 100 tys. mieszkańców jednowymiarowe (1D) - pozostałe obszary jednowymiarowe (1D) - pozostałe obszary

9 9 Mapy zagrożenia powodziowego Przedziały głębokości wody: 0,5 m niskie zagrożenie dla ludzi i obiektów budowlanych; 0,5 m niskie zagrożenie dla ludzi i obiektów budowlanych; 0,5 - 2 m średnie zagrożenie dla ludzi, ale wysokie ze względu na straty materialne; 0,5 - 2 m średnie zagrożenie dla ludzi, ale wysokie ze względu na straty materialne; 2 - 4 m wysokie zagrożenie dla ludzi 2 - 4 m wysokie zagrożenie dla ludzi > 4 m bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych > 4 m bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych Głębokość wody z modelowania hydraulicznego jednowymiarowego (1D), lub dwuwymiarowego (2D)

10 10 Mapy zagrożenia powodziowego Przedziały prędkości przepływu wody: 0,5 m/s - prędkość mała, niewielka zdolność oddziaływania na obiekty; 0,5 m/s - prędkość mała, niewielka zdolność oddziaływania na obiekty; 0,5 - 1 m/s - prędkość średnia, umiarkowana zdolność oddziaływania na obiekty, stanowi zagrożenie dla ludzi; 0,5 - 1 m/s - prędkość średnia, umiarkowana zdolność oddziaływania na obiekty, stanowi zagrożenie dla ludzi; 1 - 2 m/s - prędkość duża, silna zdolność oddziaływania na obiekty, stanowi poważne zagrożenie dla ludzi; 1 - 2 m/s - prędkość duża, silna zdolność oddziaływania na obiekty, stanowi poważne zagrożenie dla ludzi; > 2 m/s - prędkość bardzo duża, bardzo silna zdolność oddziaływania na obiekty, stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzi. > 2 m/s - prędkość bardzo duża, bardzo silna zdolność oddziaływania na obiekty, stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzi. Prędkości przepływu wody i kierunki przepływu z modelowania hydraulicznego dwuwymiarowego (2D)

11 11 Mapa zagrożenia powodziowego - strefa zalewowa dla 3-ego poziomu alarmowego Mapy zagrożenia powodziowego

12 12 Mapy ryzyka powodziowego Mapy ryzyka powodziowego: oddzielnie dla każdego obszaru zagrożenia powodziowego oddzielnie dla każdego obszaru zagrożenia powodziowego Dwa zastawy tematyczne: zagrożenie dla ludności oraz potencjalne straty powodziowe zagrożenie dla ludności oraz potencjalne straty powodziowe użytkowanie terenu oraz obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym użytkowanie terenu oraz obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym

13 13 Mapy ryzyka powodziowego Mapy ryzyka powodziowego - zagrożenie dla ludności Zakres tematyczny: szacunkowa liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią szacunkowa liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią budynki mieszkalne budynki mieszkalne obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, z uwzględnieniem: obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, z uwzględnieniem: szpitali szpitali szkół szkół przedszkoli przedszkoli hoteli hoteli centrów handlowych centrów handlowych posterunków policji posterunków policji remiz strażackich remiz strażackich wartości potencjalnych strat powodziowych wartości potencjalnych strat powodziowych

14 14 Mapy ryzyka powodziowego

15 15 Mapy ryzyka powodziowego Mapy ryzyka powodziowego - użytkowanie terenu oraz obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym Zakres tematyczny: klasy użytkowania terenu (dla ustalenia rodzaju działalności gospodarczej): klasy użytkowania terenu (dla ustalenia rodzaju działalności gospodarczej): tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne (grunty orne, użytki zielone), wody, pozostałe; tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne (grunty orne, użytki zielone), wody, pozostałe; ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych strefy ochronne ujęć wody strefy ochronne ujęć wody kąpieliska kąpieliska formy ochrony przyrody: formy ochrony przyrody: obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody obszary i obiekty zabytkowe nieruchome obszary i obiekty zabytkowe nieruchome zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO pomniki zagłady pomniki zagłady skanseny i muzea skanseny i muzea zakłady przemysłowe zakłady przemysłowe potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w szczególności: potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w szczególności: oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, cmentarze; oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, cmentarze;

