Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS w roku akademickim 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS w roku akademickim 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS w roku akademickim 2015/2016

2 Kto może ubiegać się o stypendium Rektora? O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim:  Ukończył pierwszy rok studiów,  Terminowo zaliczył wszystkie przedmioty i praktyki przewidziane planem studiów,  Złożył indeks w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów,  Posiadał wysoką średnią ocen,  Posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne,  Posiadał wysokie wyniki w sporcie. www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 2

3 Kto może ubiegać się o stypendium Rektora? O stypendium może ubiegać się także student  pierwszego roku studiów drugiego stopnia pod warunkiem, że rozpoczął studia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.  który przebywa na urlopie od zajęć w danym roku akademickim,  który przebywa na wymianie studenckiej. www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 3

4 Komu nie przysługuje stypendium Rektora? Studentowi który,  Po ukończeniu studiów na jednym kierunku  Po ukończeniu studiów na jednym kierunku pobiera naukę na drugim kierunku, chyba że kontynuuje on naukę na drugim kierunku w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,  Powtarza rok lub semestr  Powtarza rok lub semestr. www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 4

5 Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?  Należy poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru obowiązującego w Uczelni,  Odpowiednio udokumentować posiadane osiągnięcia,  Złożyć wniosek we właściwej Wydziałowej Komisji Socjalnej tj. we właściwym dla studenta dziekanacie. www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 5

6 Jak należy udokumentować wniosek? Średnią ocen :  studentowi UMCS lub kontynuującemu edukację po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w UMCS potwierdza pracownik właściwego dziekanatu  w przypadku studenta, który został przyjęty na studia drugiego stopnia z innej uczelni, potwierdza zaświadczenie załączone do wniosku. W zaświadczeniu należy określić średnią z dokładnością do 3 miejsca po przecinku oraz należy podać skalę ocen stosowaną w Uczelni, w której student odbywał studia. www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 6

7 Jak należy udokumentować wniosek? Osiągnięcia Osiągnięcia należy potwierdzić dołączając do wniosku:  Właściwe zaświadczenia albo certyfikaty,  opinie opiekunów naukowych, kierowników projektów, kierowników instytutów bądź dziekanów,  Wyciągi z właściwych rejestrów, załącznik numer 3 załącznik numer 3 Szczegółowe kryteria potwierdzania osiągnięć zawiera załącznik numer 3 do zarządzenia Rektora nr 90/2013 z dnia 17 września 2013załącznik numer 3 www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 7

8 Jakie są ważne terminy? 18-25 października  Kompletny wniosek należy złożyć w dniach 18-25 października do właściwej Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej (tj. w odpowiednim dziekanacie) w terminie 7 dni od daty wezwania  W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku należy uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 8

9 Jaka jest wysokość świadczeń?  Wysokość świadczeń ustalana jest corocznie przez Rektora w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów  Stawki stypendiów ustalane są w czterech przedziałach – po 25% uprawnionych w każdym z przedziałów www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 9

10 Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?  W przypadku przerwania studiów np. w wyniku rezygnacji, skreślania z listy studentów  W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń - w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 10

11 Inne ważne informacje.  Stypendium wypłacane jest co miesiąc,  Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Ministra, tylko na jednym  Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie tylko na jednym wskazanym kierunku www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 11

12 Inne ważne informacje.  Otrzymywanie stypendium rektora nie ogranicza praw do ubiegania się i otrzymywania innych świadczeń pomocy materialnej (tj. stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, zapomogi oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych) 1849,50 zł  Łączna miesięczna kwota pobieranych świadczeń pomocy materialnej nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich tj. 1849,50 zł www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 12

13 Gdzie znajdę wzory wniosków i uzyskam szczegółowe informacje na temat stypendium Rektora? www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna Właściwy dziekanat Biuro Spraw Studenckich (DS. Helios, ul. Czwartaków 13) www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 13

14 Podstawa prawna przyznawania stypendiów  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 – tekst jednolity),  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 – tekst jednolity),  Zarządzenie Rektora UMCS nr 90/2013 z dnia 17 września 2013  Zarządzenie Rektora UMCS nr 90/2013 z dnia 17 września 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie www.umcs.lublin.pl/pomoc_materialna 14


Pobierz ppt "Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS w roku akademickim 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google