Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2013 Szkolenie dla zdających z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2013 Szkolenie dla zdających z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2013 Szkolenie dla zdających z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

2 Źródła Do szkolenia zostały wykorzystane: Wybrane slajdy z prezentacji przygotowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu Materiały przygotowane przez wicedyrektor Małgorzatę Szarek na podstawie instrukcji oraz procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013

3 Czynności zespołu nadzorującego pracę zdających -przed wejściem do sali egzaminacyjnej íCzłonkowie ZN nadzorują sposób wchodzenia zdających do sali egzaminacyjnej i sposób zajmowania miejsc (według zasad opisanych w instrukcji wewnątrzszkolnej). íDo sali egzaminacyjnej można wpuścić wyłącznie tych zdających, których tożsamość znamy. íZdający skierowani na zdawanie egzaminu maturalnego z innej szkoły muszą okazać dowód tożsamości.

4 Zadania zespołu nadzorującego -czynności wstępne- íPrzypomnienie podstawowych zasad zachowania się w sali egzaminacyjnej. íPrzypomnienie obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie. íRozdanie arkuszy egzaminacyjnych. íUwaga: Jeśli zdający z dostosowanymi warunkami egzaminu nie piszą w oddzielnej sali egzaminacyjnej, należy pamiętać o wydaniu właściwego arkusza egzaminacyjnego (3 – arkusz dla niedosłyszącego, 4 - powiększona czcionka, 7 - arkusz dla niesłyszącego, 6 - Brail).

5 Przypomnijmy zdającym! Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów. Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 (Dz.U. z 2010 Nr 156, poz. 1046), § 1 pkt 57 (dotyczy zmiany § 83 ust.3) oraz Procedury

6 Przypomnijmy zdającym! Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis lub pióro z czarnym tuszem NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!

7 Przypomnijmy zdającym!

8 Sprawdzanie kompletności arkusza Wymieniamy tylko arkusze nieczytelne i niekompletne Błąd w kodowaniu nie stanowi podstawy do wymiany arkusza ! Wymianę arkusza należy odnotować w protokole. Zdający potwierdza wymianę swoim podpisem

9 Kodowanie arkuszy egzaminacyjnych UWAGA! Procedury: Każdy zdający (...) potwierdza podpisem na liście zdających (liście obecności) poprawność numeru PESEL. (można z tego zrezygnować, jeśli zdający podpisali listę podczas weryfikacji) W przypadku błędu w numerze PESEL zdający oddaje pasek kodowy i wpisuje odręcznie nr PESEL. ZN dopisuje kod szkoły.

10

11 trzyznakowy kod – zdający Kodowanie I strony arkusza standardowego nr PESEL – zdający dysleksja – ZN naklejka z kodem kreskowym - zdający Kodowanie arkuszy niestandardowych wszystkie czynności związane z kodowaniem wykonuje - ZN

12 Kodowanie karty odpowiedzi naklejka z numerem PESEL i kodem numer PESEL Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i kodem na odwrocie trzyznakowy kod zdającego

13 Poprawianie błędów w zadaniach zamkniętych 7 A B C D odpowiedź B Przypomnijmy zdającym!

14 Rozpoczęcie egzaminu Egzamin rozpoczyna się po zakończeniu czynności wstępnych. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia zapisujemy na tablicy Osoby, które się spóźniły, mogą wejść do sali egzaminacyjnej tylko do momentu zakończenia czynności wstępnych

15 Uwagi íW wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem, że zdający nie może się z nikim skontaktować, można zezwolić na opuszczenie sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu. íJeśli zdający zechce zakończyć egzamin przed czasem, może opuścić salę egzaminacyjną. Każda zakodowana praca powinna zostać zapakowana do bezpiecznej koperty.

16 Zasłabnięcie maturzysty W przypadku zasłabnięcia maturzysty należy powiadomić przewodniczącego ZE i zapewnić zdającemu pomoc medyczną, zdający może kontynuować zdawanie egzaminu w czasie do tego przeznaczonym (jeżeli nie kontaktował się z osobami z zewnątrz - z wyłączeniem pomocy medycznej). Uwaga: Osoby, które przystąpią do egzaminu, zakodują oraz otworzą arkusz egzaminacyjny i stwierdzą następnie złe samopoczucie, nie mogą ubiegać się o możliwość zdawania matury w dodatkowym terminie.

17 Przerwanie i unieważnienie egzaminu Powody: 1.Wniesienie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy i urządzeń telekomunikacyjnych. 2.Niesamodzielna praca. 3.Zachowanie, które przeszkadza innym zdającym. Procedura unieważniania: íPrzewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego ZE o złamaniu procedur egzaminacyjnych przez zdającego. íPrzewodniczący ZE, po zapoznaniu się z okolicznościami, podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu. íPracy tego zdającego nie pakuje się do bezpiecznej koperty.

18 Zakończenie egzaminu maturalnego 1.Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu. 2.Zdający zamykają arkusze i odkładają je na brzeg stolika. 3.Członkowie ZN: odbierają arkusze i sprawdzają poprawność kodowania. porządkują prace i pakują je do bezpiecznych kopert w obecności zdających (2 ostatnie osoby).

19 Harmonogram egzaminu maturalnego Zamieszczony jest na tablicach informacyjnych Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim Egzamin pisemny: J. polski: 7 maja godz. 9.00 Matematyka – 8 maja godz. 9.00 Język angielski – 9 maja godz. 9.00 Biologia – 17 maja godz. 9.00 Język niemiecki - 21 maja godz. 9.00

20 Zdający zobowiązani są do zgłoszenia się na egzamin pisemny odpowiednio wcześniej tj. j. polski, matematyka – 8.20 w łączniku ZS Gorzów Śląski Język angielski / język niemiecki / biologia – 8.30 przed salami w których zdają, zgodnie z harmonogramem.

21 Harmonogram egzaminu maturalnego Szczegółowy harmonogram ustnych egzaminów maturalnych języka polskiego języków obcych zamieszczony jest na tablicy informacyjnej (parter ZS Gorzów Śląski) – Informacje dla maturzystów

22 Wyniki egzaminu maturalnego 28 czerwca 2013 – OKE przekaże świadectwa dojrzałości, dla tych absolwentów, którzy z każdego przedmiotu obowiązkowego osiągnęli co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 28 czerwca 2013 - dla zdających, którzy nie osiągnęli wymaganego 30% poziomu punktów możliwych do uzyskania z przedmiotów obowiązkowych – przekazane zostaną aneksy i informacje o osiągniętych wynikach

23 Egzamin poprawkowy Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie jednego przedmiotu w części ustnej, lub w części pisemnej Zdający składa przewodniczącemu ZE (Dyrektor ZS Gorzów Śląski) pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie do 5 lipca 2013r. Ustny egzamin poprawkowy odbędzie się 26 – 30 sierpnia 2013r. (harmonogram zostanie zamieszczony na stronie szkoły 6 lipca 2013r.) Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 27 sierpnia 2013r. o godzinie 9.00. Miejsce przeprowadzania egzaminu podane będzie na stronie szkoły po 10 sierpnia 2013r. Lub informacja w sekretariacie szkoły (034-3594-216) Organizacja egzaminu poprawkowego uzależniona jest od decyzji OKE co do miejsca utworzenia centrum egzaminacyjnego dla szkół powiatu oleskiego

24 Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego zamieszczane są na stronie internetowej www.oke.wroc.pl

25 Opracowanie: M. Szarek Połamania piór I nosy do góry


Pobierz ppt "Matura 2013 Szkolenie dla zdających z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google