Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna"— Zapis prezentacji:

1 Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna
Katalog umiejętności

2 Wybrane zagadnienia z prawa karnego
W odniesieniu do kontroli, wynikających z obowiązków służbowych: rozpoznawanie okoliczności, wskazujących na popełnienie przestępstwa określonego rodzaju świadomość odnośnie czynności oraz postępowania, do których zobowiązują przepisy prawa w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa

3 Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
Ocena zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych stron postępowania administracyjnego Zawieranie umów cywilno-prawnych Wdrażanie stosownego postępowania w przypadku upadłości podmiotu będącego dłużnikiem komórki organizacyjnej Inspekcji Weterynaryjnej

4 Wybrane zagadnienia z prawa pracy
Nawiązywanie stosunku pracy z kandydatami do pracy w Inspekcji Weterynaryjnej: na stanowiskach urzędniczych, tworzących korpus służby cywilnej na innych stanowiskach, nie wchodzących w skład korpusu służby cywilnej Stosowanie przepisów prawa w sprawach wynikających ze stosunku pracy

5 Wybrane zagadnienia z prawa samorządowego
Nadzór nad wykonywaniem niektórych obowiązków przez gminę, związanych z: ochroną zwierząt zwalczaniem chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi ustawowemu Pełnienie obowiązków zastępcy szefa sztabu zarządzania kryzysowego, powoływanego na szczeblu powiatu

6 Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego
Przeprowadzanie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego Wystawianie aktów administracyjnych

7 Źródła prawa europejskiego
Rozróżnianie aktów prawa UE: mających bezpośrednie zastosowanie na terenie RP wiążących w całości adresatów, do których są kierowane wiążących każde Państwo Członkowskie, do którego są kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, ale pozostawiające organom krajowym swobodę wyboru formy i środków nie mających mocy wiążącej

8 Praktyczne wykorzystanie k. p. a
Praktyczne wykorzystanie k.p.a. w działalności nadzorowanej i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Wszczynanie postępowania administracyjnego, gromadzenie materiału dowodowego oraz wydawanie decyzji administracyjnych

9 Administracja weterynaryjna
Organizowanie inspektoratów weterynaryjnych na szczeblu powiatu, województwa, kraju oraz na granicy zewnętrznej UE Kierowanie inspektoratami weterynaryjnymi, w tym: prowadzenie finansów dokumentacja i archiwizacja dokumentów realizacja zamówień publicznych

10 Wybrane zagadnienia z zakresu higieny pasz
Pełnienie obowiązków PLW, związanych z wydawaniem decyzji adm. lub wykonywaniem innych czynności dotyczących sprawowania urzędowej kontroli pasz w tym: rejestracji, zawieszania, cofania rejestracji i dokonywania zmian w rejestracji zakładów oraz zatwierdzania, zawieszania, cofania zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzania i dokonywania zmian w zatwierdzaniu zakładów

11 Wybrane zagadnienia z zakresu higieny pasz (cd)
prowadzenia rejestru zakładów prowadzących działalność na etapie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji pasz prowadzenia wykazu zakładów zatwierdzonych stosowania środków zaradczych w przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa

12 Wybrane zagadnienia z zakresu higieny pasz (cd)
Pełnienie obowiązków WLW, związanych ze sprawowaniem nadzoru nad produkcją pasz leczniczych w tym: przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie podmiotu w zakresie wytwarzania pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu i produktów pośrednich oraz pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu kontrola zakładów ubiegających się o wydanie zezwolenia na produkcję pasz leczniczych oraz prowadzących działalność lub starających się o zatwierdzenie w zakresie dystrybucji pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu i produktów pośrednich kontrola zakładów prowadzących działalność w zakresie produkcji pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu lub starających się o zatwierdzenie tej działalności

13 Wybrane zagadnienia z zakresu higieny pasz (cd)
Pełnienie obowiązków GLW, związanych z wytwarzaniem pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu w tym: prowadzenie listy podmiotów (dystrybutorów), dostarczających pasze lecznicze lub produkty pośrednie wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu dystrybutora na w/w listę lub skreślenia z listy

