Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 24 września 2013r. system, który łączy Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRiESP i IRiESP SGT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 24 września 2013r. system, który łączy Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRiESP i IRiESP SGT."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 24 września 2013r. system, który łączy Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRiESP i IRiESP SGT

2 system, który łączy 2 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego przewiduje następujące procedury zarządzania ograniczeniami w przypadku ograniczeń kontraktowych : 1)zwiększanie zdolności poprzez mechanizm nadsubskrypcji i wykupu, 2)mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie wykorzystaj lub strać, 3)rezygnacja z zakontraktowanej zdolności, 4)mechanizm oparty na długoterminowej zasadzie wykorzystaj lub strać. GAZ-SYSTEM S.A. Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP)

3 system, który łączy 3 IRiESP oraz IRiESP SGT opublikowane do konsultacji użytkowników przewidywały wprowadzenie następujących mechanizmów zarządzania ograniczeniami: rezygnacja z zakontraktowanej zdolności, mechanizm oparty na długoterminowej zasadzie wykorzystaj lub strać mechanizm udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie wykorzystaj lub strać. GAZ-SYSTEM S.A. Mechanizmy Zarządzania Ograniczeniami (CMP)

4 system, który łączy 1.Użytkownik Sieci przedkłada do OSP na formularzu opublikowanym na stronie OSP oświadczenie o rezygnacji. 2.Okres dla którego ma nastąpić rezygnacja powinien obejmować pełne miesiące gazowe. 3.Użytkownik Sieci zachowuje swoje prawa i obowiązki na mocy PP/PZ dopóki przepustowość (moc umowna) i zdolność nie zostanie przydzielona przez OSP innemu Użytkownikowi Sieci. 4.Udostępnienie przepustowości (mocy umownej), której dotyczy rezygnacja, następuje według kolejności zgłoszenia przez Użytkowników Sieci kompletnych oświadczeń o rezygnacji. 5.Przepustowość (moc umowna) będąca przedmiotem rezygnacji Użytkownika Sieci jest przydzielana dopiero po dokonaniu przez OSP przydziału całej niezarezerwowanej przepustowości przesyłowej. 6.OSP powiadamia ZUP o ponownym przydzieleniu przepustowości i przesyła projekt aneksu do przydziału przepustowości (PP). 4 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP – Rezygnacja z przepustowości (mocy umownej) Rezygnacja z przepustowości (mocy umownej) przez Użytkownika Sieci odbywa się w następujący sposób:

5 system, który łączy 5 rezygnacja z przydzielonej ciągłej przepustowości (mocy umownej) i zdolności przez ZUP rezygnacja z mocy umownej przez Użytkownika SGT GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP SGT – Rezygnacja z mocy umownej (przepustowości) 1.Użytkownik SGT składa Właścicielowi OSGT oświadczenie o rezygnacji. 2.Właściciel SGT oferuje OSGT przepustowość będącą przedmiotem rezygnacji. 1.ZUP składa OSGT oświadczenie o rezygnacji. Mechanizm ponownego przydziału przepustowości przez OSGT – zasady takie jak w IRiESP krajowym. Podpisanie aneksu do przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ).

6 system, który łączy 6 Mechanizm polega na wycofywaniu niewykorzystywanych przepustowości jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku o przydział przepustowości w danym punkcie wejścia lub wyjścia brak jest dostępnej przepustowości przesyłowej, a istnieją zakontraktowane i niewykorzystywane przepustowości. Mechanizm stosuje się jeżeli Użytkownik Sieci/Systemu: systematycznie wykorzystuje rocznie mniej niż 80% przydzielonej mu przepustowości (mocy umownej), zarówno w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jak i od 1 października do 31 marca, i nie może tego należycie uzasadnić, nie sprzedał ani nie zaoferował na rozsądnych warunkach niewykorzystywanej przepustowości (mocy umownej), a inni Użytkownicy Sieci/Systemu ubiegają się o przepustowość na zasadach ciągłych w tym punkcie, nie uzasadni należycie niewykorzystywania przepustowości, w szczególności: koniecznością spełnienia wymogów prawa w zakresie bezpieczeństwa dostaw, awarią w systemie lub w systemie współpracującym, nadzwyczajnym zdarzeniem u odbiorcy, siłą wyższą. Kolejność działania: 1)Prezes URE zobowiązuje OSP/OSGT do częściowego lub całkowitego wycofania niewykorzystywanych przepustowości, 2)OSP/OSGT składa Użytkownikowi Sieci/Systemu oświadczenie o zmianie (wypowiedzeniu). GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT - długoterminowe wykorzystaj lub strać

7 system, który łączy 7 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT - krótkoterminowe wykorzystaj lub strać 1.Dotyczy punktów w których zapotrzebowanie na produkty roczne(1), kwartalne(2) lub miesięczne(3) przekracza podaż. 2. Mechanizm polega na ograniczonej możliwości renominacji zdolności ciągłej : Renominacja zdolności ciągłej jest dozwolona w zakresie od 10% do 90% zdolności zakontraktowanej przez użytkownika sieci w danym punkcie połączeń międzysystemowych. Jeżeli jednak nominacja przekracza 80 % zakontraktowanej zdolności, to połowa nienominowanej ilości może być renominowana w górę. Jeżeli nominacja nie przekracza 20 % zakontraktowanej zdolności, to połowa nominowanej ilości może być renominowana w dół. Nie stosuje się do użytkowników posiadających w poprzedzającym roku mniej niż 10 % rocznej zdolności technicznej oferowanej w danym punkcie połączeń międzysystemowych.

