Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
Kalkulator dochodów 2014 WYPEŁNIANIE KALKULATORA DOCHODÓW RODZINY STUDENTA / DOKTORANTA R. ( Z UWZGLĘDNIENIEM DOCHODÓW UZYSKANYCH W 2015, EWENTUALNIE W 2016 R.) (INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA STUDENTÓW UMCS oraz DO REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UMCS W LUBLINIE) na rok akademicki 2015/16 opracował:©2015 Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

2 SPIS TREŚCI WSTĘP OPIS „KALKULATORA DOCHODÓW 2014”
POSTĘPOWANIE PRZY WYPEŁNIANIU ARKUSZY KALKULATORA „Dochody uzyskane (B lub A), dochody utracone (C)” WYMAGANE DOKUMENTY Z URZĘDU SKARBOWEGO WYPEŁNIANIE TABELI A NA ARKUSZU 1 „Obliczenie dochodów rodziny studenta/doktoranta” (dotyczy obligatoryjnie wszystkich składających wniosek o przyznanie stypendium socjalnego) WYPEŁNIANIE TABELI B NA ARKUSZU 2 „Obliczenie dochodu uzyskanego za rok 2014” (dotyczy tylko wykazujących „dochody uzyskane” w 2014 r.) POMOCNICZA TABELA INFORMACYJNA C NA ARKUSZU 2 „Zestawienie dochodów utraconych za 2014 r. (2015/16)” (nie jest wymagana, ponieważ „dochody utracone” nie są uwzględniane przy wyliczeniu dochodów rodziny studenta/doktoranta)

3 WSTĘP Student/doktorant występujący o przyznanie mu na rok akademicki 2015/2016 stypendium socjalnego jest zobowiązany dołączyć prawidłowo wypełniony Kalkulator Dochodów 2014 do dokumentów składanych w dziekanacie. DZIEKANATY ZOBOWIĄZANE SĄ ZAWSZE ZWERYFIKOWAĆ POPRAWNOŚĆ DOKONANYCH PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA OBLICZEŃ i potwierdzić to na dokumencie. W przypadku korekty, prawidłowo wypełniony Kalkulator drukuje i załącza do akt pracownik dziekanatu. W przypadku złożenia przez studenta / doktoranta w trakcie roku akademickiego wniosku o ponowne przeliczenie dochodów jego rodziny, dziekanat postępuje jak wyżej. Kalkulator jest dostosowany do wyliczania dochodów rodziny studenta / doktoranta uzyskanych w roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2014 r.) z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w następnych latach, po roku będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2015 r., ewentualnie w 2016 r.). W przypadku problemów z obliczeniem dochodu prosimy o kontakt z właściwym DZIEKANATEM, w którym student składa wniosek lub z BIUREM SPRAW STUDENCKICH CKiOS UMCS, DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 6, w godz.:

4 1. KALKULATOR DOCHODÓW 2014 Kalkulator zawiera dwa arkusze kalkulacyjne formatu Excel. Na arkuszu 1, nazwanym: „OBLICZENIE DOCHODU 2014”, znajduje się Tabela A, którą po wypełnieniu na komputerze, wydruku, wpisaniu daty i podpisaniu, należy obowiązkowo załączyć do wniosków o stypendium socjalne. Na arkuszu 2 „Dochód UZYSKANY (utracony)” zamieszczono dwie dodatkowe tabele: B i C. Tabelę B z arkusza 2: „Dochód UZYSKANY (utracony)”, łącznie z Tabelą A, należy po jej wypełnieniu i wydruku załączyć tylko w przypadku wykazania dochodu uzyskanego w trakcie roku 2014 (czyli takiego dochodu, którego wcześniej nie było, ale nie rozpoczął się z samym początkiem tego roku, tylko podczas jego trwania i nadal występuje w dniu składania wniosku). Wynik końcowy z wyliczenia na Tabeli B dochodu uzyskanego przenosi się automatycznie do Tabeli A na arkuszu 1. Nie ma wymogu wydruku i załączenia Tabeli C z arkusza 2 – może ona jednak służyć do poinformowania dziekanatu, które z dochodów i w jakiej wysokości, wnioskujący o stypendium socjalne, zakwalifikował do dochodów utraconych, zgodnie z ich katalogiem. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta / doktoranta w roku kalendarzowym będącym podstawą do przyznania świadczeń (2014 r.) lub po tym roku (tj. 2015/16 r.), ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego (nie wlicza się do dochodu będącego podstawą do przyznania świadczenia).

