Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA „JA SAM – SZKOLNA ARENA MOŻLIWOŚCI” - projekt realizowany w latach 2011 – 2012 Pozyskane środki – 301 740.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA „JA SAM – SZKOLNA ARENA MOŻLIWOŚCI” - projekt realizowany w latach 2011 – 2012 Pozyskane środki – 301 740."— Zapis prezentacji:

1 LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA „JA SAM – SZKOLNA ARENA MOŻLIWOŚCI” - projekt realizowany w latach 2011 – Pozyskane środki – zł.

2 „JA SAM – SZKOLNA ARENA MOŻLIWOŚCI”
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne „Skrzydła na start” Wakacje – „W zdrowym ciele zdrowy duch”

3 „JA SAM – SZKOLNA ARENA MOŻLIWOŚCI”
24 grupy x 60 godz = 1440 godz. 1 grupa x 30 godz = godz. Wakacje 2 x 40 godz. + 8 godz. = godz. Razem: godzin zajęć

4 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
„JA TEŻ POTRAFIĘ” – zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów kl. IV – VI dobranych na podstawie opinii poradni, sugestii pedagoga i nauczycieli – 1 grupa – kl. IV – V 2 grupa – kl. VI

5 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
„JA TEŻ POTRAFIĘ” – zajęcia matematyczne i przyrodnicze o charakterze wyrównawczym dla uczniów kl. IV – VI 1 grupa – matematyka – kl. V 2 grupa – matematyka – kl. VI 3 grupa – przyroda – kl. V 4 grupa – przyroda – kl. VI

6 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
„JA TEŻ POTRAFIĘ” – zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego dla uczniów kl. III – VI 1 grupa – kl. III – IV 2 grupa- kl. V - VI

7 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
„CZARODZIEJSKIE BAJKI” – bajkoterapia, zajęcia o charakterze wyrównawczym dla uczniów kl. I, mające na celu kształtowanie nawyku słuchania, czytania, opowiadania; wskazanie wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu polegającego na słuchaniu i czytaniu baśni;  zachęcenie uczniów rozpoczynających naukę w szkole do samodzielnego czytania.

8 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
„SZORTPRESS” – koło dziennikarskie - celem zajęć będzie rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, poznanie nowoczesnych metod i środków pracy dziennikarskiej; stworzenie uczniom możliwości wyrażania własnych sądów i opinii na łamach gazetki szkolnej. Zadaniem klubowiczów będzie popularyzowa-nie projektu w środowisku. Zorganizowany zostanie wyjazd do regionalnego studia telewizyjnego lub rozgłośni radiowej oraz do redakcji wybranego czasopisma (spotkanie z dziennikarzem i warsztaty dziennikarskie).

9 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
„HUMANISTYCZNE IMPRESJE” – zajęcia dla uczniów klas IV, V i VI wykazujących zainteresowania humanistyczne; obejmą one trening poprawnego wypowiadania się, ćwiczenia redakcyjne, spotkania autorskie, samodzielne próby twórczości literackiej, zabawy teatralne. Uczestnicy przygotują montaż słowno – muzyczny na Święto Projektu.

10 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
„MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE” - celem zajęć będzie pogłębianie i poszerzanie wiedzy matematycznej z naciskiem na zastosowanie matematyki w życiu codziennym, porządkowanie wiadomości. Rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, przygotowa-nie do konkursów matematycznych i sprawdzianu w klasie VI. Rozwijanie uzdolnień matematycznych po przez gry i zabawy logiczne, rozwiązywanie testów, krzyżówek i rebusów matematycznych. Analizowanie i rozwiązywanie zadań tekstowych, pracę z tekstem źródłowym.

11 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
„ZIELONE DZIECIAKI” – zajęcia przyrodniczo-matematyczne dla uczniów kl. II-III, na których to uczeń będzie stroną aktywną, samodzielnie poszukującą wiedzy. Uczestnicy prowadzić będą eksperymenty, obserwacje, badania. Przykładowe moduły tematyczne – „Mam oczy szeroko otwarte”, Wszystkie zwierzęta czują tak jak my”, „Polskie Parki Narodowe”. Zorganizowany zostanie wyjazd do laboratorium przyrodniczego w Przelewicach.

