Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ppnt.poznan.pl Park przemysłowo- technologiczny drogą do pobudzenia przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy w aglomeracji konińskiej? Elżbieta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ppnt.poznan.pl Park przemysłowo- technologiczny drogą do pobudzenia przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy w aglomeracji konińskiej? Elżbieta."— Zapis prezentacji:

1 www.ppnt.poznan.pl Park przemysłowo- technologiczny drogą do pobudzenia przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy w aglomeracji konińskiej? Elżbieta Książek

2 Parki technologiczne Przeżywają w Polsce modę i krytykę Bardzo popularny instrument (duża absorpcja EFRR) Panaceum na wszystko Nierealistyczne oczekiwania (lub brak konkretnych oczekiwań) 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

3 Parki technologiczne na mapie instrumentów 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl Usługi doradcze Vouchery innowacji Partnerstwa transferu wiedzy Parki naukowe Centra badań i technologii Transakcyjne (duży wolumen) Natura intewencji Transformacyjne, unikalne/rzadkie Złożoność NIska Wysoka Źródło: Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide, Komisja Europejska, 2011

4 Park przemysłowo-technologiczny – definicja? – odpowiedź IASP Światowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP), nie prowadzi taksonomii poszczególnych modeli parków, uznaje różnorodność form i celów, wszystkie ujmując w definicji (parki badawcze, naukowe, technologiczne, technopole itd.), ostatnio przestrzenie innowacji („areas of innovation”) park naukowy to organizacja zarządzana przez wyspecjalizowanych profesjonalistów, której celem nadrzędnym jest wzrost zamożności danej społeczności poprzez promocję kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności własnych przedsiębiorstw i instytucji opartych na wiedzy. W celu realizacji tych zamierzeń park naukowy stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo- rozwojowymi, przedsiębiorstwami oraz rynkiem, wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy procesów inkubacyjnychi spółek typu spin-off, a także dysponuje innymi usługami o wartości dodanej, łącznie z gruntami oraz wysokiej jakości pomieszczeniami o specjalistycznym wyposażeniu (2002) 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

5 Park przemysłowy – definicja UNIDO określony i podzielony na działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzeni obszar ziemi, przeznaczony na inwestycje przemysłowe z zastosowaniem – lub nie – preferencji podatkowych UNIDO, Industrial Estates: Principles and Practices, UNIDO, Wiedeń 1997, 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

6 Park przemysłowo-technologiczny – definicja? – odpowiedź SOOIPP Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, definicje misji dla rożnych rodzajów parków. Misja parku naukowego: Organizacja prac badawczych w celu wdrożenia ich rezultatów w przedsiębiorstwie, a także wsparcie procesu tworzenia i rozwoju firm spin-off, spin-out. Misja parku technologicznego: Wspieranie przedsiębiorstw w procesie rozwoju wdrażanych technologii. Misja parku przemysłowego: Tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku zagospodarowania lub rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych (środowiskowo, ekonomicznie, społecznie). 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji, SOOIPP, 2013

7 Elementy koncepcji parku Infrastruktura Jakość, specyficzna architektura służąca współpracy, planowanie przestrzeni, Specjalistyczny sprzęt (?) Usługi Tworzenie powiązań (środowisko, funkcja networkingowa) Partnerstwo w tworzeniu i prowadzeniu parku – samorząd, jednostki naukowe, podmioty prywatne Animacja współpracy wśród lokatorów (wymóg przy rekrutacji) Pomoc w nawiązywaniu współpracy na zewnątrz i uzyskaniu finansowania (sieci aniołów biznesu, programy gotowości inwestycyjnej, programy softlandingowe, wsparcie wejścia na rynki, itd.) 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

8 Wyróżnik: usługi. Propozycja SOOIPP Park naukowy: dostosowana do potrzeb powierzchnia do prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza badawczo-rozwojowej, dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i badawczej w parku lub w placówkach naukowych z nim współpracujących; usługi badawczo-rozwojowe; usługi proinnowacyjne; usługi wspierające biznes, takie jak: doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne; usługi biurowo-administracyjne; pośrednictwo we współpracy z instytucjami naukowymi i z inwestorami; usługi w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego dla firmy. 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

9 Wyróżnik: usługi. Propozycja SOOIPP (2) Park technologiczny: dostosowana do potrzeb powierzchnia do prowadzenia działalności gospodarczej i doświadczalnej, dostęp do własnych laboratoriów w parku lub w placówkach naukowych z nim współpracujących; usługi biurowo-administracyjne; usługi wspierające biznes, jak: doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne; usługi proinnowacyjne; usługi w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego dla firmy. Park przemysłowy: kompleksowa obsługa inwestora (pomoc w przygotowaniu do inwestowania, after care, czyli opieka poinwestycyjna, administrowanie otoczeniem); usługi zarządzania infrastrukturą (energetyczną, telekomunikacyjną, wodno-kanalizacyjną, transportową, ochroną mienia itp.). 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

