Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRESENT SIMPLE Tworzenie zdań ZDANIE TWIERDZĄCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRESENT SIMPLE Tworzenie zdań ZDANIE TWIERDZĄCE"— Zapis prezentacji:

1 PRESENT SIMPLE Tworzenie zdań ZDANIE TWIERDZĄCE
Z wyjątkiem 3. os. l. poj. (he/she/it) forma czasownika w zdaniu twierdzącym to bezokolicznik bez cząstki to. W 3. os. l. poj. Zawsze dodajemy końcówkę -s lub –es do formy podstawowej czasownika (np. read – reads, play – plays, study – studies, tidy – tidies, watch – watches, do – does). Osoba + czasownik (w 3.os.l.poj. z końcówką –s lub –es) I/You/We/They play volleyball. He/She/It plays volleyball.

2 ZDANIE PYTAJĄCE I KRÓTKIE ODPOWIEDZI
ZDANIE PRZECZĄCE Zdania przeczące tworzymy przez wstawienie do not/does not przed formą podstawową czasownika. Często używa się skróconych form (don’t/doesn’t). ZDANIE PYTAJĄCE I KRÓTKIE ODPOWIEDZI Zdania pytajace tworzymy przez wstawienie Do/Does przed podmiotem. Osoba + don’t/doesn’t + czasownik I/You/We/They don’t play volleyball. He/She/It doesn’t play volleyball. Do/Does + osoba + czasownik Do I/you/we/they play volleyball? Does he/she/it play volleyball?

3 Do they study Polish? Yes, they do. UŻYCIE
Zazwyczaj w krótkich odpowiedziach nie wstawiamy czasownika głównego (play, speak, itd.). Używamy wówczas czasownika posiłkowego do. Do they study Polish? Yes, they do. UŻYCIE Czasu present simple używamy aby: 1 opisać czynności wykonywane stale, regularnie. I play volleyball every Wednesday. 2 powiedzieć, że coś jest zawsze lub prawie zawsze prawdziwe. My teacher speaks English. 3 powiedziec o tym, co lubimy lub czego nie lubimy i podzielić się opinią. She doesn’t think English is easy. Twierdzące Przeczące Yes, I/you/we/they do. No, I/you/we/they don’t. Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn’t.

4 W czasie present simple także używamy czasownika „be”, kiedy podajemy dane osobiste oraz kiedy opisujemy ludzi i przedmioty. I’m Polish. Are you from England? My school is new. My teacher is nice. HAVE GOT/HAS GOT UŻYCIE Czasownika have got/has got używamy, kiedy mówimy o posiadaniu. Często używa się skróconych form (haven’t, hasn’t). I have got a computer. ZDANIE TWIERDZĄCE I/you/we/they have got a dog He/she/it has got a dog. ZDANIE PRZECZACE I/you/we/they haven’t got a dog. He/she/it hasn’t got a dog. ZDANIE PYTAJĄCE Have I/you/we/they got a dog? Has he/she/it got a dog?

5 PRZYSŁÓWKI CZESTOTLIWOŚCI
Always, usually, often, sometimes, never. W zdaniach twierdzących przysłówek częstotliwości wstawiamy przed orzeczeniem. I usually play volleyball at the weekand. UŻYCIE Przysłówków częstotliwości używamy, kiedy chcemy powiedzieć, jak często wykonujemy daną czynność. CZASOWNIK + -ING Love, like, enjoy, don’t mind, don’t like lub hate używane są z czasownikiem z końcówką –ing, kiedy chcemy powiedzieć, jak bardzo wykonywanie danej czynności sprawia nam przyjemność lub jej nie sprawia. I love playing sport. My mother doesn’t like watching TV.

