Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkolny Program Aktywnej Współpracy z Rodzicami Przedszkola Nr 25 „Bajka” w Koninie „Współpraca jak w Bajce - razem lepiej i łatwiej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkolny Program Aktywnej Współpracy z Rodzicami Przedszkola Nr 25 „Bajka” w Koninie „Współpraca jak w Bajce - razem lepiej i łatwiej”"— Zapis prezentacji:

1 Przedszkolny Program Aktywnej Współpracy z Rodzicami Przedszkola Nr 25 „Bajka” w Koninie „Współpraca jak w Bajce - razem lepiej i łatwiej”

2 Skład zespołu planującego: Dyrektor przedszkola: Maria Rewers Nauczyciel przedszkola: Katarzyna Szymaniak Rodzice: Justyna Olińska i Krystyna Cabańska

3 Motto: „ Rodzice nie stanowią kłopotu edukacyjnego lecz jego rozwiązanie” R. Meighan

4 Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania jest warunkowana właśnie ścisłym, wzajemnym współdziałaniem. Nadrzędnym celem realizacji naszych działań jest między innymi włączenie do współpracy środowiska rodzinnego oraz wypracowanie takich działań, które miałyby na celu ujednolicenie oddziaływań edukacyjnych. Aby sprostać tym wymaganiom należy włączać rodziców do pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem. Należy wziąć pod uwagę udział w realizowaniu pewnych części treści programowych w domu oraz w konsultacjach dotyczących postępów i trudności dziecka. To rodzice są dla dzieci najważniejszymi osobami i mają decydujący wpływ na ich rozwój, oni jedyni ponoszą za nie odpowiedzialność.

5 W rodzinie dziecko spotyka się po raz pierwszy z wartościami – co jest dobre, a co złe, uczy się norm postępowania, jest wdrażane do funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Wypracowanie modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie świadomie współpracujące strony, miałyby poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka doprowadzą do posługiwania się określeniem,,Moje i Twoje Przedszkole”. Aby sprostać tym wymaganiom należy zastosować różne formy współpracy z rodzicami. Powinny one być najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb dzieci, w zakresie poznawania świata, rzeczy, ludzi, przeżywania wartości, w tym celów integracji – placówka otwarta dla rodziców.

6 Główne zadania współpracy: - lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym, - zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów, co jest bardzo ważne dla usprawnia pracy wychowawczej w przedszkolu, - uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez przedszkole i dom, - umacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielem i rodzicem podczas wspólnie realizowanych zadań, - umożliwienie dwukierunkowego poznania się nauczyciel - rodzic na zasadzie demokratyzmu i partnerstwa, - wymiana opinii i spostrzeżeń np.: w sprawie rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego dzieci lub odczuwalnych przez nich potrzeb psychospołecznych, - sugerowanie rodzicom określonych form oddziaływań wychowawczych, za pomocą których mogliby wydatnie pomóc swym dzieciom w nauce i zachowaniu, - ułatwianie nauczycielowi zrozumienia stosunku ucznia do swej rodziny oraz jej oczekiwań wobec niego,

7 Zasady współpracy: miła i przyjazna atmosfera wzajemny szacunek w trakcie działalności na rzecz przedszkola, poczucie ważności i sprawczości życzliwość, partnerstwo i wzajemne zrozumienie w wychowaniu dzieci, wspieranie, wymienianie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem ( komunikatywność, umiejętność dyskusji ) przełamywanie bariery nieufności i bierności, zdobywanie zaufania rodziców, umożliwianie im zdobywania nowych doświadczeń w rozumieniu ich roli w edukacji dziecka współpraca w zakresie wspierania rozwoju dziecka ( indywidualizacja ) aktywizowanie, motywowanie i angażowanie rodziców w życie przedszkola ( chęć działania ) integrowanie zabiegów wychowawczych, jednolitość oddziaływań wychowawczych ( dom – przedszkole )

8 Założenia programowe: Program współpracy z rodzicami,,Współpraca jak w Bajce – razem lepiej i łatwiej” został utworzony dzięki uczestnictwie przedszkola w ogólnopolskim projekcie unijnym,,Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” Program współpracy z rodzicami zawiera cele, treści, metody i formy pracy, które są zgodne z podstawą programową opisującą proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Będzie on realizowany we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolu, jako dokument podstawowy przy opracowywaniu planów dydaktyczno- wychowawczych w grupach dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.

