Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aldona Więch Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 01

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aldona Więch Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 01"— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ - zasady wypełniania
Aldona Więch Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 01 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

2 Formularz wniosku (odpowiadający, co do zasady, załącznikowi XXI do rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wraz z instrukcją są właściwe: dla projektów dużych o wartości powyżej 50 mln EUR, dla projektów nie zaliczanych do dużych projektów znajdują zastosowanie do projektów, w których nie występuje pomoc państwa w rozumieniu przepisu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania jest dostępny w wersji word na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronie Instytucji Wdrażającej – Ośrodka Przetwarzania Informacji 02 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

3 Formularz składa się z następujących niezmiennych pól:
A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI D. HARMONOGRAM E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI F. OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO H. PLAN FINANSOWANIA I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ ZAŁĄCZNIKI 03 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

4 Dane identyfikacyjne i adresowe
Punkt A.1. Instytucja odpowiedzialna za wniosek (IW) należy podać dane właściwej Instytucji Wdrażającej: nazwę, adres, osobę do kontaktów telefon, faks, . Punkt A.2. Organ odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent) należy podać dane potencjalnego Beneficjenta: pełną nazwę zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Ewidencją Działalności Gospodarczej (EDG) lub innym rejestrem, w którym jest zarejestrowany, adres siedziby władz uczelni (województwo, powiat, miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu), dane kontaktowe do osoby/osób wyznaczonych w instytucji beneficjenta do kontaktów oficjalnych w sprawach dotyczących projektu (rekltor, prorektor) dane kontaktowe do osoby/osób wyznaczonych do kontaktów roboczych (kanclerz, pracownik biura) 04 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

5 Wyjątki dotyczące dużych projektów:
Punkt A.1. – po zatwierdzeniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą, a przed przekazaniem do Komisji Europejskiej, niezbędne będzie wskazanie Instytucji Zarządzającej PO IiŚ jako odpowiedzialnej za wniosek. Punkt A.2. – usunięcie punktu A.2.7 – osoba do kontaktów roboczych 05 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

6 B. Informacje na temat projektu
B.1. Tytuł projektu/faza projektu Tytuł projektu (punkt B.1.1) powinien: jednoznacznie określać cele projektu, identyfikować obszar, na którym projekt będzie realizowany (nazwa miasta, regionu, jednostki administracyjnej uczelni, wydziału) być zwięzły , stanowić jedno zdanie - do 100 znaków, być jednolity we wszystkich dokumentach dotyczących projektu, uwzględniać etap projektu (jeśli inwestycja jest podzielona na etapy) 06 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

7 B.2. Kategoryzacja działań związanych z projektem (B 2.1. – B.2.5.)
Punkty (B2.1-B2.4) należy wypełnić zgodnie z: załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określających klasyfikację projektu według kategorii interwencji Funduszy UE lub Szczegółowym opisem priorytetów – część 15 a-d karty właściwego działania Punkt B Punkt dotyczy tylko dużych projektów należy wskazać kod europejskiej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE (odpowiednik PKD) – kod dotyczący działań związanych z projektem a nie całej działalności beneficjenta, numer i nazwa kodu powinna być podana wyłącznie w języku polskim - w przypadku XIII osi priorytetowej należy wpisać „M Szkolnictwo wyższe”. 07 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Punkt B.2.5 należy wskazać kod wymiaru lokalizacji według kategorii NUTS/LAU zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, należy podać najbardziej szczegółowy kod. Punkt B.3 Zgodność i spójność z programem operacyjnym Należy podać dane właściwe dla PO IiŚ: (punkt B.3.1.) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, (punkt B.3.2.) CCI2007PL161PO002, (punkt B.3.3.) Decyzja Komisji nr K(2007)6321 z dnia 7 grudnia 2007r. (punkt B.3.4.) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, (punkt B.3.5.) Numer i nazwa właściwej osi priorytetowej – XIII Oś Priorytetowa „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. 08 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

