Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA
2015/2020

2 Motto naszego Przedszkola:
NajwaŻniejsze dla nas, aby dzieci były szczĘŚliwe, bezpieczne i otwarte na Świat. KAŻDY dzieŃ Pobytu stwarza takĄ szanse.

3 MISJA PRZEDSZKOLA PP W Zapewnia opiekę, dba o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby dziecka oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy bezpieczne warunków do zabawy i nauki. Promuje zdrowie, zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne przyrodzie Umożliwia osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

4 WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, aktywne postawy wobec własnego zdrowia oraz zachowania proekologiczne. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola.

5 Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzez doskonalenie kadry i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy. Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie sukcesu w szkole. Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

6 KONCEPCJA PRACY UWZGLĘDNIA CZTERY PŁASZCZYZNY ODNIESIENIA: DZIECI
RODZICów NAUCZYCIELi ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ NAJWAŻNIEJSZym JEDNAK PODMIOTEM SĄ DZIECI. TO IM PODPORZĄDKOWANE SĄ CELE, ZADANIA I PRIORYTETY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI.

7 Dziecko w naszym przedszkolu
Traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Rozwija się w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości, pełnej akceptacji. Nabywa poczucia własnej wartości, czuje, że jest ważne i zawsze może liczyć na pomoc i uwagę nauczyciela oraz pozostałego personelu. Osiąga sukces, gdyż zadania edukacyjne dostosowane są do jego możliwości rozwojowych. Jest aktywizowane do samodzielności we wszystkich sferach edukacyjnych. Rozwija potrzeby i przekonania służące zachowaniu zdrowia. Poznaje i zaczyna rozumieć otaczający świat i samo siebie.

8 Oferujemy dzieciom: Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, ciągle uzupełniającą swoje wykształcenie. Codzienny pobyt na powietrzu, bez względu na porę roku (spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, wycieczki plenerowe, zabawy dowolne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu). Funkcjonalne, wesołe i bezpieczne sale zabaw. Duży i ładny ogród przedszkolny wyposażony w kolorowy i bezpieczny sprzęt do zabaw. Zajęcia edukacyjne prowadzone metodami aktywnymi. Bezpośredni kontakt z przyrodą i sztuką. Urozmaicone posiłki, zgodne z wymaganiami piramidy żywieniowej i zdrowe przekąski. Teatrzyki, koncerty muzyczne na terenie przedszkola. Cykliczne zajęcia w bibliotece dziecięcej, muzeum, szkole podstawowej.

9 Spotkania ze ciekawymi ludźmi np. policjant, strażak, stomatolog, itp.
Wycieczki edukacyjne. Roztańczone i rozśpiewane uroczystości przedszkolne. Spotkania integracyjne z udziałem dzieci, rodziców i dziadków. Pikniki rodzinne.

10 Rodzice w naszym przedszkolu:
Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. Uzyskują szczegółowe informacje na temat udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dzielą się spostrzeżeniami na temat pracy przedszkola. Współdecydują i wspierają przedszkole w jego działaniach. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. Są partnerami w tworzeniu atmosfery placówki, działalności dydaktyczno - wychowawczej i zarządzaniu placówką.

11 WspóŁpracujemy z rodzicami poprzez:
Zebrania z rodzicami i Radą Rodziców. Zebrania podsumowujące wstępną i końcową diagnozę pedagogiczną. Zajęcia otwarte. Konsultacje indywidualne z nauczycielem. Uroczystości i spotkania integracyjne. Udział rodziców w wycieczkach, piknikach rodzinnych. Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Systematycznie aktualizowaną stronę internetową przedszkola oraz portal społecznościowy. Kąciki i tablice informacyjne dla rodziców.

12 Nauczyciele w naszym przedszkolu:
Uzupełniają i zdobywają nowe kwalifikacje zgodne z potrzebami placówki. Uczestniczą w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kolejnych stopni awansu zawodowego. Poszukują nowości pedagogicznych, innowacji, wzbogacają swój warsztat pracy. Tworzą programy własne zgodne z potrzebami placówki. Monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez systematyczną obserwację. Dokonują diagnozy gotowości szkolnej, prowadzą zajęcia wspomagające rozwój dziecka. Dzielą się wiedzą, doświadczeniem z koleżankami. Współpracują z rodzicami traktując ich jak partnerów i sprzymierzeńców działań wychowawczo-dydaktycznych.

13 WspóŁpracUJEMY ze Środowiskiem lokalnym poprzez:
Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez, uroczystości, festynów o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej. Włączanie się w organizowane na terenie miasta imprez kulturalnych, konkursów oraz udział w niektórych imprezach o charakterze ogólnokrajowy. Podtrzymywanie kontaktów z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Przedszkolami na terenie miasta, Radą Osiedla, Muzeum, Kinem, Teatrem, Biblioteką, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem itp.

14 Promocja – prezentacja placówki w Środowisku lokalnym
Posługiwanie się własnym logo i adresem mailowym. Prowadzenie strony internetowej. Publikacje naszych osiągnięć na łamach prasy, portalach internetowych. Prowadzenie zajęć adaptacyjnych. Udział dzieci i nauczycieli w konkursach i programach organizowanych przez inne placówki. Organizowanie uroczystości i przedsięwzięć, na których są prezentowane dokonania placówki oraz są zapraszani goście. Opracowanie folderu prezentującego naszą placówkę.

15 Absolwent naszego Przedszkola
Jest ciekawy świata, dąży do pogłębienia wiedzy, rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty. Przestrzega zasad współżycia w grupie, jest otwarty na potrzeby innych ludzi. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole Śmiało wyraża swoje opinie, w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi, Jest samodzielny w działaniu i podejmowaniu decyzji. Wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego Troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo Jest wrażliwy na sztukę i piękno otaczającego świata Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

16 KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA: 2015/2016
Promowanie zdrowia w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia. Opracowanie i wdrożenia programów autorskich: programu wychowawczego, profilaktyczno - zdrowotnego oraz innowacji pedagogicznej. Dbanie o rozwój zainteresowań i zdolności, tworzenie sprzyjających warunków do aktywności własnej dziecka w sali , podczas zabaw i zajęć dowolnych. Tworzenie warunków do rozwoju dziecka poprzez udział w konkursach, zawodach, teatrzykach, audycjach muzycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Udoskonalenie procedury pracy zespołowej.


Pobierz ppt "Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google