Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy limnologii Dr inż.Małgorzata Loga. Zagrożenia/zanieczyszczenia wód powierzchniowych zrzut substancji organicznych -deficyt tlenu eutofizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy limnologii Dr inż.Małgorzata Loga. Zagrożenia/zanieczyszczenia wód powierzchniowych zrzut substancji organicznych -deficyt tlenu eutofizacja."— Zapis prezentacji:

1 Elementy limnologii Dr inż.Małgorzata Loga

2 Zagrożenia/zanieczyszczenia wód powierzchniowych zrzut substancji organicznych -deficyt tlenu eutofizacja - spowodowana dopływem biogenów, zmiana pH - zakwaszanie, zrzut substancji toksycznych np. pestycydy, metale ciężkie

3 Strefy jezior Litoral – strefa najpłytsza i najbliższa brzegu.Dolna granica litoralu jest granicą występowania roślinności. O zasięgu litoralu decyduje często zasięg przenikania słonecznego. Sublitoral- strefa poniżej litoralu. Rośliny tu nie występują; opadają tu szczątki pochodzenia litoralnego; fauna jest uboższa niż w litoralu. Pelagial – strefa otwartej wody. Toń wodna z zamieszkałymi w niej organizmami – fito- i zooplanktonem, nektonem. Profundal – strefa poniżej sublitoralu. Jest to strefa głębinowa.

4 Stratyfikacja jezior Epilimnion – temperatury epilimnionu są zależne od temperatury powietrza. Wody są dobrze wymieszane w wyniku działania wiatru, są jednocześnie dobrze natlenione i naświetlone. Metalimnion – zwany też termokliną. Tu następuje gwałtowny spadek temperatury i wzrost gęstości wody Hypolimnion – temperatura jest tu zwykle wyrównana ok. 4C. Woda nie podlega mieszaniu, zwykle jest pozbawiona dostępu światła. Opadają tu zawiesiny z epilimnionu. Stężenie tlenu rozpuszczonego jest zwykle małe.

5 Dobowa dynamika termokliny

6 Powstawanie termokliny

7 Sezonowa dynamika termokliny

8

9 Zanikanie termokliny

10 Klasyfikacja jezior ze względu na zmiany stratyfikacji amiktyczne meromiktyczne holomiktyczne oligomiktyczne mononiktyczne dimiktyczne polimiktyczne

11 Amiktyczne – zbiorniki przez cały rok pokryte lodem, których masy wód nie mieszają się w ogóle. Jeziora takie występują w strefie arktycznej i antarktycznej oraz wysokich górach. Meromiktyczne – zbiorniki, których wody ulegają tylko częściowemu mieszaniu; głębokie warstwy wody nie są nigdy wymieniane, gdyż i) woda ze względu na znaczną zawartość rozpuszczonych soli ma dużą gęstość lub ii)jezioro jest całkowicie osłonięte od wiatru Holomiktyczne – zbiorniki w których następuje pełne mieszanie wód podczas cyrkulacji. W zależności jak często zachodzi cyrkulacja :.................

12 oligomiktyczne – w których wody w pełni mieszają się raz na kilka lat. Z powodu znacznej ich wielkości i związanej z tym podwyższonej zdolności do magazynowania ciepła, od aktualnych warunków klimatycznych zależy, czy dochodzi do całkowitego wymieszania monomiktyczne – których woda ulega mieszaniu jeden raz w roku latem lub zimą, monomiktyczne zimne i monomiktyczne ciepłe dimiktyczne – których wody mieszane są w ciągu roku dwukrotnie, są najliczniejszym typem miktycznym w strefie umiarkowanej polimiktyczne – w których okresy pełnego mieszania powtarzają się wielokrotnie, nawet w rytmie dobowym

13 Procesy mieszania jezior

14 Dopływ z rzekami Dopływ rzeki Leysse do jez.Bourget

15 Gradienty zależne od temperatury Strefa trofogeniczna – strefa prześwietlona w której przeważa synteza substancji organicznych i produkcja tlenu (w znacznym stopniu pokrywa się z zakresem epilimnionu) Strefa trofolityczna – strefa w której materia organiczna ulega rozkładowi a tlen jest wyczerpywany

16 Klasyfikacja troficzna jezior oligotroficzne mezotroficzne eutroficzne dystroficzne

17 Jezioro oligotroficzne oligotroficzne plankton i bentos ubogi roślinność przybrzeżna uboga osady nieorganiczne

18 Klasyfikacja troficzna jezior Oligotroficzne – zawartość biogenów bardzo mała. Limituje to produkcję biologiczna i utrzymuje ją na niskim poziomie. Szybkość rozkładu materii organicznej jest równa jej produkcji. Wody czyste, zawartość tlenu wysoka. Mezotroficzne – większy dopływ biogenów, wzrasta produkcja biologiczna, zwiększa się zawartość materii organicznej. Produkcja zaczyna przewyższać rozkład. Kumulacja osadów dennych, obniżenie stężenia tlenu przy dnie.

