Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Programowa ZPPU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Programowa ZPPU"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Programowa ZPPU
Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Piotrków Trybunalski, 23 września 2015

2 ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW HANDLOWYCH
Zał. VIII rozdział III rozporządzenia 142/2011 Przechowywanie celem okazania do kontroli przez okres co najmniej dwóch lat

3 NISZCZENIE KOLCZYKÓW Art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 204, poz z póżn. zm) Kolczyki zwierząt poddanych ubojowi, zabitych lub padłych niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego ponowne wykorzystanie: Zwierzę poddane ubojowi - podmiot prowadzący rzeźnie; Zwierzę zabite lub padłe – podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnie, który unieszkodliwił zwłoki tego zwierzęcia; Zwierzę ubite na terenie gospodarstwa na użytek własny (cielęta do 6 mieś, owce, kozy) – posiadacz zwierząt.

4 Zmiany procedur eksportu PAP z krajów członkowskich UE do krajów trzecich
Likwidacja wymogu podpisania umowy bilateralnej z państwem trzecim na wywóz PAP; Wysyłka może się odbywać z zakładu przetwórczego kat. 3 nie przetwarzającego surowca z przeżuwaczy i pobierającego materiał wyłącznie z zatwierdzonych rzeźni, które nie zajmują się ubojem przeżuwaczy lub zakładów zatwierdzonych zakładów rozbioru, które nie zajmują się oddzieleniem od kości lub rozbiorem mięsa przeżuwaczy;

5 Zmiany procedur eksportu PAP z krajów członkowskich UE do krajów trzecich
Eksport może się odbywać z zakładu przetwórczego kat. 3, w którym przetwarza się materiał kat. 3 pozyskany z różnych gatunków zwierząt (w tym z przeżuwaczy), o ile uzyskał on zezwolenie właściwego PLW

6 Zmiany procedur eksportu PAP z krajów członkowskich UE do krajów trzecich
Warunki zezwolenia: Kontrola fizyczna PLW potwierdzająca wprowadzenie środków zapobiegawczych gwarantujących, że nie dojdzie do zanieczyszczenia krzyżowego materiału z przeżuwaczy i nie-przeżuwaczy

7 Zmiany procedur eksportu PAP z krajów członkowskich UE do krajów trzecich
Środki zapobiegawcze obejmują przynajmniej następujące wymogi: produkcja PAP od przeżuwaczy musi odbywać się w zamkniętym systemie, który jest fizycznie oddzielony od systemu wykorzystywanego do produkcji PAP; UPPZ od przeżuwaczy są przechowywane podczas składowania i przewozu w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych przeznaczonych dla UPPZ od zwierząt innych niż przeżuwacze; PAP od przeżuwaczy jest przechowywane podczas składowania i pakowania w pomieszczeniach, które są fizycznie oddzielone od tych przeznaczonych dla PP od zwierząt innych niż przeżuwacze; należy regularnie przeprowadzać pobieranie i analizę próbek PAP, w celu zweryfikowania nieobecności zanieczyszczenia krzyżowego PAP-em od przeżuwaczy, wykorzystując metody analizy dotyczące oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów kontroli pasz określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009; częstotliwość pobierania i analizowania próbek określa się na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez podmiot gospodarczy w ramach procedur opartych na HACCP; wyniki takiego pobierania i analizowania próbek są przechowywane do udostępnienia właściwemu organowi przez okres co najmniej pięciu lat.

8 Zmiany w opłatach za czynności weterynaryjne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami IW pobiera opłaty za nadzór nad pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem ubocznych produktów zwierzęcych i produktów pochodnych Planuje się wprowadzenie opłat za nadzór nad działalnością polegającą na transporcie UPPZ i PP.

9 Klasyfikacja odchodów zwierząt futerkowych nieprzetworzonych
Obornik – produkowany przez zwierzęta gospodarskie Zwierzęta gospodarskie – zalicza się do nich zwierzęta futerkowe Obornik stanowi materiał kategorii 2 Zagospodarowanie materiału kategorii 2 – w przypadku obornika – stosowanie w glebie bez uprzedniego przetworzenia (brak ryzyka dla rozprzestrzeniania poważnej choroby zakaźnej)

10 Klasyfikacja tłuszczu z mizdrowania norek
Tłuszcz z mizdrowania norek przynależny jest do tuszki po oskórowaniu Tuszki zwierząt futerkowych stanowią materiał kategorii 2 Skóry zwierząt futerkowych stanowią materiał kategorii 3

11 Postępowanie z tłuszczem zwierzęcym posmażalniczym
Zał. I ust. 22 rozporządzenia nr 142/2011 „Odpady gastronomiczne” – oznaczają wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi. Podlegają pod rozp. (WE) nr 1069/2009 tylko w przypadku gdy przeznaczone są na: pasze, przetwarzanie, biogaz, kompost Odpady gastronomiczne – materiał KAT. 3 Zakaz użycia bezpośrednio do produkcji pasz dla zwierząt Po przetworzeniu mogą być zastosowane jako materiał paszowy Obowiązek badania na zawartość dioksyn zgodnie z rozp. (UE) nr 225/2012

12 Padłe lub powypadkowe zwierzęta
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązków gminy należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, a w szczególności zapewnienie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie. Ponadto, gmina odpowiada za zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części. W przypadku konieczności odbioru i utylizacji zwłok zwierząt padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych lub autostrad, za odbiór i utylizację odpowiada właściwy miejscowo odział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad administrujący dany rejon. Gminy i terenowe odziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mogą posiadać umowy podpisane z uprawnionymi podmiotami sektora utylizacyjnego, które w razie konieczności podejmą stosowne działania celem bezpiecznego zagospodarowania zwłok zwierząt.

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Konferencja Programowa ZPPU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google