Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?"— Zapis prezentacji:

1 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS w roku akademickim 2015/2016

2 Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim: Ukończył pierwszy rok studiów, Terminowo zaliczył wszystkie przedmioty i praktyki przewidziane planem studiów, Złożył indeks w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów, Posiadał wysoką średnią ocen, Posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, Posiadał wysokie wyniki w sporcie. Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?

3 Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?
O stypendium może ubiegać się także student pierwszego roku studiów drugiego stopnia pod warunkiem, że rozpoczął studia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. który przebywa na urlopie od zajęć w danym roku akademickim, który przebywa na wymianie studenckiej.

4 Komu nie przysługuje stypendium Rektora?
Studentowi który, Po ukończeniu studiów na jednym kierunku pobiera naukę na drugim kierunku, chyba że kontynuuje on naukę na drugim kierunku w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, Powtarza rok lub semestr. Komu nie przysługuje stypendium Rektora?

5 Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?
Należy poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru obowiązującego w Uczelni, Odpowiednio udokumentować posiadane osiągnięcia, Złożyć wniosek we właściwej Wydziałowej Komisji Socjalnej tj. we właściwym dla studenta dziekanacie. Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?

6 Jak należy udokumentować wniosek?
Średnią ocen : studentowi UMCS lub kontynuującemu edukację po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w UMCS potwierdza pracownik właściwego dziekanatu w przypadku studenta, który został przyjęty na studia drugiego stopnia z innej uczelni, potwierdza zaświadczenie załączone do wniosku. W zaświadczeniu należy określić średnią z dokładnością do 3 miejsca po przecinku oraz należy podać skalę ocen stosowaną w Uczelni, w której student odbywał studia.

7 Jak należy udokumentować wniosek?
Osiągnięcia należy potwierdzić dołączając do wniosku: Właściwe zaświadczenia albo certyfikaty, opinie opiekunów naukowych, kierowników projektów, kierowników instytutów bądź dziekanów, Wyciągi z właściwych rejestrów, Szczegółowe kryteria potwierdzania osiągnięć zawiera załącznik numer 3 do zarządzenia Rektora nr 90/2013 z dnia 17 września 2013

8 Kompletny wniosek należy złożyć w dniach października do właściwej Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej (tj. w odpowiednim dziekanacie) W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku należy uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania Jakie są ważne terminy?

9 Jaka jest wysokość świadczeń?
Wysokość świadczeń ustalana jest corocznie przez Rektora w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów Stawki stypendiów ustalane są w czterech przedziałach – po 25% uprawnionych w każdym z przedziałów Jaka jest wysokość świadczeń?

10 Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?
W przypadku przerwania studiów np. w wyniku rezygnacji, skreślania z listy studentów W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń - w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń

11 Inne ważne informacje. Stypendium wypłacane jest co miesiąc,
Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Ministra, Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie tylko na jednym wskazanym kierunku Inne ważne informacje.

12 Otrzymywanie stypendium rektora nie ogranicza praw do ubiegania się i otrzymywania innych świadczeń pomocy materialnej (tj. stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, zapomogi oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych) Łączna miesięczna kwota pobieranych świadczeń pomocy materialnej nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich tj. 1849,50 zł Inne ważne informacje.

13 Biuro Spraw Studenckich
Gdzie znajdę wzory wniosków i uzyskam szczegółowe informacje na temat stypendium Rektora? Właściwy dziekanat Biuro Spraw Studenckich (DS. Helios, ul. Czwartaków 13)

14 Podstawa prawna przyznawania stypendiów
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 – tekst jednolity), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – tekst jednolity), Zarządzenie Rektora UMCS nr 90/ z dnia 17 września 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Podstawa prawna przyznawania stypendiów


Pobierz ppt "Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google