9 Punkt B.4. Opis Projektu B 4.1a. Opis projektu (lub etapu projektu) Należy określić: zakres geograficzny projektu – lokalizacja wskazana np. na mapce (mapka załączana do wniosku), zakres przedmiotowy projektu –wynikające z projektu roboty, dostawy, usługi i inne działania towarzyszące wynikające z projektu np. nabycie gruntu, zastosowanie rozwiązań ICT, działania informacyjno-promocyjne, zakres podmiotowy projektu – struktura i sposób zarządzania w trakcie realizacji jak i po zakończeniu projektu (trwałość projektu), struktura własności majątku powstałego w wyniku projektu, dane podmiotu innego niż Wnioskodawca, który będzie ponosił wydatki, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne, 09 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

10 wyjaśnienie/uzasadnienie konieczności poniesienia wydatku w innej kategorii niż wskazane w punkcie H.1, zwięzłą charakterystykę Wnioskodawcy: typ uczelni reprezentowanej przez Wnioskodawcę (uczelnia publiczna, niepubliczna, profil kształcenia, uprawnienia do wydawania dyplomów ukończenia studiów w ramach kierunków wspieranych w ramach PO IiŚ, struktura organizacyjno-instytucjonalna jednostki organizacyjnej (wydziału), zaplecze kadrowe, 10 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

11 opis zaangażowania pracowników dydaktycznych w badania realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych (należy wskazać termin realizacji projektu, wartość projektu, administratora projektu oraz osoby zaangażowane w projekt), sposób zapewnienia wewnętrznej jakości kształcenia (implementacja założeń Procesu Bolońskiego), typ projektu – na czym polega projekt, główne kierunki wsparcia, działania objęte wsparciem – w odniesieniu do Programu rozwoju dydaktyki i badań, opis ewentualnych barier oraz działań związanych z ich zniesieniem (rozwiązania dotyczące osób niepełnosprawnych, kobiet, osób starszych np. podjazdy, oddzielne łazienki, miejsce do przewijania itd.). 11 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

12 opis etapów projektu (o ile dotyczy) – zawiera informacje o wcześniejszych bądź planowanych etapach, potwierdzające samodzielność projektu (punkt B.4.1b) opis kryteriów, które wykorzystano do podziału projektu na etapy (o ile dotyczy) (punkt B.4.1c) Opis projektu musi być zgodny z pozostałymi częściami wniosku a w szczególności z: wskaźnikami produktu (punkt B.4.2.b), celami projektu (punkt B.5), kategoriami planowanych wydatków (punkt H.1) opis projektu nie powinien przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu – 10x1800 12 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
Punkt B.4.2. Techniczny opis inwestycji w infrastrukturę należy uszczegółowić opis przedmiotowy projektu w zakresie danych technicznych oraz ilościowych - jakie elementy infrastruktury zostaną wytworzone w ramach projektu i jakie będzie ich przeznaczenie, (punkt B.4.2a) np. budynek przeznaczony szacunkowo dla XXXX studentów, łączna powierzchnia sal wyniesie XXXXX m2 i będzie przeznaczona dla XXXXXXX studentów. należy wpisać właściwe wskaźniki produktu dla XIII osi priorytetowej (Katalog wskaźników obowiązkowych) (punkt B.4.2b). Jeśli wskaźniki z katalogu nie są wystarczające należy uzupełnić je o dodatkowe wskaźniki podstawowe. należy umieścić wszystkie podstawowe wskaźniki produktu właściwe dla tego projektu – nie należy umieszczać wskaźników szczegółowych 13 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

14 należy wskazać głównych beneficjentów infrastruktury w ujęciu liczbowym (tj. osoby i podmioty zewnętrznego otoczenia projektu, które będą czerpać korzyści z realizacji projektu lub wykorzystywać jego rezultaty okresowo), w tym bezpośrednich użytkowników tej infrastruktury (Punkt B.4.2c) np. studenci, doktoranci, należy opisać formę partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) – jeśli dotyczy (punkt B.4.2d), należy określić czy projekt jest częścią większego przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym (punkt B.4.2e), należy określić czy projekt jest częścią sieci transeuropejskiej – projekty z XIII osi priorytetowej nie są elementem sieci – należy zaznaczyć „NIE” (punkt B.4.2f). 14 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

15 opis powinien mieć maksymalnie ok
opis powinien mieć maksymalnie ok. 3 stron znormalizowanego maszynopisu - 3x1800 znaków, opis w punkcie B.4.2 powinien wprost wynikać z opisu przedstawionego w punkcie B.4.1.a a także być zbieżny ze wskaźnikami z pkt. B.5.3 oraz Studium Wykonalności, informacje w punkcie B.4.2c powinny być spójne z informacjami z punktu B.5.2 i E.2. 15 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

