Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOLE. STRATEGIE I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna Zielona Góra, Węgierska 32/5 tel 0 601.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOLE. STRATEGIE I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna Zielona Góra, Węgierska 32/5 tel 0 601."— Zapis prezentacji:

1 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOLE. STRATEGIE I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna Zielona Góra, Węgierska 32/5 tel 0 601 934558 Mail: profilak@zg.home.pl http://poradniapt.w.interia.plprofilak@zg.home.plhttp://poradniapt.w.interia.pl

2 PROFILAKTYKA......to działania rozwijające i wspierające zdolności do wszechstronnego, konstruktywnego rozwoju we wszystkich sferach życia, zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi.

3 PROFILAKTYKA TERAPIA Ogół działań, których celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi.... Wychowanie Kształcenie Nauczanie...to działania rozwijające i wspierające zdolności do wszechstronnego, konstruktywnego rozwoju we wszystkich sferach życia, zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi....oddziaływanie medyczne lub psychologiczne mające na celu leczenie – usuwanie zaburzeń, przeżywanych przez jednostkę lub określanych przez jej otoczenie jako choroba... SOCJALIZACJA Ogół działań, których celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi.... Wychowanie Kształcenie Nauczanie...oddziaływanie medyczne lub psychologiczne mające na celu leczenie – usuwanie zaburzeń, przeżywanych przez jednostkę lub określanych przez jej otoczenie jako choroba...

4 TERAPIA SOCJALIZACJA PROFILAKTYKA

5 Rodzaje profilaktyki PIERWSZORZĘDOWA Ogół populacji ZAPOBIEC WEJŚCIU SZKOŁA ZAPOBIEC WEJŚCIU POMAGAĆ W WYJŚCIU SZKOŁA POMAGAĆ W WYJŚCIU POZA SZKOŁĄ DRUGORZĘDOWA Grupy ryzyka TRZECIORZĘDOWA Terapia i leczenie Kampanie medialne Festyny Konkursy szkolne Pogadanki i Programy dla klas Programy specjalistyczne Świetlice socjoterapeutyczne Obozy dla dzieci z rodzin z zach. problemowym Punkty konsultacyjne Grupy wsparcia ALANON ALATEEN

6 Charakterystyczne cechy różnicujące nowoczesnych programów profilaktycznych OPARCIA NA DIAGNOZIE KORZYSTANIA Z PROFILAKTYKÓW ŁĄCZENIA RÓŻNYCH STRATEGII AKTYWIZACJI FORM UDZIAŁU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI WYDŁUŻANIA CZASU ODDZIAŁYWANIA INTERDYSCYPLINARNOŚCI POWTARZALNOŚCI bez diagnozy przypadkowi realizatorzy (np..lekarze) dominujące strategie edukacyjne formy wykładowe izolowane krótkotrwałe monotematyczne bez ewaluacji NOWOCZESNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DĄŻA DO: incydentalne EWALUACJI bez promocjiKORZYSTANIA Z PROMOCJI I REKLAMY CECHY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DAWNIEJ:

7 NORMATYWNE OSOBISTEJ DECYZJI STRATEGIE ZWIĄZANE Z SYSTEMEM WARTOŚCI STRATEGIE PROFILAKTYCZNE EDUKACYJNE UCZENIE POSTAW ASERTYWNYCH ALTERNATYWNE SPOSOBY ŻYCIA WYZNACZANIE CELÓW UCZENIE PODEJMOWANIA DECYZJI POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI RADZENIE SOBIE ZE STRESEM DOSTĘPNOŚĆ DO POMOCY TERAPEUTYCZNEJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

8 KONSTRUOWANIE PROGRAMU CEL PIERWSZY: Wzmacnianie czynników chroniących CEL DRUGI: Redukowanie czynników ryzyka Np.:Czynne uczestnictwo w życiu szkoły i społeczności lokalnej CEL DRUGI: Redukowanie czynników ryzyka CEL DRUGI: Redukowanie czynników ryzyka Umiejętności w sferze emocjonalnej i społecznej CEL DRUGI: Redukowanie czynników ryzyka CEL DRUGI: Redukowanie czynników ryzyka Właściwa opieka i partnerskie relacje z rodzicami Czytelne, zinternalizowane i akceptowane normy inne Np.:Niepowodzenia szkolne Przynależność do problemowych grup rówieśniczych Przejawianie zachowań problemowych Wzmacnianie norm i wartosci programy profilaktyczne edukacyjne dla rodziców Budowanie pozytywnych więzi Dostępność do substancji psychoaktywnych Zachowania dorosłych w środowisku lokalnym Edukacja i współpraca Ograniczanie i interwencja Alternatywy dla grup ryzyka Redukowanie deficytów i wsparcie Działania interwencyjne