12 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
„FOTO-OKO”- Uczestnictwo w zajęciach będzie dla uczniów okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych. Uczniowie zapoznają sie z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zajęcia będą miały również wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów, takich jak: informatyka, przyroda, plastyka. Uczniowie wezmą udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez LOP, odbędą warsztaty plenerowe. Będą prowadzili dokumentację „zmian krajobrazu” najbliższej okolicy, przyrodniczą kronikę fotograficzną, stworzą Szkolną Galerię Fotografii, na której będą prezentowane dokonania uczestników zajęć. Spotkają się z panem Sebastianem Okołotowiczem, autorem zdjęć przyrodniczych publikowanych w „PRZYRODZIE POLSKIEJ” i „ŁOWCU POLSKIM”.

13 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
„OKO PRZYRODNIKA” - Podczas zajęć uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze poprzez: samodzielne wykonywanie doświadczeń i  prowadzenie obserwacji przyrodniczych przy użyciu odpowiednich przyrządów; uczestnictwo w wycieczkach; zbieranie, selekcjonowanie i wartościowanie informacji oraz opracowanie i prezentowanie wyników doświadczeń i obserwacji w formie plakatów, gazetek, wykresów. Zajęcia umożliwią uczniom rozbudzenie pasji odkrywcy, badacza, zachęcą do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Uczniowie rozwiną swoją wiedzę przyrodniczą, będą dyskutować nad problemami z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zajmą się m.in. odnawialnymi źródłami energii

14 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
„Z techniką na TY” - zajęcia rozwijać będą myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwią zapamiętywanie. Celem ich będzie popularyzacja, upowszechnianie i propagowanie nauki, a także przybliżenie innowacyjnych metod rozwiązywania problemów. Osiągnięcia i ciekawostki nauki będą prezentowane w atrakcyjnej i zrozumiałej formie. Zorganizujemy wyjazd do Experimentarium i Planetarium w Szczecinie oraz na Festiwal Nauki w Zielonej Górze.

15 Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych
„SPRACHEN ÖFFNEN TÜREN” (języki otwierają drzwi) - Podczas zajęć uczestnicy będą rozwijali umiejętności czytania i rozumienia tekstu obcojęzycznego, redagowali wypowiedzi ciągłe, układali pytania, jak również odpowiedzi na nie. Uczniowie będą pisali również wypracowania na określone tematy, rozwiązywali testy i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne oraz uczyli się piosenek niemieckich. Inną formą pracy będą ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów na język polski i odwrotnie. Przy tego typu ćwiczeniach doskonalą umiejętność posługiwania się słownikiem dwujęzycznym. W pracy nad słownictwem wykorzystam wszelkiego rodzaju gry, zabawy, jak również ćwiczenia słownikowe; wspólnie będziemy czytać anegdoty, humoreski, rozwiązywać, a także układać krzyżówki. Członkowie koła zaopiekują się gablotą koła języka niemieckiego oraz będą redagowali gazetki tematyczne i okolicznościowe związane z obchodami i rocznicami oraz wydarzeniami kultury niemieckiej i polskiej.

16 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
„KOMPUTER MÓJ PRZYJACIEL” (zaj. dla początkujących) - zajęcia będą rozwijały u uczniów umiejętność korzystania z technologii komputerowej, sprawnego posługiwania się klawiaturą i myszką. Celem zajęć będzie również uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier). Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań. 1 grupa – kl. II – III 2 grupa – kl. IV

