Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2009 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www. cke. edu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2009 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www. cke. edu"— Zapis prezentacji:

1 Matura 2009 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www. cke. edu
Matura 2009 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy:

2 Uczeń ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły, z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, czarnym długopisem, przyborami pomocniczymi z wykazu, naklejkami kodowymi (2 szt.) nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu! (zakaz składania urządzeń w sali)

3 Egzamin w części ustnej
należy przyjść odpowiednio wcześniej, tak, aby o wyznaczonej w harmonogramie godzinie wejść do sali (istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w przypadku nie zgłoszenia się uczniów), należy posiadać dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

4 Egzamin w części ustnej – język polski
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi na salę – zgodnie z harmonogramem. -prezentuje przygotowany temat – 15 min (materiały pomocnicze – do 5 min) -korzysta z urządzeń, środków dydaktycznych wcześniej zgłoszonych (zgodnie z zapotrzebowaniem) -rozmowa – 10 min (jeśli zdający nie wygłosi prezentacji – nie przeprowadza się z nim rozmowy) W czasie egzaminu na sali przebywa jeden zdający Wyniki ogłaszane są w dniu egzaminu (są ostateczne)

5 Egzamin w części ustnej – język nowożytny-poziom podstawowy
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi na salę – zgodnie z harmonogramem. -losuje zestaw -przygotowuje się 5 minut (kartka z pieczęcią szkoły) - Egzamin trwa 10 min i składa się z dwóch części: pierwsza przeprowadzenie trzech rozmów sterowanych, część druga polega na opisaniu ilustracji zawartej w zestawie oraz na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z ilustracją W czasie egzaminu na sali przebywa jeden zdający. Wyniki ogłaszane są w dniu egzaminu (są ostateczne)

6 Egzamin w części ustnej – język nowożytny-poziom rozszerzony
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi na salę – zgodnie z harmonogramem. -losuje zestaw -przygotowuje się 15 minut (kartka z pieczęcią szkoły) Egzamin trwa 15 min i składa się z dwóch części: pierwsza przeprowadzenie rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, część druga polega na prezentacji przez zdającego dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok.2-3 min. W czasie egzaminu na sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. Wyniki ogłaszane są w dniu egzaminu (są ostateczne)

7 Egzamin pisemny Zdający: godz. 8:30 przychodzi pod wyznaczoną salę,
godz. 8:30 jest wpuszczany do sali (wg. listy) po okazaniu dowodu tożsamości, ok. 8:45 przewodniczący ZN w towarzystwie jednego ze zdających udaje się po arkusze i bezpieczne koperty do Dyrektora szkoły, ok. 8:50 przewodniczący ZN w towarzystwie jednego ze zdających wraca z arkuszami egzaminacyjnymi do sali, ok. 8:55 - rozdanie uczniom arkuszy, sprawdzenie kompletności arkuszy przez uczniów, przypomnienie zasad kodowania, kodowanie arkusza i karty odpowiedzi (naklejki z kodem szkoły i nr PESEL ucznia – potrzebne2 sztuki na egzamin).

8 Egzamin pisemny 9:00 – zapisanie czasu trwania egzaminu na tablicy,
ok. 15 minut przed końcem egzaminu – ogłoszenie czasu do zakończenia, po egzaminie - sprawdzenie poprawności kodowania prac, uporządkowanie prac zgodnie z instrukcją, sporządzenie na sali protokołu przebiegu egzaminu, podpisanie, zapakowanie w sali prac uczniów z protokołami do kopert, zaklejenie /opisanie zgodnie z instrukcją/ – w towarzystwie jednego ze zdających, przekazanie koperty przewodniczącemu ZN - w towarzystwie jednego ze zdających.

9 Arkusze egzaminacyjne
Dopuszczalna wariantowość arkuszy egzaminacyjnych ze wszystkich przedmiotów

10 Kodowanie prac Kodowanie polega na:
Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi

11 Kodowanie prac wpisaniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi
naklejeniu pasków kodowych szkoły ( każdy abiturient ma swój własny pasek kodu) na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych – nie należy wychodzić z naklejką poza zaznaczony obszar

12 Pierwsza strona arkusza kodowanie

13 Kodowanie prac

14 Oddawanie prac Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki Za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym

15 Oddawanie prac Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

16 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE.

17 Świadectwa dojrzałości
Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - po 30 czerwca 2009r. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.

18 Spóźnienia na maturę! Osoby zgłaszające się na egzamin po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nie zostają wpuszczane do sali!

19 W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego:
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie wpisuje się „0%” W przypadku unieważnienia egzaminu podobnie.

20 Termin dodatkowy egzaminu
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do ustnego lub pisemnego egzaminu maturalnego, zdający lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

21 Termin dodatkowy egzaminu
Zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym (decyzja ostateczna). Po otrzymaniu zgody absolwent przystępuje do egzaminu.

22 Termin dodatkowy egzaminu
Egzaminy ustne – termin ustala dyrektor szkoły. Egzaminy pisemne: r. - język polski – godz. 9:00; historia sztuki -14:00 r. wos – godz. 9:00; historia – 14:00; r. - jęz. angielski - godz. 9:00; inne języki obce – 14:00; r. matematyka - godz. 9:00; fizyka i astronomia -14:00 r. biologia - godz. 9:00; chemia -14:00 r. - geografia - godz. 9:00; informatyka – 14:00;

23 Termin dodatkowy egzaminu
Absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora CKE, mogą przystąpić do tych egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat.

24 Egzamin maturalny - wyjście z sali
W przypadku konieczności wyjścia z sali – zdający podnosi rękę do góry (milczy), podchodzi członek ZN lub przewodniczący ZN, (ewentualnie) wyraża zgodę, przekazując zdającego pod opiekę „łącznika”. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

25 Egzamin maturalny - zakłócanie porządku, niesamodzielna praca
Przewodniczący ZN zgłasza fakt (przez łącznika) Dyrektorowi - przewodniczącemu SZE. Przewodniczący SZE przerywa egzamin zdającego (egzamin zostaje unieważniony) i nakazuje opuszczenie sali zdającemu. Fakt odnotowuje się w protokole

26 Egzamin maturalny -unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:
stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

27 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

28 Tryb odwoławczy Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania i może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich zdających lub zdających w jednej sali. Dyrektor OKE może zarządzić ponowne przeprowadzenie egzaminu.

29 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2009 roku
Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu w części ustnej i pisemnej.

30 Egzamin maturalny poprawkowy
Od roku 2008 wprowadzony został sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie.

31 Egzamin maturalny poprawkowy
Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników / r./ - do r. składa pisemną informację zawierającą oświadczenie /wg. wzoru – zał. 18/ o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Dyrektor szkoły przysyła informację do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników. Egzaminy poprawkowe /pisemne i ustne/ przeprowadzane będą w macierzystych szkołach. Przewodniczącego oraz członków zespołu egzaminacyjnego powołuje Dyrektor OKE.

32 Egzamin maturalny - poprawkowy
Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) egzamin pisemny: 25 sierpnia 2009r. godz. 9:00 egzaminy ustne: 24 – 28 sierpnia 2009r.

33 Podwyższanie wyników egzaminu
Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech).

34 Podwyższanie wyników egzaminu
Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu w części ustnej lub pisemnej: PP PR PR PP PR

35 Kolejne sesje egzaminacyjne
Deklaracja wstępna – do r. Deklaracja ostateczna – do r. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może ponownie przystępować do egzaminu przez okres 5 lat.

36 Powodzenia na egzaminie maturalnym


Pobierz ppt "Matura 2009 ważne informacje dla uczniów Ważne adresy: www. cke. edu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google