Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

2 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1831/2011
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U r. nr 26, poz.232)

3 Jakie są zasady przyjęć do szkół?
Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji?

4

5 Każdy gimnazjalista ma prawo ubiegać się o przyjęcie do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych; pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół; Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń wybierając oddział uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

6 Listy przyjęć kandydatów do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału

7 W przypadku równej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo w przejęciu mają:
sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby przebywające w rodzinach zastępczych - oświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki - adnotacja na świadectwie kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia- opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej

8 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Konina przeprowadzana jest poprzez system rekrutacji elektronicznej

9

10 Sprawdzenie poprawności danych.
Na stronie uczeń może zalogować się od 20 maja 2012 po otrzymaniu loginu i hasła Etapy pracy ucznia: Sprawdzenie poprawności danych. Wybór język obcego, którego naukę będzie kontynuował w szkole ponadgimnazjalnej oraz języka, którego będzie się uczył od podstaw. Wybór 3 szkół (jeżeli uczeń planuje naukę w szkole spoza Konina to wybiera 2 lub 1 szkołę) Wybór klas-oddziałów Ustawienie kolejności oddziałów na liście (od najbardziej preferowanych)

11 Liceum X – klasa mat-fiz (A)
Liceum X – klasa mat-fiz (B) Liceum Z - klasa mat-fiz Liceum Y - klasa mat-fiz Liceum Z - klasa mat-inf Liceum Z - klasa mat-językowa Liceum X - klasa mat-fiz Liceum Y - klasa mat-inf Liceum Z - klasa biol-chem Liceum Y - klasa biol-chem

12 Liceum X – klasa europejska
Liceum X – klasa humanistyczna Liceum X - klasa mat-fiz (A) Liceum X - klasa mat-fiz (B) Liceum X - klasa mat-inf Liceum X - klasa lingwistyczna Liceum X - klasa mat-fiz Liceum Y - klasa biol-chem Liceum Z - klasa biol-chem

13 Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów
i innych osiągnięć kandydatów, odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum - przyjęty na terenie Wielkopolski

14 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA - 200
Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wynik egzaminu gimnazjalnego (z wyłączeniem języka obcego na poziomie rozszerzonym) – max 100 pkt. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz osiągnięcia wymienione w zasadach rekrutacji i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 100 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA - 200

15 Egzamin gimnazjalny - max 100 punktów
część humanistyczna – max 40 pkt. część matematyczno-przyrodnicza - max 40 pkt. język obcy poziom podstawowy – max 20 pkt.

16 egzamin gimnazjalny: - „część humanistyczna”
język polski (max 100%=20 pkt) historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) -„część matematyczno-przyrodnicza” matematyka (max 100%=20 pkt) przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) -„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt) ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU

17 Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
ocena z języka polskiego x 2 liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego) x 2 liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego) x 2 liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego) x 2 liczbowo określona średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z sześciu przedmiotów ogólnokształcących wybranych, spośród: matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, informatyki x 2 (z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w punkcie 2, 3 i 4) świadectwo z wyróżnieniem - 5 punktów ocena zachowania: wzorowe - 5 punktów bardzo dobre - 3 punkty

18 konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.) – max 16 pkt. - języka polskiego, - języka niemieckiego, - języka rosyjskiego, - języka francuskiego, - języka angielskiego, - geografii, - chemii, - fizyki, - historii, - matematyki, biologii,

19 Osiągnięcia wymienione w zasadach rekrutacji i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum
sportowe: na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6) pkt. na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) pkt. na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) pkt. artystyczne: na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) pkt. konkursy wiedzy: organizowane na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6) 6 pkt. organizowane na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) pkt. reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach, w których biorą udział reprezentacje narodowe, 6 pkt. Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko jeden raz.

20 osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska (w szczególności: wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt), systematyczna praca uznana na podstawie zaświadczenia- 2 pkt.

21 laureat wymienionych w decyzji KO olimpiad przedmiotowych
Niezależnie od wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej: laureat wymienionych w decyzji KO olimpiad przedmiotowych Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem „laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punków.

22

23 Kandydat loguje się w systemie naboru elektronicznego na stronie Wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydat drukuje podanie z systemu. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do: zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – pobierają z sekretariatu wybranej szkoły skierowanie na badani poświadczające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu, oddziałów integracyjnych – jeżeli mają orzeczenie do kształcenia integracyjnego potwierdzają w tych szkołach zgodność orzeczenia z charakterem oddziału. Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

24 w systemie naboru elektronicznego wybiera dwie szkoły.
Kandydat może jednocześnie ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która nie znajduje się w systemie, wówczas z listy szkół znajdujących się w systemie naboru elektronicznego wybiera dwie szkoły.

25 28 Kandydat może zmieniać decyzję dotyczącą wyboru oddziałów i szkół. Żeby wprowadzić zmianę swojej decyzji do systemu należy: z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru, lub przedstawić podanie rodziców z prośbą o wycofanie dokumentów anulować złożone podanie i odebrać załączniki, upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wydruk podania, złożyć nowy wydruk wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

26 Przesyłanie danych o osiągnięciach – oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia. Może to się odbyć za pomocą programu „świadectwa” bądź administrator, w obecności kandydata, wprowadza do systemu oceny i inne osiągnięcia, które będą odnotowane na świadectwie

27 do szkoły pierwszego wyboru
godz Kandydat składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru (lub do szkoły pierwszego wyboru i szkoły spoza systemu naboru elektronicznego) Uwaga! Jeśli kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu nie zostanie złożona w terminie, kandydat zostanie usunięty z listy rekrutacyjnej. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej.

28 Ogłoszenie list zakwalifikowanych
godz Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia

29 godz Kandydat sprawdza w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został przyjęty i składa oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE w szkole prowadzącej ten oddział. Uwaga! Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej.

30 Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału składa dokumenty do wybranej szkoły, która nie dokonała naboru i prowadzi rekrutację uzupełniającą

31 Jeżeli uczeń zgubi LOGIN i HASŁO do systemu rekrutacji, to ponowne wydanie tych dokumentów nastąpi po otrzymaniu pisemnej prośby rodziców/prawnych opiekunów, skierowanej do dyrekcji gimnazjum

32 : podanie o przyjęcie do szkoły
poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, dwie lub trzy fotografie, karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – dotyczy szkół zawodowych i techników w przypadku kandydatów na uczniów- pracowników młodocianych, pisemną gwarancję zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem o kwalifikacjach pedagogicznych i tytule „mistrza” opiekuna praktyk :

33 Komplet dokumentów kandydat składa w szkole pierwszego wyboru
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej posługuje się tzw. kartą pomocniczą, którą otrzymuje wraz z loginem i hasłem – odbiór karty poświadcza podpisem Na „Karcie pomocniczej” uczeń otrzymuje pieczątkę potwierdzającą przyjęcie dokumentów w szkole

34

35 Kto może pomóc gimnazjaliście w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i w procesie rekrutacji?

36 Administrator – wicedyrektor Anna Jarońska Codziennie 12.20-12.40
Zawsze, po uprzedniej informacji, że uczeń chce skorzystać z pomocy

37 DLA UCZNIÓW KL. III


Pobierz ppt "DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google