Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA 2015/2020. Motto naszego Przedszkola: Najwa Ż niejsze dla nas, aby dzieci by ł y szcz ĘŚ liwe, bezpieczne i otwarte na Ś wiat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA 2015/2020. Motto naszego Przedszkola: Najwa Ż niejsze dla nas, aby dzieci by ł y szcz ĘŚ liwe, bezpieczne i otwarte na Ś wiat."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA 2015/2020

2 Motto naszego Przedszkola: Najwa Ż niejsze dla nas, aby dzieci by ł y szcz ĘŚ liwe, bezpieczne i otwarte na Ś wiat. KA Ż DY dzie Ń Pobytu stwarza tak Ą szanse.

3 MISJA PRZEDSZKOLA W PP Zapewnia opiekę, dba o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby dziecka oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy bezpieczne warunków do zabawy i nauki. Promuje zdrowie, zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne przyrodzie Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Umożliwia osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

4 WIZJA PRZEDSZKOLA  Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.  Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.  Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.  W przedszkolu promowany jest zdrowy styl życia, aktywne postawy wobec własnego zdrowia oraz zachowania proekologiczne.  Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola.

5  Jakość pracy przedszkola jest systematycznie ponoszona poprzez doskonalenie kadry i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi.  Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.  Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie sukcesu w szkole.  Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci.  Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

6 KONCEPCJA PRACY UWZGL Ę DNIA CZTERY P Ł ASZCZYZNY ODNIESIENIA: DZIECI RODZICów NAUCZYCIELi Ś RODOWISKO I SPO Ł ECZNO ŚĆ LOKALN Ą NAJWA Ż NIEJSZym JEDNAK PODMIOTEM S Ą DZIECI. TO IM PODPORZ Ą DKOWANE S Ą CELE, ZADANIA I PRIORYTETY NASZEJ DZIA Ł ALNO Ś CI.

7 Dziecko w naszym przedszkolu  Traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.  Rozwija się w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości, pełnej akceptacji.  Nabywa poczucia własnej wartości, czuje, że jest ważne i zawsze może liczyć na pomoc i uwagę nauczyciela oraz pozostałego personelu.  Osiąga sukces, gdyż zadania edukacyjne dostosowane są do jego możliwości rozwojowych.  Jest aktywizowane do samodzielności we wszystkich sferach edukacyjnych.  Rozwija potrzeby i przekonania służące zachowaniu zdrowia.  Poznaje i zaczyna rozumieć otaczający świat i samo siebie.

8 Oferujemy dzieciom:  Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, ciągle uzupełniającą swoje wykształcenie.  Codzienny pobyt na powietrzu, bez względu na porę roku (spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, wycieczki plenerowe, zabawy dowolne i organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu).  Funkcjonalne, wesołe i bezpieczne sale zabaw.  Duży i ładny ogród przedszkolny wyposażony w kolorowy i bezpieczny sprzęt do zabaw.  Zajęcia edukacyjne prowadzone metodami aktywnymi.  Bezpośredni kontakt z przyrodą i sztuką.  Urozmaicone posiłki, zgodne z wymaganiami piramidy żywieniowej i zdrowe przekąski.  Teatrzyki, koncerty muzyczne na terenie przedszkola.  Cykliczne zajęcia w bibliotece dziecięcej, muzeum, szkole podstawowej.

9  Spotkania ze ciekawymi ludźmi np. policjant, strażak, stomatolog, itp.  Wycieczki edukacyjne.  Roztańczone i rozśpiewane uroczystości przedszkolne.  Spotkania integracyjne z udziałem dzieci, rodziców i dziadków.  Pikniki rodzinne.

10 Rodzice w naszym przedszkolu:  Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.  Uzyskują szczegółowe informacje na temat udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Dzielą się spostrzeżeniami na temat pracy przedszkola.  Współdecydują i wspierają przedszkole w jego działaniach.  Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.  Są partnerami w tworzeniu atmosfery placówki, działalności dydaktyczno - wychowawczej i zarządzaniu placówką.

11 Wspó Ł pracujemy z rodzicami poprzez:  Zebrania z rodzicami i Radą Rodziców.  Zebrania podsumowujące wstępną i końcową diagnozę pedagogiczną.  Zajęcia otwarte.  Konsultacje indywidualne z nauczycielem.  Uroczystości i spotkania integracyjne.  Udział rodziców w wycieczkach, piknikach rodzinnych.  Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola.  Systematycznie aktualizowaną stronę internetową przedszkola oraz portal społecznościowy.  Kąciki i tablice informacyjne dla rodziców.

12 Nauczyciele w naszym przedszkolu:  Uzupełniają i zdobywają nowe kwalifikacje zgodne z potrzebami placówki.  Uczestniczą w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kolejnych stopni awansu zawodowego.  Poszukują nowości pedagogicznych, innowacji, wzbogacają swój warsztat pracy.  Tworzą programy własne zgodne z potrzebami placówki.  Monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez systematyczną obserwację.  Dokonują diagnozy gotowości szkolnej, prowadzą zajęcia wspomagające rozwój dziecka.  Dzielą się wiedzą, doświadczeniem z koleżankami.  Współpracują z rodzicami traktując ich jak partnerów i sprzymierzeńców działań wychowawczo-dydaktycznych.

13 Wspó Ł pracUJEMY ze Ś rodowiskiem lokalnym poprzez:  Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez, uroczystości, festynów o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej.  Włączanie się w organizowane na terenie miasta imprez kulturalnych, konkursów oraz udział w niektórych imprezach o charakterze ogólnokrajowy.  Podtrzymywanie kontaktów z instytucjami: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Przedszkolami na terenie miasta, Radą Osiedla, Muzeum, Kinem, Teatrem, Biblioteką, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem itp.

14 Promocja – prezentacja placówki w Ś rodowisku lokalnym  Posługiwanie się własnym logo i adresem mailowym.  Prowadzenie strony internetowej.  Publikacje naszych osiągnięć na łamach prasy, portalach internetowych.  Prowadzenie zajęć adaptacyjnych.  Udział dzieci i nauczycieli w konkursach i programach organizowanych przez inne placówki.  Organizowanie uroczystości i przedsięwzięć, na których są prezentowane dokonania placówki oraz są zapraszani goście.  Opracowanie folderu prezentującego naszą placówkę.

15 Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole Absolwent naszego Przedszkola Przestrzega zasad współżycia w grupie, jest otwarty na potrzeby innych ludzi. Jest ciekawy świata, dąży do pogłębienia wiedzy, rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty. Jest samodzielny w działaniu i podejmowaniu decyzji. Troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo Śmiało wyraża swoje opinie, w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi, Wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Jest wrażliwy na sztukę i piękno otaczającego świata

16 KIERUNKI DZIA Ł ANIA (PRIORYTETY) NA LATA: 2015/2016 1.Promowanie zdrowia w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia. 2.Opracowanie i wdrożenia programów autorskich: programu wychowawczego, profilaktyczno - zdrowotnego oraz innowacji pedagogicznej. 3.Dbanie o rozwój zainteresowań i zdolności, tworzenie sprzyjających warunków do aktywności własnej dziecka w sali, podczas zabaw i zajęć dowolnych. 4.Tworzenie warunków do rozwoju dziecka poprzez udział w konkursach, zawodach, teatrzykach, audycjach muzycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 5.Udoskonalenie procedury pracy zespołowej.


Pobierz ppt "Koncepcja pracy PRZEDSZKOLA 2015/2020. Motto naszego Przedszkola: Najwa Ż niejsze dla nas, aby dzieci by ł y szcz ĘŚ liwe, bezpieczne i otwarte na Ś wiat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google