16 Punkt B.5 Cele projektu Należy opisać cele projektu z 3 perspektyw: projekt jako element określonej dziedziny/sektora, projekt jako element otoczenia społeczno-gospodarczego, Projekt jako element programu wspólnotowego wsparcia. z celów projektu powinien wynikać przedmiot projektu – między danymi z punktów B.5, B.4.1a i B.4.2b powinna wynikać zależność przyczynowo-skutkowa. Punkt B.5.1 Istniejąca Infrastruktura i wpływ projektu należy opisać w jakiej mierze region(y) jest/są obecnie wyposażony(-e) w rodzaj infrastruktury objętej niniejszym wnioskiem. Dane te powinny być porównane z poziomem wyposażenia w infrastrukturę przewidywanym na rok docelowy 20XX (tj. zgodnie z odpowiednimi krajowymi/regionalnymi planami strategicznymi, tam gdzie stosowne). 16 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

17 Opis powinien zawierać w szczególności:
opis istniejącej infrastruktury, której dotyczy dany projekt na danym obszarze (obszar powinien być jasno zdefiniowany i wynikać ze skali projektu), opis stanu docelowego, w tym odniesienie do istniejących dokumentów planistycznych i strategicznych dla danego obszaru tematycznego, ze wskazaniem roku i stanu wyposażenia, który ma zostać osiągnięty; scharakteryzowana powinna zostać docelowa dostępność do infrastruktury dydaktycznej, badawczej i towarzyszącej dla studentów, opis wkładu projektu w osiągnięcie wskazanych celów, tj. w jaki sposób projekt służy wypełnieniu istniejącej luki w infrastrukturze 17 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

18 informacje, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w dokumentach przygotowanych na szczeblu międzynarodowym, krajowym/resortowym, regionalnym, lokalnym zajmujących się zagadnieniem, którego dotyczy projekt, np. należy odnieść się do koncepcji długofalowego planu rozwoju danej uczelni, dane na temat zidentyfikowanych problemów/niedoborów, podane w oparciu o analizy, audyty, Opis z punktu B.5.1 powinien być zgodny z informacjami ze studium wykonalności. 18 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

19 Punkt B.5.2 Cele społeczno-gospodarcze
należy opisać cele społeczno–gospodarcze projektu z punktu widzenia zewnętrznego otoczenie projektu w tym; cele niemierzalne (jakościowe), cele mierzalne (ilościowe), należy opisać efekty realizacji projektu w obszarze edukacji na poziomie wyższym, opis celów projektu powinien wskazywać na ponadregionalny charakter tego projektu, należy opisać czy i w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji polityki wspólnotowej, dotyczącej równości szans. 19 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

20 Punkt B.5.3 Wkład w realizację programu operacyjnego
należy w sposób opisowy i, jeżeli możliwe, ilościowy przedstawić wkład projektu w realizację celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, należy opisać, jakie elementy infrastruktury zostaną wytworzone w ramach projektu i jakie będzie ich przeznaczenie, należy podać długofalowe efekty realizacji projektu – np. kim będą absolwenci uczelni, jaki kwalifikacje będą posiadać, należy opisać w jaki sposób zostanie osiągniety wysoki poziom kształcenia, obligatoryjnie należy podać, oszacować jaki procent całkowitych i kwalifikowalnych kosztów projektu stanowią koszty tych elementów projektu, które przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów PO IiŚ. dane z punktu B.5.3 powinny być zbieżne ze wskaźnikami z punktu B.4.2b oraz danymi ze Studium wykonalności 20 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

21 C. Wyniki studium wykonalności
Punkt C.1. Analiza popytu należy przedstawić streszczenie przeprowadzonej analizy popytu projektu (tj. „zapotrzebowania” na projekt), informacje na temat: wielkości i struktury popytu, czynników bezpośrednio i pośrednio (np. popyt o charakterze komplementarnym i substytucyjnym) wpływających na jego wielkość i strukturę (wraz z określeniem, o ile to możliwe, elastyczności), należy omówić podstawowe założenia programu dydaktyki przyjęte do szacowania docelowej liczby odbiorców ostatecznych (liczba studentów), w przypadku gdy projekt będzie generował przychody (taryfy, opłaty) wyniki analizy popytu powinny być uwzględnione w analizie finansowej projektu – (punkt E.1.4) 21 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

