Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i tryby w postępowaniu o zamówienia publiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i tryby w postępowaniu o zamówienia publiczne"— Zapis prezentacji:

1 Zasady i tryby w postępowaniu o zamówienia publiczne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Studia podyplomowe Dr Adam Strzelecki

2 Zasady zamówień publicznych obowiązujące w państwach Unii Europejskiej
Zakaz dyskryminacji bez względu na narodowość, Zasada swobody przepływu towarów, Zasada swobody przepływu usług, Zasada ochrony konkurencji Zasady te nie są tylko wyznacznikami interpretacyjnymi ale znalazły swój wyraz praktyczny poprzez bezpośrednie zastosowanie w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz w wielokrotnych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

3 Zasady polskiego prawa zamówień publicznych
Naczelne, które wywodzą się z takich aktów prawnych jak Konstytucja, czy ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe. Np.: zasada praworządności, zasada lex retro non agit, zasada legalizmu Oddziaływają one na wszystkie akty prawne i musza być przestrzegane przez wszystkich stosujących prawo zamówień publicznych Ogólne, warunkujące zachowanie zamawiających i wykonawców: uczciwej konkurencji, równości, bezstronności, udzielania zamówień wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy, jawności, pisemności, używania języka polskiego, prymatu przetrgu nieograniczonego i ograniczonego, decentralizacji

4 Zasada uczciwej konkurencji
Nakłada obowiązek przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji między uczestnikami postępowania. Nieuczciwa konkurencja - dwa elementy: Sprzeczność z prawem lub dobrym obyczajem, (np. przedsiębiorca uzyskuje lepsze ceny, bo narusza przepisy o ochronie środowiska) Naruszenie interesu innego przedsiębiorcy (musi być ono jednak konkretne i powinno wskazywać określony podmiot gospodarczy Ustawa nie zawiera wyczerpującego katalogu czynów nieuczciwej konkurencji To zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania, które będzie w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji,

5 Zasada uczciwej konkurencji
Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publicnze nie pmogą naruszać zasady uczciwej konkurencji 2 grupy naruszeń (dyskryminowania wykonawców): 1.Wygórowane warunki (podmiotowe) - dotyczące posiadanego kapitału - lub wykonania zadań w stosunku do wartości lub charakteru przedmiotu zamówienia. 2. Nieadekwatne warunki (przedmiotowe) Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia powinna być związana z przedmiotem zamówienia

6 Zasada uczciwej konkurencji
Obowiązek wykluczenia z powodu naruszenia zasad uczciwej konkurencji dotyczy: - tych wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem przetargu, - lub posługiwali się osobami w tym postępowaniu uczestniczącymi Ratio legis takiego rozwiązania wynika z posiadanej wiedzy przez wykonawcy,k tóry już na etapie przygotowania postępowania miał wiedzę o warunkach przetargu lub negocjacjach. Ponadto w trakcie przygotowań rodzą się pomiędzy pracownikami zamawiającego a pracownikami wykonawcy więzi osobiste, które mogą być potem wykorzystane

7 Zasada uczciwej konkurencji
Zgodnie z tą zasadą na zamawiającym ciąży obowiązek odrzucenia oferty gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji Decyzja o odrzuceniu oferty musi być udowodniona i obszernie uzasadniona i powinna zawierać: Uzasadnienie prawne, Uzasadnienie faktyczne W przypadku, gdy występuje przypadek rażąco niskiej ceny, zamawiający w przypadku odrzucenia ceny powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające Dumping jest często jedną z przyczyn odrzucenia oferty, ale w postępowaniu wyjaśniającym trzeba wziąć pod uwagę dwie przesłanki: po stronie wykonawcy – oszczędność, oryginalność, po stronie zamawiającego – przyczyny zewnętrzne, niezależne

8 Zasada uczciwej konkurencji
Wyjątek od zasady uczciwej konkurencji Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia wskazać znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie jeżeli nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” albo inne podobne określenie. Zamawiający musi wtedy przewidzieć w SIWZ możliwość składania ofert równoważnych. Oferta równoważna, to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych,które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Równoważność oznacza zbliżenie pod względem parametrów technicznych lub jakościowych ujętych w specyfikacji

9 Zasada równości Zamawiający nie może w żaden sposób uprzywilejowywać, czy okazywać niechęci któremukolwiek z wykonawców Cel zagwarantowanie zasady równych szans w otrzymaniu zamówienia, przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: Posiadają wymagane uprawnienia, Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami, Znajdują się w wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda od wykonawców tylko takich oświadczeń i dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, mogą to być tylko dokumenty niezbędne do do przeprowadzenia postępowania, w ogłoszeniu powinno być wskazane,czy mają to być orginały, czy poświadczone kopie

10 Zasada równości Równe traktowanie warantują przepisy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w której zamawiający ma obowiązek przekazania istotnych warunkach zamówienia SIWZ otrzymuje wykonawca na wniosek za cenę nie przekraczającą kosztów druku Na wniosek wykonawcy zamawiający jest obowiązany udzielać wyjaśnień, które stanowią rodzaj autentycznej wykładni, Wyjaśnienia powinny być przesłane wszystkim wykonawcom Dla wszystkich wykonawców jest wyznaczony taki sam termin składania ofert Elementem równości jest także nakaz zastosowania w toku prac sądu konkursowego oceniającego złożone prace takich rozwiązań techniczno-organizacyjnych, dzięki którym do rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe będzie zidentyfikowanie autorów złożonych prac (anonimowość złożonych prac konkursowych)

