Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRESENT SIMPLE Osoba + czasownik (w 3.os.l.poj. z końcówką –s lub –es) I/You/We/They play volleyball. He/She/It plays volleyball.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRESENT SIMPLE Osoba + czasownik (w 3.os.l.poj. z końcówką –s lub –es) I/You/We/They play volleyball. He/She/It plays volleyball."— Zapis prezentacji:

1 PRESENT SIMPLE Osoba + czasownik (w 3.os.l.poj. z końcówką –s lub –es) I/You/We/They play volleyball. He/She/It plays volleyball.

2 Osoba + don’t/doesn’t + czasownik I/You/We/They don’t play volleyball. He/She/It doesn’t play volleyball. Do/Does + osoba + czasownik Do I/you/we/they play volleyball? Does he/she/it play volleyball?

3 TwierdzącePrzeczące Yes, I/you/we/they do.No, I/you/we/they don’t. Yes, he/she/it does.No, he/she/it doesn’t.

4 ZDANIE TWIERDZĄCE I/you/we/they have got a dog He/she/it has got a dog. ZDANIE PRZECZACE I/you/we/they haven’t got a dog. He/she/it hasn’t got a dog. ZDANIE PYTAJĄCE Have I/you/we/they got a dog? Has he/she/it got a dog?

5

6 EXERCISES BE I HAVE GOT 1 Uzupełnij zdania formami twierdzącymi i przeczącymi be oraz have got. I am English. 1 She ……… fourteen years old. 2 I ………. two sisters and one brothers. 3 My sisters ……… a mobile phone. 4 You ………….. a mobile phone, but you’ve got a computer 5 My best friends ………. Sue and Amy. CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ –ING 1 Napisz zdania o sobie, używając wyrazów i wyrażeń z ramki. I enjoy reading. 1 watch TV ……………………………………………………………………… 2 read books ……………………………………………………………………… 3 learn English ………………………………………………………………………. 4 go to the cinema ………………………………………………………………………. PRESENT SIMPLE 1 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w formie twierdzącej. My brother plays (play) football. 1 We ……. (eat) hamburgers. 2 My friends …… (listen) to jazz. 3 I ……….. (study) French. 4 My mother ……….. (like) classical music. 2 Ułóż pytania z podanych wyrazów, następnie udziel na nie odpowiedzi. 1 your sister / like music Does your sister like music? …………………………………………………………………….. 2 you / play the piano? …………………………………………………………………….. 3 her friends / read magazines? ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. 4 their aunt / surf the Internet? ……………………………………………………………………… love like don’t mind hate

7 PRESENT CONTINUOUS Osoba + „be” + czasownik z końcówką –ing I am watching TV. You are watching TV. He/She/It is watching TV. We/You/They are watching TV

8 Osoba + „be” + not + czasownik z końcówką –ing I am not watching TV. You are not watching TV. He/She/It is not watching TV. We/You/They are not watching TV. „Be” + osoba + czasownik z końcówką –ing Am I watching TV? Are you watching TV? Is he/she/it watching TV? Are we/you/they watching TV?

9 Y

10 EXERCISES PRESENT CONTINUOUS 1 Napisz zdania, używając formy twierdzącej czasu present continuous. I / read / now. I’m reading now. 1 We / study / English / today. ………………………………………………………………………. 2 My friends / chat / on the mobile phone. ……………………………………………………………………… 3 They / sit / in the classroom. ………………………………………………………………………. 4 She/listen /to pop music/at the moment. ………………………………………………………………………. 2 Uzupełnij zdania. Użyj formy przeczącej czasu present continuous czasowników podanych w ramce. I’m not going home. 1 He ……………………. football today. 2 We ……………………. fun today. 3 Amy ……………………. to school today. 4 John’s team ……………………… the match. 5 Mum and Dad …………… pizzas for dinner. PRESENT CONTINUOUS DO WYRAŻANIA CZYNNOŚCI PRZYSZŁYCH ZAPLANOWANYCH. 1 Napisz zdania, używając formy twierdzącej czasu present continuous. 1I / go / to the cinema / this evening. …………………………………………………………………… 2 She / stay in / this evening. …………………………………………………………………… 3 They / took / an exam / tomorrow. …………………………………………………………………… 4 I / go / to Spain / this year. …………………………………………………………………… PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS 1 Present simple czy present continuous? Zakreśl prawidłową odpowiedź. 1 I …………………. on Saturday evenings. a. am never staying in b. never stay in 2 My mum …………………… on Saturdays. a. isn’t working b. doesn’t work 3 She ……………………… on Sundays. a. is hardly ever working b. hardly ever works not win, not play, not have, not make

