Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta
Stan prawny: 1 października 2013 roku

2 Samorząd Studentów Wszyscy Studenci reprezentowani przez Organy Samorządu Coroczne wybory w maju WRS - Wydziałowa Rada Studentów Parlament - organ uchwałodawczy Zarząd - organ wykonawczy

3 Podstawa prawna Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
Regulamin Studiów UKSW Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uchwały i zarządzenia wewnętrzne

4 Obowiązki Studenta Do podstawowych obowiązków Studenta należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania, a w szczególności: etyczne korzystanie z oferty dydaktycznej Uniwersytetu; terminowe dopełnianie obowiązków związanych ze studiami, w tym terminowe ich zakończenie; poszanowanie praw i obyczajów akademickich; dbałość o dobre imię Uniwersytetu i jego tradycje; poszanowanie mienia Uniwersytetu. !

5 Obowiązki Studenta Do podstawowych obowiązków Studenta należy stosowanie się do ustaleń organizacyjnych Dziekana, a w szczególności: w określonym przez Dziekana terminie zapisywanie się na zajęcia w systemie USOSweb, uczestniczenie w nich oraz ich zaliczanie, jak również zdawanie egzaminów zgodnie z planem studiów i harmonogramem sesji po uprzednim spełnieniu szczegółowych wymagań związanych z tymi zajęciami, zaliczeniami i egzaminami; bezzwłoczne powiadomienie właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływa to na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej; terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne zgodnie z zawartą umową o warunkach o odpłatności za usługi edukacyjne i przepisami ogólnymi Uniwersytetu. !

6 Decyzje w sprawie studiów
Dziekan podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów Studenta. Student ma prawo w ciągu 14 dni odwołać się od decyzji Dziekana do Rektora.

7 Dokumenty Studenta Zaświadczenie o statusie Studenta,
wydawane w Dziekanacie „niezwłocznie” Legitymacja, ważność potwierdzana co semestr w dziekanacie Indeks (własność Studenta) obrazuje przebieg studiów

8 Umowa o odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
Zawiera się ze wszystkimi studentami rozpoczynającymi studia stacjonarne w Uniwersytecie Musi być podpisana niezwłocznie po immatrykulacji, nie później niż do dnia 31 października Określa warunki odpłatności za usługi edukacyjne

9 Oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat
Każdy student ma obowiązek złożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 października. Szczegółowe informacje będą zamieszone na stronach internetowych Wydziałów.

10 Immatrykulacja Osoba przyjęta na studia w Uniwersytecie nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. NALEŻY PODPISAĆ ROTĘ ŚLUBOWANIA

11 Prawo do informacji o zaliczeniu przedmiotu
Przed rozpoczęciem semestru prawo do informacji o: Zasadach zaliczenia przedmiotu Programie przedmiotu Zalecanej literaturze Gdzie szukać tych informacji? katalog ECTS - u Wykładowców w sylabusie przedmiotu w systemie USOS ?

12 Zaliczenie roku Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.
Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań, w tym: zaliczenie zajęć; złożenie egzaminów; odbycie praktyk; uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS.

13 Punkty ECTS Europejski System Transferu Punktów
Przydzielane 60 punktów rocznie Nakład pracy Studenta, zdobyta wiedza i umiejętności: uczestnictwo w zajęciach, nauka własna, przygotowywanie prac na zajęcia itd. Dodatkowy, darmowy „bonus”- 30 ECTS

14 Sesja egzaminacyjna Informacje o terminach egzaminów:
w semestrze zimowym do dnia 10 stycznia; w zimowej sesji poprawkowej w ciągu 5 dni od ostatniego dnia sesji; w semestrze letnim do dnia 15 maja; w letniej sesji poprawkowej do dnia 30 czerwca. Informacje na stronie internetowej Wydziału.

15 Warunek przystąpienia do egzaminu
Jeżeli wymagane jest zaliczenie innych zajęć, np. ćwiczeń – należy je uprzednio zaliczyć. W przypadku braku zaliczenia tych zajęć: Przepada I termin egzaminu Należy zaliczyć je w sesji poprawkowej: Jeżeli się uda, przystępujemy do egzaminu w sesji poprawkowej Jeżeli się nie uda, można złożyć podanie do Dziekana o wyznaczenie 3 terminu zaliczenia ćwiczeń.

