Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ)"— Zapis prezentacji:

1 Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ)
The Union of Vocational Education Centres od 1946

2 oraz związkami pracodawców.”
Andrzej Piłat Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ „Siecią publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek obejmujemy obszar całej Polski, docierając ze swoją ofertą edukacyjną do obywateli w każdym wieku. Mobilność edukacyjna Związku ZDZ, wyrażająca się ofertą edukacyjną kształcenia w różnych typach szkół oraz kursów w kilkuset zawodach i specjalnosciach, to efekt współpracy z wieloma Ministerstwami, urzędami koordynującymi działalność różnych branż i obszarów gospodarki, instytutami naukowymi oraz związkami pracodawców.”

3 Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ)
The Union of Vocational Education Centres ZZDZ jest stowarzyszeniem oświatowym skupiającym 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Razem tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju.

4 Historia ZZDZ i zrzeszone w nim ZDZ swój rodowód wywodzą z tradycji rzemiosła polskiego, którego rozwój już od końca XIX wieku wymagał tworzenia instytucji dokształcających. Pierwszą formą szkolenia były odczyty dla rzemieślników organizowane w Warszawie w 1861 roku. Ich miejscem były „sale rysunkowe i pracownie”, które po I Wojnie Światowej przyjęły nazwy Instytutów Rzemieślniczo-Przemysłowych. Do jednej z tych placówek uczęszczała późniejsza noblista, Maria Skłodowska. Wiele z Instytutów kontynuowało działalność w latach II Wojny Światowej. Po wyzwoleniu kraju spod okupacji hitlerowskiej, pod nazwą Instytutów Naukowych Rzemiosła, stały się one jednymi z pierwszych placówek oświaty pozaszkolnej. Ich celem stało się szkolenie kadr dla odbudowującej się gospodarki. W 1946 r. Instytuty Naukowe Rzemiosła zrzeszyły się w Centrali Naukowych Instytutów Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i od tej daty liczymy okres istnienia dzisiejszego ZZDZ.

5 Historia (c.d.) W 1949 r. dotychczasowe Instytuty przyjęły nazwę Zakładów Doskonalenia Rzemiosła, a w 1962 r. – Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Równocześnie centrala przyjęła obecną nazwę Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Początki kształcenia szkolnego w ZDZ sięgają roku 1959, kiedy to ZDZ jako jedyne stowarzyszenie pozarządowe otrzymało zezwolenie Ministerstwa Oświaty na zorganizowanie własnych Zasadniczych Szkół Zawodowych dla młodzieży. Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku stworzyła możliwość prowadzenia szkół osobom Fizycznym i prawnym nie będącym jednostkami publicznymi.

6 Charakterystyka Związku ZDZ
ZZDZ to stowarzyszenie oświatowe działające w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. Jako organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną, może wypracowywać zysk – musi on być jednak przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych. Dla swoich członków Związek pełni funkcję koordynującą i inspirującą. Reprezentuje także ich interesy wobec centralnych organów władzy, administracji państwowej oraz innych instytucji. Naszą misją jest kreatywność i otwartość na potrzeby edukacyjne zarówno społeczeństwa jak i gospodarki. Za cel stawiamy sobie przedstawienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej pozwalającej kształcić się przez całe życie. Wyróżnia nas ścisła współpraca z pracodawcami i urzędami wiodącymi w różnych obszarach gospodarki wyznaczających kierunki zmian w przygotowaniu zawodowym kandydatów do pracy, aktywizacji osób bezrobotnych oraz doskonaleniu zawodowym pracujących. Gwarancją efektywności działań edukacyjnych jest zapewnianie wsparcia zainteresowanych doradztwem zawodowym. Jakość naszej działalności potwierdzają liczne akredytacje branżowe i kuratorów oświaty, certyfikaty i upoważnienia oraz monitoring jakości procesu kształcenia przez uznane w Polsce i w Unii Europejskiej instytucje.

7 Nasze atuty: Zasięg ogólnopolski
Wysoka jakość usług potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami i akredytacjami Wieloletnie doświadczenie i tradycja Własna baza lokalowa Bank autorskich programów nauczania Wysoko wykwalifikowana kadra Innowacyjność i elastyczność oferty edukacyjnej Bliska współpraca z firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi Doradztwo zawodowe Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych Nowoczesne metody nauczania Uznanie naszych odbiorców wyrażone licznymi nagrodami i wyróżnieniami Wysokie nakłady inwestycyjne na rozwój i unowocześnianie własnej bazy dydaktycznej Nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się

8 Oferta edukacyjna Naszą ofertę edukacyjną charakteryzuje się silnym naciskiem na praktyczne uwarunkowania systemu edukacji, dopasowanie do wymogów rynku pracy oraz oczekiwań społecznych, w oparciu o najnowsze trendy technologiczne i kierunki rozwoju gospodarczego. Działalność edukacyjna ZZDZ realizowana jest w 4 obszarach: Kształcenie w szkołach wyższych – 5717 osób Kształcenie młodzieży i dorosłych w formach szkolnych – 26 356 osób Praktyczna nauka zawodu – 3 203 osoby Kształcenie dorosłych w formach kursowych – 201 695 osób (Dane za 2012 rok)

