Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanika Kwantowa WYKŁAD rok 2, semestr IV Prowadzący: Krzysztof Kucab Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanika Kwantowa WYKŁAD rok 2, semestr IV Prowadzący: Krzysztof Kucab Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2009."— Zapis prezentacji:

1 Mechanika Kwantowa WYKŁAD rok 2, semestr IV Prowadzący: Krzysztof Kucab Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2009

2 Literatura 1) R. Shankar, Mechanika kwantowa, PWN, Warszawa ) S. Szpikowski, Podstawy mechaniki kwantowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin ) S. Kryszewski, Mechanika kwantowa, skrypt kursu podstawowego (skrypt dostępny m.in. na stronie: ) 4) R. Liboff, Wstęp do mechaniki kwantowej, PWN, Warszawa 1987.

3 Literatura 5) A.S. Dawydow, Mechanika kwantowa, PWN, Warszawa ) R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa, PWN, Warszawa ) P.T. Mathews, Wstęp do mechaniki kwantowej, PWN, Warszawa ) R. Feynman, R. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki t.III, PWN, Warszawa ) dowolny podręcznik do mechaniki kwantowej na poziomie wyższym.

4 Plan wykładu I. Stara teoria kwantów 1. Problemy fizyki klasycznej: promieniowanie ciała doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny, efekt Comptona, doświadczenie Sterna-Gerlacha.

5 Plan wykładu I. Stara teoria kwantów 2. Elektron i atom – kwantowe próby opisu: hipoteza de Brogliea, doświadczenie Davissona-Germera, dualizm korpuskularno-falowy, serie widmowe atomów, model atomu Bohra, doświadczenie Francka-Hertza.

6 Plan wykładu II. Matematyczne podstawy MK 3. Formalizm matematyczny MK – cz. I: wektorowa przestrzeń liniowa, przestrzeń Hilberta, wektory, baza, iloczyn skalarny, ortogonalność, twierdzenie Grama-Schmidta, nierówność Schwartza, nierówność trójkąta.

7 Plan wykładu II. Matematyczne podstawy MK 4. Formalizm matematyczny MK – cz. II: operatory liniowe, zagadnienie własne, diagonalizacja macierzy, formalizm hamiltonowski mechaniki klasycznej, równania kanoniczne, nawiasy Poissona.

8 Plan wykładu II. Matematyczne podstawy MK 5. Postulaty MK: wektory i operatory w przestrzeni nieskończenie wymiarowej (baza nieprzeliczalna), omówienie postulatów dotyczących opisu układu kwantowego w danej chwili, omówienie postulatu dotyczącego opisu zmian układu kwantowego z upływem czasu.

9 Plan wykładu II. Matematyczne podstawy MK 6. Funkcja falowa: funkcja falowa – podstawowe własności i interpretacja, redukcja wektora stanu, wartość oczekiwana i nieoznaczoność, gęstość prądu prawdopodobieństwa, twierdzenie Ehrenfesta.

10 Plan wykładu II. Matematyczne podstawy MK 7. Równanie Schrödingera: równanie Schrödingera zależne od czasu – ogólna metoda rozwiązania, równanie Schrödingera niezależne od czasu, cząstka swobodna, ewolucja paczki gaussowskiej, stany związane i rozproszeniowe.

11 Plan wykładu III. Proste zagadnienia kwantowe 8. Jednowymiarowa studnia potencjału: cząstka w studni potencjału o nieskończonych ściankach, cząstka w studni potencjału o skończonych ściankach, bariera potencjału, współczynnik przejścia i odbicia, efekt tunelowy.

12 Plan wykładu III. Proste zagadnienia kwantowe 9. Oscylator harmoniczny: hamiltonian oscylatora harmonicznego, rozwiązanie przy pomocy wielomianów Hermitea, rozwiązanie przy pomocy operatorów kreacji i anihilacji, hamiltonian w bazie energii.

13 Plan wykładu III. Proste zagadnienia kwantowe 10. Kwantowa teoria momentu pędu: ogólny operator momentu pędu, operatory podnoszący i obniżający, wartości własne operatora kwadratu momentu pędu i składowej momentu pędu na wyróżniony kierunek.

14 Plan wykładu III. Proste zagadnienia kwantowe 11. Orbitalny moment pędu: operator momentu pędu we współrzędnych kartezjańskich, operator momentu pędu we współrzędnych sferycznych, operator kwadratu momentu pędu we współrzędnych sferycznych, wartości własne i funkcje własne powyższych operatorów.

15 Plan wykładu IV. Atom wodoru w MK 12. Stany stacjonarne w potencjale centralnym: hamiltonian cząstki w polu centralnym, separacja zmiennych, radialne równanie Schrödingera, liczby kwantowe.

16 Plan wykładu IV. Atom wodoru w MK 13. Atom wodoropodobny: stabilność atomu, harmoniki sferyczne, rozwiązanie równania radialnego, liczby kwantowe dla atomu wodoropodobnego.

17 Plan wykładu V. Teoria spinu 14. Podstawy teorii spinu ½: postulaty teorii Pauliego, macierze Pauliego, operatory spinu ½, spin w dowolnym kierunku, spinory, operatory a spinory.

18 Plan wykładu V. Teoria spinu 15. Elementy relatywistycznej MK: dynamika spinu – magneton jądrowy, magneton Bohra, spinowy moment magnetyczny, równanie Kleina-Gordona, równanie Diraca dla cząstki swobodnej, oddziaływanie elektromagnetyczne cząstki Diraca.


Pobierz ppt "Mechanika Kwantowa WYKŁAD rok 2, semestr IV Prowadzący: Krzysztof Kucab Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google