Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Zakładam firmę … formalności - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Zakładam firmę … formalności - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Zakładam firmę … formalności - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 14

2 Rachunek bankowy przedsiębiorcy Obecnie przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą bardzo często dokonują rozliczeń bezgotówkowych. Posiadanie rachunku bankowego nie jest jednoznacznie wykazane, to wynika pośrednio z przepisów ustaw, w tym m.in.: o swobodzie działalności gospodarczej, o VAT Ordynacji podatkowej. Dlatego warto założyć rachunek bankowy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Rachunek bankowy przedsiębiorcy - c.d. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej obliguje przedsiębiorcę do wykonywania i przyjmowania płatności dotyczących działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku bankowego w sytuacji, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 EUR przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transakcji. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Rachunek bankowy przedsiębiorcy - c.d. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonywania rozliczeń z rachunku bankowego, jeśli płatności dotyczą rozliczeń z fiskusem (art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej - Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., zgodnie z którym zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu), wyjątek stanowią mikroprzedsiębiorcy. Płatnicy składek prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są również do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych w formie bezgotówkowej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Konto firmowe czy osobiste? Przepisy prawne nie stanowią, wprost czy należności wynikające prowadzonej działalności należy regulować z prywatnego rachunku bankowego, czy z konta firmowego. Np. Informator ZUS zawiera informację, iż jako rachunek bankowego za pośrednictwem którego powinna nastąpić zapłata, należy rozumieć: rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Konto firmowe czy osobiste? – c.d. Natomiast z art. 49 ust. 3 Prawa bankowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) wynika, że powszechne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe mogą być prowadzone wyłącznie dla: osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Praktyka jednak pokazuje, że przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują prywatne rachunki w ramach prowadzonej działalności. Jednak warto zaznaczyć, że firmowe konto znacznie ułatwia prowadzenie ewidencji przelewów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Rachunek wykazuje się w CEIDG Konta bankowe wykazuje się w rubryce 28 formularza CEIDG-1. W polu 28.1 podaje się dane identyfikacyjne rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, natomiast w poz. 28.2 - osobistego rachunku bankowego, który nie jest związany z działalnością gospodarczą. Należy również podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli posiadamy więcej niż jeden rachunek bankowy, w części CEIDG-RB. UWAGA: W przypadku kilku rachunków związanych z prowadzoną działalnością w polu 28.1 części CEIDG-1 należy podać rachunek do zwrotu podatku i wskazać takie jego przeznaczenie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Rachunek wykazuje się w CEIDG– c.d. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku CEIDG-1 "Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem". Dla każdego wykazywanego w formularzu rachunku bankowego trzeba podać: pełną nazwę banku (oddziału), nazwę posiadacza rachunku, kraj siedziby banku. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 … ciąg dalszy nastąpi ;) W następnych odcinkach będziemy pogłębiać naszą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia firmy oraz wszelkich zagadnień z tym związanych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Zakładam firmę … formalności - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google