Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o numerze RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 w ramach Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o numerze RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 w ramach Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o numerze RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 w ramach Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Konkurs został ogłoszony z dniem 31 lipca 2015 r., Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzony będzie od dnia 31 sierpnia 2015r. (otwarcie naboru) do dnia 11 września 2015 r. do godziny 15.30 (zamknięcie naboru), Wnioski w formie papierowej można dostarczyć: - osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,15-354 Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30, - przesyłką kurierską oraz - pocztą.

3 Weryfikacja braków formalnych oraz oczywistych pomyłek we wniosku – nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku tj. od 31 sierpnia do 25 września 2015r. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP): - ocena formalna od 12 września do 02 października 2015 r. - ocena merytoryczna od 03 października do 01 grudnia 2015 r. Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni. Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych w ramach KOP. Informacja o projektach, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej WUP w Białymstoku (http://wupbialystok.praca.gov.pl/) oraz przekazana do IZ RPOWP w celu umieszczenia na portalu, nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4 Typ projektu podlegający dofinansowaniu Programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, obejmujące m.in. następujące działania aktywizujące: wsparcie psychologiczno – doradcze, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania, subsydiowanie zatrudnienia, staże, praktyki zawodowe.

5 Kwota środków przeznaczona na konkurs Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca 10% rezerwę na procedurę odwoławczą (1 200 000,00 zł) wynosi 12 000 000,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

6 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1417).

7  Wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.  Lider projektu jest zobowiązany do dostarczenia do IOK na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o partnerstwie lub porozumienia partnerskiego.  W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

8 Projekty konkursowe muszą być skierowane bezpośrednio do: osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z poniższych grup:  osoby powyżej 50 roku życia,  kobiety,  osoby z niepełnosprawnościami,  osoby długotrwale bezrobotne,  osoby o niskich kwalifikacjach.

9 Należy podkreślić, iż zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS osobą długotrwale bezrobotną jest w przypadku osób od 30 roku życia - osoba pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

10 Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umowie o dofinansowanie. Okres kwalifikowalności wydatków jednak nie może dotyczyć okresu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

11 Wskaźniki rezultatu i produktu – kluczowe/specyficzne dla programu należy wybrać z listy rozwijanej w GWA EFS w ramach SOWA RPOWP. Konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych wskaźników (warunek – co najmniej jeden wskaźnik). Wskaźniki produktu – kluczowe/specyficzne dla programu:  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie,  Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie,  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie,  Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie,  Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie,  Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. Wskaźniki rezultatu – kluczowe/specyficzne dla programu:  Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu,  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (jeśli dotyczy).

12 Wskaźniki rezultatu i produktu – specyficzne dla projektu - wnioskodawca określa własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu. Jednocześnie, w zależności od brzmienia kryteriów wyboru projektów zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPOWP, konieczne jest niekiedy określenie wskaźników służących weryfikacji spełnienia danego kryterium. W przypadku, gdy projekt rozliczany jest w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków, należy w ramach wskaźników specyficznych dla projektu (produktu i rezultatu) określić wskaźniki potwierdzające rozliczanie kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych. UWAGA! Wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, co uznaje się za moment przystąpienia do pierwszej formy wsparcia świadczonej w ramach projektu.

13 Zasady dotyczące pomocy publicznej określają przepisy:  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. UWAGA! W przypadku wystąpienia w projekcie form wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej projektodawca zobowiązany jest każdorazowo wskazać w części VII wniosku o dofinansowanie – Budżet projektu wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną lub pomocą de minimis.

14 Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kosztów kwalifikowalnych projektu w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie w projekcie są rozliczane na dwa sposoby:  na podstawie kwot ryczałtowych – w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR na poziomie projektu, przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu;  na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – w przypadku pozostałych projektów.

15 Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki, koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu, wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,

16 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych), amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty ochrony, koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń, koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

17 Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie, 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie, 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN. UWAGA! W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem

18 Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu muszą być ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie Kodeksem pracy oraz z Kodeksem cywilnym. Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są w szczególności: Wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania z projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności: w przypadku stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia i innych form zaangażowania.

19 Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu dzielą się na: środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu, środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu. W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross- financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. Wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich mogą wynosić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym łączna wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

20 Katalog rodzaju wydatków w ramach cross-financingu jest ograniczony i obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości; zakup infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku; dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

