Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy z dnia 26 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy z dnia 26 czerwca."— Zapis prezentacji:

1

2 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz.301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz.1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608)

3  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U. z 2014 r.poz.1170)

4 Dokumentację klasy- dziennik zajęć, arkusze ocen prowadzi i za prawidłowość wpisów odpowiada wychowawca klasy.

5 ZASADY WYPEŁNIANIA DZIENNIKA LEKCYJNEGO  1. Okładka.  Na wewnętrznej stronie wychowawca wpisuje listę uczniów w porządku alfabetycznym.- stan na 1 września  Lista obecności zawiera nazwisko i imię (jeśli uczeń ma dwa imiona, muszą one być wpisane do arkusza ocen, w dzienniku wystarczy jedno imię)

6  2. Strona tytułowa.  a) Wychowawca wypełnia nazwę szkoły, adres itp.  b) wpisuje również profil-zawód- specjalność i symbol cyfrowy klasyfikacji oraz numer obowiązującego planu nauczania  c) Wpisuje czytelnie skład samorządu klasowego i radę klasową rodziców - niezwłocznie po wyborach

7  3. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych  Wpisuje wychowawca z datą obowiązywania  Każda zmiana planu musi być niezwłocznie odnotowana. Wpisane muszą być WSZYSTKIE plany lekcji.  Jeśli będzie ich więcej niż 3, należy wkleić skserowaną kartkę z dziennika ze str. 3 i wpisać plan ręcznie

8  3. Obserwacje- wpisują dyrektor, wicedyrektorzy po odbytej obserwacji  4. Wycieczki – wpisuje organizator-kierownik wycieczki następnego dnia po wycieczce  5.Ważniejsze wydarzenia z życia klasy- wychowawca wpisuje informacje o poszczególnych wydarzeniach i uroczystościach, w których klasa brała udział. Przy zebraniach z rodzicami proszę zapisać tematykę spotkania.

9  6.Dane osobowe  Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych zbiera wychowawca klasy, który odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym. Dane należy co roku aktualizować.  Wszystkie w/w dane należy wpisać do 15 września  W przypadku przyjęcia nowego ucznia, dane należy wpisać w ciągu 2 dni

10  7. Inne informacje o uczniu  Wpisuje wychowawca niezwłocznie po uzyskaniu informacji (tu m.in. opinie z poradni pedagogiczno- psychologicznej)  8. Informacje o programach nauczania i podręcznikach  wpisuje wychowawca – odręcznie!!!  Wykaz programów i podręczników obowiązujący w danym roku szkolnym dostępny na stronie szkoły lub w wersji drukowanej w sekretariacie wicedyrektorów

11  9. Kontakty z rodzicami i opiekunami  Wpisuje wychowawca –warto zapisać datę spotkania i uzyskać podpis rodzica  10. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia  Bezwzględnym obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia jest rzetelne dokonywania wpisów dot. obecności uczniów. Wpisują WSZYSCY NAUCZYCIELE UCZĄCY W DANEJ KLASIE!!!

12  11. Realizacja programu nauczania  Dane: miesiąc, data, uczniowie dyżurni oraz aktualny plan lekcji- wpisuje wychowawca  Wychowawca wpisuje czytelnie plan zajęć klasy na dany tydzień w piątek przed danym tygodniem lub w poniedziałek rano. Można wpisać plan z wyprzedzeniem najwyżej jednego tygodnia.  Należy starannie dokonać podziału na grupy zarówno w rubryce „przedmiot”, jak i w pozostałych rubrykach

13  W przypadku nieobecności wychowawcy czynność tę wykonuje wychowawca zastępczy lub w wyjątkowych przypadkach nauczyciel wyznaczony przez wicedyrektorów  Należy pamiętać o zgodności planu zapisanego na stronie 3 z planem wpisanym w toku roku szkolnego!!!!

14  Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do CZYTELNEGO !!!! wpisywania tematów lekcji, numerów zajęć, frekwencji i podpisów NA BIEŻĄCO!!!  NIE WOLNO stosować wymazywalnych długopisów

15  Tematy zajęć należy formułować tak, by wynikała z nich treść zajęć.  Nie należy wpisywać tematów z wyprzedzeniem. Sprawdzian, kartkówkę itp. można zaznaczyć ołówkiem.  Nie dokonujemy podpisu tematu z wyprzedzeniem (podpis przy temacie w dzienniku jest listą obecności pracownika).

16  W dni, które są wolnymi od zajęć edukacyjnych (święta) – wychowawca wpisuje: Nazwę święta i dopisek „Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych” i podpisuje się. Nie należy wpisywać planu lekcji.  W dni, które są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, wychowawca wpisuje: „Dzień wolny od zajęć dydaktycznych”. W tym przypadku plan jest konieczny, jak też podpisy nauczycieli, ponieważ nauczyciele są obecni w pracy.

17  W przypadku nieobecności nauczyciela i zwolnienia klasy do domu należy zapisać powód nieobecności- np. nauczyciel na zwolnieniu lekarskim.

