Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o numerze RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie Spotkanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o numerze RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie Spotkanie."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o numerze RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Konkurs został ogłoszony z dniem 31 lipca 2015 r., Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzony będzie od dnia 14 września 2015r. (otwarcie naboru) do dnia 25 września 2015 r. do godziny 15.30 (zamknięcie naboru), Wnioski w formie papierowej można dostarczyć: - osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,15-354 Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30, - przesyłką kurierską oraz - pocztą.

3 Weryfikacja braków formalnych oraz oczywistych pomyłek we wniosku – nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku tj. od 14 września do 9 października 2015r. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP): - ocena formalna od 26 września do 16 października 2015 r. - ocena merytoryczna od 17 października do 15 grudnia 2015 r. Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni. Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych w ramach KOP. Informacja o projektach, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej WUP w Białymstoku (http://wupbialystok.praca.gov.pl/) oraz przekazana do IZ RPOWP w celu umieszczenia na portalu, nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4 Kwota środków przeznaczona na konkurs Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca 10% rezerwę na procedurę odwoławczą (2 100 000,00 zł) wynosi 21 000 000,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 85%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

5 Typ projektu podlegający dofinansowaniu Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). UWAGA! W ramach przedmiotowego konkursu wniosek może zakładać tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wyłącznie w formie instytucjonalnej, tj. żłobków i klubów dziecięcych.

6 Działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS może być finansowana przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 obejmujące opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Nie mogą stanowić one kosztów związanych z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, o których mowa w powyżej.

7 Gminy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1417).

8  Wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.  Lider projektu jest zobowiązany do dostarczenia do IOK na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o partnerstwie lub porozumienia partnerskiego.  W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

9 Projekty konkursowe muszą być skierowane bezpośrednio do: osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osób pozostających bez zatrudnienia).

10 Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umowie o dofinansowanie. Okres kwalifikowalności wydatków jednak nie może dotyczyć okresu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

11 Wskaźniki rezultatu i produktu – kluczowe/specyficzne dla programu należy wybrać z listy rozwijanej w GWA EFS w ramach SOWA RPOWP. Konieczne jest wybranie wszystkich niżej wymienionych wskaźników. Wskaźniki produktu – kluczowe/specyficzne dla programu:  Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie,  Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wskaźniki rezultatu – kluczowe/specyficzne dla programu:  Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu  Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu.

12 Wskaźniki rezultatu i produktu – specyficzne dla projektu - wnioskodawca określa własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu. Jednocześnie, w zależności od brzmienia kryteriów wyboru projektów zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPOWP, konieczne jest określenie wskaźników służących weryfikacji spełnienia danego kryterium.

13 Wsparcie udzielane w ramach Działania 2.2 nie posiada co do zasady charakteru pomocy publicznej/pomocy de minimis. Zasady dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis określają przepisy:  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

14 Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie w projekcie są rozliczane na dwa sposoby:  na podstawie kwot ryczałtowych – w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR na poziomie projektu, przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu;  na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – w przypadku pozostałych projektów.

15 Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki, koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu, wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,

16 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych), amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń, koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

17 Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie, 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie, 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN. UWAGA! W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem

18 Katalog rodzaju wydatków w ramach cross-financingu jest ograniczony i obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości; zakup infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku; dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

19 Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu dzielą się na: środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu. W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

20 dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń (w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki, itp.); organizacja placu zabaw (wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem); usprawnienia dla dzieci z niepełnosprawnościami; bieżące funkcjonowanie miejsca opieki (zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci);

21 pomoce dydaktyczne (zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, zabawki); inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii – należy się kierować podstawowymi zasadami kwalifikowalności, określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności racjonalnością i efektywnością wydatków wykazywanych w ramach projektu, nie zapominając jednocześnie o konieczności zachowania zasady efektywnego zarządzania finansami nie tylko na poziomie poszczególnych wydatków, ale również usług wykazywanych w projekcie, jak i na poziomie całego projektu.

22 Minimalne informacje, które powinny być zawarte we wniosku o dofinansowanie: uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych; warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy lokalowej, w której będzie realizowana opieka nad dziećmi do lat 3; zasady rekrutacji uczestników do projektu; informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje, z jakiego źródła, innego niż wsparcie EFS, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 lat po ustaniu finansowania EFS, a także planowane działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS.

23 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego składany jest w dwóch formach: w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, aplikacja dostępna jest pod adresem https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_p rogramu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.htmlhttps://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_p rogramu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (w dwóch egzemplarzach) wraz z Potwierdzeniem Przesłania do IZ RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

24 UWAGA! Wniosek w formie papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach papierowych, tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo 2 oryginały. Strony dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie powinny być trwale spięte. Wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie Beneficjent przedkłada do IOK wydruk lub kopię Potwierdzenia Przesłania do IZ RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

25 Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa Wnioskodawcę na zasadach określonych w Regulaminie konkursu, do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Weryfikacja wniosku dokonywana jest na podstawie Karty weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (załącznik nr 1 do Regulaminu). Wniosek podlega jednokrotnemu uzupełnieniu/skorygowaniu w następujących przypadkach: Wniosek w części VIII został opatrzony wymaganą w regulaminie konkursu pieczęcią oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej/ych wskazanej/ych w części II wniosku (dotyczy również partnerów projektu); Suma kontrolna na wszystkich stronach wersji papierowej wniosku jest tożsama z wersją elektroniczną wniosku; Wniosek w wersji papierowej (2 egzemplarze) zawiera wszystkie strony.

