Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W SYSTEMIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W SYSTEMIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W SYSTEMIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
Marek Szymański Klaudia Połowińska

2 PODSTAWY PRAWNE Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (nowelizacja z dnia 19 sierpnia 2011 r.)Akty wykonawcze: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

3 NOWY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Celem zmian formuły egzaminu zawodowego jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku pracy, a w szczególności ujednolicenie systemu egzaminacyjnego, otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego

4 NOWY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - ZAŁOŻENIA -
możliwość oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację, potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum, opracowanie koncepcji i utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych, umożliwienie osobom dorosłym potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym, możliwość zdawania testu pisemnego z zastosowaniem komputera, docelowo egzamin ON-LINE .

5 ZASADNICZE RÓŻNICE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe („stary”) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy”) Egzamin przeprowadzany jest dla absolwentów szkół zawodowych Egzamin przeprowadzany jest dla: Uczniów szkół zawodowych, Absolwentów szkół zawodowych, Osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, Osób, które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu w trybie eksternistycznym Egzamin jest przeprowadzany w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych w zawodzie Egzamin jest przeprowadzany w oparciu o podstawę programową i dotyczy każdej kwalifikacji wchodzącej w zakres zawodu Egzamin przeprowadzany jest w dwóch sesjach egzaminacyjnych Egzamin przeprowadzany może być w ciągu całego roku szkolnego Po zdaniu egzaminu w kwalifikacji zdający otrzymuje świadectwo a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wchodzących w zakres zawodu dyplom……

6 ZASADNICZE RÓŻNICE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe („stary”) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy”) Egzamin składa się etapu pisemnego (120 min) i praktycznego (180 lub 240 min) Egzamin składa się z części pisemnej (od 45 do 90 min) oraz praktycznej (od 120 do 240 min) Etap pisemny przeprowadzony jest w formie testu wielokrotnego wyboru Część pisemna może być przeprowadzona w postaci elektronicznej (on-line) Forma etapu praktycznego jest zależna od typu szkoły Forma części praktycznej jest niezależna od typu szkoły Zadanie praktyczne jest oceniane przez zespół egzaminacyjny lub zespół egzaminatorów Zdanie praktyczne jest oceniane przez egzaminatora bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej Upoważnienie do części pisemnej on-line

7 ZASADNICZE RÓŻNICE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe („stary”) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy”) Zespół egzaminacyjny obserwuje i ocenia: -wykonanie zadania egzaminacyjnego podczas egzaminu (stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie) Zespół nadzorujący etap praktyczny obserwuje wykonanie określonej pracy (projektu), Przewodniczący zespołu nadzorującego etap praktyczny obserwuje i potwierdza wykonanie pracy egzaminacyjnej przez zdającego podczas egzaminu Zespół egzaminatorów (z zakresu danego zawodu) sprawdza i ocenia prace egzaminacyjne Egzaminator ocenia: -jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym, -jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym; -przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem:  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

8 TEMATY DO DYSKUSJI Wyposażenie szkół i placówek zgodnie z podstawą programową - brak standardu wymagań egzaminacyjnych, Zakres i forma zadań egzaminacyjnych - brak standardu wymagań egzaminacyjnych, Zgłaszanie zdających do egzaminu w kwalifikacjach, Organizacja sesji egzaminacyjnej, Koszty Egzaminatorzy Materiały egzaminacyjne,

9 WYPOSAŻENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK
Obecnie na egzaminie zawodowym obowiązuje wyposażenie opisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych stanowiące fragment wyposażenia niezbędnego do kształcenia w zawodzie. Upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego były udzielane w wybranych zawodach. W nowym egzaminie obowiązuje całe wyposażenie z podstaw programowych (przynajmniej do momentu ogłoszenia informatorów o egzaminie) W nowym egzaminie upoważnienia powinny być wydawane do części pisemnej oraz praktycznej we wszystkich kwalifikacjach.

10 ZAKRES I FORMA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH
Obecnie na egzaminie zawodowym zakres egzaminu nie może wykraczać poza standard wymagań egzaminacyjnych, który jest fragmentem podstawy programowej. Forma zadania praktycznego jest określona i zależna od typu szkoły i zawodu. W nowym egzaminie obowiązuje cały zakres umiejętności z kwalifikacji zaś forma zadania praktycznego nie zależy od typu szkoły ani od zawodu. Nie ma również ścisłego podziału umiejętności na część pisemną i praktyczną.

11 ORGANIZACJA SESJI EGZAMINACYJNEJ
Brak systemu informatycznego pozwalającego na obsługę nowego egzaminu, Zgłaszanie zdających do nowego egzaminu odbywa się w następujący sposób: uczeń szkoły składa deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi szkoły, absolwent szkoły składa deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi OKE, deklaracja zawiera oprócz danych identyfikujących zdającego także: numer, nazwę zawodu i nazwę kwalifikacji z klasyfikacji zawodów, numer z podstawy programowej, deklarację składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne MOŻE zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki (w 8 semestrze nie będzie kształcenia zawodowego) oddzielenie matury i egzaminu zawodowego.

12 ORGANIZACJA SESJI EGZAMINACYJNEJ
Część pisemna przeprowadzana jest on-line lub w „wersji papierowej”. W skład Zespołu Nadzorującego wchodzi trzech DOWOLNYCH nauczycieli (jeden ma być z innej szkoły) Część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest w UPOWAŻNIONEJ szkole, placówce, zakładzie pracy…. Część praktyczną nadzoruje Zespół Nadzorujący Część Praktyczną składający się z DWÓCH nauczycieli (jeden z nich jest przewodniczącym). Nie mogą to być nauczyciele, którzy PROWADZĄ zajęcia ze zdającymi Część praktyczną obserwuje i OCENIA egzaminator (jeden na sześciu zdających).


Pobierz ppt "ZMIANY W SYSTEMIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google