Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU „Doskonalenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu funduszy europejskich”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU „Doskonalenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu funduszy europejskich”."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU „Doskonalenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu funduszy europejskich”.

2 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU M i a s t o G d a ń s k:   Znane na całym świecie miasto, które dzięki swojej ponad 1000-letniej historii, nadmorskiemu położeniu oraz posiadanemu potencjałowi jest znaczącym europejskim ośrodkiem nadbałtyckim, skupiającym funkcje metropolitalne.   Największy ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny polskiego Wybrzeża, stolica ponad milionowej aglomeracji miejskiej oraz zamieszkałego przez ponad 2,2 miliony mieszkańców regionu pomorskiego, który wg najnowszych badań socjologicznych jest jednym z najzamożniejszych regionów w Polsce.   Leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. W mieście spotykają się trasy europejskie z drogami krajowymi. Znajdujący się w granicach miasta port lotniczy jest czwarty pod względem obsługi ruchu pasażerskiego krajowego i międzynarodowego. Posiada terminal promowy pasażersko – samochodowy. Przoduje również w pozyskiwaniu środków unijnych, co pozwala aktualnie na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych w tym przede wszystkim z zakresu komunikacji drogowej.   Od lat 90 - tych miasto przeżywa dynamiczny wzrost gospodarczy. W województwie pomorskim działa ponad 225 tysięcy przedsiębiorstw w tym około 60 tysięcy w Gdańsku. Od lat plasuje się w czołówce rankingu atrakcyjności inwestycyjnej miast wojewódzkich, a także na 1 miejscu w rankingach jakości rynku pracy - ze względu na wysoki poziom wykształcenia. W 13-tu gdańskich uczelniach studiuje blisko 64 tysiące studentów.   Jest nie tylko ośrodkiem biznesowym, ale jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych i kulturalnych w Polsce. Liczne zabytki, atrakcje przyrodnicze oraz możliwość aktywnego wypoczynku nad brzegiem Zatoki Gdańskiej Morza Bałtyckiego (23 kilometry czystych plaż) sprawiają, iż co roku przyjeżdża tu około pół miliona turystów zagranicznych i 800 tys. turystów krajowych.   Liczba mieszkańców Gdańska (stan na r. - dane GUS).

3 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1. 1.Nadrzędna jednostka organizacyjna systemu pomocy społecznej realizująca zadania gminy i powiatu Finansowanie działalności: ze środków budżetu Miasta, ze środków budżetu państwa, ze środków pozabudżetowych Realizacja zadań: wynikające z Ustawy o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw Na realizację zadań pomocy społecznej w 2007 roku wydano ogółem zł Stan zatrudnienia: wg stanu na r pracowników na 434,3 etatach, w tym: ogółem 208 pracowników socjalnych, w tym: 156 terenowych pracowników socjalnych Struktura Ośrodka:   Wydział Organizacji i Rozwoju,   Wydział Finansowy,   Wydział Kadr i Administracji,   Wydział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,   Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie,   Wydział Świadczeń Rodzinnych,   Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej,   Filie Ośrodka,   Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: 2 dzienne domy pomocy, 3 środowiskowe domy samopomocy 7. 7.Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - w rodzin, w których żyło osób, tj. 5,9 % ogółu ludności miasta Dominujące powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej: niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, długotrwała choroba Wysokość przyznanych przez Prezydenta Miasta Gdańska dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyniosła ,97 zł.