16 UWAGA ! ! ! ! Plan studiów nie może zobowiązywać Studenta do zdawania większej liczby egzaminów niż: jedenaście rocznie; sześć semestralnie.

17 Przed przystąpieniem do egzaminu
Należy zabrać ze sobą i okazać na żądanie: indeks; kartę okresowych osiągnięć – o ile została Studentowi wydana; dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

18 nie uda się zaliczyć wszystkich egzaminów w sesji?
Co się stanie gdy… nie uda się zaliczyć wszystkich egzaminów w sesji?

19 Przysługuje dowolna liczba poprawek
Sesja poprawkowa Przysługuje dowolna liczba poprawek

20 Egzamin Komisyjny Wniosek składa się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Trzeba przystąpić do poprawki (i jej nie zdać) Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie od 7 do 14 dni od daty złożenia wniosku. Tylko 2 rocznie!

21 Nieobecność na egzaminie
Nieusprawiedliwiona: Jeżeli to I termin – przepada, ale nie dostajemy oceny niedostatecznej Jeżeli to II termin – dostajemy ocenę niedostateczną Usprawiedliwiona: Składamy podanie o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności Dostajemy nowy termin egzaminu

22 Ambitny Student, czyli zerówka
Termin zerowy, wyznaczony przed sesją Zależy od dobrej woli egzaminatora Trzeba mieć zaliczone ćwiczenia z danego przedmiotu Egzaminator może określić inne warunki, które zostały określone w sylabusie. Może być wiążąca

23 Co się stanie gdy na koniec roku zostaniemy z niezaliczonymi przedmiotami?

24 Wpis warunkowy gdy mamy 1 albo 2 niezaliczone przedmioty; LUB
gdy mamy niezaliczoną dowolną liczbę przedmiotów za łączną sumę maksymalnie do 12 punktów ECTS. Piszemy podanie o wpis warunkowy Kontynuujemy naukę na roku wyższym, ale trzeba zaliczyć oblane przedmioty. Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS Należy podpisać w dziekanacie umowę o odpłatności

25 Powtarzanie roku Należy podpisać w dziekanacie umowę o odpłatności
Gdy nie możemy uzyskać wpisu warunkowego: Składamy podanie o powtarzanie roku Powtarzając rok zaliczamy tylko niezaliczone przedmioty Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS Należy podpisać w dziekanacie umowę o odpłatności

26 Wznowienie studiów Po skreśleniu z listy Studentów
Podanie o wznowienie Studiów Płatne - opłata zależy od liczby punktów ECTS Studia I stopnia- 1 wznowienie Studia II stopnia- 1 wznowienie Jednolite studia magisterskie - 2 wznowienia

27 Indywidualny tok studiów (Indywidualny plan studiów i program kształcenia)
Po zaliczeniu: I roku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich I semestru na studiach drugiego stopnia Wyjątek od powyższych zasad za zgodą Dziekana Student powinien: zwrócić się do nauczyciela akademickiego (dr, dr hab., prof.) o objecie go opieka naukowa; wspólnie z opiekunem naukowym ustalić plan studiów i program kształcenia i przedłożyć go Dziekanowi. ITS jest zatwierdzany przez Dziekana Szczegółowe zasady ustala Rada Wydziału

28 Urlopy Długoterminowy lub krótkoterminowy
Długoterminowy wydłuża termin ukończenia studiów o dwa semestry. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia Studenta z obowiązku terminowego zaliczenia roku studiów. Za zgodą Dziekana można brać udział w wybranych zajęciach oraz zaliczać je i przystępować do egzaminów.

29 Urlopy Można otrzymać z powodu: stanu zdrowia;
wyjazdu krajowego lub zagranicznego organizowanego przez Uczelnię, Samorząd Studentów, organizacje studenckie i koła naukowe; odbywania czynnej służby wojskowej; urodzenia się dziecka Studenta; przysposobienia dziecka; konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem; innych odpowiednio przez Studenta uzasadnionych przypadków. Podanie o urlop może być złożone w dowolnym momencie roku akademickiego. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z tym że traci niektóre uprawnienia do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej (zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów)

30 Przyspieszanie toku studiów
Składa się podanie o zaliczanie przedmiotów z wyższych lat Trzeba zdać przedmioty warunkujące udział w tych zajęciach Dziekan może nie wyrazić zgody

31 Przeniesienia od II roku studiów
za zgodą Rektora – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – również w czasie I roku Przeniesienia są realizowane poprzez: 1) przeniesienie do innej uczelni, 2) przeniesienie z innej uczelni 3) przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne lub odwrotnie; 4) zmianę kierunku studiów. Podanie do Dziekana. Szczegółowe warunki przeniesienia ustala Rada Wydziału w drodze uchwały.

