Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja prasowa Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy Warszawa, 23 września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja prasowa Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy Warszawa, 23 września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja prasowa Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy Warszawa, 23 września 2009 r.

2 2 Spis treści Główne założenia transakcji Plany inwestycyjne polskiej energetyki – potencjał rynkowy Strony transakcji – podstawowe informacje Oczekiwane synergie Kontakt Załącznik – szczegółowe informacje o Stronach transakcji

3 3 PLANOWANE ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI – I KWARTAŁ 2010 WARUNKI ZAWIESZAJĄCE Podpisanie Umowy Inwestycyjnej 21 wrzesień 2009 r. Uchwała NWZ Energomontaż-Południe 22 wrzesień 2009 r. Rejestracja warunkowego podwyższanie kapitału przez Sąd Emisja warrantów serii A i akcji serii E Procedury KDPW i GPW Pozyskanie kapitału na finansowanie rozwoju Energomontaż- Południe S.A. PBG S.A. jako inwestor branżowy obejmie pakiet 25% + 1 akcja po podwyższeniu kapitału Uchwała NWZ dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru Emisja 22.582.001 warrantów serii A, zamiennych na akcje serii E w stosunku 1:1, cena akcji serii E: 3,45 PLN Emisja skierowana do PBG S.A. i p. Andrzeja Hołdy (Prezesa Zarządu Energomontaż-Południe S.A.) Rejestracja w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla Energomontaż- Południe S.A. Objęcie warrantów przez PBG S.A. w liczbie 17.743.002 i przez p. Andrzeja Hołdę w liczbie 4.838.999 Zamiana warrantów na akcje, pozyskane środki z emisji w wysokości ok. 77,9 mln PLN Rejestracja nowych akcji w KDPW Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (GPW) Główne założenia transakcji (1) Nawiązanie współpracy przez PBG S.A. i Energomontaż-Południe S.A.

4 4 Partnerzy międzynarodowi i krajowi Główne założenia transakcji (2) Obopólne korzyści Energomontaż-Południe S.A. Ośrodek konsolidacji usług budowlano-montażowych dla energetyki PBG S.A. Wiodąca grupa budowlana w Polsce WSPÓŁPRACA Pozyskanie znaczących środków na finansowanie rozwoju (w tym przez akwizycje) Wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów o dużej wartości dzięki potencjałowi marketingowemu i finansowemu grupy PBG S.A. Rozszerzenie sieci kontaktów krajowych i międzynarodowych Znaczące zwiększenie przychodów dzięki zaangażowaniu w przedsięwzięcia realizowane przez PBG S.A.; kwota kontraktów zlecanych w latach 2009-2011 nie mniejsza niż 250 mln zł (warunki rynkowe, z zachowaniem konkurencji) Rozwój biznesu w segmencie o znacznym potencjale generowania przychodów i relatywnie niskim poziomie ryzyka koniunkturalnego Znacząca i szybka rozbudowa kompetencji oraz kontaktów w sektorze energetycznym Wykorzystanie potencjału Energomontaż-Południe S.A. w realizacji zawartych kontraktów w innych obszarach niż energetyka Dostęp do bazy produkcyjnej konstrukcji stalowych, która ułatwi m.in. wykonanie konstrukcji obiektów sportowych SYNERGIE Cel: wiodący generalny wykonawca dla segmentu energetyki

5 5 Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii wymaga inwestycji w instalacje do spalania biomasy Ograniczenie emisji szkodliwych substancji wiąże się z modernizacją filtrów, rozbudową instalacji odsiarczania itp. Konieczność budowy nowych mocy energetycznych w wysokości ponad 30 GW Plany inwestycyjne polskiej energetyki – potencjał rynkowy Potencjał rynku Obecnie zainstalowane moce wytwórcze polskich elektrowni wynoszą 34,5 GW Szacuje się, iż w najbliższych latach ok. 13 GW mocy zostanie wyłączone ze względu na techniczne zużycie lub szkodliwość dla środowiska W 2007 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej ilości pozyskanej energii pierwotnej wyniósł 6,9% Do 2020 r. Polska zgodnie z regulacjami unijnymi zobowiązana jest uzyskać ww. udział na poziomie 20% Poziom emisji CO 2 i pyłów do atmosfery przekracza europejskie normy Rozbudowa mocy wytwórczych Ograniczenie wpływu na środowisko Obecna sytuacja polskiego sektora energetyki Konieczne działania Wysokość niezbędnych inwestycji w polski sektor energetyczny szacowana jest na poziomie 80 mld złotych Największe grupy energetyczne na rynku polskim (m.in. PGE, Tauron, Enea, Energa, Vattenfall, RWE, GdF Suez i EdF) opracowały indywidualne strategie inwestycyjne na budowę nowych i modernizację istniejących bloków energetycznych oraz inwestycje ograniczające wpływ działalności na środowisko Realizacja zakładanych inwestycji przełoży się pozytywnie na popyt na usługi Spółki i jest szansą na znaczny wzrost jej przychodów w przyszłości Szanse dla budownictwa energetycznego

