Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy"— Zapis prezentacji:

1 Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy
Konferencja prasowa Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy Warszawa, 23 września 2009 r. 1

2 Główne założenia transakcji
Spis treści Główne założenia transakcji Plany inwestycyjne polskiej energetyki – potencjał rynkowy Strony transakcji – podstawowe informacje Oczekiwane synergie Kontakt Załącznik – szczegółowe informacje o Stronach transakcji 2

3   Główne założenia transakcji (1)
Nawiązanie współpracy przez PBG S.A. i Energomontaż-Południe S.A. Podpisanie Umowy Inwestycyjnej 21 wrzesień 2009 r. Pozyskanie kapitału na finansowanie rozwoju Energomontaż-Południe S.A. PBG S.A. jako inwestor branżowy obejmie pakiet 25% + 1 akcja po podwyższeniu kapitału Uchwała NWZ Energomontaż-Południe 22 wrzesień 2009 r. WARUNKI ZAWIESZAJĄCE Uchwała NWZ dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru Emisja warrantów serii A, zamiennych na akcje serii E w stosunku 1:1, cena akcji serii E: 3,45 PLN Emisja skierowana do PBG S.A. i p. Andrzeja Hołdy (Prezesa Zarządu Energomontaż-Południe S.A.) Rejestracja warunkowego podwyższanie kapitału przez Sąd Rejestracja w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla Energomontaż-Południe S.A. Emisja warrantów serii A i akcji serii E Objęcie warrantów przez PBG S.A. w liczbie i przez p. Andrzeja Hołdę w liczbie Zamiana warrantów na akcje, pozyskane środki z emisji w wysokości ok. 77,9 mln PLN Procedury KDPW i GPW Rejestracja nowych akcji w KDPW Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (GPW) PLANOWANE ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI – I KWARTAŁ 2010

4 Główne założenia transakcji (2)
Energomontaż-Południe S.A. Ośrodek konsolidacji usług budowlano-montażowych dla energetyki PBG S.A. Wiodąca grupa budowlana w Polsce Główne założenia transakcji (2) Obopólne korzyści WSPÓŁPRACA Partnerzy międzynarodowi i krajowi Pozyskanie znaczących środków na finansowanie rozwoju (w tym przez akwizycje) Wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów o dużej wartości dzięki potencjałowi marketingowemu i finansowemu grupy PBG S.A. Rozszerzenie sieci kontaktów krajowych i międzynarodowych Znaczące zwiększenie przychodów dzięki zaangażowaniu w przedsięwzięcia realizowane przez PBG S.A.; kwota kontraktów zlecanych w latach nie mniejsza niż 250 mln zł (warunki rynkowe, z zachowaniem konkurencji) Rozwój biznesu w segmencie o znacznym potencjale generowania przychodów i relatywnie niskim poziomie ryzyka koniunkturalnego Znacząca i szybka rozbudowa kompetencji oraz kontaktów w sektorze energetycznym Wykorzystanie potencjału Energomontaż-Południe S.A. w realizacji zawartych kontraktów w innych obszarach niż energetyka Dostęp do bazy produkcyjnej konstrukcji stalowych, która ułatwi m.in. wykonanie konstrukcji obiektów sportowych SYNERGIE Cel: wiodący generalny wykonawca dla segmentu energetyki 4 4

5 Rozbudowa mocy wytwórczych
Plany inwestycyjne polskiej energetyki – potencjał rynkowy Potencjał rynku Rozbudowa mocy wytwórczych Ograniczenie wpływu na środowisko Obecnie zainstalowane moce wytwórcze polskich elektrowni wynoszą 34,5 GW Szacuje się, iż w najbliższych latach ok. 13 GW mocy zostanie wyłączone ze względu na techniczne zużycie lub szkodliwość dla środowiska W 2007 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej ilości pozyskanej energii pierwotnej wyniósł 6,9% Do 2020 r. Polska zgodnie z regulacjami unijnymi zobowiązana jest uzyskać ww. udział na poziomie 20% Poziom emisji CO2 i pyłów do atmosfery przekracza europejskie normy Obecna sytuacja polskiego sektora energetyki Konieczność budowy nowych mocy energetycznych w wysokości ponad 30 GW Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii wymaga inwestycji w instalacje do spalania biomasy Ograniczenie emisji szkodliwych substancji wiąże się z modernizacją filtrów, rozbudową instalacji odsiarczania itp. Konieczne działania Wysokość niezbędnych inwestycji w polski sektor energetyczny szacowana jest na poziomie 80 mld złotych Największe grupy energetyczne na rynku polskim (m.in. PGE, Tauron, Enea, Energa, Vattenfall, RWE, GdF Suez i EdF) opracowały indywidualne strategie inwestycyjne na budowę nowych i modernizację istniejących bloków energetycznych oraz inwestycje ograniczające wpływ działalności na środowisko Realizacja zakładanych inwestycji przełoży się pozytywnie na popyt na usługi Spółki i jest szansą na znaczny wzrost jej przychodów w przyszłości Szanse dla budownictwa energetycznego 5

