Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXI Sesja Rady Gminy 18 styczeń 2005r.. Budżet Gminy Oleśnica na 2005 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXI Sesja Rady Gminy 18 styczeń 2005r.. Budżet Gminy Oleśnica na 2005 rok."— Zapis prezentacji:

1 XXI Sesja Rady Gminy 18 styczeń 2005r.

2 Budżet Gminy Oleśnica na 2005 rok

3 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ustawa z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Uchwały w sprawie określenia stawek w podatkach samorządowych.

4 Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2005r tj. : prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie 103% średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - na poziomie 103% oraz inne wskaźniki wynikające z prognoz makroekonomicznych. I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

5 udziały w podatkach dochodowych PIT – 36,51%* zł CIT – 6,71% 5.000zł dodatkowe źródło dochodów: 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.500zł DOCHODY GMINY - transferowane część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w ust. budżetowej (suma kwoty podstawowej i uzupełniającej) zł kwota podstawowa gdy G <92%Gg gminy otrzymują wyrównanie zależnie od przedziału: do 40% Gg - w 90% do 75% Gg - w 80% do 92% Gg - w 75 % kwota uzupełniająca 17% Gg otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju oraz G < 150% Gg część równoważąca subwencji ogólnej wyrównywanie różnic w dochodach (wynika z wpłat) zł część oświatowa subwencji ogólnej ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o wydatki wynikające ze zmiany realizowanych zadań zł wpłaty – dochód budżetu państwa wydatek budżetu państwa * Udział gmin we wpływach w podatku PIT w 2004r.wynosił 35,72% i był ustalony zgodnie z art. 89. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.

6 Udziały w podatkach bezpośrednich w gminach z 27,6% w do 35,72 %* w 2004 r. 36,51% w 2005 r. CIT w gminach z 5% w do 6,71 % od 2004 r. PIT * Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2004 został ustalony zgodnie z art. 89. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.

7 II. DOCHODY GMINY

8 struktura dochodów

9 Dz.Tytuły działów Plan na 2004r przew. wyk. Plan na 2005rWskaźnik % 020 leśnictwo ,1 600 transport i łączność ,0 700 gospodarka mieszkaniowa ,8 710 działalność usługowa ,8 750 administracja publiczna ,8 751 urzędy naczelne ,5 752 obrona narodowa ,0 754 bezpieczeństwo publiczne ,0 756 dochody od osób prawnych, fizycznych ,2 758 różne rozliczenia ,9 801 oświata i wychowanie ,9 852 pomoc społeczna ,8 900 gospodarka komunalna ,0 921 kultura i ochrona dziedzictwa Razem ,7 Dochody według działów

10 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatki wnoszone przez US pozostałe opłaty i odsetki udziały w podatkach bezpośrednich wpływy z majątku gminy wpływy z różnych dochodów dochody z administracji rządowej (5%)1 500 R A Z E M Struktura dochodów własnych

11 PODATKI LOKALNE W GMINIE W 2005 ROKU NIE WZROSŁY Podatek od nieruchomości w tym od działalności gospodarczej (budynki i grunty) utrzymywany jest bez zmian na poziomie 2003 roku

12 III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

13 Dz.Tytuł działów Plan na 2004r po zmianach Plan na 2005r Wskaźnik % 010 rolnictwo ,1 020 leśnictwo ,0 600 transport i łączność ,5 630 Turystyka gospodarka mieszkaniowa ,8 710 działalność usługowa ,0 750 administracja publiczna ,2 751 urzędy naczelne ,5 752 obrona narodowa ,0 754 bezpieczeństwo publiczne ,5 756 dochody...-pobór podatków ,0 757 obsługa długu publicznego ,7 758 różne rozliczenia ,1 801 oświata i wychowanie ,5 851 ochrona zdrowia ,9 852 pomoc społeczna ,6 900 gospodarka komunalna ,8 921 kultura i ochrona dziedzictwa ,7 926kultura fizyczna i sport ,0 Razem ,8 Wydatki według działów

14 Wydatki bieżące na oświatę Rozdział PLN 80101Szkoły Podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli R A Z E M

15 Wydatki bieżące na oświatę wg. dysponentów

16 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem

17 Wydatki majątkowe według działów

18 Najważniejsze zadania do realizacji -przebudowa dróg w miejscowościach : Ostrowina, Dąbrowa, Cieśle Bogusławice, Ligota Mała, Wyszogród, Wszechświęte, Ligocta Wielka, Świerzna, Krzeczyn, Nieciszów, Osada Leśna, Bystre,. - budowa chodników w miejscowościach : Poniatowice, Nieciszów, Wszechświęte- Zarzysko, Dąbrowa, Sokołowice. - remonty dróg, zatok oraz przepustów drogowych umożliwiające prawidłową eksploatację Dział - Transport i łączność

19 Najważniejsze zadania cd. Dział – Oświata i wychowanie - zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę w Nowoszycach, - dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Dąbrowie, - dokumentacja na rozbudowę świetlicy Jenkowicach, - remonty świetlic i budynków komunalnych Dział – Gospodarka mieszkaniowa - przystosowanie budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przebudowa wejścia itp..) Dział – Administracja publiczna - budowa auli przy SP Sokołowice, - adaptacja budynku pokoszarowego w Oleśnicy przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Gimnazjum Gminy Oleśnica, - dalsza modernizacja bazy szkolnej szkolnictwa podstawowego

20 Najważniejsze zadania cd. Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów, - budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Boguszyce i Osiedle Boguszyce, - budowa sieci wodociągowej w; Brzezince, Cieśle - Sokołowice, Nieciszów - Bystre, Ostrowinie, - modernizacja ujęcia wody w Zarzysku wraz z włączeniem go do sieci gminnej oraz modernizacja ujęcia w Świerznej, - zakup urządzeń do zapewnienia ciągłości dostaw wody, - modernizacja punktów świetlnych na terenie gminy, Dział – Kultura fizyczna i sport - zakup szatni dla sportowców

21 IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I DEFICYT

22 Zobowiązania długoterminowe %

23 Deficyt w latach

24 Szanowni Państwo Uważam, że będzie to trudny rok gospodarowania finansami gminy, ale efekt będzie dobry dla Mieszkańców Gminy Oleśnica, ze swojej strony dołożę wszelkich starań w celu realizacji przedstawionych Państwu planów a tym samym poprawy wizerunku naszej Gminy oraz warunków życia jej mieszkańców. Wójt Gminy Andrzej Proszkowski


Pobierz ppt "XXI Sesja Rady Gminy 18 styczeń 2005r.. Budżet Gminy Oleśnica na 2005 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google