Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY - MAŁE PROJEKTY - SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW edycja 2012 Stowarzyszenie LIDER A4 NABORY 2012 AGENDA: - WSTĘP czyli rozszyfrowujemy język LEADERA - MAŁE PROJEKTY czyli kto, na co i ile może … otrzymać wsparcia - LSR czyli specyfika obszaru LIDER A4 - dobry projekt czyli rzecz o JAKOŚCI i szczegółach - POMYSŁ NA PROJEKT - ćwiczenie w grupach - PRZERWA - OD POMYSŁU DO WNIOSKU – wniosek o dofinansowanie operacji - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – podstawowe informacje dot. przygotowania wniosku, złączników i dowodów księgowych

2 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w procesie podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.

3 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW Główne założenia programu Leader 1.Utworzenie partnerstwa społecznego – Lokalnej Grupy Działania (LGD) – w skład której wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów lokalnych z sektorów: publicznego, społecznego i biznesu – obejmującej spójny obszar o wystarczającym potencjale prorozwojowym; 2.Opracowanie przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); 3.Realizacja przedsięwzięć zgodnie z zapisami LSR.

4 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LEADER CZYLI OŚ 4 PROW Celem osi czwartej (Leader) jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. OPERACJE REALIZOWANE W RAMACH OSI 4 LEADER PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW OSI 3

5 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR musi być spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem do budowania Strategii są lokalne zasoby. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który ma służyć mieszkańcom do dyskusji o sprawach im najbliższych. Jest zaproszeniem do współpracy i współdziałania wszystkich środowisk, którym zależy na dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju polega na dofinansowaniu przedsięwzięć gospodarczych (w LSR zwanych operacjami) realizowanych na terenie objętym LSR. OPERACJE REALIZOWANE W RAMACH OSI 4 LEADER MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z LSR I REALIZOWAC CELE LSR.

6 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - LSR 1.Charakterystyka lokalnej grupy działania LIDER A4 jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 2.Opis obszaru objętego LSR (uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe, ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej, specyfika obszaru) 3.Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy 4.Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia 5.Misja Lokalnej Grupy Działania LIDER A4 6.Spójność specyfiki obszaru z celami LSR 7.Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 8.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 9.Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania (Procedura oceny zgodności operacji z LSR i Lokalnych Kryteriów Wyboru, Procedura wyboru operacji przez LGD, Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji) 10.Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 11.Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 12.Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 13.Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 14.Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 15.Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 16.Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 17.Informacja o załącznikach, spis tabel

7 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ LGD mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (zwanych operacjami): różnicowanie kierunku działalności nierolniczej tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw odnowa i rozwój wsi małe projekty

8 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY Mały projekt to operacja, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

9 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – akty prawne i dokumenty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz.868 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 71 poz. 613 ) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 158 poz. 1067)

10 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – cele programu CELE OSI 3 PROW Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejs kiej (art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005) Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno z podstawowymi kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego gospodarstw rolnych poprzez wzmocnienie potencjału ekonomicznego, restrukturyzację i modernizację, jak i z dobrymi warunkami do życia pod względem jakości środowiska i krajobrazu, infrastruktury społecznej i technicznej. Instrumenty dostępne w ramach Osi 3 uzupełniają priorytety zdefiniowane w ramach pierwszych dwóch osi i w sposób synergiczny mogą pozytywnie oddziaływać na mieszkańców obszarów wiejskich. Pobudzanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich będzie pośrednio wpływać także na możliwość koncentracji produkcji rolniczej i przejścia ludności związanej z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, a co za tym idzie - tworzyć warunki dla przekształceń wewnątrz sektora rolnego, w tym zwłaszcza redukcji bezrobocia ukrytego, powiększania areału gospodarstw rolnych, ich modernizacji, poprawy konkurencyjności i ukierunkowania rynkowego produkcji.