22 Punkt C.2. Inne rozwiązania
należy umieścić syntetyczny opis przeprowadzonej analizy rozwiązań alternatywnych (opcji), tj.: wskazać kryteria zastosowane w analizie opcji, opisać rozważane alternatywne warianty inwestycyjne – wykonalne technicznie i prowadzące do osiągnięcia zidentyfikowanego celu, uzasadnić wybór danego wariantu, Warianty powinny być kompatybilne z wariantami analizowanymi w ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ), Wybrany wariant powinien uwzględniać skutki środowiskowe. 22 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

23 Punkt C.3 Podsumowanie głównych wniosków wynikających z przeprowadzonego studium wykonalności
należy przedstawić streszczenie podstawowych wniosków sformułowanych na etapie przeprowadzania Studium Wykonalności, należy opisać w jaki sposób zostanie zagwarantowana zdolność do utrzymania rezultatów, np. zapewnienie środków na funkcjonowanie, należy opisać aspekt wykonalności inwestycji pod względem instytucjonalnym (organizacyjnym i technicznym), określając w zwięzły sposób najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane przez beneficjenta w ciągu ostatnich pięciu lat, należy podać czy fundusz EFRR był zaangażowany w finansowanie Studium opis powinien być zgodny z częścią C wniosku i studium wykonalności dane dotyczące wykonalności inwestycji muszą być spójne w częściach C, E i H. 23 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008
D. Harmonogram należy podać harmonogram realizacji całego projektu , przewidując odrębny wpis w tabeli dla każdego kontraktu lub etapu. Tam, gdzie właściwe i możliwe, poszczególne etapy cyklu projektu powinny zostać podzielone/uszczegółowione wraz z podaniem odrębnych dat rozpoczęcia i zakończenia, należy wypełnić tabelę oraz dołączyć wykres Gantta, w którym zostaną wyszczególnione główne rodzaje prac w ramach projektu (wykres należy utworzyć w załączniku Harmonogram realizacji projektu), tabela zawiera konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów cyklu projektu (wraz z podaniem dnia, miesiąca i roku). W przypadku trudności/braku możliwości szczegółowego określenia dat (tj. dni), dopuszcza się również możliwość wskazania miesiąca, rzadziej kwartału. harmonogram dla poszczególnych etapów może się pokrywać, np. część dokumentacji projektowej/technicznej (etap pn. Studium projektowe”) może zostać sporządzona przez zewnętrznego wykonawcę, wyłonionego w drodze przetargu (etap pn. „Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej”). 24 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

25 Punkt D.1 Harmonogram projektu
25 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

26 Punkt D.2 Stopień przygotowania projektu
należy przedstawić szczegółowe informacje na temat „dojrzałości” (zaawansowania) projektu pod względem: Technicznym (punkt D.2.1) - opis rozwoju technicznej strony projektu. Zawiera wyszczególnienie (w miarę możliwości) wszystkich elementów związanych z danym projektem – SW, dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna oraz wskazanie elementów już przygotowanych/opracowanych a także planowanych. Dla każdego z nich odrębnie należy syntetycznie opisać harmonogram ich przygotowania/opracowania. 26 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

27 Administracyjnym (punkt D. 2
Administracyjnym (punkt D.2.2) - opis rozwoju projektu od strony administracyjnej. Zawiera wyszczególnienie (w miarę możliwości) wszystkich elementów związanych z danym projektem, np. różne zezwolenia/decyzje, ocena oddziaływania na środowisko, zakup/dostęp do gruntu, zamówienia publiczne, umowy z wykonawcami oraz wskazanie, które z tych elementów zostały już zapewnione (np. zostały wydane decyzje) i wskazanie, które z tych elementów są planowane. Dla każdego z nich odrębnie należy syntetycznie opisać harmonogram ich uzyskania/zakończenia/uzyskania. Finansowym (punkt D.2.3) - wyszczególnienie wszystkich źródeł finansowania wkładu własnego beneficjenta, wskazuje źródła, które zostały już zapewnione, np. została przyznana pożyczka oraz te które są planowane. W opisie należy przedstawić w sposób syntetyczny harmonogram zapewnienia/uzyskania źródeł finansowania. 27 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

