Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy."— Zapis prezentacji:

1 Zasady prowadzenia dokumentacji w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

2 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz.301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz.1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673i Nr 200, poz oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608)

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U. z 2014 r.poz.1170)

4 Dokumentację klasy- dziennik zajęć, arkusze ocen prowadzi i za prawidłowość wpisów odpowiada wychowawca klasy.

5 ZASADY WYPEŁNIANIA DZIENNIKA LEKCYJNEGO
1. Okładka. Na wewnętrznej stronie wychowawca wpisuje listę uczniów w porządku alfabetycznym.- stan na 1 września Lista obecności zawiera nazwisko i imię (jeśli uczeń ma dwa imiona, muszą one być wpisane do arkusza ocen, w dzienniku wystarczy jedno imię)

6 2. Strona tytułowa. a) Wychowawca wypełnia nazwę szkoły, adres itp. b) wpisuje również profil-zawód- specjalność i symbol cyfrowy klasyfikacji oraz numer obowiązującego planu nauczania c) Wpisuje czytelnie skład samorządu klasowego i radę klasową rodziców - niezwłocznie po wyborach

7 3. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych
Wpisuje wychowawca z datą obowiązywania Każda zmiana planu musi być niezwłocznie odnotowana. Wpisane muszą być WSZYSTKIE plany lekcji. Jeśli będzie ich więcej niż 3, należy wkleić skserowaną kartkę z dziennika ze str. 3 i wpisać plan ręcznie

8 3. Obserwacje- wpisują dyrektor, wicedyrektorzy po odbytej obserwacji
4. Wycieczki – wpisuje organizator-kierownik wycieczki następnego dnia po wycieczce 5.Ważniejsze wydarzenia z życia klasy- wychowawca wpisuje informacje o poszczególnych wydarzeniach i uroczystościach, w których klasa brała udział. Przy zebraniach z rodzicami proszę zapisać tematykę spotkania.

9 6.Dane osobowe Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych zbiera wychowawca klasy, który odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym. Dane należy co roku aktualizować. Wszystkie w/w dane należy wpisać do września W przypadku przyjęcia nowego ucznia, dane należy wpisać w ciągu 2 dni

10 7. Inne informacje o uczniu
Wpisuje wychowawca niezwłocznie po uzyskaniu informacji (tu m.in. opinie z poradni pedagogiczno- psychologicznej) 8. Informacje o programach nauczania i podręcznikach wpisuje wychowawca – odręcznie!!! Wykaz programów i podręczników obowiązujący w danym roku szkolnym dostępny na stronie szkoły lub w wersji drukowanej w sekretariacie wicedyrektorów

11 9. Kontakty z rodzicami i opiekunami
Wpisuje wychowawca –warto zapisać datę spotkania i uzyskać podpis rodzica 10. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia Bezwzględnym obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia jest rzetelne dokonywania wpisów dot. obecności uczniów. Wpisują WSZYSCY NAUCZYCIELE UCZĄCY W DANEJ KLASIE!!!

12 11. Realizacja programu nauczania
Dane: miesiąc, data, uczniowie dyżurni oraz aktualny plan lekcji- wpisuje wychowawca Wychowawca wpisuje czytelnie plan zajęć klasy na dany tydzień w piątek przed danym tygodniem lub w poniedziałek rano. Można wpisać plan z wyprzedzeniem najwyżej jednego tygodnia. Należy starannie dokonać podziału na grupy zarówno w rubryce „przedmiot”, jak i w pozostałych rubrykach

13 W przypadku nieobecności wychowawcy czynność tę wykonuje wychowawca zastępczy lub w wyjątkowych przypadkach nauczyciel wyznaczony przez wicedyrektorów Należy pamiętać o zgodności planu zapisanego na stronie 3 z planem wpisanym w toku roku szkolnego!!!!

14 NIE WOLNO stosować wymazywalnych długopisów
Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do CZYTELNEGO !!!!wpisywania tematów lekcji, numerów zajęć, frekwencji i podpisów NA BIEŻĄCO!!! NIE WOLNO stosować wymazywalnych długopisów

15 Tematy zajęć należy formułować tak, by wynikała z nich treść zajęć.
Nie należy wpisywać tematów z wyprzedzeniem. Sprawdzian, kartkówkę itp. można zaznaczyć ołówkiem. Nie dokonujemy podpisu tematu z wyprzedzeniem (podpis przy temacie w dzienniku jest listą obecności pracownika).

16 W dni, które są wolnymi od zajęć edukacyjnych (święta) – wychowawca wpisuje: Nazwę święta i dopisek „Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych” i podpisuje się. Nie należy wpisywać planu lekcji. W dni, które są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, wychowawca wpisuje: „Dzień wolny od zajęć dydaktycznych”. W tym przypadku plan jest konieczny, jak też podpisy nauczycieli, ponieważ nauczyciele są obecni w pracy.

17 W przypadku nieobecności nauczyciela i zwolnienia klasy do domu należy zapisać powód nieobecności- np. nauczyciel na zwolnieniu lekarskim.

