Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pp. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pp. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 pp. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2

3 1 września 2011 r. Zarządzeniem Rektora nr 40/0101/2011 powołano ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych. Centrum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Kompetencyjnie i organizacyjnie podlega bezpośrednio Rektorowi Uczelni.

4 Podstawową jednostką organizacyjną Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest pracownia, która prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie dziedziny będącej przedmiotem naukowych zainteresowań zespołu tworzącego pracownie. Obecnie w Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych działają następujące pracownie: Pracownia Analiz Gospodarczych; Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa; Pracownia Badań nad Samorządem Terytorialnym, Gospodarczym i Zawodowym; Pracownia Badań nad Językiem Pogranicza; Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg – Dobiegniew; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi; Pracownia Etnopedagogiki; Pracownia Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza.

5 Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Pracownia Analiz Gospodarczych Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Pracownia Badań nad Językiem Pogranicza Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Pracownia Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwe m Pogranicza Pracownia Badań nad Oflagiem IIC Woldenberg - Dobiegniew Pracownia Etnopedagogiki Pracownia Badań nad Samorządem terytorialnym, gospodarczym i zawodowym

6 W ramach pracowni funkcjonujących w Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych obecnie swoje badania prowadzi : dwóch profesorów, dziesięciu doktorów, czterech magistrów. Obsługę administracyjną zapewnia sekretariat Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych.

7 Pracownie wchodzące w skład Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych prowadzą badania w ramach reprezentowanych obszarów kształcenia. Badania naukowe zespołowe, autorskie i promotorskie obejmują w swoim zakresie nauki humanistyczne, ekonomiczne, matematyczne i techniczne. Ich wyniki będą prezentowane podczas przygotowywanych konferencji, monografii i prac zbiorowych przygotowywanych przez zespoły prowadzące badania naukowe.

8 Zadaniem Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest współpraca z wieloma instytucjami działającymi na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych współpracuje też ze środowiskiem pracodawców i przedsiębiorców jak również z różnymi stowarzyszeniami. W ramach współpracy euroregionalnej Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych współpracuje m.in. z Euroregionem Pro Europa Viadrina, z Centrum Wychowania Środowiskowego Drei Eichen koło Buckow i inne.

9 Celem nadrzędnym rozwoju Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych jest przede wszystkim rozwój Centrum jako jednostki badawczej, która prowadzi badania w zakresie historii i kultury regionu i euroregionów, prawa i polityki, oświaty i wychowania, gospodarki i jej trendów rozwojowych oraz prognozowania zmian gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych zachodzących w województwie lubuskim i na pograniczu polsko – niemieckim.

10 Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez następujące działania i przedsięwzięcia: integrację działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich, prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury, inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w międzynarodowych programach badawczych,

11 wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni, organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane, inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów, pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum, prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa, prowadzenie działalności promocyjnej poprzez działalność medialną, wydawniczą i portal internetowy.

12 Wskazane najważniejsze działania i przedsięwzięcia są spójne z założeniami rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., które zawarte są w Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2011-2020 przyjętej Uchwałą Senatu nr 1/000/2011 w dniu 25.01.2011

13 Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych jest integralną jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Założenia zawarte w Strategii stanowią bazę dla dalszego rozwoju Uczelni i rozwoju akademickości w Gorzowie Wlkp. Nawiązując do Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010- 2020 wprowadzonej Uchwałą nr LXVII/1073/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010 r., s.87 przedstawione zostało Działanie 1: Ustanowienie powiązań kooperacyjnych Miasta z gorzowskimi szkołami wyższymi oraz uczelniami woj. lubuskiego, Szczecina, Poznania, Europejskim Uniwersytetem Viadrina (Frankfurt n. Odrą) oraz innymi instytucjami naukowo – badawczymi tych ośrodków – we wspieraniu przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia strategicznego rozwoju Gorzowa, a będących elementem specyfiki zachodniego pogranicza Polski.

14 Zapraszamy wszystkich do wspólnego poznawania dziedzictwa Euroregionu. Liczymy, że w naszą działalność włączą się kolejni pracownicy naukowi i studenci, którzy chętnie rozpoczną poszukiwania nowych, nie odkrytych jeszcze dróg Euroregionu. Czekamy na Was w Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych przy ul. Kazimierza Wielkiego 13A


Pobierz ppt "Pp. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google