5 2. KALKULATOR DOCHODÓW 2014 Nie wpisujemy żadnych dochodów utraconych do Tabeli A (ark. 1) i Tabeli B (ark. 2). W powyższych tabelach wykazuje się te dochody, które są nadal uzyskiwane (otrzymywane) w dniu składania wniosku. Tylko do Tabeli A (ark. 1) wpisujemy dochody pozostałe, które należy obowiązkowo uwzględnić przy wyliczaniu dochodu w rodzinie studenta/doktoranta w 2014 roku: tj. np. dochody ze sprzedaży akcji, z rolnictwa oraz inne (np. alimenty), doktoranci: stypendia doktoranckie. (Dochody, o których mowa w tym akapicie, nie znajdują się w tzw. „katalogach dochodów uzyskanych i utraconych”, czyli nie podlegają wyliczaniu na zasadzie „utraty/uzyskania”) „Kalkulator dochodów 2014” jest narzędziem, które ułatwia obliczanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. Jak każde narzędzie "uniwersalne" umożliwia obliczenie dochodu w większości standardowych przypadków. W bardzo specyficznych okolicznościach związanych z sytuacją rodzinną i dochodową studenta/doktoranta kalkulator może okazać się nieskuteczny i dokonane za jego pomocą wyliczenia dochodów będą błędne, a dochód trzeba obliczyć "ręcznie", poza kalkulatorem dochodów. Na przykład: dochody utracone, za rok będący podstawą do ustalania uprawnień (tj r.), należy odliczać samodzielnie w ten właśnie sposób. Dotyczy to również, m. in. wykazania dochodów uzyskanych w roku następnym (czyli po 2014 r.), np. jeżeli pochodzą jednocześnie z kilku źródeł dochodów (np. umowa o pracę i umowa zlecenie).