11 Zasada równości Ograniczenia zasady równości polegają na wykluczeniu wykonawców, którzy: W ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je należycie Otwarli likwidację lub którzy ogłosili upadłość, Zalegający z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, Nie spełniający warunków lub nie posiadający wymaganych uprawnień, Nie wnieśli wymaganego wadium, Skazani zostali za niektóre przestępstwa (popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz inne w celu osiągnięci korzyści majątkowej, Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania, Wykonywali czynności związane z przygotowaniem przetargu lub oferty

12 Zasada bezstronności jest ona rozwinięciem zasady równości Polega na obowiązku zapewnienia przez zamawiającego, aby w postępowaniu brały udział osoby niezwiązane w jakikolwiek sposób z którymkolwiek z wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy ona nie tyle zachowania zamawiającego jako instytucji, ale już bezpośrednio jego pracowników Wykluczenia z tytułu realizacji zasady bezstronności Wyklucza się osoby po stronie zmawiającego, które: Ubiegają się o wykonanie zamówienia jako pracownicy zamawiającego, Pozostają w związku małżeńskim w stosunku powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub sa związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, jego zastępcą prawnym lub członkami władz wykonawczych który nie jest osobą fizyczną, Przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania, pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub członkami władz wykonawcy

13 Zasada bezstronności Wyklucza się osoby po stronie zmawiającego, które 4. Pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób, 5. Zostały prawomocnie skazane za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,przestępstwo przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ten zakaz wykonywania czynności obowiązuje do czasu zatarcia skazania Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie.

14 Zasada bezstronności Oświadczenia pracowników zamawiającego z tytułu realizacji zasady bezstronności Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zamówienia publiczne składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne oświadczenia : o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie Ustawa nie wskazuje wprost, kiedy takie oświadczenie ma być złożone Wydaje się, że nastąpić powinno to po czynności otwarcia ofert, kiedy wiadomo jest, jacy wykonawcy przystąpili do postępowania, Wtedy najłatwiej jest określić jakie związki wymienione w prawie zamówień publicznych istnieją, czy nie. W sytuacji, gdy wykonawca poweźmie wiadomość, że pomiędzy pracownikiem zamawiającego a jednym z wykonawców istnieją powiązania o których mowa w art. 17 p.z.p. , wówczas powinien ten fakt zgłosić zamawiającemu

15 PRZESANEK WYBORU TRYBU, UDOKUMENTOWANIA POSTEPOWANIA I WYBORU OFERTY
Zasada udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy Warto wskazać, że wbrew upowszechnionej opinii wybór zamówienia z wolnej ręki nie oznacza, że zamawiającego nie obowiązują przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Jest on bowiem związany przepisami dotyczącymi; PRZESANEK WYBORU TRYBU, UDOKUMENTOWANIA POSTEPOWANIA I WYBORU OFERTY Dotyczy to także: udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych, a jedynie zamówienia udzielane przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej oraz w celu zapobieżenia bezpośrednim skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych o znamionach klęski żywiołowej odbywa się z pominięciem przepisów ustawy, w tym nie wszystkich, a postępowanie podlega kontroli Prezesa UZP

16 Zasada udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy
Naruszenia zasady zgodności z prawem Dwojakiego rodzaju: Zamawiający w ogóle nie zastosował przepisów ustawy, Zamawia jacy naruszył przepisy.Np. naruszył przepis wybierając ofertę nie opierając się wyłącznie na zasadach i kryteriach określonych w SIWZ . Specyfikacja, to swoistego rodzaju konstytucja postępowania. Wyjątki od stosowania przepisów ustawy: - Od umów międzynarodowych, od procedury międzynarodowej o ile jest finansowane ze środków zewnętrznych, - Zamówień NBP, - Usług wym. w art. 4 PZP, - Umów z zakresu umów pracy, - Objętych tajemnicą państwową, - Zamówień w oparciu o decyzje i z dotacji na podstawie ustaw, - Zamówień i konkursów,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, - Zamówień wykonyw. przez podmioty na działalność udostępniania, eksploatacji i świadczenia sieci telekomunikacji - Nabywania dostaw, robót i usług od centralnego zamawiającego.

17 Zasada jawności Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne,
art. 61 Konstytucji ustanawia zasadę, że obywatelowi przysługuje prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Rozwinięciem tego przepisu sa zapisy ustawy z dnia 6.IX.2001 r.o dostępie do informacji publicznej ma charakter wewnętrzny i zewnętrzny Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, Ustawodawca przykłada ogromną wagę do ogłoszeń o o zamówieniu.Publikacja ogłoszenia o zamówienia jest momentem od którego zaczyna się postępowanie Art.. 4a W postępowaniu, którego wartość przekracza o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty euro nie mają zastosowania przepisy o publikacji ogłoszeń w Biuletynie zamówień publicznych. W przypadku zamówienia poniżej kwoty euro ,ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu umowy zamawiający zamieszcza na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada, umieszcza w swojej siedzibie w miejscu ogólnie dostępnym

18 Zasada jawności Przejawem zasady jawności jest : jawne otwarcie ofert,
jawność protokółu z postępowania o zamówienie publiczne, jawność umów o zamówienia publiczne, jawność podczas postępowania odwoławczego Wyjątki od zasady jawności: nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w postępowaniach na zasadach szczególnych, np.. Dotyczy to zamówień polskiej placówki dyplomatycznej, zamówień udzielonych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, Informacji technicznych i handlowych w prowadzonych negocjacjach, W przypadku licytacji elektronicznej do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiającej identyfikacje uczestników.