6 EXERCISES BE I HAVE GOT 1 Uzupełnij zdania formami twierdzącymi i przeczącymi be oraz have got. I am English. 1 She ……… fourteen years old. 2 I ………. two sisters and one brothers. 3 My sisters ……… a mobile phone. 4 You ………….. a mobile phone, but you’ve got a computer 5 My best friends ………. Sue and Amy. CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING 1 Napisz zdania o sobie, używając wyrazów i wyrażeń z ramki. I enjoy reading. 1 watch TV ……………………………………………………………………… 2 read books 3 learn English ………………………………………………………………………. 4 go to the cinema PRESENT SIMPLE 1 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w formie twierdzącej . My brother plays (play) football. 1 We ……. (eat) hamburgers. 2 My friends …… (listen) to jazz. 3 I ……….. (study) French. 4 My mother ……….. (like) classical music. 2 Ułóż pytania z podanych wyrazów, następnie udziel na nie odpowiedzi. 1 your sister / like music Does your sister like music? …………………………………………………………………….. 2 you / play the piano? 3 her friends / read magazines? ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. 4 their aunt / surf the Internet? love like don’t mind hate

7 PRESENT CONTINUOUS TWORZENIE ZDAŃ ZDANIE TWIERDZĄCE
Zdania w czasie present continuous tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika „be” i czasownika z końcówką –ing. He’s playing football. Osoba + „be” + czasownik z końcówką –ing I am watching TV. You are watching TV. He/She/It is watching TV. We/You/They are watching TV

8 Marta isn’t playing computer games. ZDANIE PYTAJĄCE
ZDANIE PRZECZĄCE Zdania przeczące tworzone są za pomocą not po czasowniku „be”. W mówionym angielskim zazwyczaj używamy form skróconych. Marta isn’t playing computer games. ZDANIE PYTAJĄCE Osoba + „be” + not + czasownik z końcówką –ing I am not watching TV. You are not watching TV. He/She/It is not watching TV. We/You/They are not watching TV. „Be” + osoba + czasownik z końcówką –ing Am I watching TV? Are you watching TV? Is he/she/it watching TV? Are we/you/they watching TV?

9 Zdania pytające tworzymy, wstawiając Am, Are lub Is przed podmiotem
Zdania pytające tworzymy, wstawiając Am, Are lub Is przed podmiotem. Jeśli zdanie pytające zawiera wyraz pytajacy (where, who, what, why), wstawiamy go zawsze przed czasownikiem posiłkowym „be”. Where are they staying tonight? What are you doing at the moment? UŻYCIE Present continuous używamy, kiedy opisujemy czynności, które odbywają się w chwili mówienia o nich. Często używamy określeń czasu takich jak: now, at the moment i today. PRESENT CONTINUOUS DO WYRAŻENIA CZYNNOŚCI PRZYSZŁYCH ZAPLANOWANYCH Present continuous używamy, kiedy chcemy powiedzieć o planach dotyczących najbliższej przyszłości. Tomorrow we’re going to England. I’m going to the cinema this evening. Y

10 EXERCISES PRESENT CONTINUOUS 1 Napisz zdania, używając formy twierdzącej czasu present continuous. I / read / now. I’m reading now. 1 We / study / English / today. ………………………………………………………………………. 2 My friends / chat / on the mobile phone. ……………………………………………………………………… 3 They / sit / in the classroom. 4 She/listen /to pop music/at the moment. 2 Uzupełnij zdania. Użyj formy przeczącej czasu present continuous czasowników podanych w ramce. I’m not going home. 1 He ……………………. football today. 2 We ……………………. fun today. 3 Amy ……………………. to school today. 4 John’s team ……………………… the match. 5 Mum and Dad …………… pizzas for dinner. PRESENT CONTINUOUS DO WYRAŻANIA CZYNNOŚCI PRZYSZŁYCH ZAPLANOWANYCH. 1 Napisz zdania, używając formy twierdzącej czasu present continuous. 1I / go / to the cinema / this evening. …………………………………………………………………… 2 She / stay in / this evening. 3 They / took / an exam / tomorrow. 4 I / go / to Spain / this year. PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS 1 Present simple czy present continuous? Zakreśl prawidłową odpowiedź. 1 I …………………. on Saturday evenings. a. am never staying in b. never stay in 2 My mum …………………… on Saturdays. a. isn’t working b. doesn’t work 3 She ……………………… on Sundays. a. is hardly ever working b. hardly ever works not win, not play, not have, not make