9 Baza ZZDZ obecnie zrzesza 24 Zakłady, które siecią swoich placówek oświatowych obejmują obszar całego kraju, prowadząc: 4 uczelnie wyższe 464 szkoły: 177 Liceów Ogólnokształcących 109 Policealnych Szkół Zawodowych 97 Techników 48 Zasadniczych Szkół Zawodowych 33 Szkoły Podstawowe i Gimnazja 278 Placówek Kształcenia Ustawicznego 40 warsztatów szkoleniowych 446 pracowni specjalistycznych (Dane za rok szkolny 2012/2013 )

10 Uczniowie w szkołach według statusu szkoły
(Dane za lata )

11 Szkoły w ZZDZ Szkoły ZDZ oferują możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego i zawodowego. Prowadzimy różne typy szkół, które cieszą się zainteresowaniem młodzieży i dorosłych, a na ich absolwentów istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Uczniom stwarzamy możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w formach kursowych, które gwarantują absolwentom większą mobilność na rynku pracy. Zapewniamy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Nasi uczniowie mają możliwość odbycia praktyk krajowych i zagranicznych w krajach Unii Europejskiej.

12 Uczniowie w szkołach według form zajęć
(Dane za lata )

13 Kursy W latach liczba słuchaczy kursów wyniosła 18 648 640 osób. Niezwykle zróżnicowana oferta kursowa ZDZ , dająca możliwość kształcenia w kilkuset zawodach i specjalizacjach, może zaspokoić wszelkie oczekiwania potencjalnych klientów. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych, dających uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych, mogą przystępować do egzaminów przed komisją powołaną przez instytucje regulujące kształcenie w danym zawodzie. Kursy doskonalące kończą się egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez prezesa ZDZ. Uzyskane dyplomy i certyfikaty potwierdzające wysoki poziom wiedzy i umiejętności absolwentów, są cenione w kraju i za granicą. Dla ułatwienia naszym klientom wejścia na ogólnoeuropejski rynek pracy oferujemy kursy z wielu dziedzin, monitorowane przez znaną międzynarodową spółkę TÜV SÜD Polska. Ich absolwenci otrzymują certyfikaty w językach obcych sygnowane przez przedstawiciela tej powszechnie rozpoznawalnej firmy, przydatne wyjeżdżającym do pracy w krajach UE.

14 Najpopularniejsze kursy
Bezpieczeństwo i higiena pracy – 45 586 słuchaczy Doskonalące i doskonalące w zawodzie – 44 736 słuchaczy Przygotowujące do zawodu – 44 643 słuchaczy Przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych – 36 533 słuchaczy spawalnicze energetyczne pedagogiczne  poddozorowe obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych przewóz towarów niebezbiecznych (ADR) kandydaci na kierowców pojazdów samochodowych (Dane za rok 2012)

15 Słuchacze kursów ZDZ (Dane za rok 2012)

16 Świadectwa, dyplomy, uprawnienia
Nauka w szkołach prowadzonych przez ZDZ, kończy się uzyskaniem świadectw i dyplomów państwowych oraz egzaminem przed OKE lub Izbę Rzemieślniczą. Nauka na kursach – zaświadczeniem ukończenia kursu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Jeżeli kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na uprawnienia do wykonywania zawodu, absolwent przystępuje do egzaminu przed komisją powołaną przez urząd właściwy do potwierdzania danego uprawnienia. W przypadku, gdy kurs jest jedynie przygotowaniem do pracy – przed komisją powołaną przez organizatora kursu. Zaświadczenia ukończenia kursu mogą być wydawane w językach krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent może uzyskać, o ile kurs był monitorowany, zaświadczenie wydawane przez TUV SUD sp. z o.o. potwierdzające jakość procesu kształcenia.

17 Bank własnych programów nauczania
Dla prowadzonej działalności w formach kursowych ZZDZ dysponuje bankiem własnych programów nauczania, liczącym ponad 1200 opracowań. Posiada on dynamiczną strukturę, ponieważ, w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, stale przygotowywane są nowe programy, a istniejące są na bieżąco aktualizowane. Zakres tematyczny programów pozwala zarówno przygotować do wykonywania podstawowych prac w zawodzie, jak i do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przed komisjami państwowymi. Ich autorami są najlepsi specjaliści i doświadczeni dydaktycy.

18 Polityka jakości Na rynku edukacyjnym ZDZ identyfikowane są przede wszystkim z solidnością, wynikającą z liczącego wiele dziesięcioleci doświadczenia. Jest ono nośnikiem jakości oferowanych usług oświatowych, potwierdzonej przez niezależne placówki certyfikujące i akredytacyjne. ZDZ posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9000, akredytacje jednostek branżowych dla różnych obszarów działalności, oraz nagrody i wyróżnienia za projakościową politykę edukacyjną.