6 6 Strony transakcji - podstawowe informacje (1) Skala działalności Przychody 240 mln zł w 2008 r. Energomontaż-Południe S.A. Podstawowa działalność Usługi budowlano-montażowe dla energetyki w zakresie modernizacji starych i budowy nowych mocy wytwórczych Przychody 2 091 mln zł w 2008 r. PBG S.A. Generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw Zatrudnienie 876 osób 4 100 osób Główni klienci Koncerny i spółki energetyczne w Polsce i w Niemczech PGE, Koksoprojekt, El. Westfalen, El. Karlsruhe Przemysł petrochemiczny, gazowniczy i inżynierii wodnej PGNiG, Narodowe Centrum Sportu, ZIOTP - NATO Pozostałe obszary działalności Wytwarzanie konstrukcji stalowych (dwie wytwórnie) Działalność deweloperska Budowa instalacji wodnych Budownictwo drogowe Budownictwo mieszkaniowe i sportowe Kapitalizacja 242 mln zł3 136 mln zł

7 7 Strony transakcji - podstawowe informacje (2) Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A. KANAŁY POWIETRZA I SPALIN INSTALACJE CHŁODNI CZĘŚĆ CIŚNIENIOWA KANAŁY I RUROCIĄGI MASZYNOWNIA: RUROCIĄGI CZĘŚĆ PALENISKOWA

8 8 Synergie między Partnerami Uzupełniające się kompetencje stron transakcji Specjalizacja w segmencie usług budowlano – montażowych dla energetyki Działalność produkcyjna w zakresie konstrukcji stalowych Działalność deweloperska Specjalizacja w zakresie robót dla gazownictwa, ochrony środowiska, przemysłowego i drogowego Realizacja projektów Euro 2012 Rozwój działalności deweloperskiej Stworzenie grupy z silnymi kompetencjami w obszarze działalności budowlano-montażowej i konstrukcji stalowych dla segmentów energii i infrastruktury, której potencjał umożliwiać będzie ubieganie się o rolę generalnego wykonawcy przy największych projektach Energomontaż- Południe S.A. PBG S.A.

9 9 Kontakt Energomontaż-Południe S.A. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Alina Sowa tel.: +48 32 200 82 40 tel. kom.: 0 609 792 172 fax: +48 32 258 65 22 e-mail: sowa@energomontaz.pl PBG S.A. Rzecznik Prasowy Jacek Krzyżaniak tel.: +48 61 66 51 761 tel. kom.: 0 605 470 599 fax: +48 61 66 51 701 e-mail: jacek.krzyzaniak@pbg-sa.pl

10 10 Spis treści Załącznik – szczegółowe informacje o Stronach transakcji

11 11 Energomontaż-Południe S.A. – informacje szczegółowe (1) Obszary działalności Usługi budowlano-montażowe: Podstawowa działalność spółki obejmuje montaż, modernizację i remonty elementów instalacji energetycznych Spółka oferuje swe usługi również do sektorów jak: górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny, rafineryjny i cementowy Prace prowadzone przez spółkę charakteryzuje wysoka jakość ekologiczna i ekonomiczna 69% przychodów w 2008 r. pochodziło z realizacji usług budowlano-montażowych Generalne wykonawstwo: Przy realizacji dużych inwestycji Spółka działa jako generalny wykonawca, koordynując prace wszystkich podwykonawców i kooperantów (Energetyka Dwory – remont kotła OP-140, GOSD Zabrze – remont budynku gazowni) Kompleksowa obsługa projektów od fazy projektowej, poprzez dostawę i montaż maszyn i urządzeń, po szkolenia i serwis pogwarancyjny W 2008 r. przychody uzyskane w ramach kontraktów o generalne wykonawstwo stanowiły 9% łącznych przychodów spółki Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A.