19 Zasada jawności Internet – decyzja należy do zamawiających
Środki upubliczniania informacji (wg komunikatu UE} Internet – decyzja należy do zamawiających Ogłoszenia w Internecie są elastyczne i efektywne pod względem kosztów. Powinny być przedstawiane w sposób zwracający uwagę potencjalnych oferentów. Należy też rozważyć objęcie publikacją zamówień nieobjętych dyrektywami UE. Portale internetowe mogą oferować zaawansowane opcje wyszukiwania. Krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym lub specjalistyczny, regionalnym lub specjalistyczne, Lokalne środki publikacji, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – publikacja stanowi interesująca opcję

20 Zasada pisemności i używania języka polskiego
Zamawiający prowadzi postępowanie pisemnie, tj. jeśli chodzi o sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz prowadzoną dokumentację. Celem tej zasady jest zabezpieczenie zasady jawności Art. 78 Kodeksu Cywilnego mówi o zwykłej formie pisemnej. Dopuszcza się stosowanie faksu albo drogi elektronicznej, z tym, że każda ze stron na zadanie potwierdza pisemnie. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej Także umowa o zamówienie publiczne powinna być zawarta w formie pisemnej Nie są wyjątkami od zasady pisemności liczne możliwości posługiwania się toku postępowania narzędziami elektronicznymi

21 Zasada pisemności i używania języka polskiego
Protokół postępowania zawierać powinien: Opis przedmiotu zamówienia, Informacje o trybie udzielenia zamówienia, Informacje o wykonawcach, Cenę i inne istotne elementy ofert, Wskazanie wybranej oferty Do protokołu powinny być dołączone ofert, opinie biegłych, oświadczenia i inne dokumenty Sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach zwierać powinno: nazwę zamawiającego i jego adres, Numery REGON i NIP, Oznaczenie rodzaju zamawiającego, Określenie liczby udzielonych zamówień publicznych i ich łącznej wartości w podziale na ich rodzaje i ich tryby, Sposób wykonania zamówień publicznych

22 Zasada decentralizacji
Chociaż za przeprowadzenie i przygotowanie postępowania odpowiada kierownik, to może on powierzyć pracownikow wykonywanie zastrzeżonych do niego czynności

23 Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego
Są to podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych, które można stosować zawsze i bez ograniczeń Przepisy dotyczące przetargu nieograniczonego są podstawowe dla pozostałych trybów. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie: negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie

24 Przetargi - raport XII 2010 http://www. egospodarka

25 2010: mocne odbicie Dane, opracowane na podstawie ogłoszeń pochodzących z Biuletynu Zamówień Publicznych publikowanych w serwisie pokazują że w grudniu 2010 roku liczba ogłaszanych zamówień publicznych spadła względem poprzedniego miesiąca o 18,37 procent. Za tak znaczny spadek odpowiedzialny jest głównie segment budowlany, w którym wystąpił w relacji miesięcznej niemal 51-procentowy spadek publikowanych ogłoszeń przetargowych. Swój udział w generowaniu sumarycznego spadku miał też zmniejszony poziom ogłoszeń przetargowych na dostawę towarów – w grudniu 2010 było ich o niemal 24,6 procent mniej niż miesiąc wcześniej. Miesięczny przyrost wykazały tylko zamówienia na dostawy usług – w ostatnim miesiącu ubiegłego roku pojawiło się ich 5 tys. 898, o 3,15 procent więcej niż miesiąc wcześniej Łącznie w grudniu 2010 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się łącznie 13 tys. 225 ogłoszeń, wobec 16 tys. 201 w listopadzie, 17 tys. 124 w październiku, 18 tys. 63 we wrześniu i 15 tys. 942 ogłoszeń w sierpniu W relacji rocznej (grudzień 2010 zestawiony z grudniem 2009) spadek wystąpił tylko w segmencie budowlanym – w 2010 roku względnie wczesna zima skutecznie zmniejszyła zapotrzebowanie na prace budowlane, zamówień ich dotyczących było o 27,3 procent mniej niż w roku Grudzień 2010 względem analogicznego miesiąca roku ubiegłego charakteryzował się za to znacznymi przyrostami w pozostałych dwóch kategoriach dostaw. Na dostawy usług pojawiło się aż 39,5 procent więcej ogłoszeń, na dostawy towarów zaś 19,8 procent więcej

26 Przetarg nieograniczony w Unii Europejskiej odpowiednikiem – procedura otwarta
Jest jednym z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówienia publicznego, co oznacza, że może on być stosowany przy każdym zamówieniu. W zasadzie najlepiej odpowiada on modelowym założeniom zamówień publicznych w zakresie dostępności, jawności i przejrzystości postępowania Przetarg nieograniczony polega na tym,że zamawiający jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia oferty, zaś w postępowaniu przetargowym może wsiąść udział każdy zainteresowany wykonawca. Może to zrobić każdy oferent bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymagań wstępnych Dopuszczalne jest również złożenie oferty przez oferenta, który nie pobrał specyfikacji istotnych warunków zamówienia

27 Przetarg nieograniczony
Wszczęcie postępowania – następuje poprzez publiczne ogłoszenie o tym fakcie Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Wyróżniamy 4 grupy ogłoszeń: 1 zamówienia na kwotę równą lub przekraczającą równowartości: a) euro - dla dostaw lub usług, b) euro - dla robót budowlanych; Z wyłączeniem zamówień dotyczących państwowych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego a także innych państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

28 Przetarg nieograniczony
2) udzielanych przez zamawiających innych niż określone w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro - dla dostaw lub usług, b) euro - dla robót budowlanych; 3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a) euro - dla dostaw lub usług, b) euro - dla robót budowlanych. 4) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określone w pkt. 1 i 3 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro; 5) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w zł równowartość kwoty euro a na dostawy lub usługi euro, zamawiający zamieszcza ogłoszenie również w dzienniku lub czasopiśmie ogólnopolskim.