21 wsparcie psychologiczno-doradcze, w tym m.in. koszty wynajmu sal, koszty przejazdu; pośrednictwo pracy, w tym m.in.: koszty wynajmu sal, koszty przejazdu, koszty związane z przerwą kawową i obiadową przy grupowym pośrednictwie pracy, koszty kontaktów z pracodawcami i uczestnikami projektu; poradnictwo zawodowe, w tym m.in.: koszty wynajmu sal, koszty przejazdu, koszty związane z przerwą kawową i obiadową przy grupowym poradnictwie zawodowym; szkolenia, w tym techniki aktywnego poszukiwania pracy i ich praktyczne zastosowanie, warsztaty m.in.: koszty zlecenia szkolenia, stypendium szkoleniowe, koszty badań lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty przejazdu, zakwaterowania w miejscu szkolenia, koszty egzaminów potwierdzających uzyskanie określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, koszty opieki nad dziećmi lub osobą zależną, koszty wynajmu sal szkoleniowych, koszty związane z przerwą kawową i obiadową, koszty materiałów szkoleniowych; 

22 prace interwencyjne, w tym m.in.: refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach subsydiowanego zatrudnienia, koszty opieki nad dziećmi lub osobą zależną. staże, w tym praktyki zawodowe m.in.: koszty badań lekarskich, stypendium, koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi lub osobą zależną; personel do realizacji zadań merytorycznych, w tym m.in.: koszty związane z zatrudnieniem asystenta osoby niepełnosprawnej, psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenerów; inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii – należy się kierować podstawowymi zasadami kwalifikowalności, określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności racjonalnością i efektywnością wydatków wykazywanych w ramach projektu, nie zapominając jednocześnie o konieczności zachowania zasady efektywnego zarządzania finansami nie tylko na poziomie poszczególnych wydatków, ale również usług wykazywanych w projekcie, jak i na poziomie całego projektu.

23 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego składany jest w dwóch formach: w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, aplikacja dostępna jest pod adresem https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_p rogramu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.htmlhttps://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_p rogramu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (w dwóch egzemplarzach) wraz z Potwierdzeniem Przesłania do IZ RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

24 UWAGA! Wniosek w formie papierowej należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach papierowych, tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo 2 oryginały. Strony dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie powinny być trwale spięte. Wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie Beneficjent przedkłada do IOK wydruk lub kopię Potwierdzenia Przesłania do IZ RPOWP Elektronicznej Wersji Wniosku O Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

25 Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa Wnioskodawcę na zasadach określonych w Regulaminie konkursu, do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Weryfikacja wniosku dokonywana jest na podstawie Karty weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP (załącznik nr 1 do Regulaminu). Wniosek podlega jednokrotnemu uzupełnieniu/skorygowaniu w następujących przypadkach: Wniosek w części VIII został opatrzony wymaganą w regulaminie konkursu pieczęcią oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej/ych wskazanej/ych w części II wniosku (dotyczy również partnerów projektu); Suma kontrolna na wszystkich stronach wersji papierowej wniosku jest tożsama z wersją elektroniczną wniosku; Wniosek w wersji papierowej (2 egzemplarze) zawiera wszystkie strony.

26 UWAGA! Uzupełnienie lub korekta wniosku nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie. Dopuszczalna jest jedynie taka modyfikacja, która nie spowoduje zmiany sumy kontrolnej względem wersji wniosku zarejestrowanego w GWA EFS w ramach SOWA RPOWP. Brak terminowego uzupełnienia/korekty wniosku lub uzupełnienie/poprawienie wniosku w zakresie niezgodnym z zakresem określonym przez pracownika IOK skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

27 Komisja Oceny Projektów, powołana na podstawie ustawy wdrożeniowej przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z obowiązującymi w danej procedurze konkursowej kryteriami wyboru projektów, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPOWP.

28 Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy wniosek spełnia: kryteria formalne oraz kryteria dopuszczające szczególne. Ocena formalna wniosku dokonywana jest zgodnie z Kartą oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP, stanowiącą załącznik nr 2 Regulaminu konkursu.

29 Kryteria formalne 1. Wniosek złożono we właściwej instytucji, 2. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 3. Wniosek wypełniono w języku polskim, 4. Wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu, 5. Wniosek został sporządzony zgodnie z regulaminem konkursu: - czy wniosek został opatrzony podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta, - czy okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu, - czy został zapewniony wymagany regulaminem konkursu wkład własny (o ile dotyczy), 6. Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

30 Kryteria formalne 7. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 8. Wnioskodawca zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPOWP, 9. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: - wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy) oraz - braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo.

31 UWAGA! Projekty, które nie spełniają ww. kryteriów formalnych nie podlegają korektom, ani uzupełnieniom, są odrzucane na etapie oceny formalnej.

32 Kryteria dopuszczające szczególne 1. Uczestnikami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (należące do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 2. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy.

33 Kryteria dopuszczające szczególne 3. W ramach projektu do każdego uczestnika zostanie zastosowane wsparcie zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Działania. 4. W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu wsparcie w formie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego oraz jednocześnie w co najmniej jednej z niżej wymienionych form (kompleksowość wsparcia): staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia.

