Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRiESP i IRiESP SGT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRiESP i IRiESP SGT"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRiESP i IRiESP SGT
Warszawa, 24 września 2013r. system, który łączy

2 GAZ-SYSTEM S.A. Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP)
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego przewiduje następujące procedury zarządzania ograniczeniami w przypadku ograniczeń kontraktowych : zwiększanie zdolności poprzez mechanizm nadsubskrypcji i wykupu, mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać”, rezygnacja z zakontraktowanej zdolności, mechanizm oparty na długoterminowej zasadzie „wykorzystaj lub strać”.

3 GAZ-SYSTEM S.A. Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP)
IRiESP oraz IRiESP SGT opublikowane do konsultacji użytkowników przewidywały wprowadzenie następujących mechanizmów zarządzania ograniczeniami: rezygnacja z zakontraktowanej zdolności, mechanizm oparty na długoterminowej zasadzie „wykorzystaj lub strać” mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać”.

4 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP – Rezygnacja z przepustowości (mocy umownej)
Rezygnacja z przepustowości (mocy umownej) przez Użytkownika Sieci odbywa się w następujący sposób: Użytkownik Sieci przedkłada do OSP na formularzu opublikowanym na stronie OSP oświadczenie o rezygnacji. Okres dla którego ma nastąpić rezygnacja powinien obejmować pełne miesiące gazowe. Użytkownik Sieci zachowuje swoje prawa i obowiązki na mocy PP/PZ dopóki przepustowość (moc umowna) i zdolność nie zostanie przydzielona przez OSP innemu Użytkownikowi Sieci. Udostępnienie przepustowości (mocy umownej), której dotyczy rezygnacja, następuje według kolejności zgłoszenia przez Użytkowników Sieci kompletnych oświadczeń o rezygnacji. Przepustowość (moc umowna) będąca przedmiotem rezygnacji Użytkownika Sieci jest przydzielana dopiero po dokonaniu przez OSP przydziału całej niezarezerwowanej przepustowości przesyłowej. OSP powiadamia ZUP o ponownym przydzieleniu przepustowości i przesyła projekt aneksu do przydziału przepustowości (PP).

5 rezygnacja z mocy umownej przez Użytkownika SGT
GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP SGT – Rezygnacja z mocy umownej (przepustowości) rezygnacja z przydzielonej ciągłej przepustowości (mocy umownej) i zdolności przez ZUP rezygnacja z mocy umownej przez Użytkownika SGT Użytkownik SGT składa Właścicielowi OSGT oświadczenie o rezygnacji. Właściciel SGT oferuje OSGT przepustowość będącą przedmiotem rezygnacji. ZUP składa OSGT oświadczenie o rezygnacji. Mechanizm ponownego przydziału przepustowości przez OSGT – zasady takie jak w IRiESP krajowym. Podpisanie aneksu do przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ).

6 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT - długoterminowe „wykorzystaj lub strać”
Mechanizm polega na wycofywaniu niewykorzystywanych przepustowości jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku o przydział przepustowości w danym punkcie wejścia lub wyjścia brak jest dostępnej przepustowości przesyłowej, a istnieją zakontraktowane i niewykorzystywane przepustowości. Mechanizm stosuje się jeżeli Użytkownik Sieci/Systemu: systematycznie wykorzystuje rocznie mniej niż 80% przydzielonej mu przepustowości (mocy umownej), zarówno w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jak i od 1 października do 31 marca, i nie może tego należycie uzasadnić, nie sprzedał ani nie zaoferował na rozsądnych warunkach niewykorzystywanej przepustowości (mocy umownej), a inni Użytkownicy Sieci/Systemu ubiegają się o przepustowość na zasadach ciągłych w tym punkcie, nie uzasadni należycie niewykorzystywania przepustowości, w szczególności: koniecznością spełnienia wymogów prawa w zakresie bezpieczeństwa dostaw, awarią w systemie lub w systemie współpracującym, nadzwyczajnym zdarzeniem u odbiorcy, siłą wyższą. Kolejność działania: Prezes URE zobowiązuje OSP/OSGT do częściowego lub całkowitego wycofania niewykorzystywanych przepustowości, OSP/OSGT składa Użytkownikowi Sieci/Systemu oświadczenie o zmianie (wypowiedzeniu).

7 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT - krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać”
Dotyczy punktów w których zapotrzebowanie na produkty roczne(1), kwartalne(2) lub miesięczne(3) przekracza podaż. Mechanizm polega na ograniczonej możliwości renominacji zdolności ciągłej: Renominacja zdolności ciągłej jest dozwolona w zakresie od 10% do 90% zdolności zakontraktowanej przez użytkownika sieci w danym punkcie połączeń międzysystemowych. Jeżeli jednak nominacja przekracza 80 % zakontraktowanej zdolności, to połowa nienominowanej ilości może być renominowana w górę. Jeżeli nominacja nie przekracza 20 % zakontraktowanej zdolności, to połowa nominowanej ilości może być renominowana w dół. Nie stosuje się do użytkowników posiadających w poprzedzającym roku mniej niż 10 % rocznej zdolności technicznej oferowanej w danym punkcie połączeń międzysystemowych.

