Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olecko 4 czerwca 2009r. Instytucjonalna rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleckim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olecko 4 czerwca 2009r. Instytucjonalna rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleckim."— Zapis prezentacji:

1 Olecko 4 czerwca 2009r. Instytucjonalna rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleckim

2 Powiat Olecki Gmina Olecko Gmina Ś wi ę tajno Gmina Kowale Oleckie Gmina Wieliczki

3 Organizacje pozarz ą dowe Stowarzyszenie Dać Nadzieję przy ŚDS w Olecku Szkolny Kub Sportowy Olimpijczyk Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza Polski Związek Niewidomych i Niedowidzących Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Fundacja Zdrowe Olecko

4 Publiczne placówki edukacyjne prowadzone przez Gmin ę Olecko

5 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

6

7

8 Zespół Szkół w Olecku Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

9

10 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w G ą skach

11

12

13 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie

14

15

16

17 Publiczne placówki edukacyjne prowadzone przez Powiat Olecki

18 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Przysposabiaj ą ca do Pracy Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz małej gastronomii, ogrodnik, krawiec, murarz

19 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku Technikum: kucharz, technik informatyk, technik ogrodnik Liceum Profilowane o profilu: zarz ą dzanie informacj ą Technikum Uzupełniaj ą ce: kucharz, technik technologii odzie ż y, technik technologii ż ywno ś ci, technik technologii ż ywienia i gospodarstwa domowego

20 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku Uzupełniaj ą ce Liceum Ogólnokształc ą ce Szkoła Policealna o kierunku: technik informatyk Do placówki przyjmowane s ą równie ż dzieci oraz młodzie ż niepełnosprawna intelektualnie.

21 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Liceum Profilowane, profil: Socjalny Ekonomiczno – Administracyjny

22 Technikum: Technik hotelarstwa Technik architektury krajobrazu Technik ochrony ś rodowiska Technik rolnik Technik organizacji usług gastronomicznych Kucharz

23

24 Niepubliczne placówki edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie Da ć Nadziej ę przy Ś rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku

25 Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Gimnazjum Szkoła Przysposabiaj ą ca Do Pracy

26 W roku szkolnym 2008/2009 w placówkach edukacyjnych kształci si ę 309 uczniów niepełnosprawnych.

27 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku ul. Zamkowa 2 (publiczna placówka oświatowa) Diagnoza Terapia Poradnictwo Orzecznictwo

28 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku ul. A. Krajowej 26 (posiada uprawnienia placówki publicznej)

29 Placówki opieki zdrowotnej

30 OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku lecznictwo zamkni ę te (120 łó ż ek) 10 poradni specjalistycznych pracownia fizjoterapii i rehabilitacji pomoc dora ź na podstawowa i specjalistyczna (karetki: S i P)

31 podstawowej opieki zdrowotnej (nocna i ś wi ą teczna pomoc) realizuje profilaktyczne programy zdrowotne

32

33

34

35 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko, Kolonia 4 Zakład Opieku ń czo – -Leczniczy Ogólny ( 20 łó ż ek) Zakład Opieku ń czo - -Leczniczy Psychiatryczny (25 łó ż ek) Zakład Opieki Paliatywnej / Hospicjum / (10 łó ż ek) Zakład prowadzi ś wiadczenia medyczne w ramach Hospicjum Domowego i Piel ę gniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej.

36 Placówki pomocy społecznej

37 Dom Pomocy Społecznej Zacisze w Kowalach Oleckich 35 osób w podeszłym wieku Ponadlokalny Otacza opiek ą całodobow ą osoby, które nie mog ą samodzielnie funkcjonowa ć w codziennym ż yciu

38 Dom Pomocy Społecznej Jaśki 19 osób przewlekle psychicznie chorych Ś wiadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opieku ń czych, wspomagaj ą cych i edukacyjnych

39 Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku Placówka dziennego pobytu Uczestnikami s ą osoby z niepełnosprawno ś ci ą psychiczn ą i intelektualn ą oraz osoby po kryzysie psychicznym 85 uczestników

40 Ś rodowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich 20 uczestników Rozwijaj ą samodzielno ść osób i wzmacniaj ą ich integracj ę ze ś rodowiskiem. Prowadz ą specjalistyczne poradnictwo.

41

42 Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku Rehabilitacja zawodowa i społeczna 35 osób niepełnosprawnych Finansowany ze ś rodków: PFRON, Gminy Olecko i Powiatu Oleckiego Rehabilitacja w WTZ prowadzona jest w pracowniach oraz poprzez zaj ę cia wspomagaj ą ce: logopedyczne i muzyczno – teatralne.

43 Projekt Otwarci na wszystko" 2008-2009 PCPR - projektodawca PUP – partner

44 Finansowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w kwocie 242.371,50 zł Cel projektu – poprawa dost ę pu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

45 Beneficjenci projektu – osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin

46

47 Starostwo Powiatowe w Olecku

48 -Współpraca z instytucjami administracji rz ą dowej i samorz ą dowej w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych. -Podejmowanie działa ń zmierzaj ą cych do ograniczania skutków niepełnosprawno ś ci. -Współpraca z organizacjami pozarz ą dowymi, gminami i instytucjami zajmuj ą cymi si ę osobami niepełnosprawnymi. Organizacja konferencji, spotka ń dotycz ą cych realizacji programów PFRON, pomoc przy pisaniu wniosków i projektów. -Pisanie wniosków i projektów w ramach programów PFRON i innych w celu pozyskania dodatkowych ś rodków na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleckim. -Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. -Podejmowanie działa ń w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

49 Ś rodki z PFRON 1999-2009 -Powiat Olecki otrzymał ś rodki z PFRON wg algorytmu – 9,5 mln zł

50 w latach 2003-2008 na realizacj ę projektów (samorz ą dy oraz organizacje pozarz ą dowe) w ramach programów PFRON: -Programu wyrównywania ró ż nic mi ę dzy regionami -Edukacja -Osoby niepełnosprawne w słu ż bie publicznej -Junior

51 Ś rodki z PFRON – 1.735.453,00zł Ogólna warto ść projektów - 2.325.191,00zł Ś rodki własne projektodawców – 589.738,00zł

52 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Olecko 4 czerwca 2009r. Instytucjonalna rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleckim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google