9 TAK Czy NIE MATRYCA PROFILAKTYCZNA RODZINA KLASA SZKOLNA WYCHOWAW- CY SPECJALIŚCI OSIEDLE OTOCZENIE SKLEPY NORMATYWNE OS. DECYZJI ZEWN. SYST. WART EDUKACYJNE ASERTYWNOŚĆ ALTERNATYWNE INNE UM SPOŁECZNE KLASA III KLASA I KLASA II POCZ. WŁ. WARTOŚCI Interw. wobec sprzed. Alk. Program RAZEM kontrakt Program SPÓJRZ INACZEJ Program SPÓJRZ INACZEJ Program SPÓJRZ INACZEJ PRAWO KAMPANIE MEDIALNE. Programy dla rodziców Programy dla rodziców ŚWIETLI- CE ŚWIETLI-CE i oferta środowiska TRENINGI ASERTYWN. Program RAZEM Os. decyzje w spr alk. I uż ywek Normy Religia postawy Normy Religia postawy TAK Czy NIE Osobiste przekonania i wartości pedag. I specjalistów Os. przekonania i wartości pedag. i specjalistów Mity i stereotypy zw. z alk.i uż. Program RAZEM kontrakt Program RAZEM kontrakt Przeko- nania i wartości Program DEBATA Os. decyzje w spr alk. I używek Normy Religia postawy TAK Czy NIE TAK Czy NIE TAK Czy NIE TAK Czy NIE TAK Czy NIE II ELEMEN- TARZ TRENINGI ASERTYWN.

10 Zagadnienia podstawowe w szkoleniu nauczycieli profilaktyków umiejętności komunikacyjne Odpowiedzialność w zakresie stosowania strategii profilaktycznych Poznanie i stosowanie co najmniej kilku programów profilaktycznych Osobiste postawy i przekonania: Stosunek do substancji psychoaktywnych Systematyczne superwizowanie umiejętności Korzystanie z grup wsparcia Gotowość do budowania partnerskich relacji z wychowankami.................. Umiejętności podstawowe realizatorów wiedza o uzależnieniach i procesach w rodzinach osób uzależnionych umiejętności i wiedza nt radzenia sobie ze złością umiejętności i wiedza nt motywowania do zmiany zachowania umiejętności i wiedza nt utrzymania dyscypliny wiedza nt agresji i przemocy rówieśniczej i umiejętności zapobiegania Stosowanie języka ja Odróżnianie obserwacji od ocen Odpowiedzialność za uczucia i dostrzeganie ukrytych za nimi potrzeb Formułowanie próśb Umiejętność zadawania pytań Stosowanie informacji zwrotnych Umiejętności empatyczne: dawanie empatii innym dawanie empatii sobie Utrzymywanie partnerskich relacji na poziomie adekwatnym Parafrazowanie Umiejętność prowadzenia dialogu Proces uzależnienia Role członków rodzin z problemem alkoholowym System iluzji i zaprzeczeń Podstawy motywowania do leczenia Podstawowe umiejętności w pierwszym kontakcie Znajomość procedur w interwencji wobec uzależnienia i przemocy (w tym kompetencje w przypadkach podejrzenia o przemoc seksualną) Znajomość łańcucha kontroli złości Znajomość kroków kontroli złości Umiejętność stosowania technik kontroli złości Znajomość metod uczenia kontroli złości Wiedza na temat źródeł przemocy rówieśniczej Znajomość metod redukowania przemocy Mapa przemocy w szkole Szkolny program przeciwdziałania przemocy Metody mediacji (metoda wspólnej sprawy i inne) Znajomość strategii motywacyjnych Ćwiczenie umiejętności motywacyjnych Motywowanie do uczenia a motywowanie do zmiany zachowania Rozmowa motywująca Motywowanie poza motywacją Umiejętności dyscyplinujące nauczyciela Szkolny system dyscyplinujący Dyscyplina a motywacja Obszary pracy z dyscypliną w klasie i w grupie

11 KONIEC

12


Pobierz ppt "PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOLE. STRATEGIE I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna Zielona Góra, Węgierska 32/5 tel 0 601."

Podobne prezentacje


Reklamy Google