Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU „Doskonalenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu funduszy europejskich”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU „Doskonalenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu funduszy europejskich”."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU „Doskonalenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu funduszy europejskich”.

2 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU M i a s t o G d a ń s k:   Znane na całym świecie miasto, które dzięki swojej ponad 1000-letniej historii, nadmorskiemu położeniu oraz posiadanemu potencjałowi jest znaczącym europejskim ośrodkiem nadbałtyckim, skupiającym funkcje metropolitalne.   Największy ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny polskiego Wybrzeża, stolica ponad milionowej aglomeracji miejskiej oraz zamieszkałego przez ponad 2,2 miliony mieszkańców regionu pomorskiego, który wg najnowszych badań socjologicznych jest jednym z najzamożniejszych regionów w Polsce.   Leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. W mieście spotykają się trasy europejskie z drogami krajowymi. Znajdujący się w granicach miasta port lotniczy jest czwarty pod względem obsługi ruchu pasażerskiego krajowego i międzynarodowego. Posiada terminal promowy pasażersko – samochodowy. Przoduje również w pozyskiwaniu środków unijnych, co pozwala aktualnie na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych w tym przede wszystkim z zakresu komunikacji drogowej.   Od lat 90 - tych miasto przeżywa dynamiczny wzrost gospodarczy. W województwie pomorskim działa ponad 225 tysięcy przedsiębiorstw w tym około 60 tysięcy w Gdańsku. Od lat plasuje się w czołówce rankingu atrakcyjności inwestycyjnej miast wojewódzkich, a także na 1 miejscu w rankingach jakości rynku pracy - ze względu na wysoki poziom wykształcenia. W 13-tu gdańskich uczelniach studiuje blisko 64 tysiące studentów.   Jest nie tylko ośrodkiem biznesowym, ale jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych i kulturalnych w Polsce. Liczne zabytki, atrakcje przyrodnicze oraz możliwość aktywnego wypoczynku nad brzegiem Zatoki Gdańskiej Morza Bałtyckiego (23 kilometry czystych plaż) sprawiają, iż co roku przyjeżdża tu około pół miliona turystów zagranicznych i 800 tys. turystów krajowych.   Liczba mieszkańców Gdańska 456.080 (stan na 30.09.2007r. - dane GUS).

3 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1. 1.Nadrzędna jednostka organizacyjna systemu pomocy społecznej realizująca zadania gminy i powiatu. 2. 2.Finansowanie działalności: ze środków budżetu Miasta, ze środków budżetu państwa, ze środków pozabudżetowych. 3. 3.Realizacja zadań: wynikające z Ustawy o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw. 4. 4.Na realizację zadań pomocy społecznej w 2007 roku wydano ogółem 146. 317.162 zł. 5. 5.Stan zatrudnienia: wg stanu na 31.12.2007 r. - 446 pracowników na 434,3 etatach, w tym: ogółem 208 pracowników socjalnych, w tym: 156 terenowych pracowników socjalnych. 6. 6.Struktura Ośrodka:   Wydział Organizacji i Rozwoju,   Wydział Finansowy,   Wydział Kadr i Administracji,   Wydział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,   Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie,   Wydział Świadczeń Rodzinnych,   Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej,   Filie Ośrodka,   Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: 2 dzienne domy pomocy, 3 środowiskowe domy samopomocy 7. 7.Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - w 2007 - 15.179 rodzin, w których żyło 27.147 osób, tj. 5,9 % ogółu ludności miasta. 8. 8.Dominujące powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej: niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, długotrwała choroba. 9. 9.Wysokość przyznanych przez Prezydenta Miasta Gdańska dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyniosła 10.781.361,97 zł.