11 PAST SIMPLE Osoba + czasownik z końcówką –ed I/You/He/She/It/We You/They played tennis. Osoba + didn’t + czasownik I/You/He/She/It/We/You/They didn’t play tennis.

12 Did + osoba + czasownik Did I/you/he/she/it/we/you/they play tennis?

13 EXERCISES Past simple 1 Napisz zdania, używając formy twierdzącej w czasie past simple. 1 I / stay in / last night. ……………………………………………………………………….. 2 David / surf the Internet / this morning. …………………………………………………………………….... 3 My friends / come / to the party. ……………………………………………………………………….. 4 My dad / grow up / in this town. ……………………………………………………………………….. 2 Napisz pytania do odpowiedzi. Użyj form pytających w czasie past simple. 1 When ……………………………………………………….? I left school when I was eighteen. 2 Where ………………………………………………………? I went to university in Cambridge. 3 What …………………………………………………………? I studied medicine. 4 When ………………………………………………………..? I got my first job five years ago. AGO 1 Ułóż zdania z podanych wyrazów. 1 ago./two/weeks/I/won/prize/a …………………………………………………………………… 2 went/university/to/Nick/ago./six/months …………………………………………………………………... 3We/an/exam/ago./two/took/days ……………………………………………………………………. 4 born/My sister/ten/years/was/ago. …………………………………………………………………… WAS/WERE 1 Uzupełnij zdania. Użyj was, wasn’t, were lub weren’t. 1 Jamie wasn’t happy. He ……… sad. 2 The books ………….. on the shelf. They were in the bookcase. 3 These exersises weren’t difficult. They……… easy. 4 The film ………… exciting. It was boring. 5 My grandmother ……… a nurse. She wasn’t a doctor.

14 PAST CONTINUOUS Osoba + was/were + czasownik z końcówką -ing I/He/She/It was watching television. You/We/They were watching television. Osoba + wasn’t/weren’t + czasownik z końcówką -ing I/He/She/It wasn’t watching television. You/We/They weren’t watching television.

15 Was/Were + osoba + czasownik z końcówką -ing Was I/he/she/it watching television? Were you/we/they watching television?

16 EXERCISES PAST CONTINUOUS 1 Dokończ zdania. Użyj form twierdzących czasu past continuous czasowników z ramki. 1 We ………… on the sofa in the living room. 2 I ……………. a letter to my friend. 3 My sister ……… to her boyfriend on her mobile phone. 4 Thier friends ………… to the cinema, but it ……….. so I didn’t want to go out. 2 Ułóż zdania, używając formy przeczącej czasu past continuous. 1 We/not drive/to London/at 6 o’clock. ………………………………………………………………………. 2 I/not eat/at 9 o’clock. ……………………………………………………………………… 3 My brother/not sit/in the living room. ……………………………………………………………………… 4 Her cousin/not live/here last year. ……………………………………………………………………… 3 Ułóż pytania z podanych wyrazów i wyrażeń. 1 studying/your classmates/Were/this morning? …………………………………………………………………. 2 it/raining/yesterday?/Was/in Warsaw ……………………………………………………………………. 3 last Sunday?/Were/working/your parents ………………………………………………………………….. 4 watching TV/your teacher/last night/Was ………………………………………………………………….. PAST SIMPLE I PAST COUNTINUOUS 1 Zakreśl prawidłową odpowiedź. 1 Jerry had an accident while he……football. a. was playing b. played 2 …….. your homework when I arivved? a. Did you do b. Was you doing 3 Katy …… while I was waiting for her. a. didn’t phone b. wasn’t phoning 4. ……….. while you were cycling home? a. Was raining b. Did it rain sit chat write rain go