11 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – cele programu CELE OSI 3 PROW CEL ODNOWY WSI Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. CEL RÓŻNICOWANIA CEL MIKRO CEL PODSTAWOWYCH USŁUG DLA GOSPODARSTW CEL PODSTAWOWYCH USŁUG DLA GOSPODARSTW – nie obejmuje podejścia leader

12 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY - wnioskodawca 1.osoby fizyczne, które: a)są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b)są pełnoletnie, c)mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze albo; 2.osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, jeśli posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.: a)działające na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub b)utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

13 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zakres pomocy Pomoc jest przyznawana na realizację operacji wyszczególnionych w załączniku do Rozporządzenia pt. Zakres realizacji małych projektów 1.Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: a)udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, b)organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, c)organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d)zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 2.Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a)promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b)promocję lokalnej przedsiębiorczości, c)remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

14 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zakres pomocy 3.Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a)utworzenie lub zmodernizowanie punktów Informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b)budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 4.Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 5.Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: a)odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, b)remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, c)kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, d)prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

15 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zakres pomocy 6.Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a)udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b)promocję produktów lub usług lokalnych, c)uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, d)budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, e)budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, f)badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej; 7.Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

16 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania Ogólne zasady finansowania: refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 70% tych kosztów (w tym VAT), jednak nie więcej niż 25 tyś PLN na jeden mały projekt oraz nie mniej niż 4,5 tyś PLN. maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta nie może być wyższa niż 100 tyś PLN w okresie realizacji programu Wkład własny może być rzeczowy do wysokości 30% (Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, Koszty udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców) Pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji kosztów – na podstawie wniosku o płatność, inwestycyjnych Na podstawie wniosku można uzyskać zaliczkę w wysokości do 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji (wymaga wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wys. 110% zaliczki) Pomoc publiczna udzielana jest na zasadzie DE MINIMIS

17 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasada de minimis Pomoc de minimis to pomoc przyznana przedsiębiorcy w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, do wysokości 200 tys. EURO, wliczając w tę wielkość także pomoc, która ma być udzielona. Pomoc ta może być udzielana przedsiębiorcy niezależne od jego wielkości. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. Pomoc de minimis kumuluje się tylko z inną pomocą de minimis, niezależnie od tego, na co i w jakiej wysokości została udzielona danemu przedsiębiorcy. Celem stwierdzenia, czy dana pomoc jest pomocą de minimis, podmioty jej udzielające wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis może być udzielana w zarówno w trybie programu pomocowego, jak i jako pomoc indywidualna. W przypadku nadużycia pomocy przewidziane są procedury zwrotu. Odpowiedzialność za czuwanie nad nieprzekroczeniem określonej kwoty pomocy ciąży na przedsiębiorcy. UWAGA W SEKTORZE TRANSPORTU I DLA NIEKTÓRYCH DZIAŁÓW PROD. ROLNEJ LIMIT WYNOSI 100 TYŚ EURO

18 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania – koszty kwalifikowalne Zgodnie z załącznikiem NR 2 do rozprządzenia Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty: 1.Ogólne: a)przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujàce koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b)opłat za patenty lub licencje, c)badań lub analiz, d)sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2.Robót budowlanych; 3.Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; 4.Podłaczenia do Internetu; 5.Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałow informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałow prasowych w prasie; 6.Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 7.Zakupu materiałow lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;

19 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania – koszty kwalifikowalne Zgodnie z załącznikiem NR 2 do rozprządzenia 8.Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu; 9.Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 10.Wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych; 11.Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 12.Tworzenia stron internetowych; 13.Upominków lub nagród do łącznej wysokości 5 % pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów; 14.Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; 15.Podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń; 16.Noclegu uczestników szkoleń w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; 17.Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

20 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania – koszty kwalifikowalne Koszt kwalifikowalny jest to wydatek niezbędny dla realizacji operacji spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację działania. Są to koszty poniesione od dnia złożenia wniosku do LGD, zaś w przypadku kosztów ogólnych, od 1 stycznia 2007. Refundacji podlegają koszty, które zostały określone w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz planie finansowym, faktycznie poniesione i udokumentowane (§ 4 ust. 1, 2, 3 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia). Zgodnie z przepisami rozporządzenia, koszty kwalifikowalne muszą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tysiąc zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu. Wartości wierszy w kolumnach Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) i Koszty kwalifikowane operacji (w zł) mogą mieć takie same wartości, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne mogą być podawane z podatkiem VAT jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania tego podatku (nd. organów publicznych) WYMAGANA JEST INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ORGANU PODATKOWEGO