9 Cele programu: CEL OGÓLNY : · wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, stworzenie trwałych podstaw współpracy CELE SZCZEGÓŁOWE : · dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego · wszechstronny rozwój dziecka · nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami – stworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej wychowywaniu dzieci · wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych · włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola · zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola (mobilizacja i zachęcanie rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola ) · podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację · przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

10 Opis wspólnego działania nr 1 Organizacja spotkań z rodzicami Formy realizacji: Pierwsze kontakty z rodzicami: - informator dla rodziców o placówce – do odebrania wraz z kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola Zorganizowanie zebrania ogólnego z Rodzicami: - zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminami obowiązującymi w przedszkolu - zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola - omówienie organizacji pracy w placówce na rozpoczynający się rok szkolny - przedstawienie praw i obowiązków rodziców - zapoznanie rodziców z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez przedszkole Zorganizowanie zebrania grupowego: - odbywają się 3 razy w roku bądź według potrzeb grupy lub rodziców - zgodnie ze Statutem - uzyskanie informacji o dziecku i pracy przedszkola, poznanie wyglądu placówki i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicach - zapoznanie z ramowym rozkładem dnia - wybór przedstawicieli do Rady Rodziców - zapoznanie z rocznym programem pracy Osoby odpowiedzialne: Dyrektor, Nauczycielki Termin realizacji: Wrzesień

11 Opis wspólnego działania nr 2 Poszerzenie wiedzy pedagogicznej rodziców Formy realizacji: udział rodziców w spotkaniach organizowanych przez przedszkole ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem, lekarzem, pediatrą, pielęgniarką, dietetykiem ( konsultacje indywidualne, Grupa Wsparcia) ujednolicenie oddziaływań pedagogiczno - wychowawczych (podniesienie kultury pedagogicznej- prelekcje, spotkania, warsztaty) cykl spotkań,,Szkoła dla rodziców i nauczycieli” lub,,Uniwersytet dla rodziców” wykłady, pogadanki różnych specjalistów konsultacje z nauczycielem: rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców komunikacja telefoniczna, dyżury nauczycieli, codzienny kontakt podczas odbioru, komunikacja e- mail, karta aktywności rodziców – formy pomocy ze strony rodziców odnotowywane są w specjalnym arkuszu

12 prowadzenie zajęć otwartych połączonych z dyskusją (zajęcia kulinarne, plastyczne, ogrodnicze, itp. prowadzone przez rodziców np.,,Moje zdrowe ulubione danie”,,Na tym się znam”,,Gotuj z mamą…”,,Gotuj z tatą …” organizowanie warsztatów dla rodziców we współpracy z MODN, Gabinety specjalistów prezentacja literatury dla Rodziców - „Biblioteczka Rodzica’’ zamieszczanie artykułów na łamach gazetki przedszkolaka prowadzenie tablicy dla rodziców – prezentacja uczonych treści – zamierzenia, wiersze, piosenki, oczekiwane efekty Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki, Rodzice Termin realizacji: Cały rok

13 Opis wspólnego działania nr 3 Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola Formy realizacji: Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: - pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego - wzbogacenie wyposażenia klas - gromadzenie materiałów do kącików tematycznych przyrodniczych - pomoc w przygotowaniu rekwizytów do inscenizacji - bajki – rodzic w roli aktora - udział w akcjach charytatywnych i projektach unijnych - współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi - forum oświatowe – prezentacja osiągnięć placówki - promowanie placówki w środowisku lokalnym, mediach, Internecie - wycieczki – pomoc w organizacji - zdjęcia dla rodziców,, Z życia grupy” - prezentacje multimedialne dla rodziców - pomoc w wykonaniu strojów do przedstawień