6 3. KALKULATOR DOCHODÓW 2014 Przed skorzystaniem z kalkulatora należy zapoznać się ze wszystkimi objaśnieniami zamieszczonymi na arkuszu 1 Tabela A - „OBLICZENIE DOCHODU 2014” oraz poniżej, pod tabelą oraz na arkuszu 2 Tabela B i C - „Dochód UZYSKANY (utracony)”. UWAGA: W treści objaśnień przywołuje się Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS, obowiązujący w roku akademickim 2015/2016 (dotyczący również doktorantów) . PRZED WYPEŁNIENIEM PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ZE STRONY WWW ORAZ Z DRUGIEGO ARKUSZA ("dochód UZYSKANY") (1) Dochód "brutto" - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego). W Tabeli A w kolumnie 5 można wyłącznie wpisywać dochody uzyskiwane (otrzymywane) przez cały rok kalendarzowy (podatkowy) będący podstawą do ustalenia uprawnień (tj. przez cały 2014 r., gdy są uzyskiwane do dnia składania wniosku) oraz dochody z umowy o dzieło i ze sprzedaży akcji. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c ustawy wykazujemy również w kol. 5. W Tabeli B w kol. 5 można wpisywać DOCHODY UZYSKANE (wg. katalogu), uzyskiwane w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2014 roku. Uwaga! Nie należy wpisywać w żadnym wypadku w kol. 5, 10 i 13 wartości DOCHODÓW UTRACONYCH (wg katalogu); należy je stosownie udokumentować, ale dochodów tych się nie uwzględnia - kalkulator ich nie odliczy! (2) W kol. 8 należy wpisać wysokość faktycznie zapłaconej (tj. odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu) składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym będącym podstawą do ustalania uprawnień na podstawie zaświadczenia (np.ZUS/zakład pracy) lub oświadczenia czlonków rodziny. Uwaga! Odliczenie od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego rolników wynikającego z uzyskiwania dochodów z rolnictwa (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej - rozliczanych podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy). (3) Dochód "netto" - dochód brutto pomniejszony o: należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne - kalkulator oblicza automatycznie. (4) W kol. 10 należy wpisać zadeklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, po odjęciu kwot faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i kwoty faktycznie zaplaconego podatku (zalecane jest dołączenie dokumentów potwierdzających wysokość faktycznie zapłaconych składek i podatku - np. potwierdzenia przelewu). Jeśli wykazana została strata należy wpisać zero "0". (5) W kol. 11 należy wpisać liczbę hektarów przeliczeniowych będących w posiadaniu gospodarstwa w roku będącym podstawą do ustalania uprawnień (do wielkości gospodarstwa nie wlicza się części ziemi odanej w niektóre rodzaje dzierżawy - patrz: uwzględniane rodzaje dzierżawy w załączniku do Regulaminu). Należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych w 2014 r. ewentualnie nakaz płatniczy podatku rolnego za 2014 r. (z informacją o liczbie ha przeliczeniowych). (6) Roczny dochód z gospodarstwa rolnego ustalany jest na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych będących w posiadaniu gospodarstwa w roku będącym podstawą do ustalania uprawnień pomnożonej przez roczny dochód z hektara ogłaszany przez Prezesa GUS (wskaźnik jest ogłaszany nie później niż do dnia 23 września każdego roku) - arkusz oblicza automatycznie. (7) W kol. 13 należy wpisać inny dochód niepodlegający opodatkowaniu (np. alimenty) na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody niepodlegające opodatkowaniu, które uwzględnia się przy ustalaniu wysokości dochodu w rodzinie studenta/doktoranta - patrz załącznik do Regulaminu). Z wyłączeniem dochodów z rolnictwa opodatkowanych podatkiem rolnym!!! (8) Należy podać w Tabeli A poz roczną kwotę alimentów zapłaconych na rzecz osób spoza rodziny w roku będącym podstawą do ustalenia uprawnień (2014 r.), orzeczonych wyrokiem sądowym (należy przedłożyć kopię wyroku oraz przelewy/wpłaty). (9) Wobec wykazania DOCHODÓW UZYSKANYCH za 2014 r. (tj.wymienionych w katalogu), uzyskiwanych w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2014 roku i uzyskiwanych nadal w dniu składania wniosku - należy skorzystać z Tabeli B arkusz 2 "DOCHÓD UZYSKANY ZA 2014 rok" - końcowy wynik (z poz. RAZEM) kalkulator przenosi automatycznie do poz. 16 w Tabeli A "OBLICZENIE DOCHODU 2014" (patrz definicja uzyskania dochodu w załączniku do Regulaminu). Jeżeli Tabela B (arkusz 2) zostanie wykorzystana, należy niniejszą stronę wydrukować i również załączyć. (10) DOCHODY UZYSKANE w następnych latach po roku 2014 będącym podstawą do ustalania uprawnień (w 2015 r., ewentualnie 2016 r.), należy wyliczać samodzielnie bez użycia arkusza. Przy dochodzie uzyskanym w 2015/16 roku bierze się pod uwagę dochód "netto" z pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym został uzyskany. Należy wpisać w Tabeli A (arkusz 1) poz. 17: "DOCHÓD UZYSKANY PO 2014 roku" - samodzielnie wyliczoną na MIESIĄC wysokość dochodu "netto" uzyskanego w następnych latach po roku będącym podstawą ustalania uprawnień. Dochody te należy wpisać na podstawie zaświadczeń zakładów pracy (patrz definicja uzyskania dochodu w załączniku do Regulaminu). W indywidualnych przypadkach można skorzystać z innych dokumentów. Student/Doktorant zobowiązany jest dołączyć wypełniony "KALKULATOR DOCHODÓW 2014" do dokumentów składanych w dziekanacie. DZIEKANATY ZOBOWIĄZANE SĄ ZWERYFIKOWAĆ POPRAWNOŚĆ DOKONANYCH PRZEZ STUDENTA OBLICZEŃ. Kalkulator jest dostosowany do wyliczania dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania uprawnień (tj. w 2014 r.) z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w następnych latach po roku będącym podstawą ustalania uprawnień (2015 r., ewentualnie 2016 r.).

7 4. KALKULATOR DOCHODÓW 2014 Za „DOCHODY UTRACONE” i „DOCHODY UZYSKANE” uznaje się wyłącznie dochody wymienione w zamkniętych katalogach, które zamieszczono na arkuszu 2 obok Tabeli B (patrz: DOCHODY UZYSKANE) i obok Tabeli C (patrz: DOCHODY UTRACONE). Zasadniczym dokumentem dotyczącym dochodów członków rodziny studenta / doktoranta jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dn r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osiągniętych w roku kalendarzowym będącym podstawą do ustalania uprawnień * (w tym, także z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej) - obejmuje dochody wykazane w następujących zeznaniach podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT W przypadku przychodów rozliczanych na zasadzie ryczałtu zeznaniem PIT zaświadczenie wraz z oświadczeniem o dochodach - wyliczonych samodzielnie. * W każdym przypadku przedstawiania zaświadczeń o dochodzie wydanych przez Urząd Skarbowy obowiązuje wyłącznie zaświadczenie oryginalne, które nie podlega zwrotowi, ewentualnie jego kopia uwierzytelniona przez instytucję państwową lub samorządową, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.