12 12 Energomontaż-Południe S.A. – informacje szczegółowe (2) Obszary działalności Produkcja przemysłowa oraz pozostałe usługi: Spółka produkuje m.in. konstrukcje stalowe i dźwignicowe, kominy i kanały dla spalin i powietrza, zbiorniki oraz elementy elektrofiltrów Pozostałe usługi obejmują sprzedaż wyrobów hutniczych, badania materiałowe, oraz szkolenia zawodowe Segment produkcji wraz z usługami zanotował w 2008 r. udział w przychodach na poziomie 19% Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S.A. Działalność deweloperska: W 2008 r. Spółka zrealizowała projekt deweloperski we Wrocławiu o łącznej liczbie 212 mieszkań oraz powierzchni użytkowej biur wynoszącej ok. 7800 m 2 Obecnie w fazie realizacji jest projekt mieszkaniowy w Katowicach obejmujący budowę 6 czteropiętrowych budynków w Katowicach-Ligocie

13 13 Zarząd Andrzej Hołda Prezes Zarządu Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Jacek Fydrych Członek Zarządu Rada Nadzorcza Sławomir Masiuk Marek Wesołowski Andrzej Kowalski Tomasz Woroch Andrzej Wilczyński Władze Spółki Energomontaż – Południe S.A. – informacje szczegółowe (3) Akcjonariat i notowania Akcjonariusz Akcje/Głosy na WZ (w tys. szt.) udział % Renata Gasinowicz7 57815,66% Stanisław Gasinowicz4 85410,03% Andrzej Mikucki wraz z Piotrem Mikuckim 4 3909,07% Pozostali31 56865,24% Suma48 390100,00% Źródło: Energomontaż-Południe S.A.

14 14 Notowania Spółki relatywnie do indeksu WIG Energomontaż – Południe S.A. – informacje szczegółowe (4) Akcjonariat i notowania Podstawowe wskaźniki Źródło: GPW S.A.; Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. Liczba akcji (mln)48,4 Cena akcji 22.09.2009 (zł)5,00 Wartość rynkowa 22.09.2009 (mln zł)242,0 Dług netto 30.06.2009 (mln zł)126,0 Enterprise Value 22.09.2009 (mln zł)368,0 EBITDA 2008 (mln zł)29,8 Zysk netto 2008 (mln zł)15,7 Źródło: GPW S.A.

15 15 PBG S.A. – informacje szczegółowe (1) Obszary działalności Gaz ziemny i ropa naftowa: instalacje naziemne do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego instalacje do skraplania gazu ziemnego, magazynowania i regazyfikacji LNG stacje separacji i magazynowania LPG, C5+ instalacje odsiarczania instalacje naziemne podziemnych magazynów gazu ziemnego zbiorniki ropy naftowej systemy przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym; stacje redukcyjno – pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe, mieszalnie, węzły rozdzielcze, tłocznie, itp. instalacje LNG Generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz innych paliw w systemie pod klucz Paliwa magazyny paliw, zbiorniki instalacje techniczne i sanitarne

16 16 PBG S.A. – informacje szczegółowe (2) Obszary działalności Woda instalacje technologiczne i sanitarne dla systemów wodnych i kanalizacyjnych, takie jak: - wodociągi - kanalizacje - magistrale wodociągowe i kolektory - ujęcia wody - oczyszczalnie ścieków obiekty hydrotechniczne, takie jak: - zapory wodne - zbiorniki retencyjne - wały przeciwpowodziowe renowacje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych W systemie pod klucz realizowane jest również generalne wykonawstwo instalacji wody oraz dla budownictwa przemysłowego i drogowego Budowa dróg budowa dróg infrastruktura towarzysząca Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo ogólne infrastruktura przemysłowa

17 17 PBG S.A. –informacje szczegółowe (3) Akcjonariat i notowania Władze Spółki Zarząd Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu Tomasz Woroch - Wiceprezes Zarządu Przemysław Szkudlarczyk - Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczak - Wiceprezes Zarządu Mariusz Łożyński - Wiceprezes Zarządu Tomasz Latawiec - Członek Zarządu Rada Nadzorcza Maciej Bednarkiewicz Jacek Kseń Wiesław Lindner Dariusz Sarnowski Adam Strzelecki Źródło: PBG S.A. Jerzy Wiśniewski8 47045,7% ING Nationale Nederlanden OFE927-1 8545-10% AVIVA OFE927-1 8545-10% Free float6 357-8 21134,3-44,3% SUMA18 535100% AkcjonariuszGłosy na WZAudział %

18 18 PBG S.A. –informacje szczegółowe (4) Akcjonariat i notowania Notowania Spółki relatywnie do indeksu WIG Podstawowe wskaźniki Liczba akcji (mln)14,3 Cena akcji 22.09.2009 (zł)219,4 Wartość rynkowa 22.09.2009 (mln zł)3 136,3 Dług netto 30.06.2009 (mln zł)475,0 Enterprise Value 22.09.2009 (mln zł)3 611,3 EBITDA 2008 (mln zł)271,0 Zysk netto 2008 (mln zł)158,2 Źródło: GPW S.A.; Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A. za 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. Źródło: GPW S.A.


Pobierz ppt "Konferencja prasowa Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy Warszawa, 23 września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google