18 W przypadku zamiany kolejności zajęć, łączenia, zastępstwa- nazwę przedmiotu, który będzie realizowany wpisujemy KOLOREM ZIELONYM

19 Temat zajęć edukacyjnych
Data Nr kol. zajęć Przedmiot Temat zajęć edukacyjnych Obecnych Nieobecnych Podpis 20 kwietnia 2015 35 Język polski Dyskusja ideologiczna w „Przedwiośniu” S. Żeromskiego 15 4 Ciągło 47 Matematyka Sprawdzian wiadomości- funkcja trygonometryczna Kowalski 36 Sieci komp. Zast- j.pol. „Przedwiośnie” jako powieść o dojrzewaniu  ----  Fizyka  Klasa zwolniona do domu- nauczyciel na zwolnieniu lekarskim  --  ---  -----

20 12.Oceny z zachowania Wychowawca wpisuje oceny cząstkowe , semestralne i końcoworoczne zgodnie z WSO - oceny semestralne z zachowania wpisujemy używając pełnych nazw: naganne, nieodpowiednie, poprawne, dobre, bardzo dobre, wzorowe. Nie wolno wpisywać ocen wielkimi literami. Wpisujemy oceny wyrównując do lewej krawędzi kolumny (nie wolno wyśrodkowywać). 13. Oceny osiągnięć edukacyjnych Na dany przedmiot należy przeznaczyć jedną stronę. Wychowawca wpisuje nazwy przedmiotów zgodnie z kolejnością w Szkolnym Planie Nauczania, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia.

21 Oceny cząstkowe - należy zapisywać jako cyfry (1, 2, 3, 4, 5, 6, gdzie 6 jest oceną najwyższą), dopuszcza się zapisywanie tzw. plusów i minusów przy ocenach cząstkowych. Wyjątkiem są oceny z zachowania, które zapisuje się używając nazw: naganne, nieodpowiednie, poprawne, dobre, bardzo dobre, wzorowe.

22 Liczba ocen- zgodnie ze Statutem ZSP „Energetyk” w Wałbrzychu: Minimalna liczba ocen, na podstawie których dokonuje się oceny ucznia za semestr, nie może być mniejsza od trzech przy jednej lub dwóch godzinach zajęć dydaktycznych tygodniowo. Przy liczbie godzin zajęć tygodniowo większej od trzech, minimalna liczba ocen musi być zawsze o jeden większa od tygodniowej liczby godzin zajęć dydaktycznych danego przedmiotu.

23 OCENY SEMESTRALNE I ROCZNE - z przedmiotów wpisuje się używając pełnych nazw: niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący. Nie wolno stosować tzw. plusów i minusów. Nie wolno wpisywać ocen wielkimi literami. Wpisujemy oceny wyrównując do lewej krawędzi kolumny (nie wolno wyśrodkowywać). Błędnie wpisaną ocenę semestralną należy przekreślić, wpisać poprawną ocenę używając koloru czerwonego.

24 14. i 15 Zestawienia ocen i frekwencji. (semestralne i roczne)
Odręcznie wpisuje wychowawca. Nazwy przedmiotów- zgodnie z SPN 16 i 17 - nie wypełniamy

25 18. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów
Wpisuje wychowawca po klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej (tu stan na ) 19. Uczniowie wg stanu z 20 września 20. Uczniowie wg roku urodzenia 21. Uczniowie wg nauki języków obcych wypełnia wychowawca 20 września!!!

26 22. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego
22. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. – wypełnia wychowawca po klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej 23. Godzinowa realizacja planu nauczania Wychowawca wpisuje przedmiot i nazwisko nauczyciela oraz minimalną liczbę godzin do realizacji- kolejność zgodnie z SPN

27 Każdy nauczyciel jest obowiązany wpisywać systematycznie, rzetelnie i dokładnie ( do 5 dnia każdego miesiąca) liczbę godzin zrealizowanych zgodnie z podstawą programową, jak też podlicza tę liczbę semestralnie i rocznie PROSZĘ SUMOWAĆ LICZBY DOKŁADNIE, MOŻNA UŻYWAĆ KALKULATORA!!!

28 24. Zestawienie obecności uczniów na zajęciach i dni nauki szkolnej- wypełnia wychowawca do 5 dnia kolejnego miesiąca 25 i 26. Zestawienie frekwencji za 1 i 2 półrocze ( semestr) – wypełnia wychowawca do 5 dnia kolejnego miesiąca 27. Informacje o zachowaniu uczniów (osiągnięcia, pochwały, uwagi)- wpisują nauczyciele 28. Kontrola dziennika lekcyjnego- wpisuje dyrektor/ wicedyrektor .

29 W Dziennikach lekcyjnych nie wolno wklejać planów lekcji, tabel z wykazami programów i podręczników, wyników klasyfikacji. Dane te muszą być wpisane własnoręcznie przez wychowawcę Jedynym odstępstwem od powyższej reguły jest wklejenie dodatkowej skserowanej pustej tabeli na wpisanie planu lekcji oraz wklejenie na okładce szkolnego planu nauczania

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 2) art.100 ustawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google