17 WILL/WON’T ZDANIE TWIERDZĄCE ZDANIE PRZECZĄCE ZDANIE PYTAJĄCE UŻYCIE Will i won’t używamy, kiedy snujemy przewidywania. Często używamy także po czasowniku think. Wiil używamy również, aby wyrazić decyzję, jaką podejmujemy w danym momencie. Osoba + will + czasownik I/You/He/She/It/We/they will go to the moon. Osoba + won’t + czasownik I/You/he/She/It/We/They won’t go to the moon. Will + osoba + czasownik Will I/you/he/she/it/we/they go to the moon.

18 PIERWSZY TRYB WARUNKOWY If + osoba + present simple, osoba + will + czasownik lub Osoba + will + czasownik + if + osoba + present simple If Amy phons, I will meet her. lub I will meet Amy if she phones. If + osoba + present simple, osoba + won’t + czasownik lub Osoba + won’t + czasownik + if + podmiot + present simple If Amy phones, I won’t meet her. lub I won’t meet Amy if she phones.

19 EXERCISES WIIL/WON’T 1 Ułóż zdania twierdzące i przeczące, używając will. 1 I / buy / Dad’s birthday present. ………………………………………………………………………. 2 We / not give him / a computer game. ………………………………………………………………………. 3 Our aunt and uncle / come / to the party. ………………………………………………………………………. 4 They / not stay / at our house. ………………………………………………………………………. 5 Mother / make / a cake ………………………………………………………………………. It / be / a surprise ………………………………………………………………………. 2 Utwórz pytania uzywając will. 1 become a musican X ………………………………………………………………………. 2 live in London X ………………………………………………………………………. 3 go to university X …………………………………………………………………… 4 learn to drive X ……………………………………………………………………. 5 travel to Japan X ……………………………………………………………………. PIERWSZY TRYB WARUNKOWY 1 Uzupełnij zdania. Użyj zwrotów z ramki. 1 If I have a party,…………………………………….. 2 If they don’t leave soon, ……………………….. 3 If you go to bed late, …………………………….. 4 If it’s sunny tomorrow, …………………………… 5 If Rick studies medicine………………………….. 6 If the teacher isn’t here tomorrow,………… you won’t get up early we’ll go to beach we won’t have an English class I’ll invite all my friends he’ll become a doctor they’ll be late for the cinema

20 BE GOING TO Osoba + be going to + czasownik I am going to study English. You/We/They are going to study English. He/She/It is going to study English. Osoba + be + not + going to + czasownik I am not going to study English. You/We/They aren’t going to study English. He/She/It isn’t going to study English.

21 Be + osoba + going to + czasownik Am I going to study English? Are you/we/they going to study English? Is he/she/it going to study English? Zaimki osobowePrzymiotniki dzierżawcze Imy Youyour He/She/Ithis/her/its Weour Youyour Theythier

22 EXERCISES BE GOING TO 1 Uzupełnij zdania. Użyj odpowiedniej formy twierdzącej going to i czasowników w nawiasach. I’m going to clean (clean) my room. 1 I…………… (visit) my best friend tomorrow. 2 They…………(go) to a party on Saturday. 3 She …………(listen)to music this afternoon. 4 We……………(stay) in on Friday. 5 You……………(watch) TV at the weekand. 6 He…………(do) his homework this evening. 2 Przekształć zdania twierdzące w przeczące. 1 My parents are going to go out this evening. ……………………………………………………………………… 2 My sistar’s going to go to a restaurant. …………………………………………………………………….. 3 My friends are going to design a website. ……………………………………………………………………… 4 My brothers are going to play football. ………………………………………………………………… 5 I’m going to watch a video. …………………………………………………………………… 6 You are going to meet my parents. …………………………………………………………………… ZAIMKI OSOBOWE W FUNKCJI PODMIOTU I PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE 1 Uzupełnij zdania, używając zaimków osobowych lub przymiotników dzierżawczych. 1 Sam’s from New York. Where are……from? 2 New York is a big city. ……… ‘s in America. 3 My best friend is German. …… name’s Karl. 4 We’re from Manchester, but …… parents are from Liverpool. 5 My sisters play tennis. …… ‘re very good. 6 My cousins are nice. …… dad is French.