28 informacje w punkcie D.2.3 powinny być spójne z informacjami w punkcie H.2.2 i I.1.3
w przypadku, gdy realizacja projektu już rozpoczęła się (punkt D.2.4) należy opisać dotychczasowy stan zaawansowania (wraz ze wskazaniem, które elementy wykonanych prac są zaliczane do kwalifikowalnych). Należy również poinformować, czy zostały już poniesione wydatki. 28 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

29 E. Analiza kosztów i korzyści
Należy wypełnić w oparciu o zalecenia zawarte w „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” (dokument dostępny jest na stronie internetowej MRR pod adresem: Punkt E.1 Analiza finansowa opis zawiera informacje umożliwiające ocenę: poprawności wyliczenia poziomu dofinansowania Wspólnoty w oparciu o metodę luki finansowej (co do zasady), efektywności finansowej projektu, w oparciu o wskaźniki efektywności finansowej, trwałości finansowej projektu i beneficjenta. 29 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

30 należy syntetycznie opisać metodykę zastosowaną dla przeprowadzenia analizy finansowej oraz przyjęte w tym zakresie szczegółowe założenia, między innymi: ceny nominalne/realne, brutto/netto, finansowa stopa dyskontowa, horyzont czasowy przyjęty do analizy, podstawowe dane makroekonomiczne (punkt E.1.1), należy wypełnić tabelę w celu określenia „luki w finansowaniu” w oparciu o metodykę i szczegółowe założenia przyjęte w analizie finansowej (punkt E.1.2) – nie dotyczy to projektów otrzymujących pomoc państwa, generujących przychody oraz tych, w których przychody nie pokrywają kosztów operacyjnych, należy podać w tabeli dane umożliwiające ocenę efektywności finansowej projektu oraz syntetycznie zinterpretować otrzymane wyniki (punkt E.1.3), należy określić dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu – dane powinny pozwolić na ocenę czy projekt zachowa trwałość finansową (punkt E.1.4) – w punkcie należy brać pod uwagę przychody. 30 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

31 Punkt E.2. Analiza społeczno-gospodarcza
służy ocenie czy realizacja projektu jest pożądana ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia (zewnętrznego otoczenia projektu), Analiza powinna zawierać: identyfikację najważniejszych społeczno-gospodarczych kosztów i korzyści, kwantyfikację kosztów i korzyści (ujęcie ilościowe), monetyzację kosztów i korzyści (ujęcie pieniężne), analizę wskaźnikową, należy opisać przyjęte założenia oraz metodologię zastosowaną dla identyfikacji kwantyfikacji i monetyzacji (punkt E.2.1 i E.2.2), należy określić wskaźniki analizy gospodarczej (punkt E.2.3), należy przedstawić wpływ projektu na zatrudnienie - powinien być wyraźnie wyodrębniony wpływ ilościowy, pozytywny, bezpośredni (punkt E.2.4) 31 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

32 należy określić główne mierzalne i niemierzalne korzyści i koszty (punkt E.2.5),które nie zostały skwantyfikowane/zmonetyzowane w punkcie E.2 dane z punktu E.2.5 powinny być spójne (mają się uzupełniać) z danymi z punktu E.2.2, dla dużych projektów obligatoryjna jest analiza pełna, dla pozostałych dopuszczalna jest analiza jakościowa. 32 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

33 Punkt E.3 Analiza ryzyka i wrażliwości
pozwala na ocenę czy finansowa i ekonomiczna „kwalifikowalność” (uzasadnienie) projektu do otrzymania wsparcia Wspólnoty ma charakter trwały, przewiduje rozpatrzenie dwóch scenariuszy – podstawowego (najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia) oraz pesymistycznego, należy syntetycznie opisać metodykę przyjętą dla przeprowadzenia analizy wrażliwości i ryzyka (punkt E.3.1), w tym: zasady identyfikacji czynników ryzyka, doboru zmiennych krytycznych, określenia wielkości procentowej zmiany zmiennych krytycznych oraz rozkładu prawdopodobieństwa tych zmiennych (w przypadku braku możliwości określenia rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych, należy to uzasadnić) (punkt E.3.2 i E.3.3 ). 33 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