29 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, jeżeli : 1) nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, o dniu jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

30 Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie o zamówieniu zawiera Nazwę (firmę) i adres zamawiającego, Określenie trybu zamówienia, Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej, Terminu wykonania zamówienia, Opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dkonywania oceny spełniania tych warunków, Informacje na temat wadium, Kryteria oceny ofert i ich znacznie, Termin związania ofertą Miejsce i termin składania ofert, Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej, Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej z aukcją informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

31 Przetarg nieograniczony
Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofertzamieszczenia ogłoszenia w wszczęcia postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania

32 Przetarg nieograniczony termin składania ofert
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza aniżeli równowartość niż kwoty określone w trybie art. 11 ust 8 , zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty,z tym,że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu dla dostaw i usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub mniejsza aniżeli równowartość niż kwoty określone w trybie art. 11 ust 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż: 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną na stronie internetowej w sposób określony w dyrektywie, 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób niż wyżej określony W przypadkach wyżej wymienionych zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 22 dni w myśl pkt 1 i 29 dni wg pkt. 2, jeżeli informacja o tym zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym w uprzednim terminie 12 miesięcy, przy zachowaniu 52 dniowego okresu przed dniem przekazania do Urzędu Oficjalnych

33 Przetarg nieograniczony
Instytucja wadium pełni dwie funkcje: 1) realizowania na etapie składania zgłoszeń, polega na zapewnieniu wiarygodności finansowej składanych ofert, 2) Istotna już po wyborze konkretnego wykonawcy ma zabezpieczyć podpisanie umowy, bowiem w przypadku wycofania się wadium przepada. Zamawiający ma prawo żądać wadium w każdym zamówieniu, Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

34 Przetarg nieograniczony wadium
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia Jeżeli zmawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form: pieniądzu, (Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 100, poz. 1158, z póź. zm.)

35 Przetarg nieograniczony zwrot wadium
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

36 Przetarg nieograniczony zatrzymanie wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

37 Przetarg ograniczony Przetarg ograniczony jest więc trybem udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeń do składania ofert W tym trybie postępowania można wyróżnić dwie fazy: W pierwszej następuje ogłoszenie o możliwości do składania wniosków o dopuszczenie do udziału. Na podstawie tych wniosków zbadanie, którzy z nich spełniają warunki oraz sporządzenie rankingu tych wykonawców. W drugiej fazie następuje składanie ofert przez wykonawców zaproszonych do składania ofert, badaniu ich w celu wyboru najkorzystniejszej Podstawową więc różnicą w stosunku do przetargu nieograniczonego jest to, że w przetargu ograniczonym ofertę może złożyć nie każdy tylko wybrany przez zamawiającego

38 Przetarg ograniczony Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać:
Nazwę (firmę) i adres zamawiającego, Określenie trybu zamówienia, Określenie przedmiotu zamówienia, Informację o możliwości ofert wariantowej, Termin wykonania zamówienia, Opis warunków udziału w postępowaniu, Informację o oświadczeniach i dokumentach, Liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do ofert, (różnica) Informacje na temat wadium, kryteria oceny ofert i ich znaczenie Miejsce i termin składania wniosków, Adres strony internetowej, gdzie jest SIWZ, Informację o zwarciu umowy ramowej, Informację o wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej, informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

39 Przetarg ograniczony Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania wniosków nie może być krótszy niż: 1) 30 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 2) 37 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w inny sposób niż określony w pkt 1. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż: 1) 10 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 2) 15 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich faksem

40 Przetarg ograniczony Badanie wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym - przeprowadza komisja przetargowa. Zadaniem komisji w tej fazie postępowania będzie zatem: - ustalenie, którzy z wykonawców nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz - dokonanie rankingu wykonawców którzy wspomniane warunki spełniają z uwzględnieniem znaczenia poszczególnych warunków oraz sposobu ich oceny, podanego w publicznym ogłoszeniu o zamówieniu W oparciu o uzyskane rezultaty badania podmiotowego, komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego lub upoważnionemu pracownikowi: a. listę wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym powinni zostać wykluczeni z postępowania, b. listę wykonawców którzy spełniają wymagane warunki, jednakże w zbyt małym stopniu, w związku z czym nie powinni zostać zaproszeni do składania ofert, c. listę wykonawców którzy w rankingowym badaniu podmiotowym uzyskali największą liczbę punktów, w związku z czym powinni zostać zaproszeni do złożenia ofert. W oparciu o wspomniane listy kierownik zamawiającego lub pisemnie upoważniony pracownik zamawiającego podejmą stosowne decyzje, to znaczy wykluczenia wykonawców z listy (a) oraz zaproszenia do złożenia ofert wykonawców z listy (c). Jeżeli nie wpłynie żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, wówczas postępowanie będzie musiało zostać unieważnione.

41 Przetarg ograniczony Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców spełniających warunków w liczbie określonej w ogłoszeniu w liczbie nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji dotyczących formy wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu Jeżeli liczba tych wykonawców jest większa od podanej w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny. Wykonawcę niezaproszonego traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. O wynikach spełnienia warunków i otrzymanych ocenach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców którzy złożyli wnioski. Wraz z zaproszenie zmawiający przekazuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wskazuje miejsce i termin opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

42 Przetarg ograniczony Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być: - krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 22 dni. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni. Zamawiający może wyznaczyć termin, o którym mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni, jeżeli udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

43 Przetarg ograniczony Druga faza postępowania
Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni przez zamawiającego przystępują do przygotowania ofert przetargowych. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy składając oferty nie dołączają już dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniuTen obowiązek spełnili już w pierwszej fazie postępowania. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zamieszcza się więc opisu warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ani wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Dalsza część postępowania przebiega zgodnie z regułami określonymi dla przetargu nieograniczonego Do przetargu ograniczonego należy zastosować ponadto następujące przepisy ustawy odnoszące się do przetargu nieograniczonego: - wnoszenie wadium oraz zwrot wadium