18  W przypadku zamiany kolejności zajęć, łączenia, zastępstwa- nazwę przedmiotu, który będzie realizowany wpisujemy KOLOREM ZIELONYM

19 Data Nr kol. zajęć PrzedmiotTemat zajęć edukacyjnych Obecnyc h Nieobec nych Podpis 20 kwietnia 2015 35Język polski Dyskusja ideologiczna w „Przedwiośniu” S. Żeromskiego 154Ciągło 47Matematyka Sprawdzian wiadomości- funkcja trygonometryczna 154Kowalski 36Sieci komp. Zast- j.pol. „Przedwiośnie” jako powieść o dojrzewaniu 154Ciągło ---- Fizyka Klasa zwolniona do domu- nauczyciel na zwolnieniu lekarskim -- --- -----

20  12.Oceny z zachowania  Wychowawca wpisuje oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne zgodnie z WSO  - oceny semestralne z zachowania wpisujemy używając pełnych nazw: naganne, nieodpowiednie, poprawne, dobre, bardzo dobre, wzorowe. Nie wolno wpisywać ocen wielkimi literami. Wpisujemy oceny wyrównując do lewej krawędzi kolumny (nie wolno wyśrodkowywać).  13. Oceny osiągnięć edukacyjnych  Na dany przedmiot należy przeznaczyć jedną stronę. Wychowawca wpisuje nazwy przedmiotów zgodnie z kolejnością w Szkolnym Planie Nauczania, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia.

21  Oceny cząstkowe  - należy zapisywać jako cyfry (1, 2, 3, 4, 5, 6, gdzie 6 jest oceną najwyższą), dopuszcza się zapisywanie tzw. plusów i minusów przy ocenach cząstkowych. Wyjątkiem są oceny z zachowania, które zapisuje się używając nazw: naganne, nieodpowiednie, poprawne, dobre, bardzo dobre, wzorowe.

22  Liczba ocen- zgodnie ze Statutem ZSP „Energetyk” w Wałbrzychu: Minimalna liczba ocen, na podstawie których dokonuje się oceny ucznia za semestr, nie może być mniejsza od trzech przy jednej lub dwóch godzinach zajęć dydaktycznych tygodniowo.  Przy liczbie godzin zajęć tygodniowo większej od trzech, minimalna liczba ocen musi być zawsze o jeden większa od tygodniowej liczby godzin zajęć dydaktycznych danego przedmiotu.

23  OCENY SEMESTRALNE I ROCZNE - z przedmiotów wpisuje się używając pełnych nazw: niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący. Nie wolno stosować tzw. plusów i minusów. Nie wolno wpisywać ocen wielkimi literami. Wpisujemy oceny wyrównując do lewej krawędzi kolumny (nie wolno wyśrodkowywać).  Błędnie wpisaną ocenę semestralną należy przekreślić, wpisać poprawną ocenę używając koloru czerwonego.

24  14. i 15 Zestawienia ocen i frekwencji. (semestralne i roczne)  Odręcznie wpisuje wychowawca.  Nazwy przedmiotów- zgodnie z SPN  16 i 17 - nie wypełniamy

25  18. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów  Wpisuje wychowawca po klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej (tu stan na 31.08)  19. Uczniowie wg stanu z 20 września  20. Uczniowie wg roku urodzenia  21. Uczniowie wg nauki języków obcych  wypełnia wychowawca 20 września!!!

26  22. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. – wypełnia wychowawca po klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej  23. Godzinowa realizacja planu nauczania  Wychowawca wpisuje przedmiot i nazwisko nauczyciela oraz minimalną liczbę godzin do realizacji- kolejność zgodnie z SPN

27  Każdy nauczyciel jest obowiązany wpisywać systematycznie, rzetelnie i dokładnie ( do 5 dnia każdego miesiąca) liczbę godzin zrealizowanych zgodnie z podstawą programową, jak też podlicza tę liczbę semestralnie i rocznie  PROSZĘ SUMOWAĆ LICZBY DOKŁADNIE, MOŻNA UŻYWAĆ KALKULATORA!!!

28  24. Zestawienie obecności uczniów na zajęciach i dni nauki szkolnej- wypełnia wychowawca do 5 dnia kolejnego miesiąca  25 i 26. Zestawienie frekwencji za 1 i 2 półrocze ( semestr) – wypełnia wychowawca do 5 dnia kolejnego miesiąca  27. Informacje o zachowaniu uczniów (osiągnięcia, pochwały, uwagi)- wpisują nauczyciele  28. Kontrola dziennika lekcyjnego- wpisuje dyrektor/ wicedyrektor.

29  W Dziennikach lekcyjnych nie wolno wklejać planów lekcji, tabel z wykazami programów i podręczników, wyników klasyfikacji. Dane te muszą być wpisane własnoręcznie przez wychowawcę  Jedynym odstępstwem od powyższej reguły jest wklejenie dodatkowej skserowanej pustej tabeli na wpisanie planu lekcji oraz wklejenie na okładce szkolnego planu nauczania

30  Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy z dnia 26 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google