34 należy umieścić streszczenie wyników przeprowadzonej analizy wrażliwości i ryzyka wraz z informacją wskazującą, czy finansowo-ekonomiczna „kwalifikowalność” projektu do otrzymania wsparcia z UE nie jest jednorazowa i ma charakter trwały (punkt E.3.1). 34 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

35 F. Ocena wpływu oddziaływania na środowisko
Część F należy wypełnić odrębnie dla każdego typu przedsięwzięcia objętego zakresem wniosku zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Punkt F.1. W punkcie należy opisać w jaki sposób projekt: przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, itd.), przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła, przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”. należy wskazać, że projekt został przygotowany zgodnie z zasadą prewencji – przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska na etapie planowania. 35 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

36 Punkt F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska
 należy podać informacje na temat organów, które uczestniczyły w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: nazwa instytucji, adres, zakres kompetencji. w przypadku gdy nie zostały przeprowadzone konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, należy zaznaczyć kwadrat „NIE” i wyjaśnić dlaczego (punkt F.2). 36 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

37 Punkt F.3. Ocena wpływu na środowisko naturalne
należy wskazać czy zostało wydane zezwolenie na inwestycję, tj. zbiór decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego ostatnim etapem jest pozwolenie na budowę (punkt F.3.1-F.3.1.5), należy dokonać klasyfikacji elementów projektu w oparciu o kategorie przedsięwzięć określone/wymienione w załącznikach do Dyrektywy OOŚ oraz dołączyć dokumenty. (punkt F F.3.2.2), należy wskazać czy dla danego przedsięwzięcia wydano postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu OOŚ. Jeśli nie wskazano takiego obowiązku to należy podać uzasadnienie, zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, stanowiącą Załącznik II do Wytycznych. 37 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

38 należy odpowiedzieć na pytanie czy projekt wynika z planu lub programu podlegającego procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (punkt F 3.3.1). Punkt F.4. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 dotyczy obszarów, które są bądź mogą być włączone do sieci obszarów Natura 2000, jeśli projekt może mieć istotny negatywny wpływ na ww. obszary, należy podać odpowiednie informacje/dołączyć stosowne dokumenty, zgodnie z Wytycznymi (punkt F.4.1), w przypadku gdy na podstawie oceny przewidzianej w art. 6(3) dyrektywy siedliskowej nie stwierdzono negatywnego wpływu, należy zaznaczyć kwadrat „Nie” i dołączyć deklarację organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000, będącą dodatkiem do Wniosku (punkt F.4.1). 38 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

39 Punkt F.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska
należy określić czy w projekcie przewidziano działania (inne niż OOŚ), które uwzględniają aspekt ochrony środowiska, jeśli w projekcie przewidziano takie działania, to należy podać informacje na temat tych działań. Punkt F.6 Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne należy opisać charakter środków oraz oszacować, jaki % stanowią wydatki planowane/poniesione na działania kompensacyjne w stosunku do całkowitych kosztów projektu z pominięciem pozytywnego oddziaływania wdrożenia projektu. Punkt F.7. – nie dotyczy projektów realizowanych w ramach XIII osi priorytetowej. 39 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

40 G. Uzasadnienie wpływu publicznego
Niniejszy formularz wniosku przeznaczony jest dla projektów, w których nie występuje pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE i wobec tego w punkcie G.1. nigdy nie powinien zostać zaznaczony kwadrat „TAK”. 40 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

41 H. Plan finansowania Punkt H.1. Podział kosztów należy uzupełnić w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”, Tabela powinna posiadać wyszczególnione: kategorie wydatków, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, wszystkie kwoty powinny być wyrażone w PLN oraz jako kwoty netto. informacje zawarte w tabeli muszą być spójne z informacjami zawartymi w punkcie E.1.2 oraz B.4 – opis projektu. Każdy element opisu projektu musi znaleźć odzwierciedlenie w kategoriach wydatków i odwrotnie. 41 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

