Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ PBG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ PBG."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ PBG

2 slajd 2 z 4 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

3 slajd 3 z 4 СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ «PBG» ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ И ТОПЛИВО ИНЖИНИРИНГ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГИДРОТЕХНИКА ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ ДРОБЛЁНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИНОСТРАННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4 slajd 4 z 4 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GK PBG WATER instalacje technologiczne i sanitarne dla systemów wodnych i kanalizacyjnych, takie jak: - wodociągi - kanalizacje - magistrale wodociągowe i kolektory - ujęcia wody - oczyszczalnie ścieków obiekty hydrotechniczne, takie jak: - zapory wodne - zbiorniki retencyjne - wały przeciwpowodziowe renowacje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych NATURAL GAS, CRUDE OIL AND FUELS Ośrodki przetwarzania gazu ziemnego i ropy naftowej; Zakład produkcyjny LNG; Podziemny magazyn gazu (PMG); Stacje regazyfikacji LNG; Terminale LNG; Instalacje frakcjonowania LPG i kondensatu; Instalacje aminowego usuwania H2S i CO2; Instalacje osuszania gazu metodą glikolową i przy wykorzystaniu sit molekularnych; Zakłady odsiarczania; Odazotownie; Tłocznie; Zbiorniki magazynujące; Rurociągi stalowe. INDUSTRIAL AND HOUSING ESTATE CONSTRUCTION obiekty handlowe hale przemysłowe obiekty sportowe budynki mieszkalne ROADS budowa: dróg, mostów, tuneli (m.in. metra, drogowych, kolejowych), infrastruktury towarzyszącej oraz parkingów ENERGY SECTOR budowa elektrowni konwencjonalnych elektrowni parowo-gazowych elektrowni opalanych biogazem budowa zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych BUDOWNICTWO KUBATUROWE WODA DROGI ENERGETYKA GAZ I ROPA

5 slajd 5 z 4 СЕГМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГ «PBG» WATER Технологические и санитарные установки для водных и канализационных систем, таких как: - водопроводы - канализации - водопроводные магистрали и коллекторы - источники водозабора - очистные сооружения Гидротехнические объекты, такие как: - плотины - водохранилища - дамбы Реновации водопроводных и канализационных установок NATURAL GAS, CRUDE OIL AND FUELS Центры по переработке природного газа и нефти; Производственное предприятие СПГ; Подземное газовое хранилище (PMG); Станции по регазификации СПГ; Терминалы СПГ; Установки фракционирования СУГ и конденсата; Установки по удалению аминов H2S и CO2; Установки по осушению газа гликолевым методом и с использованием молекулярных сит; Предприятия по удалению соединений серы; Удаление азота Станции перекачки; Бункеры для складирования; Стальные трубопроводы. INDUSTRIAL AND HOUSING ESTATE CONSTRUCTION торговые объекты промышленные цеха спортивные объекты жилые здания ROADS строительство: дорог, мостов. туннелей (напр. метро, автодорожные, железнодорожные), сопровождающей инфраструктуры и стоянок ENERGY SECTOR строительство традиционных электростанций парово-газовых электростанций электростанций на биогаз строительство предприятий по термической переработке коммунальных отходов КУБАТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДА ДОРОГИ ЭНЕРГЕТИКА ГАЗ И НЕФТЬ

6 slajd 6 z 4 ENGINEERING ИНЖИНЕРИНГ

7 slajd 7 z 4 ENGINEERING I OPROGRAMOWANIE ИНЖИНЕРИНГ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Oprogramowanie / Программное обеспечение: HYSYS ProMax AutoCAD Inwentor Architectural Desktop AutoPLANT Piping AutoPLANT Equipment AutoPLANT Structural AutoPLANT P&ID AutoPIPE WinNozle Visual Vessel Design TASC FlareNET Eplan 5 Eplan PPE Ms Visio Primavera MS Project 3ds Max Combustion Macromedia Flash Atlas Software Robot Structural Analysis SofiCAD RM-Win Engineering: Obliczenia procesowe, Schematy PFD, Schematy P&ID, Obliczenia wytrzymałości (analiza stresowa, przemieszczenia, wibracje itd.), Obliczenia i dobór separatorów, kolumn, filtrów, zbiorników itd. Obliczenia i dobór wymienników ciepła i chłodnic Obliczenia i dobór zaworów kontrolnych, bezpieczeństwa, redukcyjnych, Systemy Sterowania PLC, DCS, PBCS oraz Bezpieczeństwa ESD, SIS, Systemy FGS, CCTV, Ochrony, Projekty elektryczne, budowlane, pozwolenia na budowę, Wizualizacja 3D, Organizacja zarządzania Projektem, Opracowania HAZOP, HAZID & CRIOP. Инжинеринг: Процессовые расчеты, Схема PFD, Схема P&ID, Расчеты прочности (анализ давления, перемещения, вибрации итд.) Расчет и подбор сепараторов, колонок, фильтров, баков итд. Расчет и подбор теплообменников и охладителей, Расчет и подбор контрольных, предохранительных и редукционных клапанов Системы управления PLC, DCS, PBCS и безопасности ESD, SIS, Системы FGS, CCTV, oхраны, Электрические, строительные проекты, разрешение на строительство Визуализация 3 D, Управление пректом, Разработка HAZOP, HAZID & CRIOP.