8 ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA / DOKTORANTA
Dochody w walutach obcych członków rodziny studenta/doktoranta winny być przeliczane na złote polskie na podstawie tabel kursów średnich walut Narodowego Banku Polskiego Tabele kursów średnich walut obcych na ostatni dzień roboczy roku 2014. (zalecone jako podstawa do przeliczania na PLN dochodu w rodzinie studenta cudzoziemca za 2014 r.) BIAŁORUŚ: rubel białoruski (BYR) tab. nr 052/B/NBP/2014 z (100 BYR = 0,0319 PLN) UKRAINA: hrywna (UAH) tab. nr 252/A/NBP/2014 z (1 UAH = 0,2246 PLN)

9 ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA/ DOKTORANTA

10 wpisać dane studenta/ doktoranta wnioskodawcy
ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA/ DOKTORANTA wpisać dane studenta/ doktoranta wnioskodawcy wpisać dane wszystkich członków rodziny studenta zgłoszonych na wniosku wpisać dochód "brutto„ - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie pełnych 12 miesięcy 2014 roku i uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku; gdy taki dochód nie wystąpił można wpisać 0

11 ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA/ DOKTORANTA
wpisać należny podatek i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne odlicz. od dochodu, wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (kolumny 6 i 7) wpisać dochód "brutto„ - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie pełnych 12 miesięcy 2014 roku i uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku; gdy taki dochód nie wystąpił można wpisać 0 wyliczony dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zadeklarowany w oświadczeniu wpisać wysokość faktycznie zapłaconej (tj. odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu) składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 na podstawie zaświadczenia (np. ZUS / zakład pracy) lub oświadczenia członków rodziny. Uwaga! nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego rolników wynikającego z uzyskiwania dochodów z rolnictwa (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej - rozliczanych podatkiem dochodowym na tzw. dawniej ”zasadach ogólnych”).

12 wyliczona kalkulatorem podstawa do ustalenia uprawnień do stypendium
ARKUSZ 1 KALKULATORA, TABELA A - OBLICZENIE DOCHODÓW RODZINY STUDENTA/ DOKTORANTA wpisać inny dochód niepodlegający opodatkowaniu (np. alimenty, stypendium doktoranckie) na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (patrz pouczenie w załączniku nr 4 do Regulaminu), z wyłączeniem dochodów z rolnictwa DOCHODY UZYSKANE w następnych latach po roku będącym podstawą do ustalania uprawnień (np. w 2015 r.) i nadal uzyskiwane w dniu składania wniosku, należy wyliczać samodzielnie bez użycia arkusza. Przy dochodzie uzyskanym po 2014 roku bierze się pod uwagę dochód "netto" z pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym został uzyskany; należy wpisać wyliczoną na MIESIĄC wysokość dochodu "netto" uzyskanego w 2015/16 r.; dochody te należy wpisać na podstawie zaświadczeń zakładów pracy (patrz definicja uzyskania dochodu w załączniku nr 4 do Regulaminu). wyliczony dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zadeklarowany w oświadczeniu wpisać roczną kwotę alimentów zapłaconych na rzecz osób spoza rodziny w 2014 roku, orzeczonych wyrokiem sądowym (należy przedłożyć kopię wyroku oraz przelewy / wpłaty). wpisać liczbę osób w rodzinie studenta / doktoranta uwzględnioną we wniosku o stypendium wpisać liczbę hektarów przeliczeniowych będących w posiadaniu gospodarstwa w roku 2014 (do wielkości gospodarstwa nie wlicza się części ziemi oddanej w niektóre rodzaje dzierżawy - patrz: uwzględniane rodzaje dzierżawy w załączniku nr 4 do Regulaminu); przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych wydrukować, wpisać datę, czytelnie podpisać i załączyć wypełniony „Kalkulator dochodów 2014” do wniosku o stypendium socjalne; (dokumenty złożyć w swoim dziekanacie) DOCHODY UZYSKANE w roku będącym podstawą do ustalania uprawnień (tj. w 2014 r. przeniesione są automatycznie z Tabeli B) wyliczona kalkulatorem podstawa do ustalenia uprawnień do stypendium

13 ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA B OBLICZENIE DOCHODU UZYSKANEGO W 2014 R
ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA B OBLICZENIE DOCHODU UZYSKANEGO W 2014 R. WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2014 R. U W A G A ! W Tabeli B można wpisywać TYLKO DOCHODY UZYSKANE, uzyskiwane w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2014 roku i uzyskiwane nadal w dniu składania wniosku. DOCHODEM UZYSKANYM MOŻE BYĆ: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie świadczenia rodzicielskiego, uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