42 Punkt H.2. Całkowite planowane zasoby i planowany wkład z funduszy
należy zastosować deficyt finansowania przedstawiony w punkcie E.1.2. do kosztów kwalifikowalnych, w celu obliczenia kwoty do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej. Punkt H.2.1. Obliczenie wkładu wspólnotowego tabela zawarta w punkcie służy wyliczeniu maksymalnej kwoty wsparcia z EFRR w ramach PO IiŚ. Punkt H.2.2. Źródła współfinansowania należy wskazać podział kosztów ze względu na źródło finansowania tj. pomoc wspólnotowa oraz wkład własny wnioskodawcy i inne źródła. informacje podane w punkcie H.2.2. powinny być spójne z informacjami podanymi w punkcie D.2.3. oraz w punkcie I.1.3. 42 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

43 Punkt H.3. Roczny plan finansowania wkładu wspólnotowego
jest wypełniany wyłącznie dla dużych projektów (w EUR) na etapie przed wysłaniem wniosku do Komisji Europejskiej, zgodnie z instrukcjami, które zostaną wówczas przekazane beneficjentowi, dotyczy wartości absolutnych tj. kwot stanowiących udział projektu w zobowiązaniach KE podjętych na rzecz PO IiŚ. 43 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

44 I. Zgodność z politykami i prawem wspólnotowym
Punkt I.1 Inne źródła finansowania wspólnotowego należy przedstawić ocenę stopnia finansowego zaangażowania wspólnoty w dany projekt rozpatrywany w 3 ujęciach: wąskim – dotyczy projektu objętego niniejszym wnioskiem, szerszym – dotyczy ewentualnych wcześniejszych etapów danego projektu, najszerszym – dotyczy innych projektów o charakterze komplementarnym w stosunku do danego projektu należy uwzględnić ewentualne pokrywanie się pomocy wspólnotowej oraz zagrożenie podwójnym finansowaniem (tj. niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych- krajowych lub wspólnotowych). 44 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

45 należy określić czy złożono wniosek z innego źródła wspólnotowego w odniesieniu do tego projektu (punkt I.1.1), należy określić czy dany projekt ma charakter komplementarny w stosunku do innego projektu, który jest/był/planuje się że będzie współfinansowany z jakiegokolwiek źródła wspólnotowego (punkt I.1.2), należy określić czy występowano w ramach projektu o udzielenie pożyczki ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (punkt I.1.3), należy określić czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła w odniesieniu do wcześniejszego etapu projektu (etapy studium wykonalności i przygotowawcze (punkt I.1.4). 45 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

46 Punkt I.2 Czy projekt podlega procedurze prawnej z zakresie zgodności z prawem wspólnotowym
należy określić czy projekt podlega procedurze prawnej. Jeśli tak, należy podać przedmiot procedury i ewentualne rozstrzygnięcia. Punkt I.3 Działania promocyjne należy przedstawić rodzaje działań informacyjnych i promocyjnych wraz z przewidywanymi kosztami oraz czasem ich trwania tak, aby możliwa była ocena, czy wskazany poziom wydatków na ww. działania został oszacowany prawidłowo, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji”, koszty działań informacyjnych i promujących powinny być podane w punkcie H.1 „Promocja”. 46 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

47 Punkt I.4 Udział inicjatywy Jaspers w przygotowaniu projektu
w sytuacji gdy taka pomoc była zaangażowana, należy opisać przedmiot i zakres wsparcia (punkt I.4.2), należy podać główne wnioski i zalecenia wynikające z wykorzystania inicjatywy Jaspers oraz sposób uwzględnienia tych zleceń (punkt I.4.3). 47 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

48 Punkt I.5 Zamówienia publiczne
obejmuje zamówienia które zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE, tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu, wpisując następujące informacje: kolumna pn. „Zamówienie”- numer, tytuł i rodzaj (roboty/usługi/dostawy) zamówienia; kolumna pn. „Data”- data (dd/mm/rrrr) opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich; kolumna pn. „Nr referencyjny”- numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. informacje zawarte w punkcie I.5 powinny być spójne z danymi podanymi w punkcie D.1 i D.2.2. 48 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

49 J. Poświadczenie właściwej instytucji krajowej
Niniejszy punkt zawiera potwierdzenie, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe ze strony: Beneficjenta, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej. 49 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008

50 Dziękuję za uwagę Szkolenie zostało sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 50 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2008


Pobierz ppt "Aldona Więch Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ 01"

Podobne prezentacje


Reklamy Google