11 PAST SIMPLE TWORZENIE ZDAŃ ZDANIE TWIERDZĄCE ZDANIE PRZECZĄCE
Do większości czasowników dodajemy końcówkę –ed do formy podstawowej (np. work – worked, live – lived, travel – travelled, study – studied). Niektótre czasowniki są nieregularne ich formy przeszłe nie kończą się na –ed. Forma przeszła danego czasownika nieregularnego jest taka sama dla wszystkich osób. Nie ma zasady pisowni czasowników niregularnych. Trzeba nauczyć się ich na pamięć (np. have – had, sit – sat). ZDANIE PRZECZĄCE Osoba + czasownik z końcówką –ed I/You/He/She/It/We You/They played tennis. Osoba + didn’t + czasownik I/You/He/She/It/We/You/They didn’t play tennis.

12 We watched movie last night.
ZDANIE PYTAJĄCE UŻYCIE Czasu past simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które odbyły się w określonym czasie w przeszłości. We watched movie last night. A go (temu) odnosi się do skończonej przeszłości. They travelled to London three days ago. Was/Were Formę was używamy w 1. i 3. os. L. poj., a were w pozostałych osobach. I was at school yesterday. Aby utworzyć formę przeczącą, wstawiamy not po was lub were. Karen wasn’t at home last night. Zdanie pytające tworzymy przez wstawianie Was/Were przed podmiotem. Were you on holiday last week? Did + osoba + czasownik Did I/you/he/she/it/we/you/they play tennis?

13 EXERCISES Past simple 1 Napisz zdania, używając formy twierdzącej w czasie past simple. 1 I / stay in / last night. ……………………………………………………………………….. 2 David / surf the Internet / this morning. …………………………………………………………………… My friends / come / to the party. 4 My dad / grow up / in this town. 2 Napisz pytania do odpowiedzi. Użyj form pytających w czasie past simple. 1 When ……………………………………………………….? I left school when I was eighteen. 2 Where ………………………………………………………? I went to university in Cambridge. 3 What …………………………………………………………? I studied medicine. 4 When ………………………………………………………..? I got my first job five years ago. AGO 1 Ułóż zdania z podanych wyrazów. 1 ago./two/weeks/I/won/prize/a …………………………………………………………………… 2 went/university/to/Nick/ago./six/months …………………………………………………………………... 3We/an/exam/ago./two/took/days ……………………………………………………………………. 4 born/My sister/ten/years/was/ago. WAS/WERE 1 Uzupełnij zdania. Użyj was, wasn’t, were lub weren’t. 1 Jamie wasn’t happy. He ……… sad. 2 The books ………….. on the shelf. They were in the bookcase. 3 These exersises weren’t difficult. They……… easy. 4 The film ………… exciting. It was boring. 5 My grandmother ……… a nurse. She wasn’t a doctor.

14 Tworzenie zdań ZDANIE TWIERDZĄCE ZDANIE PRZECZĄCE
PAST CONTINUOUS Tworzenie zdań ZDANIE TWIERDZĄCE ZDANIE PRZECZĄCE Osoba + was/were + czasownik z końcówką -ing I/He/She/It was watching television. You/We/They were watching television. Osoba + wasn’t/weren’t + czasownik z końcówką -ing I/He/She/It wasn’t watching television. You/We/They weren’t watching television.