10 Kategoryzacja usług. Propozycja IASP Usługi wspólne: Internet, telefon, recepcja, pokoje spotkań, sale konferencyjne, kantyna/bar/restauracja; Odsyłanie i sieciowanie („klej” ekosystemu parku) Pomoc przedsiębiorcom w dostępie do doradztwa finansowania, kontaktów z innymi firmami (networking) Profesjonalne usługi wsparcia biznesu i proinnowacyjne: programy inkubacji, mentoring, dostęp do finansowania, wsparcie marketingu, innowacje otwarte. Dostosowane do potrzeb firm i ich etapu rozwoju, świadczone również firmom spoza parku. 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl Setting up, managing and evaluating EU Science And Technology Parks - An advice and guidance report on good practice – raport IASP dla Komisji Europejskiej 2013

11 Jaki park? Doprecyzowanie celów i mechanizmów Tworzenie nowych firm w sektorze hi-tech czy jest potencjał do tworzenia przedsiębiorstw (instytucje, ludzie, technologie) jakie technologie? kto będzie wspomagał tworzenie modelu biznesowego, strategie wejścia na rynek (specjaliści od zarządzania, marketingu, finansów itp., mentorzy z doświadczeniem biznesowym); jak zapewniony będzie dostęp do kapitału (sieci aniołów biznesu, fundusze publiczne, publiczno- prywatne, fundusze prywatne), Zaplecze badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw dla jakiego sektora? jakie są potrzeby przedsiębiorstw? kto będzie prowadził badania? jaka infrastruktura jest potrzebna? Zmiana struktury lokalnej gospodarki – przyciąganie inwestorów z sektora wysokich technologii, jakie zachęty Park może stosować? (podatki, koszty, atrakcyjność miejsca, wsparcie organizacyjne itd.) czy są kadry dla tych firm? czy jest rynek na ich produkty? 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

12 Tworzenie parku Ocena lokalnych zasobów i potrzeb, ustalenie celów, modelu parku (nie tylko formy prawnej) Partnerstwo w tworzeniu i prowadzeniu parku: Zaangażowanie władz lokalnych i sektora nauki – właściciel, partner Forma prawna może determinować formy zaangażowania W Polsce spotyka się 3 formy prawne, każda ma swoje wady i zalety: Fundacja Spółka prawa handlowego (SA i Sp. z o.o.) Jednostka budżetowa JST Zapewnienie możliwości finansowego funkcjonowania zanim park osiągnie dojrzałość: Nieruchomość (nie musi być własnością parku) Kapitał inwestycyjny Finansowanie operacyjne w pierwszym okresie Możliwość generowania przychodów Zespół zarządzający i jego autonomia 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

13 Lokalizacja i tworzenie infrastruktury Lokalizacja: bliskość uczelni, dostępność transportowa (w zależności od rodzaju planowanej działalności: autostrada, linii kolejowa, komunikacja miejska), plany zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenie, zabudowa, możliwość różnych funkcji nie tylko gospodarczych – tereny zielone, wypoczynek, mieszkaniowe, usługowe (hotel, restauracje, bank, sklepy) Lokalizacja jako kampus vs Lokalizacja w strukturze miasta (np. Barcelona 22@) Wielkość terenu Koncepcja architektoniczna – wspólne przestrzenie, ułatwienie komunikacji i kontaktów, funkcja marketingowa dla miasta Budowa Etapowo, różne modele Budynek centralny (hub, centrum biznesowe, inkubator) – wg różnych źródeł min. 3 tys m2 Zasiedlanie – potrzebna selekcja, komfort czasu, presja finansowa często powoduje błąd pospiesznego zasiedlania 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

14 Doprecyzowanie wskaźników funkcjonowania efektów parku Najlepiej na etapie koncepcji, potrzebne ustalenie wartości docelowych i regularne mierzenie Propozycja IASP: Teren zajęty zabudową i funkcjami parku (ha) i powierzchnia budynków (m2) Liczba firm w parki i liczba ich pracowników (z podziałem na kategorie – inżynierowie, pracownicy badawczy) Przychód z najmu i usług (miesięczny, roczny, w czasie) Typy i zakres usług wspólnych (internet, pokoje spotkań, konferencyjne, recepcja itp.) Typy i zakres usług profesjonalnych (dostarczony prze park bezpośrednio, lub pośrednio) – nie jest ważne kto dostarcza usługę, ważna jest dostępność dla lokatora – jak księgowość, mentoring, dostęp do finansowania, wsparcie marketingowe i PR itp. Pozyskane finansowanie kapitałowe i operacyjne dla parku i lokatorów Projekty inwestycyjne (FDI i krajowe) zlokalizowane w parku 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