16 16 Mapa zagrożenia ludności, strefa zalewowa 3-ego poziomu alarmowego wraz z liczbą mieszkańców dotkniętych powodzią oraz schronami publicznymi Mapy ryzyka powodziowego

17 17 Obliczenie wartości potencjalnych strat powodziowych Metodyka liczenia wartości potencjalnych strat powdziowych: 1.Straty liczone dla poszczególnych klas użytkowania terenu [zł/m 2 ] tereny zabudowy mieszkaniowej tereny zabudowy mieszkaniowej tereny przemysłowe tereny przemysłowe komunikacja komunikacja lasy lasy tereny rekreacyjno-wypoczynkowe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe użytki rolne (grunty orne i użytki zielone) użytki rolne (grunty orne i użytki zielone) wody wody pozostałe pozostałe 2.Wartość majątku na terenie zabudowy mieszkaniowej oraz na terenach przemysłowych zróżnicowana dla regionów (województw) 3.Wartość majątku dla pozostałych klas: stała dla obszaru kraju Szacowanie wartości majątku w poszczególnych klasach wg metodyki stosowanej w Niemczech

18 18 Obliczenie wartości potencjalnych strat powodziowych Metodyka liczenia wartości potencjalnych strat powodziowych (c.d.): 1.Funkcja strat zróżnicowana dla przedziałów głębokości wody dla: tereny zabudowy mieszkaniowej tereny zabudowy mieszkaniowej tereny przemysłowe tereny przemysłowe komunikacja komunikacja Pozostałe: niezależne od głębokości wody

19 19 Materiały źródłowe Dane wysokościowe 1.NMT (dla wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego) siatka GRID, oczko 1 m siatka GRID, oczko 1 m dokładność wysokościowa: dokładność wysokościowa: 0,15 m (pow. odkryte, utwardzone) 0,15 m (pow. odkryte, utwardzone) 0,30 m (pow. zalesione) 0,30 m (pow. zalesione) Metoda pozyskiwania: lotniczy skaning laserowy (LIDAR)

20 20 Materiały źródłowe Dane topograficzne (dla opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego) 1.Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) 2.państwowy rejestr granic 3.państwowy rejestr nazw geograficznych 4.inne dane, pozyskane z pzg, w tym w szczególności: mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 mapa sozologiczna w skali 1:50 000 mapa sozologiczna w skali 1:50 000 mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub 1:50 000 mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub 1:50 000 ortofotomapy ortofotomapy zobrazowania lotnicze zobrazowania lotnicze

21 21 Materiały źródłowe Dane topograficzne (c.d.) 5.Dodatkowe źródła danych tematycznych stanowią w szczególności: komputerowa mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP) pozyskana z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; komputerowa mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP) pozyskana z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; powszechny elektroniczny system ewidencji ludności (PESEL) pozyskany z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; powszechny elektroniczny system ewidencji ludności (PESEL) pozyskany z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT) pozyskany z Głównego Urzędu Statystycznego; krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT) pozyskany z Głównego Urzędu Statystycznego; rejestry zabytków pozyskane od właściwych wojewódzkich konserwatorów zabytków; rejestry zabytków pozyskane od właściwych wojewódzkich konserwatorów zabytków; gminne ewidencje zabytków pozyskane od właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast; gminne ewidencje zabytków pozyskane od właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast; mapa obszarów Natura 2000 pozyskana z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; mapa obszarów Natura 2000 pozyskana z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; krajowy system obszarów chronionych pozyskany z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; krajowy system obszarów chronionych pozyskany z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; baza danych Bank HYDRO pozyskana z Państwowego Instytutu Geologicznego; baza danych Bank HYDRO pozyskana z Państwowego Instytutu Geologicznego; mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5 000 lub 1:25 000 pozyskane z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa lub innych dysponentów map glebowo-rolniczych; mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5 000 lub 1:25 000 pozyskane z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa lub innych dysponentów map glebowo-rolniczych; lista zarejestrowanych w Ministerstwie Środowiska wniosków i pozwoleń zintegrowanych; lista zarejestrowanych w Ministerstwie Środowiska wniosków i pozwoleń zintegrowanych; rejestr zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, prowadzony w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska; rejestr zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, prowadzony w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska; lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO.NMT (dla wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego) lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO.NMT (dla wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego)

