Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R E F L E K S J E S U B I E K T Y W N E

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R E F L E K S J E S U B I E K T Y W N E"— Zapis prezentacji:

1 R E F L E K S J E S U B I E K T Y W N E
O H A B I L I T A C J I W NAUKACH EKONOMICZNYCH: R E F L E K S J E S U B I E K T Y W N E Jan Szambelańczyk

2 Kontekst normatywny – stan obecny

3 Kontekst normatywny – stan obecny

4 Kontekst normatywny – projekt ustawy
Art. 16 Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe […], uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową […].

5 Kontekst normatywny – projekt ustawy
Art.16 Osiągnięcie o którym mowa w ust.1 może stanowić: 1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji; 2) Zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne; 3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dr. hab.

6 Kontekst normatywny – projekt ustawy
Art. 16. 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dr. hab., biorąc pod uwagę osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinach nauki lub obszarach wiedzy, współpracę międzynarodową, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz uzyskane nagrody.

7 Porównanie starej i nowej regulacji
… osoba, która posiada stopień doktora i uzyskała znaczy dorobek naukowy […] a ponadto przedstawiła rozprawę habilitacyjną … osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe […]uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej […] oraz wykazuje się znaczną aktywnością naukową

8 Niektóre konsekwencje definicji legalnej rozprawy doktorskiej:
Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej Niektóre konsekwencje definicji legalnej rozprawy doktorskiej: udział a nawet ingerencja promotora (przyzwalająca lub zakazująca), w wybór problemu, sformułowanie tematu, opracowanie procedur badawczych itp., konsultacyjno-oceniający charakter uczestnictwa promotora w rozwiązaniu problemu,| współodpowiedzialność promotora (reputacja) za naukowy charakter zagadnienia rozwiązywanego przez doktoranta, obowiązek poznania przez doktoranta dorobku teoretycznego danej dyscypliny naukowej (egzamin doktorski), a w przypadku prac interdyscyplinarnych odpowiednich dyscyplin (obrona rozprawy), element umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, który zawiera w sobie swoisty odpowiednik przedsiębiorczości - oznaczający zdolność doktoranta do pokonywania przeszkód (np. znalezienie, pozyskanie lub wytworzenie odpowiednich informacji lub danych, literatury i źródeł, zmobilizowanie środków na badania (w tym: czas i fundusze), selekcja i dobór metod lub opracowanie ich odpowiedniej kompozycji, determinacja w osiąganiu celu).

9 Kontekst normatywny Uchwała z dnia 23 kwietnia 2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Monitor Polski Nr 6, poz. 636) wprowadziła czwartą dyscyplinę naukową w ramach dziedziny „nauki ekonomiczne”, którą to dyscypliną są „finanse”. W każdym przewodzie doktorskim i habilitacyjnym w naukach ekonomicznych musi być określona jedna z wymienionych dyscyplin.

10 Kontekst normatywny - EKONOMIA
Ekonomia bada zachowania ludzi oraz zachodzące między nimi interakcje w procesie gospodarowania w warunkach ograniczoności zasobów. W szczególności, do zakresu badań ekonomii należy: - analiza sektora publicznego; - analiza wzrostu, rozwoju i wahań koniunkturalnych gospodarki i jej sektorów; - funkcjonowanie rynków; - ekonomia przestrzenna; - ekonomia międzynarodowa; - teoretyczne podstawy polityki społeczno-ekonomicznej i sektorowej; - historia myśli ekonomicznej; - historia gospodarcza. Ekonomia formułuje hipotezy oraz buduje modele dotyczące zależności między zmiennymi realnymi i pieniężnymi występującymi w procesie gospodarczym oraz poddaje je testom empirycznym. Badania w zakresie ekonomii mają u podstaw fundamentalne kategorie ekonomiczne, takie jak: równowaga ekonomiczna, efektywność ekonomiczna, racjonalność zachowań, optymalność decyzji w aspekcie ogólnoekonomicznym.

11 Kontekst normatywny - ZARZĄDZANIE
Nauki o zarządzaniu zajmują się powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozwojem oraz współdziałaniem organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, lecz również instytucji sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i innych). Nauki o zarządzaniu obejmują zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie w organizacjach racjonalnych decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczyniając się do osiągnięcia ich celów. Dotyczą one sprawności działań zespołowych i do ich istoty należą problemy pracy kierowniczej.

12 Kontekst normatywny - FINANSE
Finanse badają zjawiska związane z działalnością człowieka, w której to działalności występuje przepływ pieniądza, a więc przede wszystkim zjawiska związane ze sferą finansową gospodarki. Badania w zakresie finansów obejmują w szczególności analizę przyczyn i skutków przepływu pieniądza między podmiotami gospodarczymi. Dyscyplina finanse analizuje motywy i kryteria decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze. W obszarze finansów sytuują się również badania dotyczące szeroko rozumianej sprawozdawczości finansowej, czyli przygotowania i analizy informacji finansowych na potrzeby podejmowania decyzji. W szczególności, do obszaru badań finansów należą: w ujęciu podmiotowym: finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste i gospodarstw domowych, instytucje finansowe (w tym: banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i emerytalnych), finanse międzynarodowe; - w ujęciu funkcjonalnym: inwestowanie (zwłaszcza wtedy, gdy celem jest uzyskanie dochodu finansowego), pozyskiwanie kapitału, rynki finansowe, polityka finansowa, analiza i transfer ryzyka finansowego, redystrybucja środków finansowych (np. przez system podatkowy).