19 Jezioro eutroficzne muł organiczny roślinność przybrzeżna bogata bogaty plankton

20 Klasyfikacja troficzna jezior Eutroficzne – Jezioro bogate w biogeny. Duża produkcja biologiczna, produkcja przewyższa rozkład. Występuje masowy rozwój glonów w postaci zakwitów. Zwiększa się mętność i barwa. Wysoka kumulacja materii organicznej. Zwiększa się zawartość osadów dennych.Przy dnie występuje znaczny spadek stężenia tlenu (nawet warunki anaerobowe) Dystroficzne – nadmiar substancji biogennych. Produkcja wielokrotnie przewyższa rozkład. Gwałtownie rośnie warstwa osadów dennych. Jezioro się wypłyca i przekształca w bagno.

21 Czynniki wpływające na koncentrację tlenu 1)Typ miktyczny 2)Wielkość zapasu tlenu 3)Wielkość produkcji w epilimnionie 4)Tempo procesów rozkładu (temperatura)

22 Przyczyny eutrofizacji biomasa produkcja drapieżnictwo przyczyna niezrównoważony dopływ/odpływ konsekwencje biomasa produkcja eutrofizacja drapieżnictwo

23 Skutki eutrofizacji wzrost zawartości fitoplanktonu oraz zmiany jego gatunków wzrost zawartości zawiesin i spadek przezroczystości wody wzrost warstwy osadów dennych spadek zawartości tlenu zmiana w liczebności i gatunkach ryb

24 Kategoria troficzna Fosfor całkowity mg/m 3 Chlorofil a mg/m 3 Widzialność krążka Secchiego m Wartość średniorocz na Wartość maksymaln a Wartość średniorocz na Wartość minimalna Ultra- oligotrofia < 4,0< 1,0<2,0>12,0>6 oligotrofia< 10,0<2,5<8,0>6,0>3 mezotrofia10-352,5-8,08-256-33-1,5 eutrofia35-1008-2525-753-1,51,5-0,7 hypetrofia>100> 25>75<1,5<0,7 Graniczne wartości parametrów dla różnych kategorii troficznych według klasyfikacji OECD (1982)

25 Wskaźniki jakości wody i klasyfikacja Wskaźnik jakości wody Punkt pomiaru i moment klasa Iklasa IIklasa III średni % nasycenia tlenem jez. stratyfikowane lato>40>20 >5 tlen rozp. mgO 2 /dm 3 jeziora niestratyfikowane lato ponad dnem >4 >2 >1 ChZT ( Cr 2 O 7 ) mg O 2 /dm 3 j.s + j. n.s lato powierzchnia <20<30<50 BZT mgO 2 /dm 3 j.s + j. n.s lato powierzchnia <2 <5<8 BZT mgO 2 /dm 3 j.s lato ponad dnem <2 <5<10 fosforany j.s+j. n.s mgP/dm 3 wiosna powierzchnia <0,02 <0,04 <0,08 fosfor całkowity j.s mgP/dm 3 lato warstwa denna <0,02 <0,04 <0,08 fosfor całkowity j.s +j. n.s mgP/dm 3 wiosna i lato średnia <0,06 <0,15 <0,60

26 Wskaźniki jakości wody i klasy czystości –cd. P- fosforanowy (j.s+j.n.s) [mgP/dm 3 ] Wiosna warstwa powierzchniow a <0,020,040,08 P-całkowity (j.s) [mgP/dm 3 ] lato warstwa naddenna <0,020,040,08 P-całkowity (j.s+j.n.s) [mgP/dm 3 ] wiosna i lato średnia<0,06<0,15<0,60 N nieorganiczny (j.s+j.n.s) [mgN/dm 3 ] wiosna warstwa powierzchniow a <0,2<0,4<0,8 N-NH 4 (j.s) [mgN/dm 3 ] lato warstwa naddenna <0,2<1,0<5,0 N-całkowity (j.s+j.n.s) [mgN/dm 3 ] wiosna i lato średnia <1,0<1,5<2,0 Przewodność (j.s+j.n.s) [ S/dm 3 ] Wiosna warstwa powierzchniow a <250<300<350

27 Wskaźniki jakości wody i klasy czystości –cd. Chlorofil-a (j.s+j.n.s) [mg/dm 3 ] wiosna i lato średnia <4<8<12 Secchi (j.s.+j.n.s) [m] wiosna i lato średnia >4>2>1 Bakt.coli (j.s+j.n.s) Wiosna i lato powierzchnia i dno (najgorszy wynik) >1>0,1>0,01 Obserwacje polowe Cały rok

28 wskaźnik Kat IKat IIKat. III głębokość średnia (m)>10>5>3 objętość jeziora (10 3 m 3 ) ----------------------------------- długość linii brzegowej (m) > 4.0 > 2.0 > 0.8 % of procent wód startyfikowanych > 35 > 20 > 10 powierzchnia aktywnego dna (m 2 ) ----------------------------------------- objętość hypolimniomu (m 3 ) < 0,1 < 0,15 < 0,30 % procent rocznej wymiany wody * < 30 < 200 < 1000 wsp. Schindlera powierzchnia zlewni + powierzchnia jeziora (m 2 ) ----------------------------------------------------- objętość jeziora(m 3 ) < 2 < 10 < 50 Typ zagospodarowania zlewni ** > 60% lasy <60 % lasy < 60% pola orne > 60% pola orne podatność na degradację

29 Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23.XI. 2000r. określająca zakres obowiązków Unii w dziedzinie polityki wodnej.


Pobierz ppt "Elementy limnologii Dr inż.Małgorzata Loga. Zagrożenia/zanieczyszczenia wód powierzchniowych zrzut substancji organicznych -deficyt tlenu eutofizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google