22 22 Mapy - wizualizacja 1.Szczegółowość jak dla skali 1:10 000 2.Układ 1992 3.Podkład topograficzny: mapy topograficzne 1:10 000 mapy topograficzne 1:10 000 ortofotomapy z pikselem 0,50 m ortofotomapy z pikselem 0,50 m 4.Forma cyfrowa, format SHP 5.Wizualizacja, format TIFF, GeoTIFF

23 23 Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK

24 24 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) opracował Projekt: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizuje konsorcjum: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) - lider Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) - lider Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Instytut Łączności Instytut Łączności Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Okres realizacji:2010 - 2013 Projekt ISOK - założenia

25 25 Zadania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii : Budowa numerycznego modelu rzeźby i pokrycia terenu (NMT) Budowa numerycznego modelu rzeźby i pokrycia terenu (NMT) 190 000 km 2 (ok. 60% pow. kraju) 190 000 km 2 (ok. 60% pow. kraju) dla pozostałych obszarów integracja z istniejącymi w państwowym zasobie geodezyjnym danymi NMT dla pozostałych obszarów integracja z istniejącymi w państwowym zasobie geodezyjnym danymi NMT pomiar terenowy elementów strukturalnych typu wały i obiekty inżynierskie pomiar terenowy elementów strukturalnych typu wały i obiekty inżynierskie Budowa i wdrożenie systemu do zarządzania NMT Budowa i wdrożenie systemu do zarządzania NMT Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych Ortofotomapa cyfrowa dla wybranych miast (ponad 200 miast: miasta powyżej 50 tys. Mieszkańców), piksel terenowy 0,10 m Ortofotomapa cyfrowa dla wybranych miast (ponad 200 miast: miasta powyżej 50 tys. Mieszkańców), piksel terenowy 0,10 m Projekt ISOK - założenia

26 26 Projekt ISOK - harmonogram Zadanie 2010201120122013 IIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV NMT/NMPT - LIDAR Ortofotomapa Baza danych TOPO System zarząd. NMT

27 27 Projekt ISOK – zasięg opracowania

28 28 Dwa standardy NMT z danych LIDAR: Standard I: obszary niezurbanizowane Standard I: obszary niezurbanizowane Standard II: obszary zurbanizowane Standard II: obszary zurbanizowane Projekt ISOK – Warunki Techniczne

29 29 Standard I: obszary niezurbanizowane Kąt poprzeczny skanowania: ±25º Kąt poprzeczny skanowania: ±25º Gęstość punktów laserowych 4 punktów/m 2 Gęstość punktów laserowych 4 punktów/m 2 Planowane pokrycie porzeczne 20% Planowane pokrycie porzeczne 20% Maksymalna długość pojedynczego szeregu: 40 km Maksymalna długość pojedynczego szeregu: 40 km Dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowychm h 0,15 m. Dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowychm h 0,15 m. Możliwość rejestracji minimum dwóch odbić (dwa echa: pierwsze i ostatnie). Możliwość rejestracji minimum dwóch odbić (dwa echa: pierwsze i ostatnie). Rejestracja intensywności odbitych sygnałów. Rejestracja intensywności odbitych sygnałów. Równoczesna rejestracja skanowanego pasa terenu średnioformatową kamerą cyfrową. Warunki rejestracji fotograficznej: Równoczesna rejestracja skanowanego pasa terenu średnioformatową kamerą cyfrową. Warunki rejestracji fotograficznej: kamera cyfrowa średnioformatowa z barwną matrycą CCD o rozdzielczości powyżej 30M pikseli kamera cyfrowa średnioformatowa z barwną matrycą CCD o rozdzielczości powyżej 30M pikseli Projekt ISOK – Warunki Techniczne

30 30 Standard II: obszary zurbanizowane Kąt poprzeczny skanowania: ±25º Kąt poprzeczny skanowania: ±25º Gęstość punktów laserowych 2 x 6 punktów/m 2 (2 prostopadłe naloty) Gęstość punktów laserowych 2 x 6 punktów/m 2 (2 prostopadłe naloty) Planowane pokrycie porzeczne 20% Planowane pokrycie porzeczne 20% Maksymalna długość pojedynczego szeregu: 40 km Maksymalna długość pojedynczego szeregu: 40 km Dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowychm h 0,10 m. Dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowychm h 0,10 m. Możliwość rejestracji minimum dwóch odbić (dwa echa: pierwsze i ostatnie). Możliwość rejestracji minimum dwóch odbić (dwa echa: pierwsze i ostatnie). Rejestracja intensywności odbitych sygnałów. Rejestracja intensywności odbitych sygnałów. Równoczesna rejestracja skanowanego pasa terenu średnioformatową kamerą cyfrową. Warunki rejestracji fotograficznej: Równoczesna rejestracja skanowanego pasa terenu średnioformatową kamerą cyfrową. Warunki rejestracji fotograficznej: kamera cyfrowa średnioformatowa z barwną matrycą CCD o rozdzielczości powyżej 30M pikseli kamera cyfrowa średnioformatowa z barwną matrycą CCD o rozdzielczości powyżej 30M pikseli Projekt ISOK – Warunki Techniczne