8 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT - krótkoterminowe „wykorzystaj lub strać”
Wartość renominacji w % PZ Wartość nominacji w % PZ

9 GAZ-SYSTEM S.A. CMP – zgłoszone uwagi
W wyniku uwag zgłoszonych przez użytkowników w toku konsultacji obu instrukcji, wprowadzono następujące zmiany w zakresie CMP: zrezygnowano z implementowania mechanizmu krótkoterminowego „wykorzystaj lub strać”, wprowadzono mechanizm nadsubskrypcji i wykupu.

10 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
Operator określa dodatkowe dostępne przepustowości dla punktów na połączeniach z systemami przesyłowymi po uwzględnieniu warunków technicznych, prognozowanych odbiorów z systemu przesyłowego oraz przepustowości w współpracujących systemach przesyłowych. Informacje o dodatkowej dostępnej przepustowości na zasadach ciągłych publikowane są na stronie internetowej do godz doby gazowej (D-1). Użytkownicy Sieci/Systemu uwzględniają dodatkową dostępną przepustowość na zasadach ciągłych dla punktów wejścia i punktów wyjścia w nominacjach składanych na następną dobę gazową w danym punkcie. Jeśli w związku z realizacją umów przesyłowych wystąpi konieczność redukcji tej dodatkowej przepustowości, GAZ-SYSTEM zastosuje mechanizm wycofania przepustowości od Użytkowników Sieci/Systemu. Wycofanie nastąpi w trybie aukcji.

11 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
Nadsubskrypcja gdy PD = 0 nadsubskrypcja 𝐏𝐃=𝐏𝐓 − 𝐢=𝟏 𝐧 𝐏𝐑 𝐢

12 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
Nadsubskrypcja gdy PD = 0 nadsubskrypcja 𝐏𝐃=𝐏𝐓 − 𝐢=𝟏 𝐧 𝐏𝐑 𝐢

13 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
Nadsubskrypcja gdy PD = 0 nadsubskrypcja 𝐏𝐃=𝐏𝐓 − 𝐢=𝟏 𝐧 𝐏𝐑 𝐢

14 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
Nadsubskrypcja gdy PD = 0 nadsubskrypcja 𝐏𝐃=𝐏𝐓 − 𝐢=𝟏 𝐧 𝐏𝐑 𝐢

15 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
AUKCJA: W aukcji mogą wziąć udział Użytkownicy Sieci/Systemu, którzy posiadają przepustowość na zasadach ciągłych w danym punkcie. Aukcja obejmuje tylko jedną rundę licytacji i trwa 30 minut. Maksymalna cena, po jakiej uczestnik aukcji może zaoferować przepustowość na aukcji nie może przekroczyć półtorakrotności (1,5) stawki dla usługi świadczonej na okres jednej doby gazowej, określonej w taryfie. Wycofanie następuje po najniższej zaoferowanej cenie. Operator może przyjąć ofertę w części. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu wycofania przepustowości uwzględnia się w fakturze wystawionej z tytułu realizacji umowy przesyłowej, w postaci odpowiedniej bonifikaty.

16 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
Harmonogram aukcji Informacja o rozpoczęciu procedury wycofania w ramach aukcji Rozpoczęcie aukcji Zakończenie aukcji Opublikowanie wyników aukcji T0-30min T0 T0+30min T0+60min 30 min 30 min 30 min

17 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
W przypadku, gdy w wyniku aukcji Operator nie uzyska wystarczającej przepustowości niezbędnej do zrealizowania usługi przesyłania w zakresie zatwierdzonych nominacji dla określonego punktu dla danej doby gazowej, dokonana zostanie redukcja przepustowości (mocy umownej) na zasadach ciągłych ZUP, którym przepustowość i zdolność została przyznana w ramach procesu nominacji (usługi na okres jednej doby gazowej). Redukcja zostanie dokonana proporcjonalnie do godzinowych ilości paliwa gazowego w zatwierdzonych nominacjach w okresie którego dotyczy redukcja.

18 Dziękuję za uwagę system, który łączy

19 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup
Nadsubskrypcja gdy PD ≠ 0 𝐏𝐃=𝐏𝐓 − 𝐢=𝟏 𝐧 𝐏𝐑 𝐢 wycofanie


Pobierz ppt "Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRiESP i IRiESP SGT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google