Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Association of Economic Consultants in Poland Członek FEACO i ICMCI Member of FEACO & ICMCI Warszawa, 27 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Association of Economic Consultants in Poland Członek FEACO i ICMCI Member of FEACO & ICMCI Warszawa, 27 września."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Association of Economic Consultants in Poland Członek FEACO i ICMCI Member of FEACO & ICMCI Warszawa, 27 września 2005 r. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Schemat B, Działanie 2.3 Błędy oferentów i ich skutki w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ___________________________________________________________________

2 1.Rozwój konsultingu w Europie. 2.Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu i jego działalności. 3.Certyfikacja konsultantów CMC. Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. 2 Program prezentacji I.Podstawy Prawne procedur przeprowadzanych przez PARP. II.Najistotniejsze skutki obowiązywania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie obowiązków Oferentów w ramach procedur obowiązujących w SPO RZL Schemat B, Działanie 2.3. III.Uwarunkowania formalne ofert jako największa bolączka oferentów. IV.Najczęściej spotykane błędy w ofertach V.Fragmenty protokołów dotyczące odrzucenia ofert. VI.Podsumowanie. www.sdg.com.pl

3 3 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl I. Podstawy I. Podstawy prawne procedur przeprowadzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: W procedurach przeprowadzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004.19.177 ze zm.). Zasada ta wynika z samej ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 6) umowy).

4 4 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl II. II. Najistotniejsze skutki obowiązywania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie obowiązków Oferentów w ramach procedur obowiązujących w SPO RZL Schemat B, Działanie 2.3. Obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie trybu składania ofert. Rygorystyczne zapisy co do warunków jakie muszą być spełnione przez podmioty uczestniczące w postępowaniu przetargowym: np. art. 22 i art. 24 ustawy

5 5 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl III. III. Uwarunkowania formalne ofert jako największa bolączka oferentów. Art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych są to dwa podstawowe przepisy wyliczające przesłanki, od spełnienia których uzależniona jest możliwość uczestnictwa w przetargu. Dodatkowe uwarunkowania tworzą natomiast zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niejednokrotnie oferenci składający oferty spełniają te uwarunkowania, jednakże poprzez swoje niedopatrzenia nie potrafią ich w odpowiedni sposób udokumentować.

6 6 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl IV. IV. Najczęściej spotykane błędy w ofertach składanych przez oferentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL Schemat B Działanie 2.3. Brak dokumentów lub (i) oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu co w świetle art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy stanowi podstawę wykluczenia z postępowania. Najczęściej brakującym dokumentem jest aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Wielokrotnie się zdarza, iż przedsiębiorcy doręczają odpisy ze zbyt odległą datą wydania.

7 7 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl IV. IV. Najczęściej spotykane błędy w ofertach składanych przez oferentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL Schemat B Działanie 2.3. Wielokrotnie zmawiający chcąc zagwarantować sobie udział w postępowaniu tylko doświadczonych oferentów, żądają od nich dokumentów potwierdzających wykonanie projektów o określonych parametrach. Często zdarza się, iż oferenci składają dokumenty świadczące, iż określony projekt jest realizowany. Tymczasem chodzi tu o dokument, z którego wynika, iż w rzeczywistości projekt został już w pełni wykonany w sposób prawidłowy. Projekt zrealizowany przez jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, spełniający oczekiwania Zamawiającego pod względem kryteriów określonych przez SIWZ, może być zakwalifikowany jako dorobek całego konsorcjum.

8 8 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl IV. IV. Najczęściej spotykane błędy w ofertach składanych przez oferentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL Schemat B Działanie 2.3. Często dochodzi do błędnego posługiwania się instytucją wadium. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenie i gwarancja muszą być wystawione na wszystkich członków konsorcjum. Tymczasem wielokrotnie zdarza się, iż gwarancje i poręczenia wystawiane są na jednego członka konsorcjum (przeważnie na lidera konsorcjum), co stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.

9 9 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl IV. IV. Najczęściej spotykane błędy w ofertach składanych przez oferentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL Schemat B Działanie 2.3. Wszyscy członkowie konsorcjum zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających zaistnienie określonych przesłanek, od których uzależnione jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Zasada ta dotyczy również dokumentów, które świadczą, iż nie zachodzą okoliczności wykluczającego wykonawcę z przetargu. Powyższe obowiązki nie są dotrzymywane. Przykładem jest złożenie zaświadczeń o niekaralności dotyczących członków zarządu tylko jednego członka konsorcjum.

10 10 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl IV. IV. Najczęściej spotykane błędy w ofertach składanych przez oferentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL Schemat B Działanie 2.3. W zakresie tworzenia konsorcjum, ustawa wprowadza odpowiednie wymogi dotyczące ustanowienia pełnomocnika reprezentującego konsorcjum. Niestety bardzo często zdarza się, iż do oferty nie zostało dołączone pełnomocnictwo lub umowa konsorcjum zawierająca w swojej treści pełnomocnictwo od konsorcjantów dla lidera konsorcjum.

11 11 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl V. V. Fragmenty protokołów dotyczące odrzucenia ofert. Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dostarczone przez ww. wykonawców wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej obejmuje swoim zakresem jedynie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem działań lub zaniechań tylko jednego spośród nich. Zgodnie z § 12 ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, gwarancja ubezpieczeniowa musi obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem działań lub zaniechań każdego z nich. Ponieważ dostarczona gwarancja ubezpieczeniowa nie spełnia tegoż wymogu, ww. wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium

12 12 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl V. V. Fragmenty protokołów dotyczące odrzucenia ofert. Wykonawcy zostali wykluczeni na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Uzasadnienie faktyczne wykluczenia wykonawców jest następujące: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie złożyli wymaganego na podstawie § 9 ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentu potwierdzającego, że usługi, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. b specyfikacji, zostały wykonane należycie. Dokument znajdujący się w ofercie na str. 127.1 nie jest dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, ponieważ został sporządzony przez wykonawcę usługi nie zaś przez zamawiającego usługę.

13 V. Podsumowanie 13 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl

14 Serdecznie dziękuję za uwagę 14 Konferencja – Warszawa, 27-09-2005 r. www.sdg.com.pl www.feaco.org www.icmci.com Andrzej Głowacki


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Association of Economic Consultants in Poland Członek FEACO i ICMCI Member of FEACO & ICMCI Warszawa, 27 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google