23 SHOULD/SHOULDN’T Osoba + should + czasownik I/You/He/She/It/We/They should speak English. Osoba + shouldn’t + czasownik I/You/He/She/It/We/They shouldn’t speak English. Should + osoba + czasownik Should I/you/he/she/it/we/they speak English?

24 MUST/MUSN’T Osoba + must + czasownik I/You/He/She/It/We/They must go to school from Monday to Friday. Osoba + mustn’t + czasownik I/You/He/She/It/We/They mustn’t run near the swimming pool.

25 EXERCISES SHOULD/SHOULDN’T 1 Przepisz zdania tak, aby miały postać porad. Użyj should i shouldn’t. Grandma is sleeping. Don’t play your guitar. You shouldn’t play your guitar. 1 I don’t understand. Ask the teacher! …………………………………………………………….. 2 The film starts at eight.Don’t be late. ……………………………………………………………… 3 I’m hungry. Eat something! ……………………………………………………………… 4 Ben doesn’t like rap music. Don’t buy him that CD? …………………………………………………………….. 5 It’s very cold. Wear a coat! ……………………………………………………………… 6 Recycle. It’ll help the enviroment. …………………………………………………………… 7 Don’t touch the big dog. It’s dangerous. ……………………………………………………………… MUST/MUSTN’T 1 Przeczytaj zdania wyrażajace zasady. Napisz zdania, uzywajac must lub mustn’t. Don’t write on the books. You mustn’t write on the books. 1 Don’t eat in the library. ………………………………………………………….. 2 Don’t drink in the library. …………………………………………………………… 3 Turn off mobile phones. ………………………………………………………….. 4 Don’t be noisy. …………………………………………………………… 5 Be cearful with the books. ……………………………………………………………. 6 Return the books after two weeks. ………………………………………………………….. 7 Don’t steal books! ……………………………………………………………. 8 Return books to the correct shelf. ……………………………………………………………

26 PRESENT PERFECT Osoba + have/has + III forma czasownika I/You/We/They have gone to the cinema. He/She/It has gone to the cinema.

27 Osoba + haven’t/hasn’t + III forma czasownika I/You/We/They haven’t gone to the cinema. He/She/It hasn’t gone to the cinema. Have/Has + osoba + III forma czasownika Have I/you/we/they gone to the cinema? Has he/she/it gone to the cinema?

28 EXERCISES PRESENT PERFECT 1 Napisz formę past participle czasownika. eat eaten 1 win ……………… 2 fall ……………… 3 run …………… 4 give ………… 5 meet ………… 6 see ………… 7 cycle ………… 8 try …………… 2 Uzupełnij zdania. Użyj formy twierdzącej czasu present perfect. We have got decided (decide) to go out. 1 I ………… (finish) my homework. 2 My best friend ………… (meet)a famous footballer. 3 My parents ……… (climb) a mountain. 4 We ………… (play) volleyball. 5 My dad ………… (live) in London all his life. 6 My cousins ……… (do) judo. 3 Napisz zdania. Uzyj formy przeczącej czasu present perfect. 1 My best friends/not meet/my brother ………………………………………………………………… 2 Sarah/not try/judo …………………………………………………………………… 3 David and Maria/never visit/England ………………………………………………………………… 4 I/not climb/a mountain ………………………………………………………………… 5 Amy/never listen to/Coldplay ………………………………………………………………… 4 Ułóż pytania z podanych wyrazów. 1 you/ever try/judo? ………………………………………………………………… 2 your dad/ever live/in a different country? …………………………………………………………………… 3 you/ever meet/a pop star? …………………………………………………………………… 4 yor teacher/ever visit/England? ……………………………………………………………………


Pobierz ppt "PRESENT SIMPLE Osoba + czasownik (w 3.os.l.poj. z końcówką –s lub –es) I/You/We/They play volleyball. He/She/It plays volleyball."

Podobne prezentacje


Reklamy Google