Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mirosław Kuczyński PAN ZIiGR w Gołyszu Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mirosław Kuczyński PAN ZIiGR w Gołyszu Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj."— Zapis prezentacji:

1 Mirosław Kuczyński PAN ZIiGR w Gołyszu Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

2 H2OH2O C, N, P, K, Ca, Mg, Na, … etc Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

3 Reducenci (Destruenci) Producenci – fitoplankton, glony osiadłe, makrofity Konsumenci I rz – zooplankton, ryby roślinożerne Konsumenci II rz – ryby zooplanktonożerne Konsumenci III rz – ryby drapieżne Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

4 Konkurencja pomiędzy elementami jednego poziomu (fitoplankton – makrofity, różne gatunki ryb planktonożernych, różne gatunki ryb drapieżnych etc.) Kształtowanie warunków hydrochemicznych przez wszystkie elementy trofii Podstawa – obieg energii i materii w ekosystemie Zasada entropii – rozproszenie 90% energii pomiędzy poziomami, 10% energii przepływa pomiędzy poziomami i kumuluje się Właściwe proporcje pomiędzy poziomami – stabilizacja ekosystemu Zaburzenia jednego poziomu – efekt domina, nierównowaga sieci Nierównowaga sieci – niemożność uzyskania zamierzonego efektu produkcyjnego. Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

5

6

7 Plankton Fitoplankton Glony (złotowiciowce, kryptofity, okrzemki, bruzdnice, zielenice) Sinice Zooplankton (pierwotniaki – konsumenci bakterii, wrotki, widłonogi, wioślarki – konsumenci pierwotniaków i glonów) Bakterioplankton – heterotroficzne organizmy wód bogatych w związki organiczne) Wiroplankton – czynnik limitujący liczebność bakterii Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

8 a – neuston(gł.bakterie i glony), pleuston (gł. organizmy wyższe) b – plankton (bakterie, glony, sinice, wrotki, widłonogi, wioślarki) c – peryfiton (drobne glony i bakterie oraz pierwotniaki, skąposzczety, wodopójki, larwy owadów etc.) d – bentos (bakterie i grzyby – destruenci, formy zwierzęce – konsumenci detrytusu Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

9 Światło – pozytywne dla fotoautotrofów, negatywne np. dla niektórych Nitrobacter. Temperatura – przebieg procesów biochemicznych, mieszanie wody Ruch wody – mieszanie, równowaga gazowa Odczyn – pH 6,5 – 8,5 optymalne dla większości organizmów. Gazy – gł. O 2 i CO 2 Związki organiczne – węglowodany, kw. organiczne, tłuszcze, białka - źródło energii i materii dla heterotroficznych bakterii Związki nieorganiczne – gł. Związki N i P, odpowiedzialne za kształtowanie warunków powstawania pokarmu naturalnego ryb, ale też i za tzw. zakwity. Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

10 Czynniki wpływające na przejrzystość wody Liczebność i biomasa glonów planktonowych Liczebność i biomasa org. Zooplanktonowych Zawiesina (w tym resuspensja osadów dennych przez karpie) Obecność związków i substancji organicznych i nieorganicznych w formach nierozpuszczonych (koloidy, cząsteczki zawieszone) Czy czystość = przejrzystość? Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

11 Głównie związki N i P Fosfor – głównie zanieczyszczenie ze strony rolnictwa i przemysłu Azot – asymilowany i pozyskiwany z atmosfery, element konieczny syntezy białek, produkty przemian azotowych w organizmach żywych – źródło zanieczyszczenia, równocześnie obszar działania mikroorganizmów Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

12 Element cyklu przemian Amoniak (NH 3 /NH 4 + ) – produkt przemian azotowych organizmów amoniotelicznych (większość org. wodnych), także jako produkt procesów gnilnych ; toksyczność NH3, pH-zależność Nitryfikacja – biochemiczna przemiana toksycznego amoniaku w znacznie mniej toksyczne azotany (NO 3 - ) Azotany – wykorzystywane bezpośrednio przez rośliny bądź poddawane mikrobiologicznej denitryfikacji Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

13 Proces dwuetapowy, biochemiczna przemiana mediowana przez bakteryjne procesy enzymatyczne Etap I – Nitrosomonas - NH ,5 O 2 -> NO H + + H 2 O kJ Etap II – Nitrobacter - NO ,5 O 2 -> NO kJ Startery mikrobiologiczne w akwarystyce, czasem również z udziałem bakterii z rodzaju Nitrospira (podobieństwo do EM ?) Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