8 slajd 8 z 4 Nazwa zadania / Название задания : Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego – LMG / Шахта Нефти И Природного Газа – LMG Inwestor / Инвестор : PGNiG S.A. Wartość kontraktu / Стоимость контракта: 1 397 000 000,00 PLN Nazwa zadania / Название задания : Podziemny Magazyn Gazu – Wierzchowice / Подземное Газовое Хранилище – Вежховице Inwestor / Инвестор : PGNiG S.A. Wartość kontraktu / Стоимость контракта: 1 089 000 000,00 PLN Nazwa zadania / Название задания : Terminal LNG w Świnoujściu / Терминал СПГ в Г. Свиноустье Inwestor / Инвестор: Spółka Polskie LNG S.A. Wartość kontraktu / Стоимость контракта: 2 415 213 000,00 PLN ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

9 slajd 9 z 4 Nazwa zadania / Название задания: Kolektor przesyłowy do Oczyszczalni Ścieków Czajka / Система Передачи Сточных Вод Из Левобережной Варшавы В Очистную Станцию «Чайка» Inwestor / Инвестор : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Nazwa zadania / Название задания: Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu / Левобережная Очистная Станция в г. Познани Inwestor / Инвестор: Miasto Poznań, Aquanet S.A. Wartość kontraktu / Стоимость контракта: 56 567 200,35 EUR WODA ВОДА

10 slajd 10 z 4 BUDOWNICTWO SPORTOWE СПОРТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Nazwa zadania / Название задания: Stadion Miejski w Poznaniu / Муниципальный Стадион в Познани Inwestor / Инвестор: Spółka Euro Poznań 2012 Wartość kontraktu / Стоимость контракта: 398 400 000,00 PLN Nazwa zadania / Название задания: PGE ARENA Stadion w Gdańsku / PGE ARENA Стадион в Гданьске Inwestor / Инвестор: Gmina Miasta Gdańsk Wartość kontraktu / Стоимость контракта: 427 700 000,00 PLN Nazwa zadania / Название задания: Stadion Narodowy w Warszawie / Национальный Стадион в Варшаве Inwestor / Инвестор: Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Wartość kontraktu / Стоимость контракта: 1 252 000 000,00 PLN

11 slajd 11 z 4 Nazwa zadania / Название задания: Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków nr 1 i nr 2 w Elektrowni Bełchatów / Комплексное проектирование, строительство и запуск Установки по сероочистке газов сгорания для блоков 1 и 2 в Электростанции Белхатув Inwestor / Инвестор: PGE Elektrownia Bełchatów S.A. ENERGETYKA ЭНЕРГЕТИКА Nazwa zadania / Название задания: Dostawa kotła i instalacji odsiarczania spalin w ramach budowy pod klucz kompletnego bloku energetycznego o mocy 858 MW dla Elektrowni Bełchatów / Поставка котла и установки по сероочистке газов сгорания в рамках строительства под ключ комплексного энергетического блока мощностью 858 MВт для Электростанции Белхатув Inwestor / Инвестор: PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Nazwa zadania / Название задания: Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin dla EC Siekierki w Warszawie / Комплексное проектирование, строительство и запуск Установки по сероочистке газов сгорания для EC Секерки в Варшаве Inwestor / Инвестор: VATTENFALL HEAT Poland S.A.

12 Zapraszamy na naszą stronę internetową / Приглашаем на наш веб-сайт www.pbg-sa.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

13 slajd 13 z 4 PBG S.A. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k. Poznania 62-081 Przeźmierowo www.pbg-sa.pl tel./тел.: +48 61 66 51 700 fax/факс : +48 61 66 51 701 e-mail: polska@pbg-sa.pl KONTAKT КОНТАКТ


Pobierz ppt "PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ PBG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google