15 My friend phoned while I was doing my homework.
ZDANIE PYTAJĄCE UżYCIE Czasu past continuous używamy, kiedy mówimy o czynności odbywającej się w przeszłości. I was doing my homework. Możemy użyć past simple i past continuous razem, kiedy jedna czynność odbywała się w trakcie trwania innej, dłuższej. Stosujemy wówczas wyrazy łączące when i while. While używamy przed zdaniem w past continuous, a when przed zdaniem w past simple. My friend phoned while I was doing my homework. We were having dinner when they arrived. Was/Were + osoba + czasownik z końcówką -ing Was I/he/she/it watching television? Were you/we/they watching television?

16 EXERCISES sit chat write rain go
PAST CONTINUOUS 1 Dokończ zdania. Użyj form twierdzących czasu past continuous czasowników z ramki. 1 We ………… on the sofa in the living room. 2 I ……………. a letter to my friend. 3 My sister ……… to her boyfriend on her mobile phone. 4 Thier friends ………… to the cinema, but it ……….. so I didn’t want to go out. 2 Ułóż zdania, używając formy przeczącej czasu past continuous. 1 We/not drive/to London/at 6 o’clock. ………………………………………………………………………. 2 I/not eat/at 9 o’clock. ……………………………………………………………………… 3 My brother/not sit/in the living room. 4 Her cousin/not live/here last year. 3 Ułóż pytania z podanych wyrazów i wyrażeń. 1 studying/your classmates/Were/this morning? …………………………………………………………………. 2 it/raining/yesterday?/Was/in Warsaw ……………………………………………………………………. 3 last Sunday?/Were/working/your parents ………………………………………………………………….. 4 watching TV/your teacher/last night/Was PAST SIMPLE I PAST COUNTINUOUS 1 Zakreśl prawidłową odpowiedź. 1 Jerry had an accident while he……football. a. was playing b. played 2 …….. your homework when I arivved? a. Did you do b. Was you doing 3 Katy …… while I was waiting for her. a. didn’t phone b. wasn’t phoning 4. ……….. while you were cycling home? a. Was raining b. Did it rain sit chat write rain go

17 WILL/WON’T ZDANIE TWIERDZĄCE ZDANIE PRZECZĄCE ZDANIE PYTAJĄCE UŻYCIE
Will i won’t używamy, kiedy snujemy przewidywania. Często używamy także po czasowniku think. Wiil używamy również, aby wyrazić decyzję, jaką podejmujemy w danym momencie. Osoba + will + czasownik I/You/He/She/It/We/they will go to the moon. Osoba + won’t + czasownik I/You/he/She/It/We/They won’t go to the moon. Will + osoba + czasownik Will I/you/he/she/it/we/they go to the moon.

18 PIERWSZY TRYB WARUNKOWY
TWORZENIE ZDAŃ ZDANIE TWIERDZĄCE ZDANIE PRZECZĄCE UŻYCIE Pierwszego trybu warunkowego używamy, kiedy mówimy o prawdopodobnych konsekwencjach jakiejś sytuacji w teraźniejszości lub przeszłości. If + osoba + present simple, osoba + will + czasownik lub Osoba + will + czasownik + if + osoba + present simple If Amy phons, I will meet her. lub I will meet Amy if she phones. If + osoba + present simple, osoba + won’t + czasownik lub Osoba + won’t + czasownik + if + podmiot + present simple If Amy phones, I won’t meet her. lub I won’t meet Amy if she phones.

19 EXERCISES WIIL/WON’T 1 Ułóż zdania twierdzące i przeczące, używając will. 1 I / buy / Dad’s birthday present. ………………………………………………………………………. 2 We / not give him / a computer game. 3 Our aunt and uncle / come / to the party. 4 They / not stay / at our house. 5 Mother / make / a cake It / be / a surprise 2 Utwórz pytania uzywając will. 1 become a musican X 2 live in London X 3 go to university X …………………………………………………………………… 4 learn to drive X ……………………………………………………………………. 5 travel to Japan X PIERWSZY TRYB WARUNKOWY 1 Uzupełnij zdania. Użyj zwrotów z ramki. 1 If I have a party,…………………………………….. 2 If they don’t leave soon, ……………………….. 3 If you go to bed late, …………………………….. 4 If it’s sunny tomorrow, …………………………… 5 If Rick studies medicine………………………….. 6 If the teacher isn’t here tomorrow,………… you won’t get up early we’ll go to beach we won’t have an English class I’ll invite all my friends he’ll become a doctor they’ll be late for the cinema