19 Kadra W szkołach ZDZ zatrudniani są nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Dbamy o to, aby osoby prowadzące zajęcia z przedmiotów zawodowych posiadały doświadczenie praktyczne w odpowiedniej dziedzinie. Niezmiennie wysoki poziom nauczania i opieki wychowawczej zapewniamy dzięki wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu. Zarówno ZZDZ, jak i poszczególne ZDZ prowadzą doskonalenie zawodowe kadry dydaktycznej. Dzięki tym działaniom zapewniamy aktualność wiedzy zawodowej i dydaktycznej naszych wykładowców.

20 (Suma etatów w danych latach)
Zatrudnienie w Związku ZDZ (Suma etatów w danych latach)

21 Nakłady inwestycyjne w Związku ZDZ
Placówki kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego ZDZ, podobnie jak szkoły, najczęściej mieszczą się we własnej bazie dydaktycznej. Pozwala to na organizowanie pracowni specjalistycznych dla najpopularniejszych kierunków kształcenia, a tym samym zapewnienie realizacji zasady wiązania teorii z praktyką. Warto wyróżnić w tym miejscu nowoczesne pracownie gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, elektryczno-elektroniczne, bhp, przewozu towarów niebezpiecznych i spawalnicze. Nakłady inwestycyjne w Związku ZDZ podzielić można na: Nakłady na środki trwałe budynki i budowle, maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie, narzędzia i przyrządy i inne inwestycje Nakłady na działalność innowacyjną prace badawcze i rozwojowe, zakup gotowej technologii (prawa, dokumentacje itp.), koszty zakupu oprogramowanie i adaptacji, szkolenie personelu i szkolenia wewnątrz zakładowe związane z nowymi technikami, opracowywanie procedur, przystosowanie oferty do wymogów różnych rynków, reklama itp.

22 Nakłady inwestycyjne w Związku ZDZ
(Wartości w tyś. zł)

23 Współpraca krajowa ZZDZ od początku swojego istnienia podejmuje i rozwija różne formy współpracy z krajowymi resortami i urzędami centralnymi, takimi jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Transportowy Dozór Techniczny, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Ciągłemu podnoszeniu poziomu merytorycznego i metodycznego kształcenia służy ścisła współpraca z instytutami naukowymi, m.in. Instytutem Badań Edukacyjnych, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodkiem Edukacji Ekonomicznej i Zastosowań Komputerów.

24 Oferta specjalna ZDZ Nasza oferta obejmuje działania edukacyjne i doradcze między innymi na rzecz osób : Niepełnosprawnych – 2447 osób Bezrobotnych – osób Osadzonych – 3591 osób Nasz udział w przygotowaniu zawodowym osób bezrobotnych w ciągu ostatnich lat wyniósł blisko osób. (Dane za rok 2012)

25 Produkcja 14 ZDZ prowadzi w szkoleniowo-produkcyjnych warsztatach produkcję wyrobów rynkowych na potrzeby krajowe i zagraniczne, w takich sektorach jak: mechanika, elektronika, elektryka, stolarstwo itp. W toku produkcji zapewniane są standardy potwierdzone certyfikatami PN EN-ISO 9001:2008, AQAP itp.

26 Kto za to płaci ? Formy organizacyjne naszych szkół są w pełni dostosowane do wymogów wolnego rynku oświatowego. Można więc w systemie Zakładów Doskonalenia Zawodowego zdobywać całkowicie nieodpłatnie wykształcenie w szkole publicznej. W szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej nauka finansowana jest z budżetu i z czesnego opłacanego przez uczącego się. Można też wybrać jedną ze szkół niepublicznych, finansowanych w całości z czesnego. Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką w ZDZ, a posiadających ograniczone środki finansowe, stosujemy szereg ulg i umorzeń. Nie należą do rzadkości szkoły niepubliczne, które w ogóle zaniechały pobierania opłat za naukę. Nauka na kursach jest odpłatna. Jednak istnieje wiele wyjątków, które umożliwiają naukę nieodpłatnie. Dzieje się tak, gdy organizacja kursu wynika z projektu realizowanego z funduszy unijnych, Funduszu Pracy lub zlecenia kursów przez pracodawcę.

27 Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa obejmuje wymianę doświadczeń, organizowanie seminariów branżowych oraz nawiązywanie przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego międzynarodowych kontaktów przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dotyczą one szczególnie współpracy przy wspólnej realizacji postawionych celów oraz zapewniają wymianę i staże zawodowe beneficjentów tych projektów w państwach bezpośrednio zaangażowanych w ich realizację. Niektóre z ZDZ, prowadzące warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, utrzymują kontakty handlowe z wieloma kontrahentami i odbiorcami zagranicznymi z terenu państw EU i nie tylko.

28 Realizacja projektów UE i krajowych
Zakłady Doskonalenia Zawodowego wykazują dużą aktywność w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Tylko w 2 latach ostatnich latach w ZDZ przeszkoliliśmy w ramach różnych projektów blisko osób. Ponadto ZDZ aktywnie uczestniczyły w wielu międzynarodowych programach i projektach edukacyjnych, min. : Socrates, Cedefop, Leonardo da Vinci itp.

29 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
Kontakt Biuro Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego ul. Podwale 17 Warszawa tel fax . ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ! Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ)


Pobierz ppt "Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZZDZ)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google