44 Negocjacje z ogłoszeniem
Jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje a następnie zaprasza ich do składania ofert Jest to tryb przetargu dwustopniowego,znajdujący również swoje odpowiedniki w prawie europejskim Zawiera on trzy fazy: Fazę kwalifikacji wykonawców do udziału w tym trybie na podstawie złożonych przez nich wniosków, Fazę negocjacji zamawiającego z zaproszonymi wykonawcami Fazę składania ofert przez wykonawców, z którymi zamawiający przeprowadził negocjacje oraz badania tych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej

45 Negocjacje z ogłoszeniem
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny; 3) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego; 4) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

46 Negocjacje z ogłoszeniem
Ani ustawa ani dyrektywy nie precyzują jak naley rozumieć pojecie istotna zmiana warunków. Niemniej jednak pojecie to można doprecyzować w oparciu o orzecznictwo ETS oraz analizując ten przepis w kontekście podstawowego celu unijnych regulacji w dziedzinie zamówień, jakim jest zapewnienie swobodnego przepływu usług i otwarcie na niezakłóconą konkurencje we wszystkich państwach członkowskich, oraz w kontekście podstawowych zasad prawa unijnego mających zastosowanie do zamówień publicznych: w tym: - zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, - zasady równego traktowania wykonawców oraz - wynikający z nich obowiązek przejrzystości. W związku z powyższym, za istotną zmianę należy uznać modyfikacje pierwotnych warunków zamówienia polegajaca na wprowadzeniu zmian, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych wykonawców ni ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty. Za istotna zmianę należy uznać więc taką zmianę, która może wpływać na krąg potencjalnie zainteresowanych oferentów, stanowiąc naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Wytyczne - Urząd Zamówień Publicznych, 2010

47 Negocjacje z ogłoszeniem
Oznacza to, że nie można zmienić m.in. przedmiotu zamówienia czy jego istotnych cech, w sposób który mógłby mieć wpływ na kształt zamówienia. Zakazane są także istotne zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Istotną zmiana warunków będzie na przykład takie ich określenie, które w sposób znaczący poszerza zamówienie o elementy, które pierwotnie nie były w nim przewidziane, prowadząc w istocie do udzielenia nowego zamówienia. Za istotna zmianę warunków zamówienia należy uznać również obniżenie w ramach postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem wymagan stawianych wykonawcom w stosunku do postępowania prowadzonego uprzednio w jednym z trybów podstawowych albo w dialogu konkurencyjnym. Takie podejście, znajduje potwierdzenie m.in. w dotychczasowej praktyce Komisji Europejskiej. Zmiana polegająca na obniżeniu wymagań odnoszących sie do wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym w stosunku do przeprowadzonego wcześniej postępowania w jednym z trybów konkurencyjnych była przedmiotem zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję Europejską. .

48 Negocjacje z ogłoszeniem
Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców,którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3 a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 nie mniejszej niż 5. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę nie zaproszonego traktuje się jak wykluczonego. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza wszystkich. Wraz z zaproszeniem, zmawiający przekazuje SIWZ. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych

49 Negocjacje z ogłoszeniem
Zamawiający prowadzi negocjacje w celu: doprecyzowania przedmiotu zamówienia lub warunków umowy zamówienia lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy zamówienia Negocjacje mają charakter poufny W sprawie składania ofert stosuje się przepisy o przetargu nieograniczonym Termin złożenia ofert zamawiający wyznacza nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do złożenia ofert

50 Dialog konkurencyjny Jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert Przesłanki zastosowania: Nie jest możliwy przetarg nieograniczony, ograniczony, gdyż z uwagi na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera również: 1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację o sposobie uzyskania tego opisu; 2) informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody. 2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 50 stosuje się odpowiednio.

51 Dialog konkurencyjny Zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencje, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust 8 nie mniejsza niż 5, Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza tych, którzy otrzymali najwyższe oceny, gdy liczba wykonawców jest mniejsza – zaprasza wszystkich Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących w nim wykonawców. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu. Wraz z zaproszeniem przekazuje SIWZ Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia

52 Dialog konkurencyjny Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania, jeśli okaże się ono konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania, które mogą zaspokoić jego potrzeby. Innymi słowy, kiedy jest przekonany, iż zaproponowane przez wykonawców rozwiązania spełniają w pełni jego oczekiwania. Po oświadczeniu, iż dialog dobiegł końca oraz poinformowaniu o tym fakcie jego uczestników, zamawiający zaprasza uczestników do składania ostatecznych ofert, opierających się na rozwiązaniu lub rozwiązaniach przedstawionych i określonych podczas dialogu. Oferty te powinny zawierać wszystkie elementy wymagane i niezbędne do realizacji projektu. Oferty te mogą być wyjaśniane, precyzowane i dopracowywane na żądanie zamawiającego. Jednakże takie wyjaśnienie, sprecyzowanie, dopracowanie lub dodatkowe informacje nie mogą pociągać za sobą zmiany podstawowych właściwości oferty ani zaproszenia do składania ofert, co mogłoby spowodować zakłócenie konkurencji lub mogłoby mieć charakter dyskryminacyjny

53 Dialog konkurencyjny Po złożeniu ofert zamawiający ocenia otrzymane oferty na podstawie kryteriów udzielania zamówień określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumencie opisowym i wybiera ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie. Zamawiający może zażądać by oferent wyłoniony jako ten, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie udzielił wyjaśnień dotyczących pewnych jej aspektów lub o potwierdzenie zobowiązań sformułowanych w ofercie, o ile działanie takie nie spowoduje; - modyfikacji zasadniczych aspektów oferty lub zaproszenia do składania ofert, - nie niesie ryzyka zakłócenia konkurencji, - nie ma charakteru  dyskryminacyjnego. W trybie dialogu konkurencyjnego zamawiający powinien wybrać ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, co nie zawsze znaczy najtańszą. Cena nie powinna być jedynym kryterium, jeżeli przetarg odbywa się w trybie dialogu konkurencyjnego