20 BE GOING TO TWORZENIE ZDAŃ ZDANIE TWIERDZĄCE
Zdania z wyrażeniem be going to tworzone są za pomocą odpowiedniej formy czasu teraźniejszego czasownika be, going to oraz bezokolicznika bez czastki to. ZDANIE PRZECZĄCE Aby utworzyć formę przeczącą, wstawiamy not po czasowniku posiłkowym be. Osoba + be going to + czasownik I am going to study English. You/We/They are going to study English. He/She/It is going to study English. Osoba + be + not + going to + czasownik I am not going to study English. You/We/They aren’t going to study English. He/She/It isn’t going to study English.

21 Konstrukcji z be going to używamy, kiedy mówimy o planach i zamiarach.
Zdanie pytajace Zdanie pytajace tworzymy, wstawiając Am, Are lub Is przed podmiotem. UŻYCIE Konstrukcji z be going to używamy, kiedy mówimy o planach i zamiarach. ZAIMKI OSOBOWE W FUNKCJI PODMIOTU I PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE Be + osoba + going to + czasownik Am I going to study English? Are you/we/they going to study English? Is he/she/it going to study English? Zaimki osobowe Przymiotniki dzierżawcze I my You your He/She/It his/her/its We our They thier

22 EXERCISES BE GOING TO 1 Uzupełnij zdania. Użyj odpowiedniej formy twierdzącej going to i czasowników w nawiasach. I’m going to clean (clean) my room . 1 I…………… (visit) my best friend tomorrow. 2 They…………(go) to a party on Saturday. 3 She …………(listen)to music this afternoon. 4 We……………(stay) in on Friday. 5 You……………(watch) TV at the weekand. 6 He…………(do) his homework this evening. 2 Przekształć zdania twierdzące w przeczące. 1 My parents are going to go out this evening. ……………………………………………………………………… 2 My sistar’s going to go to a restaurant. …………………………………………………………………….. 3 My friends are going to design a website. 4 My brothers are going to play football. ………………………………………………………………… 5 I’m going to watch a video. …………………………………………………………………… 6 You are going to meet my parents. ZAIMKI OSOBOWE W FUNKCJI PODMIOTU I PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE 1 Uzupełnij zdania, używając zaimków osobowych lub przymiotników dzierżawczych. 1 Sam’s from New York. Where are……from? 2 New York is a big city. ……… ‘s in America. 3 My best friend is German. …… name’s Karl. 4 We’re from Manchester, but …… parents are from Liverpool. 5 My sisters play tennis. …… ‘re very good. 6 My cousins are nice . …… dad is French.

23 SHOULD/SHOULDN’T ZDANIE TWIERZĄCE ZDANIE PRZECZĄCE ZDANIE PYTAJACE
UŻYCIE Should używamy, kiedy chcemy coś komuś poradzić. Shouldn’ używamy, aby komuś coś odradzić. Osoba + should + czasownik I/You/He/She/It/We/They should speak English. Osoba + shouldn’t + czasownik I/You/He/She/It/We/They shouldn’t speak English. Should + osoba + czasownik Should I/you/he/she/it/we/they speak English?

24 MUST/MUSN’T ZDANIE TWIERDZĄCE ZDANIE PRZECZĄCE UŻYCIE
Czasownika must używamy, kiedy chcemy wyrazić obowiazek. Formy mustn’t uzywamy, aby wyrazić zakaz. Osoba + must + czasownik I/You/He/She/It/We/They must go to school from Monday to Friday. Osoba + mustn’t + czasownik I/You/He/She/It/We/They mustn’t run near the swimming pool.