21 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – zasady finansowania – koszty kwalifikowalne TRWAŁOŚĆ PROJEKTU TRWAŁOŚĆ PROJEKTU: w przypadku małego projektu dotyczącego inwestycji wymagane jest zachowania celu operacji przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy zakup wyposażenia tez jest inwestycją

22 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – linia demarkacyjna CO JEST MAŁYM PROJEKTEM A CO NIE? Linia demarkacyjna między RÓZNICOWANIEM, MIKRO I ODNOWĄ WSI BENEFICJENT ZAKRES OPERACJI KWOTA DOFINANSOWANA Przykłady znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku

23 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – informacja dodatkowa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 r. § 3 pkt. 2 ppkt.. 1 Pomoc jest przyznawana: 1)podmiotowi, o którym mowa w § 2, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności nadawany jest przez: Biuro Powiatowe ARiMR Komuny Paryskiej 72, Wrocław Telefon 71 341 59 34

24 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 WIZJA LGD LIDER A4 to obszar rozwijający się w sposób zrównoważony przy zachowaniu walorów wiejskiego, czystego środowiska, ładu przestrzennego w zabudowie i krajobrazie wsi. Estetyczne i zadbane miejscowości połączone siecią dróg i komunikacji alternatywnej zapewniają wygodne poruszanie się w obrębie całego obszaru. Dobra infrastruktura techniczna i społeczna, dostęp do różnego typu usług zapewniają codzienną jakość funkcjonowania. Dobrze zachowane walory przyrodnicze i kulturowe, dostępne turystycznie zabytki, kultywowane elementy tradycji wiejskiej i atrakcyjna oferta wypoczynku zachęca do spędzania wolnego czasu w regionie LGD. Mieszkańcy korzystają w pełni z potencjału gospodarczego własnych gmin i blisko położonego Wrocławia rozwijając także własne pomysły aktywności gospodarczej i tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu w oparciu o lokalne zasoby. Mieszkańcy czują się bardziej zintegrowani i związani z miejscem swojego zamieszkania, dumni z zachowania wiejskiego charakteru środowiska, są aktywni w działaniach lokalnych, chętnie realizują swoje pomysły przy współpracy różnych partnerów, pozyskując na te cele dostępne środki.

25 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 CEL ogólny 1: Poprawa jakości środowiska Cel szczegółowy 1.1 zachowanie bogactwa przyrody i krajobrazu regionu Cel szczegółowy 1.2 zachowanie i udostępnienie obiektów zabytkowych Cel szczegółowy 1.3 podniesienie świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy o regionie PRZEDSIĘWZIĘCIE I Zrównoważony rozwój wsi w otoczeniu miasta

26 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 CEL 1 - małe projekty - preferowane operacje - organizacja szkoleń i warsztatów o charakterze edukacyjnym - zachowanie, zabezpieczenie cennego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, - promocja lokalnej twórczości ludowej, kulturowej, artystycznej, - kultywowanie miejscowych tradycji, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, - budowa, odbudowa, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej - odbudowa, odnowienie, oznakowanie zabytkowych obiektów małej architektury - zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych, - odnowienia prywatnych budynków (domy, elewacje, dachy) charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu regionu - remont i wyposażenie świetlic wiejskich - remont lub wyposażenie muzeów, - wykorzystanie energii odnawialnej przy prowadzeniu działalności kulturalnej lub gospodarczej, - promowanie i wykorzystanie energii odnawialnej

27 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 CEL ogólny 2: Wzrost dostępności do dóbr i usług na obszarze LGD Cel szczegółowy 2.1 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej Cel szczegółowy 2.2 Produkty lokalne ważnym kierunkiem aktywności Mieszkańców Cel szczegółowy 2.3 Tworzenie nowych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorczości i pozarolniczej działalności gospodarczej PRZEDSIĘWZIĘCIE II Wykorzystanie potencjału regionu LGD w tworzeniu dóbr i usług

28 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 CEL 2 małe projekty - preferowane operacje - kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, - kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, - budowa/ odbudowa małej infrastruktury turystycznej, - utworzenie, modernizacja bazy informacji turystycznej, stron www, publikacji - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, - szkolenia dla mieszkańców LGD, - inicjowanie powstawania, przetwarzania, wprowadzenia na rynek produktów i usług opartych na zasobach lokalnych - wykorzystanie energii odnawialnej przy prowadzeniu działalności kulturalnej lub gospodarczej,

