Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2008 CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2008 CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2008 CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!

2 przedmiot LOLPT suma arkuszy LU AWANS ppprppprpppr pppr Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski Język rosyjski Tak wybrali przedmioty maturzyści

3 Historia WOS Biologia Geografia Matematyka Chemia Fizyka 2 02

4 Nowość!!! KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Naklejki z indywidualnymi kodami są dostarczane dla jednego zdającego w zestawach: po 8 sztuk – zestaw najpopularniejszy (minimalny), po 16 sztuk, dla tych co zdają przedmiot dodatkowy. Pamiętaj żeby na każdy egzamin pisemny nie zapomnieć kodów! Uwaga! W terminie czerwcowym egzaminu maturalnego wykorzystywane są naklejki z kodem z maja!!!

5 Indywidualne kody zdających Zestaw kodów dla jednego zdającego – 8 szt.

6 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego W dniu egzaminu wszyscy absolwenci stawiają się w szkole o godzinie 8,30 Od godziny 8,30 zdający wchodzą do sali według kolejności na liście z OKE. Po zajęciu miejsc przewodniczący ZN niezwłocznie zgłasza się z uczniem – przedstawicielem zdających po odbiór materiałów egzaminacyjnych. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne Punktualnie o godzinie 9,00 zdający otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. Braki należy natychmiast zgłosić ZN. Wymianę arkusza kwituje się w protokole. Zdający naklejają paski kodowe w określone miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi.

7

8 Zdający nie czytają instrukcji w arkuszu Wypełnia zdający

9 Nowy sposób kodowania karty odpowiedzi! naklejka z numerem PESEL zdającego kod rodzaju arkusza NIE ZAKLEJAĆ! numer PESEL zdającego jawny wpisuje go zdający

10 Czas egzaminu jest liczony od momentu zapisania go na tablicy, po przeprowadzonym instruktażu i zakodowaniu Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów udostępnionych.

11 W przypadku, kiedy zdający przerwał część pisemną egzaminu i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu. (arkusz pakowany jest oddzielnie i nie podlega sprawdzaniu) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Egzamin może zostać unieważniony także przez egzaminatora w trakcie sprawdzania, jeżeli stwierdzi on niesamodzielną pracę zdającego.(ściąganie z gotowych ściąg, identyczne teksty, itp.) Podobnie jak w latach ubiegłych będą stosowane tzw.arkusze równoległe-różne wersje arkusza.

12 Termin dodatkowy – 6 –13 czerwca 2008 dla tych zdających, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do matury w majowym terminie. O nie przystąpieniu do egzaminu w wyznaczonym terminie należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu, dołączając np.zaświadczenie lekarskie. Egzaminy ustne - zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do dnia zakończenia części pisemnej egzaminu maturalnego tj.do 31 maja Egzaminy pisemne - z dający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Harmonogram i miejsce przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca.

13 datadzień tygodniapoczątek godz. 9.00początek godz czerwcapiątekjęzyk polski historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu 9 czerwcaponiedziałek wiedza o społeczeństwie historia 10 czerwcawtorekjęzyk angielskiinne języki obce 11 czerwcaśrodamatematykafizyka i astronomia 12 czerwcaczwartekbiologiachemia 13czerwcapiątekgeografia informatyka, język łaciński i kultura antyczna, przedmioty w językach obcych Sesja czerwcowa

14 Egzamin poprawkowy Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, gdy: - przystąpił do wszystkich egzaminów i z jednego nie uzyskał wymaganego 30% (ustnego lub pisemnego) - złożył do dnia 7 lipca oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. Egzaminy poprawkowe ustne odbędą się w terminie od 25 do 29 sierpnia 2008r. (ustala dyrektor szkoły) Egzaminy pisemne ( z wszystkich przedmiotów) odbędą się 26 sierpnia 2008r Harmonogram i informacja o organizacji sesji poprawkowej będzie umieszczona ok.10 sierpnia na stronie internetowej OKE.

15 Wszystkim zdającym egzaminy życzę powodzenia. Opracowała: Ewa Kosińska


Pobierz ppt "MATURA 2008 CO KAŻDY ABSOLWENT WIEDZIEĆ POWINIEN!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google