6 Strony transakcji - podstawowe informacje (1)
Energomontaż-Południe S.A. PBG S.A. Podstawowa działalność Usługi budowlano-montażowe dla energetyki w zakresie modernizacji starych i budowy nowych mocy wytwórczych Generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw Wytwarzanie konstrukcji stalowych (dwie wytwórnie) Działalność deweloperska Budowa instalacji wodnych Budownictwo drogowe Budownictwo mieszkaniowe i sportowe Pozostałe obszary działalności Skala działalności Przychody 240 mln zł w 2008 r. Przychody mln zł w 2008 r. Zatrudnienie 876 osób 4 100 osób Koncerny i spółki energetyczne w Polsce i w Niemczech PGE, Koksoprojekt, El. Westfalen, El. Karlsruhe Przemysł petrochemiczny, gazowniczy i inżynierii wodnej PGNiG, Narodowe Centrum Sportu, ZIOTP - NATO Główni klienci Kapitalizacja 242 mln zł 3 136 mln zł 6

7 Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A.
Strony transakcji - podstawowe informacje (2) Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A. CZĘŚĆ CIŚNIENIOWA KANAŁY I RUROCIĄGI CZĘŚĆ PALENISKOWA INSTALACJE CHŁODNI KANAŁY POWIETRZA I SPALIN MASZYNOWNIA: RUROCIĄGI 7

8 Energomontaż- Południe S.A.
PBG S.A. Synergie między Partnerami Uzupełniające się kompetencje stron transakcji Specjalizacja w segmencie usług budowlano – montażowych dla energetyki Działalność produkcyjna w zakresie konstrukcji stalowych Działalność deweloperska Specjalizacja w zakresie robót dla gazownictwa, ochrony środowiska, przemysłowego i drogowego Realizacja projektów Euro 2012 Rozwój działalności deweloperskiej Stworzenie grupy z silnymi kompetencjami w obszarze działalności budowlano-montażowej i konstrukcji stalowych dla segmentów energii i infrastruktury, której potencjał umożliwiać będzie ubieganie się o rolę generalnego wykonawcy przy największych projektach 8 8

9 Kontakt Energomontaż-Południe S.A. PBG S.A. Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy Alina Sowa tel.: tel. kom.: fax: PBG S.A. Rzecznik Prasowy Jacek Krzyżaniak tel.: tel. kom.: fax:

10 Załącznik – szczegółowe informacje o Stronach transakcji
Spis treści Załącznik – szczegółowe informacje o Stronach transakcji 10 10

11 Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A.
Energomontaż-Południe S.A. – informacje szczegółowe (1) Obszary działalności Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A. Usługi budowlano-montażowe: Podstawowa działalność spółki obejmuje montaż, modernizację i remonty elementów instalacji energetycznych Spółka oferuje swe usługi również do sektorów jak: górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny, rafineryjny i cementowy Prace prowadzone przez spółkę charakteryzuje wysoka jakość ekologiczna i ekonomiczna 69% przychodów w 2008 r. pochodziło z realizacji usług budowlano-montażowych Generalne wykonawstwo: Przy realizacji dużych inwestycji Spółka działa jako generalny wykonawca, koordynując prace wszystkich podwykonawców i kooperantów (Energetyka Dwory – remont kotła OP-140, GOSD Zabrze – remont budynku gazowni) Kompleksowa obsługa projektów od fazy projektowej, poprzez dostawę i montaż maszyn i urządzeń, po szkolenia i serwis pogwarancyjny W 2008 r. przychody uzyskane w ramach kontraktów o generalne wykonawstwo stanowiły 9% łącznych przychodów spółki 11 11

12 Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A.
Energomontaż-Południe S.A. – informacje szczegółowe (2) Obszary działalności Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A. Produkcja przemysłowa oraz pozostałe usługi: Spółka produkuje m.in. konstrukcje stalowe i dźwignicowe, kominy i kanały dla spalin i powietrza, zbiorniki oraz elementy elektrofiltrów Pozostałe usługi obejmują sprzedaż wyrobów hutniczych, badania materiałowe, oraz szkolenia zawodowe Segment produkcji wraz z usługami zanotował w 2008 r. udział w przychodach na poziomie 19% Działalność deweloperska: W 2008 r. Spółka zrealizowała projekt deweloperski we Wrocławiu o łącznej liczbie 212 mieszkań oraz powierzchni użytkowej biur wynoszącej ok m2 Obecnie w fazie realizacji jest projekt mieszkaniowy w Katowicach obejmujący budowę 6 czteropiętrowych budynków w Katowicach-Ligocie 12 12