31 31 Produkty opracowania (w zakresie LIDAR): 1. Kolorowa chmura punktów laserowych, sklasyfikowana punkty na gruncie punkty na gruncie niska wegetacja (wys. 0 – 0.40 m) niska wegetacja (wys. 0 – 0.40 m) średnia wegetacja (wys. 0.40 – 1.70 m) średnia wegetacja (wys. 0.40 – 1.70 m) wysoka wegetacja (wys. > 1.70 m) wysoka wegetacja (wys. > 1.70 m) budynki i budowle budynki i budowle obiekty inżynierskie obiekty inżynierskie wody wody 2. NMT w strukturze GRID: Standard I:interwał siatki 1.0 m Standard I:interwał siatki 1.0 m Standard II:interwał siatki 1.0 m Standard II:interwał siatki 1.0 m 3. NMPT w strukturze GRID: Standard I:interwał siatki 1.0 m Standard I:interwał siatki 1.0 m Standard II:interwał siatki 0.5 m Standard II:interwał siatki 0.5 m Projekt ISOK – produkty

32 32 Parametr Standard I Standard II gęstość punktów laserowych (w pojedynczym pasie obrazowania) 4 p./m 2 4 p./m 2 ( 6 p./m 2 dla obszarów priorytetowych) 12 p./ m 2 12 p./ m 2 (2 niezależne naloty, każdy o gęstości 6 p./m 2 ) kąt poprzeczny skanowania: ±25º ±25º (dla obszarów niezalesionych dopuszcza się ±30º) ±25º ±25º pokrycie poprzeczne między szeregami 20% 20% minimalna szerokość pasa pokrycia poprzecznego 100 m 100 m maksymalna długość pojedynczego szeregu 40 km 40 km szeregi poprzeczne w bloku LIDAR minimum 2 szeregi poprzeczne bez szeregów poprzecznych dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowych po wyrównaniu (na płaskich utwardzonych nawierzchniach) m h 0,15 m m h 0,10 m rejestracja wielokrotnych odbić (ech) 4 odbicia rejestracja intensywności odbitych sygnałów taktak rejestracja skanowanego pasa terenu średnioformatową kamerą cyfrową synchroniczna ze skanowaniem (dopuszcza się rejestrację fotograficzną w innym terminie niż skanowanie LIDAR) synchroniczna ze skanowaniem termin wykonania nalotów skanerowych od połowy października do końca kwietnia cały rok ISOK – parametry skanowania LIDAR

33 33 Sprawy organizacyjne: 1. Podział obszaru opracowania na 6 podobszarów (obiektów) 2. Harmonogram prac. Podział na etapy 3. Odbiory produktów. Odbiory etapowe 4. Kontrola jakości Powołanie niezależnego podmiotu do: organizacji odbiorów etapowych, organizacji odbiorów etapowych, kontroli jakości produktów kontroli jakości produktów Projekt ISOK – organizacja

