Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Rozbudowa i doposażenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Rozbudowa i doposażenie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Rozbudowa i doposażenie Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ W Hajnówce celem zwiększenia dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz rozszerzania możliwości terapeutycznych

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Nazwa projektu: Rozbudowa i doposażenie Oddziału Psychiatrycznego SP ZOZ w Hajnówce celem zwiększenia dostępności do jakości świadczeń zdrowotnych oraz rozszerzania możliwości terapeutycznych Nr projektu: WND-RPPD /09 Wartość projektu: ,85 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: ,77 PLN

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Zarządzania RPO Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacyjności INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata HISTORIA PROJEKTU Ogłoszenie o naborze wniosków - Działanie 6.2 (czerwiec-lipiec 2009 r.) Uchwała nr XXII/155/09 Rady Powiatu Hajnowskiego z 18 czerwca 2009 r. (…) w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego na lata r. Uchwała Nr 19/09 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydania opinii co do realizacji przez SPZOZ w Hajnówce projektu Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD /09-00 z dnia 5 lutego 2010 r.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Informacje o projekcie

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Oddział Psychiatryczny przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Całkowita wartość projektu ,85 zł Wydatki kwalifikowane ,20 zł Wydatki niekwalifikowalne23 660,65 zł Wkład Beneficjenta ,84 zł

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Okres realizacji projektu –

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Przed uruchomieniem projektu

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Przed uruchomieniem projektu: - zbyt duża ilość łóżek w pokojach przeznaczonych do pobytu stałego pacjentów - braki w zakresie sal terapeutycznych i wystarczającej liczby gabinetów lekarskich, co skutkuje niewystarczającym zapewnieniem należytej opieki psychiatrycznej - niewystarczająca dostępność do tego typu ośrodków na ternie powiatu hajnowskiego - brak wyposażenia tego typu ośrodków zdrowia we właściwy sprzęt potrzebny do hospitalizacji psychiatrycznej na właściwym poziomie

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Cele projektu

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata poprawa stanu zdrowia mieszkańców południowej części województwa podlaskiego, a tym samym poprawa jakości życia poprzez podniesienie jakości oferowanych usług medycznych oraz rozszerzenie oferty usług w zakresie opieki psychiatrycznej, - poprawa jakości infrastruktury medycznej w południowej części województwa podlaskiego, - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu hajnowskiego poprzez zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia, - wyrównanie standardów świadczonych usług medycznych do poziomu europejskiego, - ograniczanie skutków społecznych chorób psychicznych, w tym uzależnień – bezrobocia, przemocy, rozwoju chorób fizycznych, degradacji rodzin. Cele ogólne projektu

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata wzrost dostępności do specjalistycznych świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień mieszkańcom powiatów: hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego - poprawę warunków w oddziale psychiatrycznym – zapewnienie godnego i nowoczesnego standardu pobytu i leczenia poprzez rozbudowę i przebudowę Oddziału Psychiatrycznego, - rozszerzenie możliwości terapeutycznych w zakresie opieki psychiatrycznej oferowanej przez SP ZOZ w Hajnówce, - stworzenie Zespołu Opieki Środowiskowej - skrócenie czasu przebywania pacjentów cierpiących na różnego typu depresję i schizofrenię poprzez zakup specjalistycznej aparatury terapeutycznej, - poprawa wyników finansowych szpitala poprzez kontraktowanie dodatkowej usługi. Cele bezpośrednie projektu

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Cel główny projektu ZDROWY I ZADOWOLONY PACJENT

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Cele projektu wynikają z zidentyfikowanych problemów Wnioskodawcy oraz mieszkańców ww. powiatów, którzy są głównymi odbiorcami świadczeń medycznych jednostki. Cele przedsięwzięcia są spójne z celem działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej jakim jest: podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi na podstawowym poziomie, jak również ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej jak i ambulatoryjnej oraz zakładów opieki zdrowotnej.

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Potrzeby i zadania

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Projekt obejmował rozbudowę i przebudowę budynku Oddziału Psychiatrycznego wraz z odpowiednimi instalacjami oraz wyposażeniem Oddziału w dodatkową aparaturę medyczną: lampy antydepresyjne, kardiomonitor i aparat do terapii elektrowstrząsowej w raz z zestawem typu laptop. Potrzeba przebudowy i rozbudowy Oddziału wynikła ze zbyt dużej ilości łóżek w pokojach przeznaczonych do pobytu stałego pacjentów, co skutkowało niespełnieniem wymagań prawnych oraz z brakiem koncentracji w jednym miejscu Oddziału oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień. Decentralizacja komórek w zakresie opieki psychiatrycznej oraz niedostosowanie infrastruktury do potrzeb pacjentów z pewnością wpłynęła na mniejszą dostępność do usług świadczonych w zakresie opieki psychiatrycznej.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata W efekcie rozbudowy budynku zostały utworzone na oddziale dodatkowe 3 sale 5-cio łóżkowe i sala terapeutyczna. Ponadto powstały: 2 gabinety lekarskie, 2 gabinety psychologa, sala terapeutyczna, rejestracja, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów. Ta dodatkowa infrastruktura powstała na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień oraz planowanego do utworzenia Zespołu Opieki Środowiskowej.