17 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
„Z ŻÓŁWIEM I KAMELEONEM” (zaj. dla zaawansowanych) - program informatyki szkoły podstawowej nie zawiera elementów programowania ani grafiki wektorowej, ale niektórzy uczniowie ostatnich klas „dojrzewają” już do tych trudnych zagadnień i chcą zmierzyć się z bardziej ambitnymi zadaniami. Celem zajęć będzie zapoznanie uczniów z programowaniem LOGO oraz programem COREL DRAW. 1 grupa – kl. V 2 grupa – kl. VI

18 „Skrzydła na start” „ BAW SIĘ I UCZ!” - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV- rozpoczynających nowy etap edukacyjny. Oparte na pedagogice zabawy z zastosowaniem elementów KLANZY; wzrośnie aktywność twórcza ucznia, jego komunikatywność, ograniczona zostanie rywalizacja między uczestnikami grupy, zmniejszy się poziom agresji i napięcia psychicznego uczniów, nastąpi pełny rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej, wzrośnie poziom tolerancji, akceptacji siebie i innych, pogłębi się integracja z rodzicami i nauczycielami.

19 „Skrzydła na start” „MAM RADĘ NA WADĘ” – terapia logopedyczna – zajęcia prowadzone przez logopedę dla dzieci z kl. I z wadą wymowy. Zajęcia dla uczniów posiadających opinie PPP oraz opiniowanych przez pedagoga szkolnego i nauczycieli grup „0”. Zajęcia mają na celu aktywizowanie uwagi słownej, pobudzanie do słuchania, mówienia i myślenia; rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku wczesno szkol-nym. Zredukują wady wymowy, usprawnią mowę dziecka i wspomogą jego rozwój.

20 Wakacje „W zdrowym ciele zdrowy duch”
„Z RAKIETĄ PO UŚMIECH ” – dwutygodniowe zajęcia sportowe w czasie wakacji; zajęcia przewidziane dla 2 grup, dwudziestoosobowych, których celem będzie zwiększenie aktywności ruchowej uczniów połączone z nauką nowych dyscyplin sportowych. Uczestnicy poznają przepisy i zdobędą podstawowe umiejętności gry w tenisa ziemnego i badmintona. W każdym tygodniu przewidujemy jeden wyjazd na basen do Choszczna. W czasie zajęć uczniowie otrzymają posiłek.

21 Wakacje „W zdrowym ciele zdrowy duch”
„WAGABUNDA” Uczniowie każdej z klas będą pracowali metodą projektu. Opracują trasy jednodniowych wycieczek za taką samą kwotę dla każdej klasy, ustalą budżet, termin, program, zamówią obiad, dokonają rezerwacji biletów wstępu. Na zakończenie każda klasa przygotuje sprawozdanie, które zostanie opatrzone zdjęciami, opisami najciekawszych miejsc oraz sprawozdaniem finansowym. Młodszym klasom w wykonaniu zadania pomogą rodzice. Wycieczki będą się odbywały w czasie wolnym od zajęć.

22 Wakacje „W zdrowym ciele zdrowy duch”
CZTERODNIOWA WYCIECZKA - miejsca kultury – WARSZAWA CZTERODNIOWA WYCIECZKA - turystyka i rekreacja

23 Wakacje „W zdrowym ciele zdrowy duch”
„NAUKOWY TYDZIEŃ” W ramach działania zostanie zorganizowany kolejno dzień języków, matematyki i informatyki, przyrody, sztuki i sportu. Zadania przygotowane przez nauczycieli przedmiotów dla każdej z klas będą wymagały od uczniów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

24 Wakacje „W zdrowym ciele zdrowy duch”
„ŚWIĘTO PROJEKTU”– celem będzie promocja szkoły, integracja grup lokalnych i prezentacja dokonań uczniów w ramach realizacji projektu. Podsumowanie będzie miało formę dnia otwartego. Dla wszystkich uczestników przygotowany zostanie poczęstunek.


Pobierz ppt "LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – III EDYCJA „JA SAM – SZKOLNA ARENA MOŻLIWOŚCI” - projekt realizowany w latach 2011 – 2012 Pozyskane środki – 301 740."

Podobne prezentacje


Reklamy Google