34 34 LIDAR – zamówienia podstawowe

35 35 Część 1: Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. (Polska) – lider konsorcjum. Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. (Polska) – lider konsorcjum. BSF Swissphoto GmbH (Niemcy) – członek konsorcjum. BSF Swissphoto GmbH (Niemcy) – członek konsorcjum. NTT Systems S.A. 04-351 (Polska) – członek konsorcjum. NTT Systems S.A. 04-351 (Polska) – członek konsorcjum. Część 2: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z.o.o. (Olsztyn, Polska) – lider konsorcjum. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z.o.o. (Olsztyn, Polska) – lider konsorcjum. Estereofoto GeoEngenharia S.A. (Lizbona, Portugalia) – członek konsorcjum. Estereofoto GeoEngenharia S.A. (Lizbona, Portugalia) – członek konsorcjum. Część 3: Geopolis Sp. z o.o. (Włocławek, Polska) – lider konsorcjum. Geopolis Sp. z o.o. (Włocławek, Polska) – lider konsorcjum. Kucera International Inc. (Ohio, USA) – członek konsorcjum. Kucera International Inc. (Ohio, USA) – członek konsorcjum. Część 4: EUROSYSTEM S.A. (Chorzów, Polska) – lider konsorcjum. EUROSYSTEM S.A. (Chorzów, Polska) – lider konsorcjum. Fugro Aerial Mapping BV (Holandia) – członek konsorcjum. Fugro Aerial Mapping BV (Holandia) – członek konsorcjum. Część 5: MGGP S.A. (Tarnów, Polska) – lider konsorcjum. MGGP S.A. (Tarnów, Polska) – lider konsorcjum. Geodetski Inženiring Maribor d.o.o. (Maribor, Słowenia) – członek konsorcjum. Geodetski Inženiring Maribor d.o.o. (Maribor, Słowenia) – członek konsorcjum. Część 6: MGGP Aero Sp. z o.o. (Tarnów, Polska). MGGP Aero Sp. z o.o. (Tarnów, Polska). LIDAR – zamówienia podstawowe

36 36 Projekt ISOK komentarz do przyjętych rozwiązań

37 37 Parametry skanowania LIDAR=> to ważne (!) Etap skanowania decyduje o: kosztach (50-60% kosztów całości) kosztach (50-60% kosztów całości) przydatności i jakości produktów przydatności i jakości produktów 2 Standardy: 2 Standardy: Standard I: podstawowy, tereny odkryte i zalesione Standard I: podstawowy, tereny odkryte i zalesione Standard II:tereny zabudowane (miasta) Standard II:tereny zabudowane (miasta) ISOK – parametry skanowania LIDAR

38 38 Parametr Standard I Standard II gęstość punktów laserowych (w pojedynczym pasie obrazowania) 4 p./m 2 4 p./m 2 ( 6 p./m 2 dla obszarów priorytetowych) 12 p./ m 2 12 p./ m 2 ( 2 niezależne naloty, każdy o gęstości 6 p./m 2 ) Komentarz: na co wpływa gęstość p. laserowych ? na co wpływa gęstość p. laserowych ? 4 p./m 2 => to dużo czy mało ? 4 p./m 2 => to dużo czy mało ? co daje 12 p./m 2 w miastach ? co daje 12 p./m 2 w miastach ? jak robią to inni ? jak robią to inni ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

39 39 Parametr Standard I Standard II kąt poprzeczny skanowania: ±25º ±25º (dla obszarów niezalesionych dopuszcza się ±30º) ±25º ±25º Komentarz: jakie ma znaczenie kąt skanowania ? jakie ma znaczenie kąt skanowania ? jak robią to inni ? jak robią to inni ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

40 40 Parametr Standard I Standard II pokrycie poprzeczne między szeregami 20% 20% minimalna szerokość pasa pokrycia poprzecznego 100 m 100 m Komentarz: po co pokrycie poprzeczne ? po co pokrycie poprzeczne ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

41 41 Parametr Standard I Standard II maksymalna długość pojedynczego szeregu 40 km 40 km Komentarz: dlaczego ograniczona długość szeregów ? dlaczego ograniczona długość szeregów ? jak robią to inni ? jak robią to inni ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

42 42 Parametr Standard I Standard II szeregi poprzeczne w bloku LIDAR minimum 2 szeregi poprzeczne bez szeregów poprzecznych Komentarz: po co szeregi poprzeczne ? po co szeregi poprzeczne ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

43 43 Parametr Standard I Standard II dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowych po wyrównaniu (na płaskich utwardzonych nawierzchniach) m h 0,15 m m h 0,10 m Błąd położenia punktu laserowego to wypadkowa kilku czynnikówKomentarz: błąd wys. p. laserowego to nie błąd wys. wynikowego NMT błąd wys. p. laserowego to nie błąd wys. wynikowego NMT ISOK – parametry skanowania LIDAR

44 44Parametr Standard I Standard II rejestracja wielokrotnych odbić (ech) 4 odbicia Komentarz: po co rejestracja wielokrotnych odbić ? po co rejestracja wielokrotnych odbić ? dlaczego 4 odbicia ? dlaczego 4 odbicia ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