34 Kryteria dopuszczające szczególne 5. Projekt zakłada: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%, dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%, dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, dla osób po 50 roku życia – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%. UWAGA! Szczegółowe kwestie związane z efektywnością zatrudnieniową regulują Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

35 Kryteria dopuszczające szczególne 6. W przypadku gdy projekt zakłada wsparcie w zakresie podniesienia i/lub uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych (szkolenie zawodowe), musi ono odpowiadać na potrzeby pracodawcy, u którego uczestnik ten będzie odbywał staż/subsydiowane zatrudnienie i/lub podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

36 Kryteria dopuszczające szczególne 7. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Suwałki, powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński, powiat grajewski oraz powiat moniecki, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Suwałki wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem. Kryterium odnosi się do wyodrębnionej alokacji wysokości 25% planowanych środków ogółem na konkurs. lub Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Białystok wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem. Kryterium odnosi się do wyodrębnionej alokacji w wysokości 40% planowanych środków ogółem na konkurs. lub

37 Kryteria dopuszczające szczególne Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński oraz powiat zambrowski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Łomża wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem. Kryterium odnosi się do wyodrębnionej alokacji w wysokości 20% planowanych środków ogółem na konkurs. lub Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat bielski, powiat wysokomazowiecki, powiat hajnowski i powiat siemiatycki, przy czym udział osób zamieszkujących każdy z ww. powiatów stanowi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem. Kryterium odnosi się do wyodrębnionej alokacji w wysokości 15% planowanych środków ogółem na konkurs.

38 Kryteria dopuszczające szczególne 8. Projektodawca i/lub Partner w okresie 36 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie realizował na obszarze subregionu objętego projektem działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia. 9. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 18 miesięcy. 10. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 11. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

39 Kryteria dopuszczające szczególne UWAGA! Projekty, które nie spełniają ww. kryteriów dopuszczających szczególnych nie podlegają korektom, ani uzupełnieniom, są odrzucane na etapie oceny formalnej.

40 Wnioski o dofinansowanie, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej oraz kryteria dopuszczające szczególne przekazywane są w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dokonania oceny formalnej wniosku do oceny merytorycznej, o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie w sposób zgodny z procedurami wewnętrznymi IOK. Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej zostanie umieszczona na stronie internetowej.

41 Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy wniosek spełnia: kryteria merytoryczne, kryteria dopuszczające ogólne oraz kryteria premiujące. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest zgodnie z Kartą oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP, stanowiącą załącznik nr 3 Regulaminu konkursu.

42 Kryteria merytoryczne 1. Analiza problemowa i zgodność projektu z właściwymi celami szczegółowymi RPOWP, w tym: analiza zidentyfikowanych kwestii problemowych; trafność doboru celu głównego projektu i sposobu w jaki projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwych celów szczegółowych RPOWP. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 10pkt./5pkt.) (5 pkt. dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł ) 2. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym opis: istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem, potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy projektu; sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 10pkt.)

43 Kryteria merytoryczne 3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym opisu: sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka); działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 5 pkt., dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł ) 4. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym opisu: zasadność potrzeby realizacji zadań; wartości wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach zadań oraz adekwatność ich doboru i opisu w kontekście realizacji właściwego celu szczegółowego RPOWP; sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy); uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile dotyczy). (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 20 pkt.)

44 Kryteria merytoryczne 5. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności: zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu projektodawca i partnerzy (o ile dotyczy); potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu, a także zdolności do płynnej obsługi finansowej projektu; potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie). (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 15 pkt.)

45 Kryteria merytoryczne 6. Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej: w obszarze wsparcia projektu, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 25 pkt.) 7. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 5 pkt.)

46 Kryteria merytoryczne 8. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym: kwalifikowalność wydatków, niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, racjonalność i efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat), poprawność stosowania kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu. (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie kryterium – 15 pkt.)

47 Kryteria dopuszczające ogólne 1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym: zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą zrównoważonego rozwoju. 2. Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. 3. Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

48 Kryteria premiujące 1. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby o niskich kwalifikacjach – 10 punktów. 2. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby powyżej 50 roku życia – 15 punktów.

49 Po zatwierdzeniu przez Dyrektora WUP / Wicedyrektora WUP listy wszystkich projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu, IOK przekazuje niezwłocznie Projektodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku, tj.: pozytywnej ocenie projektu oraz wybraniu go do dofinansowania, albo negatywnej ocenie projektu i niewybraniu go do dofinansowania wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu (na zasadach i w trybie, o których mowa w rozdziale VI Regulaminu konkursu), wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Pisma informujące o wynikach oceny merytorycznej zawierają wypełnione kopie kart oceny merytorycznej z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

50 Informacja o projektach, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej WUP w Białymstoku (http://wupbialystok.praca.gov.pl/) oraz przekazana do IZ RPOWP w celu umieszczenia na portalu, nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

51 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15-354 Białystok Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu o numerze RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 w ramach Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google