15 Inkubacja Inkubator to nie tylko infrastruktura, ale programy inkubacji Wskaźnik przedsiębiorczości wynika z kultury przedsiębiorczości (dostępność modelowych ról a nie infrastruktura) O jaką przedsiębiorczość nam chodzi: Z konieczności (samozatrudnienie) Szansa rozwoju Przedsiębiorczość studentów i absolwentów Przedsiębiorczość pracowników (firmy odpryskowe z funkcjonujących firm) Start-upy technologiczne Rożne grupy docelowe – różne programy wsparcia 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

16 Usługi inkubatora wg EBN Preinkubacja : ocena pomysłu i jego orientacja, ocena zdolności pomysłodawcy i szkolenia, określenie modelu biznesowego i przygotowanie biznesplanu Inkubacja (od założenia do ekspansji) : Założenie – dostęp do finansowania, doradztwo prawne i administracyjne, fizyczna inkubacja Wczesny etap rozwoju: zbycie funduszy na rozwój, mentoring i coaching, networking, transfer technologii Ekspansja, określenie strategii wyjścia Kontakty i sieciowanie po wyjściu z inkubatora „absolwent” jako mentor lub inwestor 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl The Smart Guide to Innovation-Based Incubators (IBI), EBN, 2010

17 Transfer technologii? Do kogo? Kategorie MSP wg. zdolności rozwoju/wdrażania technologii 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl Wydział/oddział zajmujący się badaniami Zdolne do dalekosiężnego planowania zdolności technologicznych Przedsiębiorstwa prowadzące badania Liczny zespół inżynierów Możliwości bużetowe Zdolność do uczestnictwa w sieciach technologicznych MSP kompetentne technologicznie Jeden inzynier Zdolne do wdrożenia/adoptowania pakietowych rozwiązań Może wymagać pomocy w wdrażaniu Butikowe MSP Brak znaczących zdolności technologicznych Brak odczuwania ich potrzeby Może nie być rzeczywiście takiej potrzeby MSP niskich technologii Żródło: Science and technology intermediary services for SMEs: A guide via practices www.e-innovation.org/supersmewww.e-innovation.org/supersme.

18 Transfer technologii Podażowy – poszukiwanie odbiorców dla oferty technologii ośrodków naukowych Popytowy – poszukiwanie rozwiązań dla potrzeb zdiagnozowanych u firm Inicjowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z firmami Tworzenie nowych przedsiębiorstw w oparciu o technologie 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

19 Typowe błędy Upolitycznienie projektu, brak strategii i realistycznego biznesplanu Brak sformułowania oczekiwanych rezultatów lub nierealistyczne wskaźniki Brak zasobów finansowych i ludzkich w pierwszym okresie funkcjonowania parku, Pośpiech w zasiedlaniu, rekrutacja nieodpowiednich firm Nacisk na budowę infrastruktury, brak umiejętności i zasobów z zakresu rozwoju biznesu Brak pomysłu na kompensowanie braków w systemie innowacyjnym (brak zaplecza naukowego, niska kultura przedsiębiorczości) Zbyt mała / zbyt duża inwestycja na początek (brak długoterminowego myślenia o rozwoju) Niedostosowanie infrastruktury do potrzeb firm i jej pracowników (parkingi, stojaki na rowery, kuchnie, miejsca spotkań, relaksu itp.) Pozostawienie parku samemu sobie przez założycieli Słabe przywództwo Brak danych ilustrujących efekty parku 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

20 Źródła Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji, SOOIPP, 2013 http://www.sooipp.org.pl/standardy-dzialaniaoiip http://www.sooipp.org.pl/standardy-dzialaniaoiip The Smart Guide to Innovation-Based Incubators (IBI), EBN, 2010 http://ebn.be/downloads/innovation_incubator.pdf http://ebn.be/downloads/innovation_incubator.pdf Publikacje PARP 2011 http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_95813.asp :http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_95813.asp,,Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów”,,,Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów” „Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych” „Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych”,,Metody inkubacji projektów biznesowych”,,Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej „Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych” „Zarządzanie inkubatorem technologicznym” Setting up, managing and evaluating EU Science And Technology Parks - An advice and guidance report on good practice – raport IASP dla Komisji Europejskiej 2013 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/stp_report_en.pdf http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/10157/47822/stp_report_en.pdf 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 2015-09-30 www.ppnt.poznan.pl


Pobierz ppt "Www.ppnt.poznan.pl Park przemysłowo- technologiczny drogą do pobudzenia przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy w aglomeracji konińskiej? Elżbieta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google