13 KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH
Finanse to dyscyplina wiedzy i nauki traktującej o gospodarowaniu i zarządzaniu zasobami środków finansowych (funduszami) a także analizą ich przepływu - z uwzględnieniem zmian wartości w czasie oraz ryzyka alokacji, przy wykorzystaniu m.in. danych sprawozdawczości finansowej, dla podejmowania decyzji ekonomicznych o pozyskiwaniu, redystrybucji lub inwestycji kapitałowych.

14 KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH
W ujęciu instytucjonalnym finanse można dzielić na finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw i instytucji, finanse gospodarstw domowych i osobiste a ponadto na segmenty pośrednictwa finansowego tj. bankowość, rynek kapitałowy (instytucje rynku kapitałowego) i ubezpieczenia. W ujęciu funkcjonalnym do dyscypliny finanse należą m.in.: - mobilizowanie oszczędności, - kredytowanie i inne formy wspomagania finansowania (np. leasing, factoring, forthfaiting), - inwestycje kapitałowe i zabezpieczanie ryzyka inwestycyjnego, - rozliczenia, w tym rozliczenia gotówkowe, bezgotówkowe, - redystrybucja dochodów ( w tym system podatków bezpośrednich, pośrednich, lokalnych, ceł, system zabezpieczenia społecznego), - ubezpieczenia gospodarcze i społeczne (majątkowe i życiowe).

15 ROLA RECENZJI I RECENZENTA

16 ROLA RECENZJI I RECENZENTA

17 SENS PRACY NAUKOWEJ Najważniejszym czynnikiem powstania pierwotnego materiału, na którym rodzą się pomysły jest ciekawość poznawcza.* _____________ *- W.Beveridge, Sztuka badań naukowych, PWN, Warszawa 1963, s

18 Specjalizacja vs generalizacja
KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH Dylematy obszaru poznania po doktoracie: Kontynuacja vs zmiana Specjalizacja vs generalizacja

19 Dylematy poznawcze: KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH
Tworzenie lub weryfikacja a zwłaszcza falsyfikacja teorii/koncepcji. Kwestia prawomocności ustaleń empirycznych (generalizacje empiryczne lub historyczne, uogólnienia). Poznanie pośrednie (publikacje + badania własne) czy bezpośrednie (działalność w praktyce). Inwestycja w dziedzinę vs inwestycja w metodykę

20 Stymulanty rozwoju naukowego:
KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH Stymulanty rozwoju naukowego: Wartość dodana z kontaktów osobistych. Współpraca z innymi ośrodkami: krajowymi i zagranicznymi. Problemy korespondencji w nauce Mobilność a dostęp do źródeł. Znajomość języków a korzyści z mobilności. Weryfikacja standardów naukowości

21 Koncepcja krzyża metodycznego w naukowych badaniach empirycznych
KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH Koncepcja krzyża metodycznego w naukowych badaniach empirycznych Rola badań ankietowych

22 tn-k … tn-5 tn-4 tn-3 tn-2 tn-1 tn tn+1 tn+2 tn+3 tn+4 tn-k … tn-5
Dane GUS Dane GUS Dane GUS Serie danych Serie danych Serie danych Okres Okres tn-k tn-5 tn-4 tn-3 tn-2 tn-1 tn tn+1 tn+2 tn+3 tn+4 tn-k tn-5 tn-4 tn-3 tn-2 tn-1 tn tn+1 tn+2 tn+3 tn+4 Badania własne Badania własne Badania własne Badania własne Badania własne P r o g n o z a Za. bad. Zakres badań

23 Autopromocja: - prestiżowe publikacje,
KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH Przedsiębiorczość poznawcza: - poszukiwania wielokierunkowe (czytelnia BUEP, bazy danych, prestiżowe lub celowo selekcjonowane konferencje, rozwój lub doskonalenie metodologiczne i metodyczne, poszukiwanie płaszczyzn weryfikacji własnych kompetencji w praktyce („łapanie szans”). Autopromocja: - prestiżowe publikacje, aktywny udział w konferencjach lub seminariach (poza UEP), wykorzystanie okazji do kontaktów

24 Linia rozwoju osobistego:
KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH Linia rozwoju osobistego: - pedagogika, ekonomika kształcenia, polityka zatrudnienia – rynek pracy, zarządzanie kadrami/ HRM, bankowość, bankowość spółdzielcza, systemy bankowe (DGS/SGD)

25 Postacie kształtujące rozwój: (szczęście czy metoda)
KILKA REFLEKSJI SUBIEKTYWNYCH Postacie kształtujące rozwój: (szczęście czy metoda) - J.Orczyk – życzliwy przełożony, C.Eicher – CNRS – refleksyjny patron , A.R.T. Williams – uczony-konsultant, M.Hannan – uczony ilościowiec, H.P.Bloosfeld – łowca baz danych dla weryfikacji teorii , K.Thurley – doświadczony praktyk tworzący międzynarodowe zespoły badawcze, W.Baka – prominentny decydent wykorzystujący dostęp do informacji do popularyzacji wiedzy i zmiany praktyki

26 Bardzo dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "R E F L E K S J E S U B I E K T Y W N E"

Podobne prezentacje


Reklamy Google