4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU GDAŃSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DO ROKU 2015 DŁUGOFALOWYM PLANEM PRZECIWDZIAŁANIA DEZINTEGRACJI SPOŁECZNEJ:   określa kryteria i wybory celów polityki społecznej;   zapewnia ciągłość realizacji polityki społecznej;   wyznacza obszary promowane i chronione w realizacji polityki społecznej;   racjonalizuje wykorzystanie zasobów miasta w zakresie polityki społecznej;   stwarza szansę utrzymania ciągłości działań;   stabilizuje rynek usług socjalnych;   jest podstawą do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obszary życia społeczno – gospodarczego w GSRPS:   Pomoc społeczna   Polityka prorodzinna   Rynek pracy   Udział w życiu społecznym   Edukacja, kultura i sport   Ochrona zdrowia   Bezpieczeństwo i ochrona prawna   Mieszkalnictwo

6 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Cele główne GSRPS: 1. 1.Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy; 2. 2.Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. 3.Zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji, kultury i sportu; 4. 4.Zapewnienie właściwej pomocy medycznej osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5. 5.Stworzenie systemu pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 6. 6.Zorganizowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę prawna osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 7. 7.Stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym warunków do udziału w różnych formach życia społecznego; 8. 8.Zapewnienie warunków umożliwiających utworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Gdańsku.

7 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym:   Osoby bezrobotne,   Osoby bezdomne,   Osoby niepełnosprawne,   Absolwenci szkół,   Osoby starsze wiekiem,   Ofiary przemocy,   Osoby uzależnione,   Nosiciele wirusa HIV,   Osoby chore na AIDS,   Osoby opuszczające zakłady karne,   Osoby z grup dyskryminowanych z powodu płci,   Członkowie mniejszości narodowych i grup wyznaniowych,   Uchodźcy oraz ofiary klęsk żywiołowych,   Dzieci i młodzież pozbawiona właściwej opieki rodziców.

8 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO PRACY SOCJALNEJ DZIĘKI PROJEKTOM REALIZOWANYM PRZEZ MOPS W GDAŃSKU DOFINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

9 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU PROJEKT „SYSTEMATYCZNIE DO CELU” (systemowy) Partnerzy projektu:   MOPS w Gdańsku – Wnioskodawca (m. in. bieżące zarządzanie i koordynowanie działań związanych z realizacją projektu, realizacja zadań Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem oraz Umową Partnerstwa, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją Projektu),   Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta (m.in. realizacja zadań w ramach Programu Aktywności Lokalnej, których grupę docelową stanowi 20 osób – młodzieży w wieku lat sprawiająca problemy wychowawcze, rekrutacja BO w zakresie w/w grupy).   Ponadto podpisane zostało porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku w celu określenia zasad współpracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPS w ramach realizacji PO KL.

10 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Cel ogólny projektu:   Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niezatrudnionych, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Cele szczegółowe:   Nabycie umiejętności społecznych przez Beneficjentów Ostatecznych (BO),   Zwiększenie poczucia własnej wartości,   Podniesienie umiejętności autoprezentacji, wzbudzenie potrzeby funkcjonowania społecznego,   Podniesienie kompetencji i kwalifikacji społ. osób niepełnosprawnych,   Zwiększenie praktycznych umiejętności w zakresie powrotu na rynek pracy,   Zwiększenie więzi rodzinnych (poprawa wydolności wychowawczych rodzin, nabycie umiejętności godzenia obowiązków wychowawczych z aktywnością zawodową),   Wzrost dostępności do bezpłatnego poradnictwa społeczno – zawodowego.

11 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Grupa docelowa: osoby w wieku aktywności zawodowej nie posiadające zatrudnienia, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz ich otoczenie. Ogólna liczba uczestników projektu – 218 osób/rodzin, w tym:   Gr osób niepełnosprawnych,   Gr rodzin z nadzorem sądu (niewydolnych wychowawczo),   Gr osób uzależnionych od alkoholu,   Gr osób bezdomnych,   Gr os./rodzin zastępczych,   Gr osób w tym: z problemami zdrowia psychicznego (15 osób) z problemami wychowawczymi z dziećmi (15 osób); mające chorego członka rodziny (15 osób),   Gr.6a - 10 osób niepełnosprawnych z problemem zdrowia psychicznego,   Gr rodzin dysfunkcyjnych,   Gr rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,   Gr osób: młodzież w wieku lat sprawiająca problemy wychowawcze.