54 Negocjacje bez ogłoszenia
Nie jest to tryb podstawowy. Zamawiający negocjuje warunki umowy z wybranymi przez siebie wykonawcami a następnie zaprasza ich do składania ofert. - 2 etapy Etap negocjacji etap wyboru najkorzystniejszej oferty Jest to tryb zamknięty, w którym postępowanie nie zostaje zainicjowane poprzez zamieszczenie publicznego ogłoszenia Wybór wykonawców nie jest całkowicie swobodny: bowiem jest to tryb szczególny oraz zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące minimalnej liczby zaproszonych uczestników a także przypadki obligatoryjnego zapraszania uczestników poprzednich postępowań o to samo zamówienie

55 Negocjacje bez ogłoszenia
Zastosowanie tego trybu jest uzależnione od następujący przesłanek (art. 62 p. z. p.): w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opiesem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art.. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, lub ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem

56 Negocjacje bez ogłoszenia
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty,od których zależy obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOWE) ogłoszeń, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania tego trybu postępowania. Przed wszczęciem postępowania w tym trybie jeżeli wartość zamówienia wymaga obowiązku zawiadomienia UOWE, zamawiający jest obowiązany przekazać Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpi o jej przekazanie Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencje, nie mniejszą niż 5, a jeżeli a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z., nie mniejsza niż 7, chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców jest mniejsza, nie mniejsza niż 2 W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym, lecz liczba ich nie może być mniejsza niż 2

57 Zamówienie z wolnej ręki
Jest to tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą Okoliczności udzielenia zamówienia: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: Obiektywnie technicznych c) gdy zamówienie ma charakter twórczy lub artystyczny b) związanych z ochroną praw wyłącznych wg odrębnych przepisów

58 Zamówienie z wolnej ręki
2) Przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art..110 p.z. p, w którym nagroda było zaproszenie do udziału w tym trybie; 3) ze względu na wyjątkowa sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów dla innych trybów; 4) W prowadzonych kolejno postępowaniach, w których co najmniej jedno było w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób zmienione 5) W przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym 50 % zamówienia gdy: Przyczyny techniczne lub gospodarcze wskutek oddzielenia powodują niewspółmiernie wysokie koszty, Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

59 Zamówienie z wolnej ręki
6) W okresie 3 lat od udzielonego zamówienia na ten sam przedmiot wystąpi zamówienie uzupełniające nie więcej niż 50 %; 7) Gdy w okresie 3lat, nie więcej jak 20 % zamówienia podstawowemu, dotychczasowemu wykonawcy gdy inny wykonawca powodowałby konieczność wystąpienia innych parametrów technicznych byłoby niekompatybilne techniczne, 8) w przypadku szczególnie korzystnych warunkach przy likwidacji podmiotu,prowadzenia wobec niego postępowania egzekucyjnego lub upadłości; 9) Zamówienie na dostawy dokonywane jest na giełdzie towarowej; 10) Zamówienie udzielane jest przez placówkę zagraniczną, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art 11, ust. 8. 11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Przepisów powyższych nie stosuje się,gdy: Przedmiotem zamówienia są: dostawy wody z sieci, odprowadzania ścieków, dostawy energii elektrycznej, dostaw gazu z sieci, ciepła z sieci, usług pocztowych,usług przesyłowych energii, ciepła i paliw gazowych oraz w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego, wywołanego przez nieprzewidywalne czynniki zewnętrzne zagrażające życiu,zdrowiu lub mogących wywołać szkodę znacznych rozmiarów Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów dotyczących komisji przetargowej, przepisów o wykluczeniu oraz art. 26 i 68 p.z.p

60 Zapytanie o cenę Jest to tryb, w którym zamawiający kieruje zapytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty nie mniej niż 5 Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła SIWZ Obowiązuje sztywna oferta cenowa każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny; Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę

61 Zapytanie o cenę Rozpoczynając procedurę zamawiający powinien opracować pewien zestaw dokumentów, są to: zaproszenie do udziału w postępowaniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, oraz wzory załączników. Ten zestaw dokumentów powinien wysłać, do co najmniej pięciu wykonawców. Następnie ci, którzy chcą - spośród zaproszonych - składają oferty, następuje ich otwarcie, badanie, wybór najkorzystniejszej i podpisanie umowy. Dopiero taki sposób działania jest zgodny z prawem. Jeśli chodzi o rodzaj dostaw i usług nabywanych w tym trybie mogą to być dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Należy przyjąć, iż powszechnie dostępne będą takie dostawy bądź usługi, które mają charakter standardowy i są oferowane na rynku przez szerokie grono potencjalnych wykonawców Nie można natomiast, jak się wydaje, utożsamiać "powszechnej dostępności" z tym, iż dana usługa lub dostawa jest oferowana bez ograniczeń każdemu zainteresowanemu podmiotowi. Przykładem takich dostaw jest np. zakup komputerów czy mebli biurowych Jak określa to nazwa trybu - jest to zapytanie o cenę w związku z powyższym zamawiający nie może ustalać innych kryteriów oceny ofert niż 100% ceny. Jeżeli to uczyni jego postępowanie obarczone będzie wadą i należy je unieważnić. Zamawiający muszą także pamiętać, że każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny tak jak jest to dopuszczalne w trybie z wolnej ręki.