14 Reagowanie w kryzysie Tworzenie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych na poszczególnych szczeblach Inspekcji Weterynaryjnej Reagowanie w sytuacjach kryzysowych zgodnie z obowiązującymi procedurami

15 Wystawianie w ramach nadzoru:
Zadania PLW wynikające z ustawy o doświadczeniach na zwierzętach laboratoryjnych Sprawowanie nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców Wystawianie w ramach nadzoru: zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczaniu zwierząt doświadczalnych zaświadczeń o spełnieniu przez jednostkę doświadczalną warunków utrzymywania zwierząt doświadczalnych

16 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa farmaceutycznego
Umiejętność stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych oraz prowadzenia dokumentacji urzędowej w tym zakresie Znajomość zasad stosowania pasz leczniczych

17 Zasady diagnostyki chorób zakaźnych
Znajomość organizacji sieci laboratoriów diagnostycznych w Polsce i ich wykorzystanie w przypadku zwalczania chorób zakaźnych Prowadzenie monitoringu w przypadku chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania Gromadzenie oraz przesyłanie danych w systemie CELAB

18 Ochrona środowiska i dobrostan zwierząt
Ocena dobrostanu zwierząt w rzeźniach, obiektach hodowlanych oraz w transporcie zwierząt Sprawowanie nadzoru nad dobrostanem zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami

19 Wybrane choroby odzwierzęce
Realizacja programu zwalczania niektórych zakażeń Salmonella Ocena ryzyka zagrożenia dla zdrowia człowieka ze strony odzwierzęcych czynników chorobotwórczych Ograniczanie zagrożenia zdrowia publicznego, związanego z chorobami odzwierzęcymi

20 Wojskowa służba weterynaryjna
Współpraca z wojskową służbą weterynaryjną

21 Zarządzanie zasobami ludzkimi; kontakty interpersonalne
Umiejętność efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy Podstawowa umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi z ukierunkowaniem na motywowanie pracowników

22 Postępowanie lekarsko-weterynaryjne w przypadku wybuchu chorób zakaźnych u poszczególnych gatunków zwierząt Prowadzenie dochodzenia epizootycznego Pobieranie i przesyłanie materiału do badań diagnostycznych Wdrażanie postępowania zapobiegającego rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zgodnie z przepisami szczegółowymi, obowiązującymi dla danej jednostki chorobowej

23 Ćwiczenia praktyczne dot. zwalczania wybranych chorób zakaźnych
Powoływanie i organizacja centrum reagowania kryzysowego Kierowanie postępowaniem Inspekcji Weterynaryjnej oraz służb współpracujących w likwidacji ogniska choroby i działaniami w ognisku choroby, okręgu zapowietrzonym i zagrożonym

24 Profilaktyka chorób zakaźnych
Ocena warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach inwentarskich Stosowanie profilaktyki swoistej i nieswoistej Znajomość zasad bioasekuracji

25 Systemy informatyczne funkcjonujące w administracji weterynaryjnej
Umiejętność korzystania z systemów informatycznych funkcjonujących w Inspekcji Weterynaryjnej

26 Weterynaryjna kontrola graniczna; kontrola weterynaryjna w handlu
Przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej w odniesieniu do zwierząt oraz towarów pochodzenia zwierzęcego Nadzór nad wysyłką zwierząt do krajów UE

27 Podstawowe zagadnienia z epizootiologii ogólnej
Przeprowadzanie dochodzenia epizootycznego Wykonywanie sekcji u zwierząt gospodarskich i drobiu Znajomość ogólnych zasad postępowania w ognisku choroby, okręgu zapowietrzonym i zagrożonym

28 Podstawy epidemiologii weterynaryjnej
Znajomość zasad gromadzenia danych do celów epidemiologicznych Planowanie badań oraz interpretacja wyników badań epidemiologicznych Korzystanie z programów komputerowych w badaniach epidemiologicznych

29 Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Znajomość podstawowych przepisów prawa żywnościowego WE i krajowego Sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa Monitoring pozostałości substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego Nadzorowanie funkcjonowania systemu HACCP w zakładzie


Pobierz ppt "Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google