14 ARKUSZ 2, TABELA B - WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2014 R.

15 ARKUSZ 2 TABELA B - WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2014 R.
wpisać dane tylko tych członków rodziny studenta/doktoranta, którzy uzyskali dochód (wg katalogu) dopiero w trakcie 2014 r. i uzyskują go nadal w dniu składania wniosku wpisać dane studenta /doktoranta wnioskodawcy wpisać liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu w 2014 r. (mniejszą niż 12) dochód "brutto" UZYSKANY - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2014 roku. katalog „dochodów uzyskanych”; wszystkie pozostałe dochody, spoza tego katalogu należy zawsze wyliczać w Tabeli A (arkusz 1)

16 wpisać liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu w 2014 r. (mniejszą niż 12)
ARKUSZ 2 TABELA B - WYMAGANA TYLKO PRZY UZYSKANIU DOCHODU W TRAKCIE 2012 R. wpisać należny podatek i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne odlicz. od dochodu uzyskanego, wg zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wpisać liczbę miesięcy uzyskiwania dochodu w 2014 r. (mniejszą niż 12) dochód uzyskany (wg katalogu) wyliczony na oświadczeniu, z podjętej w trakcie 2014 r. działalności opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym dochód "brutto" UZYSKANY - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy (z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego); dochód ten uzyskano w okresie krótszym niż pełne 12 miesięcy w 2014 roku. tylko takie dochody uzyskane (wg katalogu), które udokumentowano już jako „netto” (bez potrzeby wykazywania i odliczania podatku oraz składek) wpisać wysokość faktycznie zapłaconej (tj. odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu uzyskanego) składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 na podstawie zaświadczenia (np. ZUS / zakład pracy) lub oświadczenia członków rodziny. Uwaga! nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego rolników wynikającego z uzyskiwania dochodów z rolnictwa (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej - rozliczanych podatkiem dochodowym na tzw. dawniej ”zasadach ogólnych”). wyliczony na arkuszu dochód UZYSKANY w 2014 r. jako końcowy wynik (z poz. RAZEM Tabeli B) kalkulator przenosi automatycznie do poz. 16 w Tabeli A "OBLICZENIE DOCHODU 2014"

17 ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA C
ZESTAWIENIE DOCHODÓW UTRACONYCH ZA 2014 (15,16) R. NIE JEST WYMAGANA – MOŻE BYĆ ZAŁĄCZONA DLA INFORMACJI U W A G A ! W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta/doktoranta w roku kalendarzowym będącym podstawą do przyznania świadczeń (w 2014 r.) lub po tym roku (tj. po 2014 r.), ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Tabelę C – można załączyć, jeżeli student - wnioskodawca uzna to za przydatne. Kalkulator dochodów rodziny studenta/doktoranta nie odlicza tych dochodów. Dlatego, w tabeli A, B absolutnie nie wpisuje się tej kwoty dochodów, które zostały uznane za utracone! DOCHODEM UTRACONYM MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo wynagrodzenie w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych – definicja w Regulaminie), utrata zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w wyniku śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych wskutek bez skuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych., utrata świadczenia rodzicielskiego, utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

18 ARKUSZ 2 KALKULATORA, TABELA C – NIE JEST WYMAGANA, ALE MOŻE BYĆ ZAŁĄCZONA DLA INFORMACJI
dane studenta/doktoranta wnioskodawcy KATALOG „DOCHODÓW UTRACONYCH” oznacza, że wyłącznie niżej wymienione dochody uznaje się za utracone i nie uwzględnia się ich przy wyliczeniu dochodów rodziny studenta/doktoranta (nie wlicza się ich - w Tabeli B i w Tabeli A na arkuszu 1) dane członków rodziny studenta/doktoranta, których dochód został utracony wyliczone samodzielnie i udokumentowane dochody utracone (wg katalogu) dochody utracone (wg zamkniętego katalogu) nie są uwzględnianie przy wyliczaniu dochodu rodziny wnioskodawcy, co oznacza, że należy je odpowiednio udokumentować (np. zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i świadectwem pracy, czy rejestracją bezrobotnego w Urzędzie Pracy) ale nie należy umieszczać takich dochodów w wyliczeniu dochodów rodziny studenta / doktoranta - dla ustalenia podstawy do stypendium

19 Sposób ustalania składu rodziny i obliczania dochodów studenta/doktoranta uprawniających do otrzymania świadczeń pomocy materialnej wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności z: art. 179 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o świadczeniach rodzinnych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zasady te są więc uczelni narzucone przez wspomniane regulacje; nie mamy zatem wpływu na kryteria oraz sposób obliczania i dokumentowania dochodów. Organy uczelni zobowiązane są do stosowania się do wspomnianych regulacji. Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google