13 Energomontaż – Południe S.A. – informacje szczegółowe (3)
Akcjonariat i notowania Władze Spółki Akcjonariusz Akcje/Głosy na WZ (w tys. szt.) udział % Renata Gasinowicz 7 578 15,66% Stanisław Gasinowicz 4 854 10,03% Andrzej Mikucki wraz z Piotrem Mikuckim 4 390 9,07% Pozostali 31 568 65,24% Suma 48 390 100,00% Zarząd Andrzej Hołda Prezes Zarządu Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Jacek Fydrych Członek Zarządu Rada Nadzorcza Sławomir Masiuk Marek Wesołowski Andrzej Kowalski Tomasz Woroch Andrzej Wilczyński Źródło: Energomontaż-Południe S.A. Źródło: Energomontaż-Południe S.A. 13

14 Notowania Spółki relatywnie do indeksu WIG
Energomontaż – Południe S.A. – informacje szczegółowe (4) Akcjonariat i notowania Notowania Spółki relatywnie do indeksu WIG Podstawowe wskaźniki Liczba akcji (mln) 48,4 Cena akcji (zł) 5,00 Wartość rynkowa (mln zł) 242,0 Dług netto (mln zł) 126,0 Enterprise Value (mln zł) 368,0 EBITDA 2008 (mln zł) 29,8 Zysk netto 2008 (mln zł) 15,7 Źródło: GPW S.A.; Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. Źródło: GPW S.A. 14

15 PBG S.A. – informacje szczegółowe (1)
Obszary działalności Generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz innych paliw w systemie „pod klucz” Gaz ziemny i ropa naftowa: instalacje naziemne do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego instalacje do skraplania gazu ziemnego, magazynowania i regazyfikacji LNG stacje separacji i magazynowania LPG, C5+ instalacje odsiarczania instalacje naziemne podziemnych magazynów gazu ziemnego zbiorniki ropy naftowej systemy przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym; stacje redukcyjno – pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe, mieszalnie, węzły rozdzielcze, tłocznie, itp. instalacje LNG Paliwa magazyny paliw, zbiorniki instalacje techniczne i sanitarne 15

16 PBG S.A. – informacje szczegółowe (2)
Obszary działalności W systemie pod klucz realizowane jest również generalne wykonawstwo instalacji wody oraz dla budownictwa przemysłowego i drogowego Woda instalacje technologiczne i sanitarne dla systemów wodnych i kanalizacyjnych, takie jak: - wodociągi - kanalizacje - magistrale wodociągowe i kolektory - ujęcia wody - oczyszczalnie ścieków obiekty hydrotechniczne, takie jak: - zapory wodne - zbiorniki retencyjne - wały przeciwpowodziowe renowacje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Budowa dróg budowa dróg infrastruktura towarzysząca Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo ogólne infrastruktura przemysłowa 16 16

17 PBG S.A. –informacje szczegółowe (3)
Akcjonariat i notowania Władze Spółki Zarząd Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu Tomasz Woroch - Wiceprezes Zarządu Przemysław Szkudlarczyk - Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczak - Wiceprezes Zarządu Mariusz Łożyński - Wiceprezes Zarządu Tomasz Latawiec - Członek Zarządu Rada Nadzorcza Maciej Bednarkiewicz Jacek Kseń Wiesław Lindner Dariusz Sarnowski Adam Strzelecki Źródło: PBG S.A. Jerzy Wiśniewski 8 470 45,7% ING Nationale Nederlanden OFE 5-10% AVIVA OFE Free float 34,3-44,3% SUMA 18 535 100% Akcjonariusz Głosy na WZA udział % Źródło: PBG S.A. 17

18 Notowania Spółki relatywnie do indeksu WIG
PBG S.A. –informacje szczegółowe (4) Akcjonariat i notowania Podstawowe wskaźniki Liczba akcji (mln) 14,3 Cena akcji (zł) 219,4 Wartość rynkowa (mln zł) 3 136,3 Dług netto (mln zł) 475,0 Enterprise Value (mln zł) 3 611,3 EBITDA 2008 (mln zł) 271,0 Zysk netto 2008 (mln zł) 158,2 Źródło: GPW S.A.; Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A. za 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. Notowania Spółki relatywnie do indeksu WIG Źródło: GPW S.A. 18 18


Pobierz ppt "Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google