8 system, który łączy 8 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT - krótkoterminowe wykorzystaj lub strać Wartość renominacji w % PZ Wartość nominacji w % PZ

9 system, który łączy 9 GAZ-SYSTEM S.A. CMP – zgłoszone uwagi W wyniku uwag zgłoszonych przez użytkowników w toku konsultacji obu instrukcji, wprowadzono następujące zmiany w zakresie CMP: zrezygnowano z implementowania mechanizmu krótkoterminowego wykorzystaj lub strać, wprowadzono mechanizm nadsubskrypcji i wykupu.

10 system, który łączy 10 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup 1.Operator określa dodatkowe dostępne przepustowości dla punktów na połączeniach z systemami przesyłowymi po uwzględnieniu warunków technicznych, prognozowanych odbiorów z systemu przesyłowego oraz przepustowości w współpracujących systemach przesyłowych. 2.Informacje o dodatkowej dostępnej przepustowości na zasadach ciągłych publikowane są na stronie internetowej do godz doby gazowej (D-1). 3.Użytkownicy Sieci/Systemu uwzględniają dodatkową dostępną przepustowość na zasadach ciągłych dla punktów wejścia i punktów wyjścia w nominacjach składanych na następną dobę gazową w danym punkcie. 4.Jeśli w związku z realizacją umów przesyłowych wystąpi konieczność redukcji tej dodatkowej przepustowości, GAZ-SYSTEM zastosuje mechanizm wycofania przepustowości od Użytkowników Sieci/Systemu. 5.Wycofanie nastąpi w trybie aukcji.

11 system, który łączy 11 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup Nadsubskrypcja gdy PD = 0 nadsubskrypcja

12 system, który łączy 12 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup Nadsubskrypcja gdy PD = 0 nadsubskrypcja

13 system, który łączy 13 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup Nadsubskrypcja gdy PD = 0 nadsubskrypcja

14 system, który łączy 14 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup Nadsubskrypcja gdy PD = 0 nadsubskrypcja

15 system, który łączy 15 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup AUKCJA: 1.W aukcji mogą wziąć udział Użytkownicy Sieci/Systemu, którzy posiadają przepustowość na zasadach ciągłych w danym punkcie. 2.Aukcja obejmuje tylko jedną rundę licytacji i trwa 30 minut. 3.Maksymalna cena, po jakiej uczestnik aukcji może zaoferować przepustowość na aukcji nie może przekroczyć półtorakrotności (1,5) stawki dla usługi świadczonej na okres jednej doby gazowej, określonej w taryfie. 4. Wycofanie następuje po najniższej zaoferowanej cenie. 5.Operator może przyjąć ofertę w części. 6. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu wycofania przepustowości uwzględnia się w fakturze wystawionej z tytułu realizacji umowy przesyłowej, w postaci odpowiedniej bonifikaty. AUKCJA: 1.W aukcji mogą wziąć udział Użytkownicy Sieci/Systemu, którzy posiadają przepustowość na zasadach ciągłych w danym punkcie. 2.Aukcja obejmuje tylko jedną rundę licytacji i trwa 30 minut. 3.Maksymalna cena, po jakiej uczestnik aukcji może zaoferować przepustowość na aukcji nie może przekroczyć półtorakrotności (1,5) stawki dla usługi świadczonej na okres jednej doby gazowej, określonej w taryfie. 4. Wycofanie następuje po najniższej zaoferowanej cenie. 5.Operator może przyjąć ofertę w części. 6. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu wycofania przepustowości uwzględnia się w fakturze wystawionej z tytułu realizacji umowy przesyłowej, w postaci odpowiedniej bonifikaty.

16 system, który łączy 16 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup Harmonogram aukcji Informacja o rozpoczęciu procedury wycofania w ramach aukcji Rozpoczęcie aukcji Zakończenie aukcji Opublikowanie wyników aukcji T0T0 T 0 +30min T 0 -30min T 0 +60min 30 min

17 system, który łączy 17 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup W przypadku, gdy w wyniku aukcji Operator nie uzyska wystarczającej przepustowości niezbędnej do zrealizowania usługi przesyłania w zakresie zatwierdzonych nominacji dla określonego punktu dla danej doby gazowej, dokonana zostanie redukcja przepustowości (mocy umownej) na zasadach ciągłych ZUP, którym przepustowość i zdolność została przyznana w ramach procesu nominacji (usługi na okres jednej doby gazowej). Redukcja zostanie dokonana proporcjonalnie do godzinowych ilości paliwa gazowego w zatwierdzonych nominacjach w okresie którego dotyczy redukcja.

18 system, który łączy Dziękuję za uwagę 18

19 system, który łączy 19 GAZ-SYSTEM S.A. IRiESP i IRiESP SGT – Nadsubskrypcja i wykup Nadsubskrypcja gdy PD 0 wycofanie


Pobierz ppt "1 Warszawa, 24 września 2013r. system, który łączy Zarządzanie Ograniczeniami (CMP) w IRiESP i IRiESP SGT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google