25 EXERCISES SHOULD/SHOULDN’T 1 Przepisz zdania tak, aby miały postać porad. Użyj should i shouldn’t. Grandma is sleeping. Don’t play your guitar. You shouldn’t play your guitar. 1 I don’t understand. Ask the teacher! …………………………………………………………….. 2 The film starts at eight.Don’t be late. ……………………………………………………………… 3 I’m hungry. Eat something! 4 Ben doesn’t like rap music. Don’t buy him that CD? 5 It’s very cold. Wear a coat! 6 Recycle. It’ll help the enviroment. …………………………………………………………… 7 Don’t touch the big dog. It’s dangerous. MUST/MUSTN’T 1 Przeczytaj zdania wyrażajace zasady. Napisz zdania, uzywajac must lub mustn’t. Don’t write on the books. You mustn’t write on the books. 1 Don’t eat in the library. ………………………………………………………….. 2 Don’t drink in the library. …………………………………………………………… 3 Turn off mobile phones. 4 Don’t be noisy. 5 Be cearful with the books. ……………………………………………………………. 6 Return the books after two weeks. 7 Don’t steal books! 8 Return books to the correct shelf.

26 PRESENT PERFECT ZDANIE TWIERDZACE
Zdanie twierdzące w present perfect tworzymy za pomocą podmiotu, have / has i 3. formy czasownika. Trzecią formę czasowników regularnych tworzymy przez dodanie koncówki –ed do formy podstawowej czasownika, podobnie jak w czasie past simple (np. play – played, watch – watched, listen – listened). Nie ma zasad dotyczących tworzenia 3. formy czasowników nieregularnych. Trzeba się nauczyć ich na pamięć (np. do – done, go – gone, swim – swum). Osoba + have/has + III forma czasownika I/You/We/They have gone to the cinema. He/She/It has gone to the cinema.

27 Zdania pytające tworzymy za pomocą Have/Has i 3. formy czasownika.
ZDANIA PRZECZĄCE Formę przeczącą tworzy się za pomocą podmiotu, zaprzeczonego have / has i czasownika głównego. ZDANIA PYTAJACE Zdania pytające tworzymy za pomocą Have/Has i 3. formy czasownika. UŻYCIE Present perfect używamy, kiedy mówimy o czymś, co zdarzyło się w przeszłości, ale nie wiemy, kiedy dokładnie. Osoba + haven’t/hasn’t + III forma czasownika I/You/We/They haven’t gone to the cinema. He/She/It hasn’t gone to the cinema. Have/Has + osoba + III forma czasownika Have I/you/we/they gone to the cinema? Has he/she/it gone to the cinema?

28 EXERCISES PRESENT PERFECT 1 Napisz formę past participle czasownika. eat eaten 1 win ……………… 2 fall ……………… 3 run …………… 4 give ………… 5 meet ………… 6 see ………… 7 cycle ………… 8 try …………… 2 Uzupełnij zdania. Użyj formy twierdzącej czasu present perfect. We have got decided (decide) to go out. 1 I ………… (finish) my homework. 2 My best friend ………… (meet)a famous footballer. 3 My parents ……… (climb) a mountain. 4 We ………… (play) volleyball. 5 My dad ………… (live) in London all his life. 6 My cousins ……… (do) judo. 3 Napisz zdania. Uzyj formy przeczącej czasu present perfect. 1 My best friends/not meet/my brother ………………………………………………………………… 2 Sarah/not try/judo …………………………………………………………………… 3 David and Maria/never visit/England 4 I/not climb/a mountain 5 Amy/never listen to/Coldplay 4 Ułóż pytania z podanych wyrazów. 1 you/ever try/judo? 2 your dad/ever live/in a different country? 3 you/ever meet/a pop star? 4 yor teacher/ever visit/England?


Pobierz ppt "PRESENT SIMPLE Tworzenie zdań ZDANIE TWIERDZĄCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google