14 · zainteresowanie i czynny udział w ogólnopolskich akcjach „Góra grosza”; „Zbierając baterie – chronimy środowisko”,,Cała Polska czyta dzieciom” · zapraszanie do przedszkola rodziców wykonujących ciekawe zawody- wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności · prowadzenie tablicy podziękowań zawierającej podziękowania za pomoc materialną, rzeczową - zabawy integracyjne, - Dni Rodziny, Dni Otwarte, Festyny -,,Olimpiada dzieci i Rodziców”- sezon letni, zimowy ewentualnie z ogniskiem czy grillem - konkurs ogólnoprzedszkolny w różnych kategoriach np. dzieci, rodzice, krewni – artystyczny, techniczny, Rodzinne kolędowanie – dzieci, rodzice, kadra, rodziny Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki, Rodzice Termin realizacji: Cały rok

15 Opis wspólnego działania nr 4 Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych i grupowych Formy realizacji: Udział rodziców w spotkaniu wigilijnym w przedszkolu pomoc w organizacji Kiermasz stroików świątecznych, gromadzenie funduszy na rzecz przedszkola Współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka, Festynie Rodzinnym– zorganizowanie poczęstunku Tworzenie kalendarza urodzinowego – poczęstunek urodzinowy Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki, Rodzice Termin realizacji: XII, IV, I, V, Cały rok

16 Opis wspólnego działania nr 5 Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci Formy realizacji: Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno - pedagogicznej, poradni zaburzeń emocjonalnych oraz innych Kierowanie dzieci do poradni za zgodą rodziców Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych Ustalenie harmonogramu spotkań z rodzicami konsultacje indywidualne Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki, Rodzice Termin realizacji: W zależności od potrzeb

17 Opis wspólnego działania nr 6 Rada Rodziców Formy realizacji: Rozwiązywanie problemów wychowawczych Udział w planowaniu pracy placówki Wspólne organizowanie uroczystości Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy dydaktycznej Osoby odpowiedzialne: Rada Rodziców Termin realizacji: Cały rok

18 Opis wspólnego działania nr 7 Formy współdziałania ze środowiskiem Formy realizacji: Organizowanie wycieczek w celu poznawania bliskich dzieciom instytucji użyteczności społecznej Poznaje swoje miasto – udział dzieci w poznawaniu zabytków miasta, znanych ludzi zasłużonych dla miasta Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, np: policjanta Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki, Rodzice Termin realizacji: Cały rok

19 Opis wspólnego działania nr 8 Adaptacja dzieci w przedszkolu Formy realizacji: Zorganizowanie zebrania dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola Wykorzystanie prezentacji multimedialnej „Dni otwarte przedszkola’’- poznanie przez dzieci i rodziców przedszkola, spotkania adaptacyjne: nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą, wysłuchanie obaw i propozycji rodziców, obserwacja Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki pracujące w grupach dzieci najmłodszych, Rodzice Termin realizacji: VIII poprzedzający nowy rok szkolny

20 Opis wspólnego działania nr 9 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym Formy realizacji: Strona internetowa przedszkola. Płyty ze zdjęciami- całoroczne wydarzenia z życia grupy Promowanie sukcesów dzieci osiąganych w przedszkolu i poza przedszkolem np. w gazetce, na stronie internetowej, holu przedszkolnym Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki Termin realizacji: Cały rok

21 Opis wspólnego działania nr 10 Prowadzenie obserwacji pedagogicznych Formy realizacji: Wymiana informacji o dziecku, jego możliwościach rozwojowych, postępach Wspólne wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem Ustalenie harmonogramu informowania rodziców o diagnozie Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki z grup starszych, Rodzice Termin realizacji: XI, IV

22 Opis wspólnego działania nr 11 Współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola Formy realizacji: Posiedzenia Rady Rodziców Wspieranie działalności przedszkola poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców Dokonywanie oceny pracy nauczyciela na kolejny szczebel awansu zawodowego, wnioski o nagrodę Dofinansowywanie imprez, uroczystości i wycieczek Termin realizacji: IX, II, wg. harmonogramu pracy Rady Rodziców Osoba odpowiedzialna: Dyrektor przedszkola, Rodzice

23 EWALUACJA PROGRAMU 1. Obserwacja. 2. Rozmowy, wywiady. 3. Ankiety. 4. Podsumowanie przebiegu prowadzonych działań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. W trakcie dokonywania ewaluacji występują następujące czynności: - zebranie informacji o osiągniętych lub przewidywanych wynikach, - ich analiza, - ocena, - wyciąganie wniosków dotyczących ewentualnej poprawy uzyskanych efektów.

