Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 skupiają one około 5.000 członków,
Na terenie powiatu kraśnickiego działalność pożytku publicznego prowadzi grupa około czterystu organizacji pozarządowych, skupiają one około członków, 3

4 Większość organizacji posiada własne lub wynajmowane lokale na prowadzenie działalności programowej oraz środki finansowe pochodzące najczęściej ze składek członkowskich oraz źródeł zewnętrznych z realizacji różnych projektów. 4

5 Obszary działalności organizacji pozarządowych:
bezpieczeństwo publiczne, sport, rekreacja i kultura fizyczna, pomoc i integracja społeczna, aktywizacja osób niepełnosprawnych, organizacje kombatanckie, skupiające osoby pragnące rozwijać swoje zainteresowania i pasje hobbystyczne. 5

6 Niektóre z organizacji działających na terenie powiatu kraśnickiego:
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie „Perspektywy”, Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie „Pomocni ludziom”, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Uśmiech”, Stowarzyszenie „Muzyk”, Kraśnickie Stowarzyszenie Edukacyjne. 6

7 Stowarzyszenie „Perspektywy” (Dom Dziecka w Kraśniku),
W powiecie kraśnickim istnieją organizacje wspierające pracę statutową powiatowych jednostek organizacyjnych, są to: Stowarzyszenie „Perspektywy” (Dom Dziecka w Kraśniku), Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” (Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie), 7

8 Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” (Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach),
Fundacja „Marysia” (Rodzinny Dom Dziecka), Stowarzyszenie „Wspólnota na całe życie” (Środowiskowy Dom Samopomocy). 8

9 Powiat kraśnicki prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi w oparciu o „Roczne programy współpracy”, które przed przyjęciem przez Radę Powiatu są każdorazowo poddawane procedurze społecznej konsultacji w formie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji. 9

10 Treść programów współpracy zgodna jest z ofertą programową samorządu powiatowego - ofertą zadań publicznych możliwych do przekazania do realizacji organizacjom pozarządowym postrzeganych jako ważne do realizacji z punktu widzenia potrzeb i zadań powiatu. Formy i zakres współpracy są dobierane w oparciu o poznane możliwości lokalowe, kadrowe, finansowe i organizacyjne danych organizacji. 10

11 Współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzą poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne powiatu, min. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 11

12 Ochrony i promocji zdrowia,
Współpraca realizowana jest w następujących obszarach zadań publicznych: Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, Ochrony i promocji zdrowia, Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 12

13 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, Turystyki i krajoznawstwa, Porządku i bezpieczeństwa publicznego. 13

14 Najbardziej oczekiwaną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert otrzymują one dotację na dofinansowanie realizacji takiego zadania. 14

15 Zlecanie realizacji zadań publicznych jest praktykowane od kilku już lat przy zadaniach z zakresu pomocy społecznej. Corocznie powiat zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym, które w przypadku powiatu prowadzi Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu oraz parafialny oddział Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej przy parafii św. Józefa w Kraśniku. 15

16 Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w wielu formach i zależy ona od przedmiotu współpracy, Każdorazowo na etapie opracowywania powiatowych kalendarzy imprez o charakterze sportowym, w zakresie upowszechniania kultury, promocji zdrowia i promocji powiatu, oferujemy organizacjom współpracę. 16

17 W zakresie sportowym modelowa współpraca prowadzona jest z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Kraśniku oraz Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Kraśniku. 17

18 Powiatowe Zrzeszenie LZS jest organizatorem imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców wsi.
18

19 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy organizuje imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkół wszystkich typów naszego powiatu w wielu dyscyplinach sportowych, m.in.: w lekkoatletyce, grach zespołowych, tenisie stołowym, pływaniu czy badmintonie. 19

20 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w ramach uzyskanych środków przeprowadził do chwili obecnej 62 imprezy sportowe, a do końca roku zorganizuje dodatkowo 9 imprez. Oprócz Mistrzostw Powiatu Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kraśniku zorganizował 12 Mistrzostw Rejonu oraz 3 Mistrzostwa Województwa. Ogółem w Mistrzostwach startowało 8150 osób i sklasyfikowano 72 szkoły. 20

21 Wsparcie finansowe i organizacyjne otrzymują również organizacje kombatanckie, które organizują w naszym powiecie obchody rocznic ważnych wydarzeń historycznych. 21

22 W zakresie promocji zdrowia powiat ściśle współpracuje z organizacjami, które skupiają w swoich szeregach osoby przewlekle chore udzielając im wsparcia w rozwijaniu działalności edukacyjnej, szkoleniowej i integracyjnej. 22

23 Współpraca w zakresie promocji zdrowia z Fundacją „Za Bramą” dotyczy inicjowania i realizacji profilaktyki programów zdrowotnych, min. kampania społeczna dla mieszkańców powiatu kraśnickiego na temat chorób nowotworowych. 23

24 Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi
ma charakter partnerski, realizowana jest w oparciu o cele, zasady i zadania określone w Programie współpracy. 24

25 wspólne zaangażowanie stron pozwala na realizację wielu inicjatyw adresowanych do mieszkańców naszego powiatu, wzmacnia organizacyjnie i programowo partnerów współpracy do podejmowania kolejnych wysiłków w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym. 25

26 Efektem współpracy jest wielość form wsparcia oferowanego ze strony samorządu powiatowego, umożliwiająca realizację wielu ciekawych i ważnych inicjatyw, co jest dowodem podmiotowego i partnerskiego charakteru tej współpracy, a co służy wzmocnieniu organizacji pozarządowych w realizacji zadań pożytku publicznego zgodnych z potrzebami i z zadaniami powiatu. 26

27 Podstawowymi formami współpracy jest:
wsparcie programowe, organizacyjne, kadrowe i rzeczowe skierowane na rzecz realizacji samodzielnych lub wspólnych z samorządem powiatowym inicjatyw, które planowane są do realizacji w ramach Kalendarzy Imprez poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, 27

28 konsultowanie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, wydawanie opinii i rekomendacji w związku z udziałem organizacji pozarządowych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 28

29 przekazywanie organizacjom pozarządowym środków finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych. 29

30 Dziękuję za uwagę 30


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google