Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typy i rodzaje placówek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typy i rodzaje placówek"— Zapis prezentacji:

1 Typy i rodzaje placówek

2 Art. 2. System oświaty obejmuje:
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

3 Placówki kształcenia ustawicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828)

4 Placówki kształcenia ustawicznego
§ 2. Do publicznych placówek kształcenia ustawicznego należą: 1) placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym; 2) centra kształcenia ustawicznego

5 Placówki kształcenia ustawicznego
§ 9. 1. Centrum kształcenia ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum, oraz w formach pozaszkolnych, o których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

6 Placówki kształcenia ustawicznego
Centrum kształcenia ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne z uwzględnieniem: 1) współpracy w zakresie zadań statutowych z placówkami o zasięgu ogólnokrajowym oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne; 2) współpracy z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników

7 Placówki kształcenia ustawicznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)

8 Placówki kształcenia ustawicznego
§ 2. 1. Uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: 1) kurs; 2) kurs zawodowy; 3) seminarium; 4) praktyka zawodowa.

9 Placówki oświatowo-wychowawcze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467, ze zm.)

10 Placówki oświatowo-wychowawcze
1) placówki wychowania pozaszkolnego: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ośrodki politechniczne, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne; 2) szkolne schroniska młodzieżowe: całoroczne i sezonowe.

11 Placówki wychowania pozaszkolnego
pozaszkolne placówki specjalistyczne pałace młodzieży ogrody jordanowskie młodzieżowe domy kultury Placówki wychowania pozaszkolnego międzyszkolne ośrodki sportowe ogniska pracy pozaszkolnej ośrodki politechniczne

12 Ogród jordanowski – specjalistyczny teren zieleni, zakładany głównie na terenach miast, przeznaczony dla dzieci i młodzieży Teren zabaw dla dzieci Ogrody jordanowskie to kraina, którą dzieci mogły same kształtować – współcześnie tego typu tereny zabaw dla dzieci zwane są robinsonadami

13 Placówki oświatowo-wychowawcze
§ 3. 1. Placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne

14 1) prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży, mające na celu: a) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, c) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur, d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

15 2) organizuje: a) imprezy, w szczególności przeglądy, wystawy, festiwale, b) wypoczynek i rekreację dzieci i młodzieży, c) działania alternatywne wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym; 3) realizuje programy edukacyjne i profilaktyczno- wychowawcze Placówka wychowania pozaszkolnego może realizować zadania także poza swoją siedzibą

16 III SA/Wa 344/08 w Warszawie wyrok wsa 2008-05- 06
LEX nr 1. Placówka oświatowo-wychowawcza nie może być też postrzegana jako forma pozaszkolna, co najbardziej zbliżałoby ją do funkcji szkoły, gdyż ta została zdefiniowana w art. 3 pkt 16 ustawy z 1991 r. o systemie oświaty poprzez pryzmat zadań zupełnie innej placówki, to jest placówki kształcenia ustawicznego.

17 2. Do utożsamienia funkcji szkoły i placówki nie uprawnia również treść § 3 ust. 1 rozporządzenia z r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach , który stanowi, iż placówka wychowania pozaszkolnego jako placówka oświatowo- wychowawcza realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Przepis ten należy odczytywać w zgodzie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

18 Placówki oświatowo-wychowawcze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466)

19 Ramowy statut publicznej placówki wychowania pozaszkolnego
§ 1. 1. Statut placówki wychowania pozaszkolnego określa nazwę placówki, która zawiera: 1) określenie rodzaju placówki; 2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy placówki, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna placówka wychowania pozaszkolnego; 3) nazwę własną, jeżeli nazwę taką placówka posiada; 4) imię placówki, jeżeli imię takie nadano; 5) oznaczenie siedziby placówki.

20 Statut publicznej placówki określa
Cele i zadania placówki, formy współpracy Kompetencje organów, zadania pracowników Organizację placówki Zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez placówkę Warunki pobytu w placówce, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej Zasady rekrutacji dzieci i młodzieży do placówki Prawa i obowiązki …

21 Art. 84 ust. 2 (dotyczy niepublicznych)
Statut szkoły lub placówki powinien określać: 1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; 2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; 3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; 4) organizację szkoły lub placówki; 5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; 6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; 7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

22 Ważne: właściwa identyfikacja
zaświadczenia dane w SIO Nazwa, typ, rodzaj spójne ze Statutem placówki Nazwa, typ (wybrany właściwie spośród zaproponowanych) Błędy, nieprawidłowości

23 Postępowanie niezgodnie z instrukcją (SIO) powoduje liczne nieprawidłowości:
niepełne, błędne nazwy szkół i placówek zaliczanie placówki do niewłaściwego typu placówek skróty brak danych


Pobierz ppt "Typy i rodzaje placówek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google