24 ROK SZKOLNY 2014/ 2015

25 OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NR 1 Nazwa wspólnego działania: NOC STRACHÓW W naszym przedszkolu takie działanie ( lub podobne ): - było już realizowane wcześniej - nigdy nie było realizowane Na czym będzie polegało wspólne działanie?(krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby ) - wystrój przedszkola - stroje dla dzieci i osób starszych ( rodzic i nauczyciel ) - zestaw zabaw - ilość osób - 25 dzieci, 25 rodziców, 4 nauczycieli Po czym poznamy, że się udało? - zadowolenie dzieci - kreatywne i miłe spędzenie czasu wspólnie ze swoim dzieckiem

26 OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NR 2 Nazwa wspólnego działania: ZIELONE PRZEDSZKOLE W naszym przedszkolu takie działanie ( lub podobne ): - było już realizowane wcześniej - nigdy nie było realizowane Na czym będzie polegało wspólne działanie? (krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby ) - wyjazd 15 osobowej grupy dzieci 6- letnich, 2 nauczycielki, pomoc nauczycielki, 2 rodziców - wyjazd w góry- wycieczki piesze, zajęcia np.,,Poznajemy minerały” - zabawy ruchowe Po czym poznamy, że się udało? - uzyskanie nowych kompetencji ( wiadomości, umiejętności i samodzielność)

27 OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NR 3 Nazwa wspólnego działania: PÓŁKA BOOKCROSINGOWA W naszym przedszkolu takie działanie ( lub podobne ): - było już realizowane wcześniej - nigdy nie było realizowane Na czym będzie polegało wspólne działanie? (krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby ) - wyznaczenie specjalnego miejsca służącego do gromadzenia i wymiany literatury i czasopism - rozpowszechnienie działalności na terenie przedszkola poprzez ogólnodostępne informacje i ulotki Po czym poznamy, że się udało? - zainteresowanie i stała rotacja, wymiana pozycji książkowych

28 OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NR 4 Nazwa wspólnego działania: KOMUNIKACJA E-MAILOWA W naszym przedszkolu takie działanie ( lub podobne ): - było już realizowane wcześniej - nigdy nie było realizowane Na czym będzie polegało wspólne działanie? (krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby ) - założenie domeny internetowej wraz z adresem e-mail dostępnym dla rodziców i nauczycieli - udział wszystkich chętnych rodziców i nauczycieli Po czym poznamy, że się udało? - stała, aktywna komunikacja - ilość wejść osób odwiedzających skrzynkę e- mailową

29 OPIS WSPÓLNEGO DZIAŁANIA NR 5 Nazwa wspólnego działania: WIECZÓR TALENTÓW DLA RODZICÓW W naszym przedszkolu takie działanie ( lub podobne ): - było już realizowane wcześniej - nigdy nie było realizowane Na czym będzie polegało wspólne działanie? (krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie brało udział, co to będą za osoby ) - ogłoszenie dla rodziców, którzy chcą podzielić się swoimi talentami - cykliczne prezentacje talentów rodziców - chętni rodzice we współpracy z nauczycielami Po czym poznamy, że się udało? - zainteresowanie i fascynacja dzieci rodzicami biorącymi udział w prezentacjach i chęć powielania zainteresowań rodziców


Pobierz ppt "Przedszkolny Program Aktywnej Współpracy z Rodzicami Przedszkola Nr 25 „Bajka” w Koninie „Współpraca jak w Bajce - razem lepiej i łatwiej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google