4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU GDAŃSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DO ROKU 2015 DŁUGOFALOWYM PLANEM PRZECIWDZIAŁANIA DEZINTEGRACJI SPOŁECZNEJ:   określa kryteria i wybory celów polityki społecznej;   zapewnia ciągłość realizacji polityki społecznej;   wyznacza obszary promowane i chronione w realizacji polityki społecznej;   racjonalizuje wykorzystanie zasobów miasta w zakresie polityki społecznej;   stwarza szansę utrzymania ciągłości działań;   stabilizuje rynek usług socjalnych;   jest podstawą do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obszary życia społeczno – gospodarczego w GSRPS:   Pomoc społeczna   Polityka prorodzinna   Rynek pracy   Udział w życiu społecznym   Edukacja, kultura i sport   Ochrona zdrowia   Bezpieczeństwo i ochrona prawna   Mieszkalnictwo

6 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Cele główne GSRPS: 1. 1.Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy; 2. 2.Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. 3.Zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji, kultury i sportu; 4. 4.Zapewnienie właściwej pomocy medycznej osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5. 5.Stworzenie systemu pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 6. 6.Zorganizowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę prawna osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 7. 7.Stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym warunków do udziału w różnych formach życia społecznego; 8. 8.Zapewnienie warunków umożliwiających utworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Gdańsku.

7 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym:   Osoby bezrobotne,   Osoby bezdomne,   Osoby niepełnosprawne,   Absolwenci szkół,   Osoby starsze wiekiem,   Ofiary przemocy,   Osoby uzależnione,   Nosiciele wirusa HIV,   Osoby chore na AIDS,   Osoby opuszczające zakłady karne,   Osoby z grup dyskryminowanych z powodu płci,   Członkowie mniejszości narodowych i grup wyznaniowych,   Uchodźcy oraz ofiary klęsk żywiołowych,   Dzieci i młodzież pozbawiona właściwej opieki rodziców.

8 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO PRACY SOCJALNEJ DZIĘKI PROJEKTOM REALIZOWANYM PRZEZ MOPS W GDAŃSKU DOFINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

9 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU PROJEKT „SYSTEMATYCZNIE DO CELU” (systemowy) Partnerzy projektu:   MOPS w Gdańsku – Wnioskodawca (m. in. bieżące zarządzanie i koordynowanie działań związanych z realizacją projektu, realizacja zadań Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem oraz Umową Partnerstwa, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją Projektu),   Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta (m.in. realizacja zadań w ramach Programu Aktywności Lokalnej, których grupę docelową stanowi 20 osób – młodzieży w wieku 15-25 lat sprawiająca problemy wychowawcze, rekrutacja BO w zakresie w/w grupy).   Ponadto podpisane zostało porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku w celu określenia zasad współpracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPS w ramach realizacji PO KL.

10 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Cel ogólny projektu:   Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niezatrudnionych, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Cele szczegółowe:   Nabycie umiejętności społecznych przez Beneficjentów Ostatecznych (BO),   Zwiększenie poczucia własnej wartości,   Podniesienie umiejętności autoprezentacji, wzbudzenie potrzeby funkcjonowania społecznego,   Podniesienie kompetencji i kwalifikacji społ. osób niepełnosprawnych,   Zwiększenie praktycznych umiejętności w zakresie powrotu na rynek pracy,   Zwiększenie więzi rodzinnych (poprawa wydolności wychowawczych rodzin, nabycie umiejętności godzenia obowiązków wychowawczych z aktywnością zawodową),   Wzrost dostępności do bezpłatnego poradnictwa społeczno – zawodowego.

11 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Grupa docelowa: osoby w wieku aktywności zawodowej nie posiadające zatrudnienia, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz ich otoczenie. Ogólna liczba uczestników projektu – 218 osób/rodzin, w tym:   Gr. 1 - 15 osób niepełnosprawnych,   Gr. 2 - 20 rodzin z nadzorem sądu (niewydolnych wychowawczo),   Gr. 3 - 20 osób uzależnionych od alkoholu,   Gr. 4 - 10 osób bezdomnych,   Gr. 5 - 8 os./rodzin zastępczych,   Gr. 6 - 45osób w tym: z problemami zdrowia psychicznego (15 osób) z problemami wychowawczymi z dziećmi (15 osób); mające chorego członka rodziny (15 osób),   Gr.6a - 10 osób niepełnosprawnych z problemem zdrowia psychicznego,   Gr. 7 - 30 rodzin dysfunkcyjnych,   Gr. 8 - 40 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,   Gr. 9 - 20 osób: młodzież w wieku 15-25 lat sprawiająca problemy wychowawcze.