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Szczegóły realizacji projektu: Zakres projektu wynika wprost z infrastruktury związanej ze świadczeniem opieki psychiatrycznej przez SP ZOZ w Hajnówce oraz globalnych tendencji w rozwoju chorób psychicznych, zaznaczających się również na obszarze oddziaływania projektu, tj, w powiatach hajnowskim, bielskim i siemiatyckim. Jak pokazuję statystyki liczba osób wymagających opieki psychiatrycznej, czy to szpitalnej, czy to ambulatoryjnej ciągle rośnie. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez SP ZOZ w Hajnówce liczba pacjentów Oddziału Psychiatrycznego w ciągu ostatnich lat rośnie (w roku 2006 – 633 pacjentów, , 2008 – 767). Podobna sytuacja dotyczy pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego ( w roku 2006– 455 pacjentów, 2007 – 503, 2008 – 621). Nieznacznie spadła liczba pacjentów Porani Leczenia Uzależnień (w roku 2006 – 332 pacjentów, 2007 – 315, 2008 – 281), co było spowodowane brakami kadrowymi a także przesunięciem w kierunku pracy terapeutycznej z tym samym pacjentem

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Szczegóły realizacji projektu (c.d.): Potrzeba przebudowy i rozbudowy Oddziału była związana ze zbyt dużą ilością łóżek w pokojach przeznaczonych do pobytu stałego pacjentów, co powodowało niespełnianie wymagań prawnych. Ponadto baza lokalowa oraz rozproszenie komórek SP ZOZ w Hajnówce świadczących usługi w zakresie zdrowia psychicznego nie pozwalało na objęcie możliwie najpełniejszą opieką osób, które tego wymagają. Szczególnie boleśnie odczuwano braki w zakresie sal terapeutycznych i wystarczającej liczby gabinetów lekarskich. To powodowało, że mieszkańcy powiatów hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego, którzy stanowią około 13 % wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego nie mieli zapewnionej należytej opieki psychiatrycznej. Ponadto większość ośrodków oferujący tego typu opiekę w systemie publicznym znajduje się w północnej części województwa. Mieszkańcy południowej jego części mogą korzystać w zasadzie tylko z oferty Szpitala Hajnowskiego. W tamtym czasie infrastruktura w zakresie urządzeń medycznych, nie zapewniała dostępności do opieki psychiatrycznej na właściwym poziomie i zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu opiekę.

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Sala na Oddziale Psychiatrycznym, stan przed realizacją projektu

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Gabinet do terapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Psychiatrycznym.

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Gabinet terapeuty w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego.

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Sprzęt zakupiony w ramach projektu

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Aparat od terapii elektrowstrząsowej Aparat jest umiejscowiony na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala, gdyż zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym.

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kardiomonitor po zastosowaniu terapii elektrowstrząsowej pacjent z zostanie przewieziony na Oddział Psychiatryczny gdzie zostanie podłączony do Kardiomonitora w celu monitorowania funkcji życiowych pacjenta.

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Lampa antydepresyjna będzie miała zastosowanie w leczeniu depresji sezonowej

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Prace budowlano-wykończeniowe w trakcie realizacji projektu

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Prace budowlano-wykończeniowe w trakcie realizacji projektu c.d.

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Prace budowlano-wykończeniowe w trakcie realizacji projektu c.d.

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Tablica informacyjna projektu przed Oddziałem Psychiatrycznym

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Wybudowana Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Zdrowia Psychicznego

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Budynek Oddziału Psychiatryczny podczas prac remontowo - wykończeniowych

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Wejście główne do w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Tablica pamiątkowa przy wejściu do Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego

38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Produkty i rezultaty

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników: 1. wskaźniki produktu: -Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia -Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 2. wskaźniki rezultatu: -Liczba osób korzystających z dostosowanych obiektów do potrzeb pacjentów w tym osób niepełnosprawnych. -Wzrost ilości pacjentów objętych specjalistycznymi usługami zdrowotnymi w zakresie psychiatrii. -Uruchomienie dodatkowych usług (psychiatryczna opieka środowiskowa).

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będą następujące wskaźniki produktu: Liczba przebudowanych instytucji ochrony szt. Zdrowia – 1 szt. Liczba doposażonych instytucji ochrony szt. Zdrowia – 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej – 5 szt.

41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będzie następujący wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby pacjentów objętych specjalistycznymi usługami zdrowotnymi w zakresie psychiatrii o 20 % w stos. do roku bazowego Uruchomienie dodatkowych usług (psychiatryczyna opieka środowiskowa) Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin

42 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Zarządzanie projektem

43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjent posiada wystarczającą zdolność organizacyjną i instytucjonalną do wdrożenia projektu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zasoby techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy) i zasoby kadrowe (wykształcony i specjalistyczny personel) niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz utrzymania trwałości rezultatów projektu przez okres 5 lat.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Rozbudowa i doposażenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google