29 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 CEL ogólny 3: Rozwój aktywności i integracji społecznej mieszkańców Cel szczegółowy 3.1 Wsparcie inicjatyw mieszkańców i organizacji Cel szczegółowy 3.2 Rozwój Lokalnej Grupy Działania PRZEDSIĘWZIĘCIE III Stowarzyszenie LGD Lider A4 inkubatorem aktywności lokalnej i partnerstwa regionalnego Cel szczegółowy 3.2 Integracja regionalna społeczności gmin

30 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 CEL 3 małe projekty - preferowany zakres operacji - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych - promocja lokalnej twórczości kulturalnej, - kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, - wykorzystanie energii odnawialnej przy prowadzeniu działalności kulturalnej i gospodarczej, - remont i wyposażenie świetlic wiejskich - udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego

31 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 OCENA ZGODNOŚCI Z LSR: 1.Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? - wskazać konkretny cel 2. Czy realizacja projektu / operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? - wskazać konkretny cel szczegółowy 3. Czy realizacja projektu / operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? - wskazać konkretne przedsięwzięcie

32 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalne Kryteria Wyboru 1. Zaangażowanie i współpraca społeczności i podmiotów lokalnych w realizacji operacji. Preferuje operacje angażujące mieszkańców i podmioty z obszaru realizacji operacji i operacje powiązane z innymi projektami (operacjami lub programami) realizowanymi lub planowanymi do realizacji na obszarze LGD 3 pkt. – angażuje grupę mieszkańców, podmiot i współpracuje z innymi projektami/operacjami/programami 2 pkt. – angażuje grupę mieszkańców i podmiot 1 pkt. – angażuje grupę mieszkańców 0 pkt. – nie angażuje 2. Zasięg oddziaływania operacji. Preferuje operacje mające wpływ na więcej niż jedną miejscowość oraz premiuje projekty społecznie użyteczne odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby lub bariery lokalne 3 pkt. – wpływa na cały obszar LSR 2 pkt. – wpływa na gminę 1pkt. – wpływa na więcej niż 1 miejscowość premia punktowa 1 pkt za społeczną użyteczność projektu 0 pkt. – wpływa na 1 miejscowość 3. Trwałość operacji po zakończeniu. Preferuje operacje, w których działania będą kontynuowane po zakończeniu finansowania z Leader PROW 1pkt.- operacje zapewnia kontynuację 0 pkt.– operacja nie zapewnia kontynuacji

33 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalne Kryteria Wyboru 4. Wykorzystanie lokalnych zasobów Preferowane są operacje, które w pełni wykorzystują lokalne zasoby 1 pkt. – zasoby przyrodnicze 1 pkt. – zasoby historyczno - kulturowe 1 pkt. – aktywność społeczna lub gospodarcza 0 pkt. – brak wykorzystania zasobów 5. Jakość projektu 1 pkt. – spójność celów i działań tj. proponowane działania są racjonalne i doprowadza do realizacji wyznaczonych celów 1 pkt. – racjonalność budżetu, budżet zawiera koszty niezbędne do realizacji operacji 1 pkt. – efektywność kosztowa, budżet sporządzony jest w oparciu o zasadę uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów. 6. Innowacyjność w odniesieniu do obszaru LGD Preferuje operacje innowacyjne w zakresie procesu, produktu lub adaptacji dobrych praktyk 1 pkt. – operacja innowacyjna 0 pkt. – operacja nie jest innowacyjna

34 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – Lokalna Strategia Rozwoju "Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – Lider A4 OCENA WG LOKALNYCH KRYTERIÓW: Max ilość punktów, którą operacje może otrzymać w trakcie oceny 15 pkt. Wymagania minimum, aby operacja mogła być wybrana do dofinansowania: otrzymanie minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów za kryterium: JAKOŚĆ PROJEKTU