12 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Rezultaty twarde:   zawarcie 143 kontraktów socjalnych w tym 10 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,   15 BO objętych wsparciem na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,   60 BO objętych Programem Aktywności Lokalnej,   17 BO skierowanych do PUP,   218 BO objętych treningami umiejętności społecznych i zawodowych, które przyczynią się do nabycia: pewności siebie i samodzielności, załatwiania spraw urzędowych, korzystania z dóbr kulturowych, dbałości o wygląd i otoczenie, uspołecznienia kulturalno - oświatowego, rekreacyjnego, radzenia sobie z napięciem psychicznym oraz poprawią sprawność fizyczną, gospodarowania budżetem, przygotowania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o zatrudnienie, umiejętności kulinarnych,   108 BO poprawi swój wygląd zewnętrzny,   2 BO podejmie terapię odwykową,   10 BO otrzyma wsparcie w Klubie Integracji,   80% dzieci pozostanie w rodzinie.

13 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Rezultaty miękkie:   rozszerzenie oferty wsparcia dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,   zwiększenie umiejętności społecznych (poprawa komunikatywności, radzenie sobie ze stresem), uczestnictwa w życiu społecznym, umiejętności spędzania czasu wolnego wizyty w restauracji, na basenie, w kręgielni, teatrze, kinie), dbałości o własny wygląd i otoczenie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wypracowanie aktywnych postaw wśród osób bezrobotnych,   wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, międzyludzkich, w urzędach,   wzmocnienie więzi rodzinnych, ukształtowanie prawidłowych zachowań opiekuńczo wychowawczych, poprawa sytuacji dziecka, nabycie umiejętności godzenia aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem,   wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (warsztaty poruszania się po rynku pracy),   wypracowanie zasad współpracy w partnerstwie z PUP oraz z organizacją pozarządową.

14 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Wartość projektu złożonego przez MOPS w Gdańsku wyniosła: 1 586 776,00 zł. (w tym 164 020,00 zł. wkładu własnego). Projekt jest realizowany od 1.06.2008 r. (realizacja projektu zostanie zakończona 31.12.2008 r.)

15 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PROJEKT „RAZEM DLA SIEBIE, RAZEM DLA INNYCH” Partnerzy projektu: MOPS w Gdańsku - wnioskodawca:   bieżące zarządzanie i koordynowanie działań,   przygotowanie i prowadzenie badań potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych, celem zdiagnozowanie potrzeb osób po 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotne lub poszukujące pracy),   rekrutacja uczestników,   zorganizowanie/przeprowadzenie części zajęć teoretycznych (wsparcie psychologiczne, socjalne i zawodowe, których celem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności umożliwiających poruszanie się na rynku pracy) dla 3 grup liczących po 20 osób,   zorganizowanie zajęć praktycznych,   zapewnienie sali szkoleniowej oraz cateringu na szkolenia,   zorganizowanie konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty projektu.

16 Partnerzy projektu c.d.: Fundacja „Pomoż sobie i innym” - partner (realizuje zadania nakierowane na pomoc osobom z dysfunkcjami społecznymi):  współuczestnictwo w rekrutacji,  przeprowadzenie szkoleń terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym (terapia indywidualna i grupowa),  współuczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu badań potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych,  współorganizacja konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty projektu,  zorganizowanie/przeprowadzenie części zajęć teoretycznych.. Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – partner (instytucja konsultingowa, która współuczestniczy w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich):  prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu,  promocja projektu,  współnadzór merytoryczny nad realizacją projektu,  zorganizowanie/przeprowadzenie części zajęć teoretycznych. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU

17 Cel ogólny projektu:   Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy) poprzez komplementarne działania i zmianę statusu tych osób. Cele szczegółowe projektu:   Identyfikacja problemów społecznych w zakresie pozostawania poza rynkiem pracy,   Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez dostosowanie umiejętności do wymogów rynku pracy oraz wzrost atrakcyjności zawodowej poprzez zastosowanie komplementarnych i nowatorskich metod pracy z tymi osobami. Grupa docelowa:   Osoby po 45 roku życia, nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy – 60 osób (3 grupy po 20 osób),   Lista rezerwowa 10 osób.