32 Pomoc materialna - rodzaje
Stypendium Rektora dla najlepszych Studentów; Stypendium socjalne (ew. w zwiększonej wysokości dla stacjonarnych); Zapomoga; Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

33 Pomoc materialna Podstawowy akt: Regulamin pomocy materialnej dla Studentów UKSW Przyznawana przez Wydziałową Komisję Stypendialną lub Odwoławczą Komisję Stypendialną. W składzie komisji większość stanowią Studenci. Wnioski składamy w DPMS przy Dewajtis (osobiście lub pocztą) Dochód Studenta jest wyliczany przez pracowników Działu Pomocy Materialnej Przyznawana na okres do 9 miesięcy lub do 5 miesięcy Informacje o pomocy materialnej

34 Stypendia Magister nie może otrzymywać stypendium
Po studiach 1 stopnia, można otrzymywać, nie dłużej niż przez 3 lata, jeżeli kontynuuje się studia na 2 stopniu lub jednolitych studiach magisterskich Wypłacane co miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych za październik jest wypłacone do końca listopada, natomiast stypendium rektora dla najlepszych Studentów do 20 grudnia. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń (danego rodzaju) na więcej niż 1 kierunku Student przebywający na urlopie traci prawo i nie może ubiegać się o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, ale może ubiegać się i otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych Studentów oraz zapomogę.

35 Stypendium Rektora Po zaliczeniu I roku studiów (I stopień, jednolite mag.) oraz Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia Punkty za: średnią ocen – zgodnie ze wzorem: (S – 3,999) x 1000 oraz udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe Średnia ważona (z wagą ECTS)! Średnia co najmniej 3,800. Średnią zaświadcza pracownik dziekanatu na wniosku studenta.

36 Stypendium Rektora Na każdym roku tworzy się tylko jedną listę rankingową. Na liście rankingowej nie są umieszczani Studenci których suma punktów wynosi mniej niż 1 pkt. Nie więcej niż 10% liczby Studentów każdego roku danego kierunku Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez Studenta! Termin składania wniosków od 1 września do 10 października

37 Stypendium socjalne Kompletne wnioski od 1 września do 5 października (przyznane od października) Kolejne terminy – do ostatniego dnia miesiąca (przyznane od kolejne miesiąca) Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez Studenta! Wymagane dokumenty na stronie Dochód uprawniający do otrzymania stypendium (rok akademicki 2012/2013) wynosił 850,20 zł/miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

38 Socjalne w zwiększonej wysokości
tylko dla Studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, tj. powyżej 50 km i dojazd do Uczelni przekracza 2 godziny Obowiązek udokumentowania zamieszkania poza domem rodzinnym (np. umowa najmu)

39 Zapomoga Przejściowa trudna sytuacja materialna z przyczyn losowych (np. śmierć najbliższego członka rodziny, klęska żywiołowa) 6 miesięcy od wydarzenia Termin od 1 września do 30 czerwca Jednorazowa wypłata Maksymalnie dwie zapomogi rocznie Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez Studenta!

40 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności Tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez Studenta! Dochód Studenta nie ma znaczenia

41 Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.
nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe Więcej informacji:

42 Studenci nie są ubezpieczeni od NNW
Ubezpieczenie NNW Studenci nie są ubezpieczeni od NNW Do praktyk wymagane jest ubezpieczenie NNW! Ubezpieczenie NNW wraz z kartą ISIC będzie można nabyć w biurach Samorządu Studentów lub za pośrednictwem strony www od dnia r. do dnia r.

43 Zarząd Samorządu Studentów UKSW
fb.com/samorzad.uksw Dziękujemy za uwagę! Zarząd Samorządu Studentów UKSW Warszawa, wrzesień r.


Pobierz ppt "Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google