12 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Rezultaty twarde:   zawarcie 143 kontraktów socjalnych w tym 10 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,   15 BO objętych wsparciem na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,   60 BO objętych Programem Aktywności Lokalnej,   17 BO skierowanych do PUP,   218 BO objętych treningami umiejętności społecznych i zawodowych, które przyczynią się do nabycia: pewności siebie i samodzielności, załatwiania spraw urzędowych, korzystania z dóbr kulturowych, dbałości o wygląd i otoczenie, uspołecznienia kulturalno - oświatowego, rekreacyjnego, radzenia sobie z napięciem psychicznym oraz poprawią sprawność fizyczną, gospodarowania budżetem, przygotowania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o zatrudnienie, umiejętności kulinarnych,   108 BO poprawi swój wygląd zewnętrzny,   2 BO podejmie terapię odwykową,   10 BO otrzyma wsparcie w Klubie Integracji,   80% dzieci pozostanie w rodzinie.

13 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Rezultaty miękkie:   rozszerzenie oferty wsparcia dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,   zwiększenie umiejętności społecznych (poprawa komunikatywności, radzenie sobie ze stresem), uczestnictwa w życiu społecznym, umiejętności spędzania czasu wolnego wizyty w restauracji, na basenie, w kręgielni, teatrze, kinie), dbałości o własny wygląd i otoczenie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wypracowanie aktywnych postaw wśród osób bezrobotnych,   wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, międzyludzkich, w urzędach,   wzmocnienie więzi rodzinnych, ukształtowanie prawidłowych zachowań opiekuńczo wychowawczych, poprawa sytuacji dziecka, nabycie umiejętności godzenia aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem,   wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (warsztaty poruszania się po rynku pracy),   wypracowanie zasad współpracy w partnerstwie z PUP oraz z organizacją pozarządową.

14 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Wartość projektu złożonego przez MOPS w Gdańsku wyniosła: ,00 zł. (w tym ,00 zł. wkładu własnego). Projekt jest realizowany od r. (realizacja projektu zostanie zakończona r.)

15 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PROJEKT „RAZEM DLA SIEBIE, RAZEM DLA INNYCH” Partnerzy projektu: MOPS w Gdańsku - wnioskodawca:   bieżące zarządzanie i koordynowanie działań,   przygotowanie i prowadzenie badań potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych, celem zdiagnozowanie potrzeb osób po 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotne lub poszukujące pracy),   rekrutacja uczestników,   zorganizowanie/przeprowadzenie części zajęć teoretycznych (wsparcie psychologiczne, socjalne i zawodowe, których celem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności umożliwiających poruszanie się na rynku pracy) dla 3 grup liczących po 20 osób,   zorganizowanie zajęć praktycznych,   zapewnienie sali szkoleniowej oraz cateringu na szkolenia,   zorganizowanie konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty projektu.

16 Partnerzy projektu c.d.: Fundacja „Pomoż sobie i innym” - partner (realizuje zadania nakierowane na pomoc osobom z dysfunkcjami społecznymi):  współuczestnictwo w rekrutacji,  przeprowadzenie szkoleń terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym (terapia indywidualna i grupowa),  współuczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu badań potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych,  współorganizacja konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty projektu,  zorganizowanie/przeprowadzenie części zajęć teoretycznych.. Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – partner (instytucja konsultingowa, która współuczestniczy w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich):  prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu,  promocja projektu,  współnadzór merytoryczny nad realizacją projektu,  zorganizowanie/przeprowadzenie części zajęć teoretycznych. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU

17 Cel ogólny projektu:   Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy) poprzez komplementarne działania i zmianę statusu tych osób. Cele szczegółowe projektu:   Identyfikacja problemów społecznych w zakresie pozostawania poza rynkiem pracy,   Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez dostosowanie umiejętności do wymogów rynku pracy oraz wzrost atrakcyjności zawodowej poprzez zastosowanie komplementarnych i nowatorskich metod pracy z tymi osobami. Grupa docelowa:   Osoby po 45 roku życia, nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy – 60 osób (3 grupy po 20 osób),   Lista rezerwowa 10 osób.