35 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – JAKOŚĆ PROJEKTU PROJEKT jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej kolejności, aby można było osiągnąć cele. Aby określić cel należy dokonać analizy określić problemy/bariery/potrzeby odnoszące się do konkretnego obszaru i grupy osób Określić cel i wskaźniki realizacji celu (produkty i rezultaty) Zaplanować w czasie konkretne działania które doprowadza do realizacji celu Określić racjonalny budżet kosztów niezbędnych do realizacji zadań

36 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – JAKOŚĆ PROJEKTU PROBLEM – CEL – DZIAŁANIE – PRODUKTY I REZULTATY – POMIAR CEL POWINIEN BYĆ SMART S – specyficzny, konkretny M – mierzalny (wskaźniki produktu i rezultatu) A – akceptowalny, skonsultowany z interesariuszami, zgodny z LSR R – realistyczny T – terminowy określony w czasie W budżecie kosztów kwalifikowalnych mogą znaleźć się tylko koszty niezbędne do osiągniecia celu, mieszczące się w katalogu kosztów kwalifikowalnych oraz racjonalnej wysokości.

37 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH -Jeśli szkolenie to OTWARTE -Jeśli remont to połączony z MODERNIZACJĄ -Kiedy aparat fotograficzny jest wydatkiem inwestycyjnym? -Demarkacja miedzy MP i innymi działaniami PROW np. 132 uczestnictwo rolników w systemach jakości oś 1 poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego badania w ramach funkcjonowania LGD

38 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – ZANIM WYPEŁNIMY WNIOSEK WNIOSEK TO OFERTA W ODPOWIEDZI NA KONKURS DOT. WDRAŻANIA LSR PISZMY KONKRETNIE I ZROZUMIALE NAWIĄZUJEMY DO CELÓW PROGRAMU I LSR BEZ IDENTYFIKACJI PROBLEMU NIE MA PROJEKTU CELE POWINIEN BYĆ SMART OPISUJEMY REZULTATY I WSKAŹNIKI BUDŻET SPORZĄDZAMY NA PODSTAWIE RZETELNEGO ROZEZNANIA DOŁACZAMY OFERTY NA KOSZTY NIESTANDARDOWE WNIOSEK POWINIEN BYĆ SPÓJNY I PRZEMYSLANY NIE OBIECUJMY GRUSZEK NA WIRZBIE BO NIE ROZLICZYMY PROJEKTU

39 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – DROGA OD WNIOSKU DO UMOWY Złożenie wniosku do LGD. Przekazanie wniosku przez LGD do UMWD. Sprawdzenie wniosku przez UMWD (2 wezwania do uzupełnienia, możliwość dokonania 1 zmiany nie wynikającej z wezwań, wystąpienie o opinie/interpretacje). Zaproszenie na podpisanie umowy.

40 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – PODPISANIE UMOWY I CO DALEJ? Zasada nr 1 – PRZECZYTAĆ UMOWĘ - do czego Beneficjent jest zobowiązany: 1.Najświętsza świętość – osiągnięcie celu. 2.Operacja inwestycyjna – we wskazanym w umowie miejscu. 3.Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji. 4.Udokumentowanie wydatków, ich poniesienie, udokumentowanie działań. 5.Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy (opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń). 6.Uruchomienie oraz zamontowanie nabytych: maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, oprogramowania. 7.Zachowanie celu operacji inwestycyjnej przez 5 lat (z zastrzeżeniem wydarzeń o charakterze siły wyższej). 8.Dopuszczalne są odchylenia kosztów do max 10 %, większe odchylenia (+/-) lub zakup towarów lub usług nie przewidzianych w budżecie wymaga aneksu do umowy. 9.W momencie rozpoczęcia realizacji zapoznaj się z zasadami przygotowania wniosku o płatność. Szczególnie w zakresie księgowania i dokumentowania kosztów kwalifikowalnych.

41 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY – PODPISANIE UMOWY I CO DALEJ? PRZEZ 5 LAT!!!: nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, niezmienianie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, umożliwienie wizytacji, audytów, kontroli i obecność przy tych wydarzeniach, informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej (zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2007 - 2013), niezwłoczne informowanie Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach (nawet potencjalnie wpływających na realizację operacji i jej finansowanie), przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej.

42 opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 MAŁE PROJEKTY Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Opracowanie - biuro Lider A4 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google