14 Tlen (rozpuszczony w wodzie) – dolna granica dla Nitrosomonas: 2 mg dm -3 dolna granica dla Nitrobacter: 4 mg dm -3 Poniżej 0,08 mg dm -3 nitryfikacja ustaje całkowicie Temperatura – optimum ok. 28 o C pH – optymalne 7 i nieco powyżej w wodach miękkich, słabo zbuforowanych, zakwaszenie jako skutek nitryfikacji ogranicza intensywność procesu Dostępność substratu Ilość materii organicznej – procesy gnilne zużywają tlen Obecność i liczebność organizmów nitryfikacyjnych Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

15 Denitryfikacja – inaczej oddychanie azotanowe Bakteryjny proces pozyskiwania tlenu z azotanów NO ,5 H 2 O -> 0,5 N 2 + 2,5 O + OH - Bacillus, Micrococcus, Paracoccus, Pseudomonas, Thiobacillus… Nitryfikacja i denitryfikacja to procesy o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania środowiska Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

16 Rola bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych jest bardzo duża. Bez ich obecności niemożliwy byłby prawidłowy obieg azotu w przyrodzie. Spowodowałoby to zaburzenie cykli biogeochemicznych i równocześnie nastąpiłoby całkowite zachwianie równowagi w środowisku naturalnym Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

17 Glony: organizmy samożywne (fotosynteza) jedno- i wielokomórkowe planktonowe i osiadłe nitkowate, plechowe etc… Sinice (Cyanobacteria): organizmy samożywne planktonowe i osiadłe często niepożądany składnik biocenoz wodnych mogą uwalniać toksyny Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

18 Glony: produkcja tlenu autochtonicznego w wodzie mogą stanowić pokarm organizmów zooplanktonowych Sinice (Cyanobacteria): Produkcja tlenu autochtonicznego w wodzie Znikoma wartość pokarmowa dla zooplanktonu (mało substancji przyswajalnych, nici sinic blokują aparat filtracyjny wioślarek (Cladocera) Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

19 glony, sinice a także bakterie oraz makrofity konkurują o zasoby środowiska (głównie P, jedynie wiosenne zakwity okrzemek limitowane są dostępnością Si) Proporcja N : P wynosząca 5 : 1 i poniżej, promuje zakwity sinicowe (Aphanizomenon flos- aquae) Proporcja N : P wynosząca 20 : 1 i powyżej, promuje zakwity zielenic (Scenedesmus, Pediastrum, Chlorella) Obumierający zakwit dostarcza ogromnych ilości materii organicznej Następuje silny ubytek tlenu i dominują procesy gnilne Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

20 Eutrofizacja wód dopływających do stawów– pogarszanie warunków tlenowych chowu Możliwość zaburzeń proporcji N : P (konsekwencja – niekorzystny rozwój zbiorowisk roślin i sinic) Czy woda I klasy jakościowej, uboga w biogeny, jest korzystna dla akwakultury stawowej? Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

21 RokNogNH 4 + PogN/P 20052,7600,270,1914, ,9940,0070, ,9 Proporcja N : P powy ż ej 5 i poni ż ej 20 = warunki optymalne, zapobiegaj ą ce zakwitom Proporcja N : P powy ż ej 20 = pewno ść wyst ą pienia zakwitu zielenic Glony planktonowe (pokarm zooplanktonu) preferuj ą jony amonowe Glony nitkowate (zooplankton g ł oduje) preferuj ą azotany Wniosek 1: Zmiany w technologii oczyszczania ś cieków oraz ograniczenie sp ł ywu z rolnictwa sprzyja jako ś ci wody w uj ę ciu RDR, niekoniecznie korzystne dla akwakultury stawowej Wniosek 2: uwa ż na ocena jako ś ci wody dop ł ywaj ą cej i ewentualne nawo ż enie Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

22 Jakość wód doprowadzanych do stawów karpiowych ma istotne znaczenie dla właściwego funkcjonowania ekosystemu. Jakość wody w stawie, a tym samym warunki dla prowadzenia chowu ryb, zależą zarówno od jakości wody doprowadzanej, jak i od wzajemnych relacji organizmów żyjących w stawie. Zapewnienie im warunków optymalnych jest żywotnym interesem hodowcy i producenta Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ą c ą inwestycj ę w zrównowa ż one rybo ł ówstwo

23


Pobierz ppt "Mirosław Kuczyński PAN ZIiGR w Gołyszu Operacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google