62 Zapytanie o cenę Krąg zaproszonych nie może być wyznaczony przypadkowo, ani dowolnie. Dobór musi być celowy. W razie potrzeby poprzedzony wcześniejszym sondażem, zwłaszcza połączonym ze zbieraniem informacji niezbędnych do szczegółowego opisu i oszacowania przedmiotu zamówienia. 1. Zaproszenie powinno być skierowane tam, skąd można oczekiwać pozytywnej odpowiedzi, a zatem do takich wykonawców, w których zakresie działania leży świadczenie rzeczy bądź usług objętych przedmiotem zamówienia. 2. Zaproszenie powinno być skierowane do wielu potencjalnych oferentów korzystnych z uwagi na interesy zamawiającego, tym bardziej, że z góry nie wiadomo ilu z nich zdecyduje się na odpowiedź. Procedura ma bowiem zapewnić wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. 3. Krąg i konfiguracja zaproszonych wykonawców muszą zapewnić rzeczywistą, a nie pozorną konkurencję. Zamawiający powinien więc zaprosić w miarę możliwości drobnych, średnich i większych wykonawców; bliższych i dalszych od miejsca siedziby; działających na rynku lokalnym, regionalnym oraz w miarę potrzeby także operujących na rynku krajowym; detalistów, hurtowników, producentów itd. 4. Liczba zaproszonych nie może przekraczać potrzeb w zakresie wytworzenia rzeczywistej i przejrzystej konkurencji. Procedura zapytania o cenę z ustawowego założenia jest uproszczona i dlatego krąg oraz struktura zaproszonych nie mogą prowadzić do kolizji z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania. 5. Minimalny krąg zaproszonych, to pięciu wykonawców. Jeśli zamawiający nie zdoła ustalić nawet czterech potencjalnych oferentów, powinien w ogóle zrezygnować z procedury zapytania ocenę

63 Zapytanie o cenę Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej Oferty w trybie zapytania o cenę składane są z zachowaniem poufności w określonym w zaproszeniu (zapytaniu o cenę) terminie. Oferty spóźnione podlegają zwrotowi bez otwierania. Każdy z dostawców lub wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, nie może jej zmienić, nie prowadzi się też negocjacji w sprawie ceny. Otwarcie ofert jest jawne. Ocena ofert przebiega tak jak we wszystkich postępowaniach ofertowo - porównawczych. Zamawiający ma obowiązek wyboru oferty z najniższą ceną. Jeżeli zaś nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia tzw. ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe muszą spełniać wszystkie konieczne wymagania formalne. Nie ma obowiązku ich składania. Wezwanie do składania ofert dodatkowych może być tylko jednorazowe. Oferenci składający oferty dodatkowe wcale nie muszą też obniżać proponowanych cen. Nie mogą zaś zaoferować cen wyższych pod rygorem odrzucenia Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich oferentów jest obligatoryjne)

64 Licytacja elektroniczna
Tryb ten charakteryzuje się: użyciem narzędzi elektronicznych składaniem więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę, składaniem ofert na odległość i wyłącznie w formie elektronicznej, co stanowić może istotne ograniczenie ze względu na dostępność do podpisu elektronicznego Przedmiotem zamówienia są np. rzeczy gotowe, niewymagające dodatkowego przetworzenia czy obróbki . Np.. Produkty żywnościowe, miał węglowy, olej napędowy, materiały biurowe Przeprowadzenie licytacji elektronicznej nie wiąże się z koniecznością posiadania przez zamawiającego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Taki obowiązek Prawo zamówień publicznych nakłada jedynie na wykonawców.

65 Licytacja elektroniczna
Zamawiający musi posiadać podpis elektroniczny, jeżeli jako sposób komunikacji z wykonawcami wybierze drogę elektroniczną. W tym wypadku wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy wykonawcami, a zamawiającym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisane lub zaszyfrowane). Przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia należy bezwzględnie pamiętać, że z faktycznie oferowanym przez zwycięzcę licytacji towarem (usługi mają najczęściej charakter jednoznaczny) zamawiający zapoznaje się w momencie dostawy. Trzema tak tworzyć opis przedmiotu zamówienia, aby wykonawcy licytowali cenę tego samego standardu przedmiotu Dobrą praktyką stosowaną w celu uniknięcia zakupu "kota w worku" jest weryfikacja oferowanego towaru na etapie poprzedzającym podpisanie umowy. Należy przy tym pamiętać, że zamiar takiej weryfikacji zamawiający musi określić już w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej, najlepiej w miejscu dotyczącym istotnych postanowień umowyndardu przedmiotu zamówienia lub standardu jego wykonania lub realizacji.

66 Licytacja elektroniczna
O głoszenie o zamówieniu umieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz stronie na której będzie prowadzona licytacja wszczyna zamówienie - wszczyna postępowanie W treści ogłoszenia, oprócz standardowych elementów charakterystyczne dla tego trybu: wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości potrąceń, Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania, Terminy składania wniosków (nie krótszy niż 7 dni od ogłoszenia), otwarcia i warunki zamknięcia licytacji, adres strony internetowej na której będzie prowadzona licytacja

67 Licytacja elektroniczna
Forma oferty elektroniczna + podpis elektroniczny Oferta przestaje wiązać gdy złożona oferta korzystniejsza licytacja jednoetapowa Etapy licytacji licytacja wieloetapowa W toku każdego etapu licytacji zamawiający przekazuje na bieżąco wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców, o ocenach oraz uniemożliwia identyfikację wykonawców Wybór najkorzystniejszej oferty następuje bezpośrednio po zamknięciu licytacji, po czym zamawiający podaje pod ustalonym w ogłoszeniu adresem internetowym nazwę oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrał Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie licytacji elektronicznej podlega unieważnieniu, jeżeli wpłyną mniej niż 2 wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji albo jeżeli nie zostaną złożone oferty przez co najmniej 2 wykonawców