18 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Rezultaty twarde:   Aktywizacja i nabycie kompetencji zawodowych,   452 h wsparcia psychologicznego i zajęć aktywizujących (wsparcie psychologiczne, socjalne, zawodowe),   720 h warsztatów praktycznych (nauka zawodu),   Uzyskanie certyfikatów przez 50 BO,   Przeprowadzenie 3 wyjazdów integracyjnych x 2 dni dla uczestników wraz z prowadzącymi zajęcia – 6 dni,   Przeprowadzenie 1 konferencji podsumowującej projekt,   4 raporty ewaluacyjne w tym jeden podsumowujący. Rezultaty miękkie:   Wzrost wiedzy i kwalifikacji osób uczestniczących w projekcie w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy: - nabycie umiejętności praktycznych: pisanie życiorysu, wypełnianie formularzy, większa znajomość praw i obowiązków; - rozwinięcie umiejętności poruszania się po rynku pracy; - nabycie umiejętności poszukiwania, uzyskiwania i utrzymania zatrudnienia,   Nabycie kluczowych, praktycznych umiejętności pracowniczych i uzyskanie doświadczenia zawodowego (w zakresie prac remontowo – budowlanych dla mężczyzn oraz profesjonalnego sprzątania dla kobiet).   Zmiana postaw i wzrost motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,   Identyfikacja własnych zasobów; mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, stawianie celów i alternatyw zawodowych,   Zwiększenie zdolności motywacyjnych, zwiększenie zaufania we własne siły itp.

19 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Wartość projektu złożonego przez MOPS w Gdańsku wyniosła: 1 131 400,00 zł. w tym 961 690,00 zł. dofinansowania z EFS (wkład własny - Krajowy Wkład Publiczny – - Budżet Państwa – 15%) Czas realizacji: 1,5 roku

20 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU PROJEKT BADAWCZY „EKSKLUZJA II” – BADANIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA W GDAŃSKU Cel ogólny projektu:   Zdiagnozowanie skali występowania zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz ocena zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej w Mieście Gdańsku. Cele szczegółowe:   skala ubóstwa w Gdańsku (w oparciu o kryteria: minimum socjalne, minimum egzystencji, kryterium dochodowe w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej);   sytuacja gospodarstw domowych osób żyjących poniżej minimum socjalnego;   minimum egzystencji, kryterium dochodowe w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;   sytuacja gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby bezrobotne;   sytuacja gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby niepełnosprawne;   sytuacja gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby uzależnione od alkoholu lub/i substancji psychoaktywnych;   sytuacja gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby w wieku poprodukcyjnym;   sytuacja dzieci i młodzieży w gospodarstwach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;   potrzeby w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym.

21 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Rezultaty twarde:   Przeprowadzenie badań w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku,   1500 przeprowadzonych wywiadów z mieszkańcami Gdańska,   Raport z badań dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku,   Publikacja raportu w 100 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej),   Konferencja promująca projekt,   Panel dyskusyjny w zakresie opracowania propozycji działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. Rezultaty miękkie:   Zwiększenie świadomości problemów społecznych w celu określania właściwych kierunków polityki społecznej,   Uzyskanie zgody społecznej na wytyczanie i realizację priorytetowych zadań,   Stworzenie podstawy do realizacji kolejnych działań projektowych finansowanych ze środków EFS,   Podniesienie efektywności i skuteczności realizowanych zadań w obszarze integracji społecznej.

22 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Wartość projektu złożonego przez MOPS w Gdańsku wynosi: 97 150,00 zł. dofinansowania z EFS (wkład własny - Krajowy Wkład Publiczny - Budżet Państwa – 15%) Czas realizacji: 6 miesięcy

23 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU „Doskonalenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu funduszy europejskich”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google