Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został utworzony w 1993 r. Jest samorządową osobą prawną prowadzącą samodzielną gospodarkę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został utworzony w 1993 r. Jest samorządową osobą prawną prowadzącą samodzielną gospodarkę."— Zapis prezentacji:

1

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został utworzony w 1993 r. Jest samorządową osobą prawną prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową i realizującą politykę ekologiczną województwa opolskiego.

3 Przychodami wojewódzkich funduszy są wpływy z: opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów szczególnych.

4

5 Wydatki proekologiczne poniesione przez Fundusz w latach 1993 – 2014 zamykają się kwotą ponad 1435 mln zł.

6

7

8

9

10 Finansowanie może obejmować: Zwiększenie zasobów wodnych przez budowę zbiorników wodnych i obiektów małej retencji. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez budowę nowych oraz przebudowę istniejących urządzeń ochronnych oraz odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych. Budowę obiektów służących poprawie jakości wody do picia, w tym budowę i modernizację stacji uzdatniania wody, budowę ujęć wody i sieci tranzytowych dla potrzeb komunalnych. Opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy. Utworzenie lub modernizację systemów pomiarowych zużycia wody. Rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju.

11 Wysokość dotacji na gospodarkę wodną: do 95% dla zadań obejmujących budowę oraz modernizację urządzeń wodnych i urządzeń melioracji podstawowych służących ochronie ludzi i mienia przed powodzią oraz suszą; do 50% dla zadań obejmujących rekultywację jezior i zbiorników wodnych, ale nie więcej niż 200 000 zł; do 20% dla zadań obejmujących budowę i modernizację zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników i polderów przeciwpowodziowych.

12 Zadania zrealizowane w latach 1993 - 2014 do końca 2014 roku zrealizowano 88 zadań o łącznej wartości 1332,5 mln zł; wybudowano i zmodernizowano wały przeciwpowodziowe na długości 22,6 km; wykonano regulację i dokonano odbudowy koryt rzecznych na długości 371 km w celu zabezpieczenia przed powodzią terenów przyległych do rzek; wybudowano 7 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 8,1 mln m 3 ; zmodernizowano 15 stacji uzdatniania wody.

13 Zbiorniki retencyjne zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu : „Michalice” na rzece Widawie – 1 748 195 m 3 ; „Włodzienin” na rzece Troi – 4 000 000 ; m 3 „Kluczbork” na rzece Stobrawie – 1 683 000 m 3 ; „Biskupice-Brzóski” na rzece Pratwie – 535 000 m 3 ; „Gajdowe” Nadleśnictwo Rudziniec – 49 600 m 3 ; „Spałek” gmina Strzelce Opolskie – 71 400 m 3 ; Zbiornik w Leśnictwie Świerkle - 6 410 m 3.

14 Dziękuję za uwagę Małgorzata Małek m.malek@wfosigw.opole.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został utworzony w 1993 r. Jest samorządową osobą prawną prowadzącą samodzielną gospodarkę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google