45 45 Parametr Standard I Standard II rejestracja intensywności odbitych sygnałów taktak Komentarz: po co rejestracja intensywności ? po co rejestracja intensywności ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

46 46 Parametr Standard I Standard II rejestracja skanowanego pasa terenu średnioformatową kamerą cyfrową synchroniczna ze skanowaniem (dopuszcza się rejestrację fotograficzną w innym terminie niż skanowanie LIDAR) synchroniczna ze skanowaniem Komentarz: po co rejestracja kamerą cyfrową ? po co rejestracja kamerą cyfrową ? dlaczego synchronicznie ? dlaczego synchronicznie ? dlaczego dopuszcza się brak synchroniczności ? dlaczego dopuszcza się brak synchroniczności ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

47 47 Punkty lidarowe będą pokolorowane (RGB) Skąd kolor ? X, Y, Z x, y => R,G,B X 0, Y 0, Z 0 ω, φ, κ X, Y, Z R, G, B X, Y, Z x = F x (X, Y, Z, el. or. wewn., el. or. zewn.) y = F y (X, Y, Z, el. or. wewn., el. or. zewn.) ISOK – parametry skanowania LIDAR

48 48 Parametr Standard I Standard II termin wykonania nalotów skanerowych od połowy października do końca kwietnia cały rok Komentarz: dlaczego ogranicza się termin wykonania ? dlaczego ogranicza się termin wykonania ? jaki ma to wpływ na czas realizacji ? jaki ma to wpływ na czas realizacji ? jak robią to inni ? jak robią to inni ? A: drzewo liściasteB: drzewo szpilkowe p. zielone:odbicia w porze z liśćmi p. brązowe:odbicia w porze bez liści ISOK – parametry skanowania LIDAR

49 49 W projekcie wyróżnia się następujące klasy punktów lidarowych: punkty leżące na gruncie, punkty leżące na gruncie, niska wegetacja, tj. w zakresie 0 - 0.4 m niska wegetacja, tj. w zakresie 0 - 0.4 m średnia wegetacja, tj. w zakresie 0.4 - 2.0 m średnia wegetacja, tj. w zakresie 0.4 - 2.0 m wysoka wegetacja, tj. w zakresie powyżej 2.0 m wysoka wegetacja, tj. w zakresie powyżej 2.0 m punkty reprezentujące budynki i budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje punkty reprezentujące budynki i budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy) punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy) Dokładność klasyfikacji: 95% (tj. do 5% punktów błędnie sklasyfikowanych) 95% (tj. do 5% punktów błędnie sklasyfikowanych)Komentarz: Co oznacza taka dokładność klasyfikacji ? Co oznacza taka dokładność klasyfikacji ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

50 50 NMPT - wymiar oczka siatki: 1.0 m dla Standardu I 1.0 m dla Standardu I 0.5 m dla Standardu II 0.5 m dla Standardu II NMT - wymiar oczka siatki: 1.0 m dla Standardu I 1.0 m dla Standardu I 1.0 m dla Standardu II 1.0 m dla Standardu II ISOK – parametry skanowania LIDAR

51 51 Błąd wysokości wynikowego NMT (bł. średni): 0.15 m dla powierzchni odkrytych, utwardzonych 0.15 m dla powierzchni odkrytych, utwardzonych 0.25 – 0.30 m dla powierzchni zalesionych 0.25 – 0.30 m dla powierzchni zalesionychKomentarz: Jak rozumieć dokładność wys. NMT ? Jak rozumieć dokładność wys. NMT ? Jak ocenić spodziewaną dokładność wys. NMT w ISOK ? Jak ocenić spodziewaną dokładność wys. NMT w ISOK ? ISOK – parametry skanowania LIDAR

52 52 DZIĘKUJĘDZIĘKUJĘ kurczynski@wp.pl

53 53 ROLA GEODEZJI I KARTGRAFII W WYPEŁNIANIU DYREKTYWY POWODZIOWEJ 17 listopada 2011, Politechnika Warszawska Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska GUGiK Wydział Geodezji i Kartografii


Pobierz ppt "1 ROLA GEODEZJI I KARTGRAFII W WYPEŁNIANIU DYREKTYWY POWODZIOWEJ 17 listopada 2011, Politechnika Warszawska Zdzisław Kurczyński Politechnika Warszawska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google