26 UWAGA! Uzupełnienie lub korekta wniosku nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalna jest jedynie taka modyfikacja, która nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej względem wersji wniosku zarejestrowanego w GWA EFS w ramach SOWA RPOWP. Brak terminowego uzupełnienia/korekty wniosku lub uzupełnienie/poprawienie wniosku w zakresie niezgodnym z zakresem określonym przez pracownika IOK skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

27 Komisja Oceny Projektów, powołana na podstawie ustawy wdrożeniowej przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z obowiązującymi w danej procedurze konkursowej kryteriami wyboru projektów, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPOWP.

28 Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy wniosek spełnia: kryteria formalne oraz kryteria dopuszczające szczególne. Ocena formalna wniosku dokonywana jest zgodnie z Kartą oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP, stanowiącą załącznik nr 2 Regulaminu konkursu.

29 Kryteria formalne 1.Wniosek złożono we właściwej instytucji. 2.Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 3.Wniosek wypełniono w języku polskim. 4.Wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu. 5.Wniosek został sporządzony zgodnie z regulaminem konkursu: - czy wniosek został opatrzony podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta, - czy okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu, - czy został zapewniony wymagany regulaminem konkursu wkład własny (o ile dotyczy).

30 Kryteria formalne 6.Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 7.Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 8.Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP.

31 Kryteria formalne 9.W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: - wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy) oraz - braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo. UWAGA! Projekty, które nie spełniają ww. kryteriów formalnych nie podlegają korektom, ani uzupełnieniom, są odrzucane na etapie oceny formalnej.

32 Kryteria dopuszczające szczególne 1.W ramach projektu tworzone będą miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 wyłącznie w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych. 2.Projekt poprzedzony został analizą sytuacji demograficznej, z której wynika, iż liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 odpowiada zapotrzebowaniu na obszarze realizacji projektu. 3.Projekt zakłada, że osoby, które otrzymały wsparcie w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3, podejmą zatrudnienie lub będą poszukiwały pracy lub powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

33 Kryteria dopuszczające szczególne 4.Projektodawca zapewni, iż utworzone miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będą funkcjonowały co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu. 5.Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące. 6.Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. UWAGA! Projekty, które nie spełniają ww. kryteriów dopuszczających szczególnych nie podlegają korektom, ani uzupełnieniom, są odrzucane na etapie oceny formalnej.

34 Wnioski o dofinansowanie, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej oraz kryteria dopuszczające szczególne przekazywane są w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dokonania oceny formalnej wniosku do oceny merytorycznej, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie w sposób zgodny z procedurami wewnętrznymi IOK. Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej zostanie umieszczona na stronie internetowej.

35 Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy wniosek spełnia: kryteria merytoryczne, kryteria dopuszczające ogólne oraz kryteria premiujące. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest zgodnie z Kartą oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP, stanowiącą załącznik nr 3 Regulaminu konkursu.

36 Kryteria merytoryczne 1.Analiza problemowa i zgodność projektu z właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym: analiza zidentyfikowanych kwestii problemowych; trafność doboru celu głównego projektu i sposobu w jaki projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 10pkt./5pkt.) (5 pkt. dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł )

37 Kryteria merytoryczne 2.Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym opis: istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 10pkt.)

38 Kryteria merytoryczne 3.Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opisu: sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka); działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 5 pkt., dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

39 Kryteria merytoryczne 4.Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym opisu: zasadność potrzeby realizacji zadań; wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań oraz adekwatność ich doboru i opisu w kontekście realizacji właściwego celu szczegółowego RPOWP; sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy); uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy). (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 20 pkt.)

40 Kryteria merytoryczne 5.Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności: zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu projektodawca i partnerzy (o ile dotyczy); potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu, a także zdolności do płynnej obsługi finansowej projektu; potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie). (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 15 pkt.)

41 Kryteria merytoryczne 6.Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej: w obszarze wsparcia projektu, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 25 pkt.)

42 Kryteria merytoryczne 7.Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 5 pkt.) 8.Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym: kwalifikowalność wydatków, niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat), poprawność stosowania kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 15 pkt.)

43 Kryteria dopuszczające ogólne 1.Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym: zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą zrównoważonego rozwoju. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. 3.Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

44 Kryteria premiujące 1.W ramach projektu utworzone zostaną miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w których opieką zostaną objęte dzieci z terenu gminy/gmin, na których nie występują instytucjonalne punkty opieki nad dziećmi do lat 3 – 20 punktów.

45 Po zatwierdzeniu przez Dyrektora WUP / Wicedyrektora WUP listy wszystkich projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu, IOK przekazuje niezwłocznie Projektodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku, tj.: pozytywnej ocenie projektu oraz wybraniu go do dofinansowania, albo negatywnej ocenie projektu i niewybraniu go do dofinansowania wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu (na zasadach i w trybie, o których mowa w rozdziale VI Regulaminu konkursu), wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Pisma informujące o wynikach oceny merytorycznej zawierają wypełnione kopie kart oceny merytorycznej z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

46 Informacja o projektach, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej WUP w Białymstoku (http://wupbialystok.praca.gov.pl/) oraz przekazana do IZ RPOWP w celu umieszczenia na portalu, nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

47 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15-354 Białystok Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o numerze RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie Spotkanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google