68 MON traciło pół miliarda na przetargach
"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że resort obrony przepłacał za wojskowy sprzęt i wyposażenie żołnierzy. Gdy władze ministerstwa odkryły, że niektóre przetargi preferowały konkretnych odbiorców, zmieniły zasady ich ogłaszania. Na nieprawidłowościach budżet mógł tracić nawet pół miliarda złotych rocznie. Tyle resort zaoszczędził w ubiegłym roku po zmianie zasad przetargów. Eksperci w dziedzinie zbrojeń uważają, że problem trwał od lat i był związany z faktem ograniczonej konkurencyjności na tym rynku. Gazeta ilustruje problem na przykładzie przetargu na zimowe kurtki i mundury, który został rozstrzygnięty w lipcu 2009 roku. W tym przypadku za blisko 40 milionów złotych wojsko kupiło produktów, których specyfikacja techniczna, wyznaczona w dokumentach przetargowych, odpowiadała tylko i wyłącznie odzieży jednej z firm - mimo że była to oferta najdroższa. Zdaniem MON, tego typu przypadki naraziły na straty armię i budżet państwa, jednak nie jest to działanie o charakterze korupcyjnym.

69 Zamówienia publiczne: niekorzystny projekt nowelizacji
, Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych pogorszy i tak już niezbyt dobrą sytuację na rynku zamówień. Wątpliwa jest też jego zgodność z prawem unijnym. Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia do obowiązujących przepisów nowej, obligatoryjnej przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Przewiduje nałożenie na zamawiającego obowiązku wyeliminowania z przetargu wykonawcy, z którym ten zamawiający uprzednio rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo też od niej odstąpił z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jeśli rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 proc. wartości umowy. Zbyt daleko idące zmiany Postulat wprowadzenia zmian obowiązujących przepisów był zrozumiały. Miały one zapobiec sytuacjom, w którym zamawiający, odstępując od umowy z nierzetelnym wykonawcą i będąc zobowiązanym do przeprowadzenia przetargu na kontynuację prac objętych poprzednią umową, był skazany na uczestnictwo w przetargu owego wykonawcy, a niejednokrotnie na ponowny jego wybór, jeśli ten złożył najkorzystniejszą ofertę. Zmiany, jakie się proponuje, idą jednak zbyt daleko. Dają swobodę zamawiającym, którzy z błahego powodu mogą pozbyć się na 3 lata „nielubianego” wykonawcy, np. takiego, który uzyskał korzystny dla siebie wyrok ws. rozliczenia robót dodatkowych

70 Wątpliwa zgodność z prawem unijnym
Wątpliwa zgodność z prawem unijnym W uzasadnieniu do projektu nowelizacji jego autorzy podkreślają, że proponowany przepis jest zgodny z dyrektywą klasyczną 2004/18/WE oraz dyrektywą sektorową 2004/17/WE. Nie sposób zgodzić się z takim twierdzeniem. Dyspozycja art. 45 ust. 2 litera d dyrektywy klasycznej stanowi, że wykonawca może być wykluczony z postępowania, jeżeli „jest winny poważnego wykroczenia zawodowego udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające”. Dyrektywa przewiduje przede wszystkim fakultatywność wykluczenia, podczas gdy proponowana nowelizacja wskazuje na obligatoryjność wykluczenia wykonawcy przez zamawiającego. Przepisy unijne ograniczają możliwość wykluczenia wyłącznie do wypadków, w których istotne wykroczenie zawodowe wykonawcy wynika z jego winy - w polskiej propozycji są to okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, a więc również niezawinione. Przepisy dyrektywy klasycznej nakładają na instytucje zamawiające obowiązek udowodnienia tych okoliczności, tj. zawinionego poważnego wykroczenia zawodowego wykonawcy, podczas gdy w projekcie nowelizacji pzp takiego obowiązku brak. Autorzy projektu utożsamiają „zawinione poważne wykroczenie zawodowe” wykonawcy z umownymi przesłankami wypowiedzenia bądź odstąpienia od umowy przez zamawiającego, które to pojęcia zdecydowanie nie są tożsame. Ponadto wydaje się, iż podczas prac nad projektem nie podjęto trudu przeanalizowania przykładowych projektów umów ws. zamówienia publicznego oraz zawartych w nich przesłanek odstąpienia od umowy. Często one błahe (jakiekolwiek naruszenie postanowień umowy), innym razem nadmiernie restrykcyjne (przerwa w realizacji wieloletniego kontraktu na okres 7 lub 14 dni bez wskazania, że ma być to przerwa nieuzasadniona, podczas gdy może być związana np. z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac).

71 Alarm NIK: korupcja w Komendzie Głównej Policji
"Dziennik Gazeta Prawna": podczas realizacji wartego ponad 4 mld zł programu modernizacji policji, w jej Komendzie Głównej mogły działać mechanizmy korupcyjne - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w najświeższym raporcie. Według dziennika, najpoważniejsze zastrzeżenia mają audytorzy do centrali policji. Ich obawy budzi zwłaszcza wyceniony na 35 mln zł przetarg na kurtki, spodnie oraz czapki do nowych mundurów. Wygrała go firma, której KGP płaciła wcześniej za prace nad wzorami tych mundurów, choć powinna być z przetargu wykluczona. Obawy budzi również to, że sprawdzaniem jakości zamówienia zajmował się tylko jeden policjant mający do tego przygotowanie. W efekcie mundury i buty są dużo gorszej jakości, niż deklarowali to producenci. Więcej szczegółów sprawy w dzisiejszej obszernej publikacji na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".


Pobierz ppt "Zasady i tryby w postępowaniu o zamówienia publiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google