Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2014. Matura w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2014. Matura w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2014

2 Matura w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny Dodatkowe: 1 do 6 przedmiotów do wyboru egz. pisemny (język obcy egz. ustny/pisemny) Zdawane tylko na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym 2

3 3 Terminy egzaminu maturalnego sesja majowa –egzaminy pisemne - od 5 do 23 maja egzaminy obowiązkowe: 5 maja – język polski 6 maja – matematyka 7 maja – język angielski –egzaminy ustne - od 5 do 30 maja (wg szkolnego harmonogramu)

4 4 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. –Deklaracja wstępna - do 30 września 2013 roku –Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2014 roku Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i kopię przekazuje uczniowi.

5 Kierowanie do innej szkoły Kierowanie zdających na egzamin ustny do innej szkoły – tylko w przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu. Kierowanie na część pisemną egzaminu do innej szkoły – tylko w przypadku zmiany stałego miejsca zamieszkania absolwenta. 5

6 Egzamin ustny z języka polskiego Nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego należy odebrać od zdających bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. 6

7 Materiały pomocnicze i środki techniczne Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji i ustalić sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. Plan prezentacji nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu. 7

8 8 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl. www.cke.edu.pl

9 9 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu w części pisemnej.

10 10 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2014 roku.

11 Egzamin dodatkowy Termin sesji dodatkowej –egzamin ustny i pisemny od 2 do 18 czerwca Miejsce egzaminu –Ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 11

12 12 Egzamin w sesji dodatkowej (w czerwcu 2011) Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

13 13 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa są wydawane w szkołach za potwierdzeniem odbioru. Wydanie świadectw: 27 czerwca 2014 r.

14 14 Egzamin poprawkowy Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: –przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych –żaden z egzaminów nie został im unieważniony –nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego –złożyli w terminie, czyli nie później niż 7 lipca, oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

15 Egzamin poprawkowy Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć poprawiony wykaz bibliografii. 15

16 Egzamin poprawkowy Termin sesji sierpniowej –egzamin ustny od 25 do 29 sierpnia 2014 –egzamin pisemny 26 sierpnia 2014 Miejsce egzaminu –egzamin ustny – szkoła macierzysta –Egzamin pisemny - ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie OKE w Krakowie do 10 sierpnia 2014 roku Odbiór świadectw –12 września w macierzystej szkole 16

17 Hasło należy pobrać w szkole Po ogłoszeniu wyników sprawdzenie wyników egzaminu przypomnienie treści zadań zobaczenie wyniku za każde zadanie porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie). 17

18 18 Unieważnienie egzaminu w sali egzaminacyjnej Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego –wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów –zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

19 19 Unieważnienie egzaminu Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu –stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających –zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

20 Unieważnienie egzaminu Zdający, którym unieważniono egzamin, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2015 roku. 20

21 Materiały o egzaminie maturalnym Strona internetowa CKE i OKE –Komunikaty –Informatory o egzaminie maturalnym –Filmy OKE Strona internetowa szkoły www.zsojaroslaw.edu.pl www.zsojaroslaw.edu.pl - Harmonogram egzaminów 21

22 22 Informatory o egzaminie maturalnym Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w informatorach.

23 Informatory 23

24 24

25 Filmy o maturze 25

26 Filmy OKE w Krakowie 26

27 Dostosowanie warunków Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza 27

28 Dostosowanie warunków cd wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole – po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną. 28

29 Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza uczeń/absolwent przedkłada dyrektorowi szkoły do 31 grudnia 2013 r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. 29

30 Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań. 30


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2014. Matura w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google