Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i system prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 6 czerwca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i system prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 6 czerwca 2012."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i system prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 6 czerwca 2012 r.

2 Podstawy prawne aktualizacji Podstawą aktualizacji SRWL na lata 2006 - 2020 jest Uchwała Sejmiku WL z dnia 28 marca 2011 r. Ramowy system programowania strategicznego w województwie lubelskim przyjęty Uchwałą Zarządu WL w dniu 20 marca 2012 r. 2

3 Podstawy prawne aktualizacji Zgodnie z przyjętą koncepcją i powadzonym w ramach Departamentu Polityki Regionalnej trybem prac przy udziale Głównego Konsultanta – Metodologa prof. Grzegorza Gorzelaka opracowane zostały Założenia aktualizacji Strategii, przyjęte przez Zarząd WL z 8 maja 2012 r. Uchwałą Zarządu WL z 8 maja 2012 r. Został powołany Zespół Zadaniowy ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. 3

4 Przewodniczący Zespołu – Marszałek Województwa Lubelskiego, Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego, Sekretarz Województwa Lubelskiego, Skarbnik Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, 4 Zespół Zadaniowy ds. aktualizacji SRWL W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą:(1)

5 Członkowie Zespołu – Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektorów: Departamentu Organizacyjno–Prawnego, Departamentu Finansów, Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Departamentu Mienia i Inwestycji, Departamentu Rolnictwa i Środowiska, Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa, Departamentu Gospodarki i Innowacji, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich, Departamentu Promocji i Turystyki. 5 Zespół Zadaniowy ds. aktualizacji SRWL W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą:(2)

6 Główny Konsultant – Metodolog Nadzór metodologiczny nad całościowym przebiegiem procesu aktualizacji. Ekspert ds. realizacji zadań związanych z częścią projekcyjną opracowanie diagnozy (we współpracy z Zespołem Zadaniowym), weryfikacja propozycji endogenicznych potencjałów regionu, weryfikacja uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych oraz w ramach uzgadniania OOŚ. Ekspert ds. realizacji zadań związanych z częścią wykonawczą sprawowanie nadzoru eksperckiego i kierowanie pracami nad konstruowaniem systemu monitoringu i ewaluacji, opracowanie ram finansowych Strategii. 6 Współpraca z Ekspertami Zewnętrznymi Pomoc ekspercka – w trakcie wyłaniania – prof. Grzegorz Gorzelak – w trakcie wyłaniania

7 7 Kluczowym dokumentem Strategia Rozwoju Województwa, będąca dokumentem wiodącym dla innych dokumentów o bardziej wyspecjalizowanym i tematycznym charakterze Podejście zintegrowane - poziom regionalny SRWL PZP WL RSI Inne programy RPO SRWL

8 Podejście zintegrowane - architektura dokumentów PZPWL PZP OF Podejście zintegrowane 8

9 Harmonogram i etapy prac nad aktualizacją SRWL ETAP PRAC 20122013 I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw. 1. Działania przygotowawcze, w tym opracowanie diagnozy 2. Określenie wizji rozwoju i wyłonienie głównych potencjałów 3. Określenie celów rozwojowych 4. Redakcja projektu dokumentu, konsultacje, uzgodnienia 5. Redakcja, przyjęcie przez Sejmik ostatecznej wersji zaktualizowanej Strategii 9

10 Debata publiczna - cel, główne założenia, uczestnicy 10 Równocześnie do zaplanowanych głównych etapów prac prowadzona będzie debata publiczna. W ramach debaty odbędą się spotkania w największych miastach regionu: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach, Zamościu. Celem debaty jest m.in.: zaprezentowanie podejścia do budowy Strategii, dostarczenie informacji umożliwiającej partycypację społeczną w procesie aktualizacji Strategii, dyskusja i wskazanie głównych problemów. Uczestnicy spotkań będą przedstawiciele, środowisk naukowych, przedsiębiorcy, partnerzy społeczno-gospodarczy, samorządy przedstawiciele. Ze strony UMWL: DPR, BPP, Eksperci.

11 Debata publiczna 11 Harmonogram spotkań Puławy – 19 czerwca Chełm – 26 czerwca Biała Podlaska – 28 czerwca Zamość – 3 lipca Lublin – I połowa lipca 2012 LOM środowiska naukowe i przedsiębiorcy

12 Baza opracowań, ekspertyz i analiz 12 Zgromadzone zasoby Baza opracowań, ekspertyz i analiz zawiera blisko 250 pozycji. Opracowania zostały przygotowane: na zlecenie MRR, m.in. na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, strategii sektorowych, i innych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, przez jednostki podległe UMWL. Baza ta stanowi integralną część zasobów analitycznych dla prowadzonych prac nad opracowaniem Strategii.

13 Ankieta - jako element debaty publicznej 13 Ankieta jest formą dialogu i dyskusji z zaangażowanymi w proces aktualizacji Strategii partnerami społeczno-gospodarczymi. Celem ankiety jest: poznanie opinii dotyczących mocnych i słabych stron województwa lubelskiego, wskazanie najistotniejszych szans i zagrożeń dla regionu, zebrane informacji pomocnych przy aktualizacji diagnozy Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, dostosowanie celów aktualizowanej Strategii do oczekiwań społecznych, wskazanie wniosków, oczekiwań i propozycji. Ankieta jest do pobrania ze strony: www.strategia.lubelskie.pl

14 Konsultacje, uzgodnienia - jeden z etapów prac 14 Konsultacje prowadzone będą prac prowadzony w IV kw. 2012 r. i I kw. 2013 r. zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Proces konsultacji społecznych obejmie, m.in. z: JST, partnerów społecznych i gospodarczymi, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. Harmonogram konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. Przeprowadzone zostanie również postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), którą przeprowadzą Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

15 Dodatkowe informacje 15 Wszystkie informacje dotyczące procesu aktualizacji Strategii będą na bieżąco udostępniane na stronie: www.strategia.lubelskie.pl Kontakt : strategia@lubelskie.pl

16 Dziękuję za uwagę Bogdan Kawałko Dyrektor


Pobierz ppt "Organizacja i system prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 6 czerwca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google