18 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Rezultaty twarde:   Aktywizacja i nabycie kompetencji zawodowych,   452 h wsparcia psychologicznego i zajęć aktywizujących (wsparcie psychologiczne, socjalne, zawodowe),   720 h warsztatów praktycznych (nauka zawodu),   Uzyskanie certyfikatów przez 50 BO,   Przeprowadzenie 3 wyjazdów integracyjnych x 2 dni dla uczestników wraz z prowadzącymi zajęcia – 6 dni,   Przeprowadzenie 1 konferencji podsumowującej projekt,   4 raporty ewaluacyjne w tym jeden podsumowujący. Rezultaty miękkie:   Wzrost wiedzy i kwalifikacji osób uczestniczących w projekcie w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy: - nabycie umiejętności praktycznych: pisanie życiorysu, wypełnianie formularzy, większa znajomość praw i obowiązków; - rozwinięcie umiejętności poruszania się po rynku pracy; - nabycie umiejętności poszukiwania, uzyskiwania i utrzymania zatrudnienia,   Nabycie kluczowych, praktycznych umiejętności pracowniczych i uzyskanie doświadczenia zawodowego (w zakresie prac remontowo – budowlanych dla mężczyzn oraz profesjonalnego sprzątania dla kobiet).   Zmiana postaw i wzrost motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,   Identyfikacja własnych zasobów; mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, stawianie celów i alternatyw zawodowych,   Zwiększenie zdolności motywacyjnych, zwiększenie zaufania we własne siły itp.

19 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Wartość projektu złożonego przez MOPS w Gdańsku wyniosła: ,00 zł. w tym ,00 zł. dofinansowania z EFS (wkład własny - Krajowy Wkład Publiczny – - Budżet Państwa – 15%) Czas realizacji: 1,5 roku

20 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU PROJEKT BADAWCZY „EKSKLUZJA II” – BADANIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I UBÓSTWA W GDAŃSKU Cel ogólny projektu:   Zdiagnozowanie skali występowania zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz ocena zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej w Mieście Gdańsku. Cele szczegółowe:   skala ubóstwa w Gdańsku (w oparciu o kryteria: minimum socjalne, minimum egzystencji, kryterium dochodowe w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej);   sytuacja gospodarstw domowych osób żyjących poniżej minimum socjalnego;   minimum egzystencji, kryterium dochodowe w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;   sytuacja gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby bezrobotne;   sytuacja gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby niepełnosprawne;   sytuacja gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby uzależnione od alkoholu lub/i substancji psychoaktywnych;   sytuacja gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby w wieku poprodukcyjnym;   sytuacja dzieci i młodzieży w gospodarstwach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;   potrzeby w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym.

21 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Rezultaty twarde:   Przeprowadzenie badań w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku,   1500 przeprowadzonych wywiadów z mieszkańcami Gdańska,   Raport z badań dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku,   Publikacja raportu w 100 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej),   Konferencja promująca projekt,   Panel dyskusyjny w zakresie opracowania propozycji działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. Rezultaty miękkie:   Zwiększenie świadomości problemów społecznych w celu określania właściwych kierunków polityki społecznej,   Uzyskanie zgody społecznej na wytyczanie i realizację priorytetowych zadań,   Stworzenie podstawy do realizacji kolejnych działań projektowych finansowanych ze środków EFS,   Podniesienie efektywności i skuteczności realizowanych zadań w obszarze integracji społecznej.

22 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Wartość projektu złożonego przez MOPS w Gdańsku wynosi: ,00 zł. dofinansowania z EFS (wkład własny - Krajowy Wkład Publiczny - Budżet Państwa – 15%) Czas realizacji: 6 miesięcy

23 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU „Doskonalenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu funduszy europejskich”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google